Sort by
YCP MicroFinance Ltd (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលឥណទាន សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងវាយតម្លៃពីលទ្ធភាពសងត្រលប់របស់អតិថិជន និងទ្រព្យបញ្ចាំដើម្បីធានាឥណទានដែលបានបញ្ចេញមានហានិភ័យទាប។- បញ្ចេញឥណទានឲ្យអតិថិជនគោលដោយធានាថាអតិថិជនទទួលបានសេវាឥណទានរហ័យ ងាយស្រួល និងអាចទុកចិត្តបាន។- រៀបចំ និងបំពេញឯកសារឥណទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ តាមគោលការណ៍ និងនិតិវិធីឥណទាន។- ពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃនូវរបាយការណ៍សងឥណទានរបស់អតិថិជន ដើម្បីចាត់វិធានការណ៍ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រសិនអតិថិជនខកខានមិនបានសងទាន់ពេលវេលា។
Full Time | Kampong Thom | Non-Executive | Banking/Financial
PiphupThmey Microfinance (Banking / Finance / Insurance / Investment)
• Manage Core Banking System • Have a understanding financial transactions to provide support to end user • Responsible for Email, SQL, terminal, Share Point, and VMware virtual servers.• Maintain the corporate networking environment including core networking, remote offices, firewalls and network security • Troubleshoot and resolve any IT service issues related to the network, operating systems and servers• Partner with the infrastructure members of the team to troubleshoot and resolve network related issues• Implement and maintain a systems business impact assessment to prioritize system recovery in the event of a failure• Work with third-party vendors and consultants• Microsoft Active Directory administration• VMWare administration• Experience with Financial Systems a plus Please send CV through Online.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | IT-Network/Sys/DB Admin
SEIS HORS MEAN CHEY COMPANY (Manufacturing / Production)
- ទទួលខុសត្រូវក្នុងការកត់ត្រាចំណូលចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុន (Record all Income / Expense)- ទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង ទូទាត់ និងត្រួតពិនិត្យសាច់ប្រាក់ស្របទៅតាមគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន (Responsibility for Petty Cash and Cash Management follow by SHMC Financial Management Manual)- ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការរៀបចំគម្រោងចំណាយ (Assist Finance Manager to prepare Financial Budget)- រៀបចំការងារទាក់ទងជាមួយធនាគារ ដូចជាការផ្ទេរ ដក ដាក់សាច់ប្រាក់ .... (Do all banking such as Cash Transfer, Cash deposit, Cash Withdrawal, Bank Statement, …)- គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់បេឡា (Manage and check daily report from Cashier)- រៀបចំរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃ របាយការណ៍ការបេឡាសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ (Prepare Daily Sale Report to Director) - ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ (Assist Accounting Manager to prepare Financial Report and Cash Flow Report)- ទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជូលទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុទៅក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យ Conical HAT System (Entering Data to Accounting System)- រៀបចំ និងត្រួតពិនិត្យ រាល់ទំរង់ចំណូល ចំណាយ និងបុរេប្រទាន (Prepare Accounting Vouchers )- ការរៀបចំប្រាក់បៀវត្សន៍របស់បុគ្គលិក និងការបង់ពន្ធ (Prepare staff payroll and Taxation)- រៀបចំទុកដាក់ឯកសារហិរញ្ញាវត្ថុ (Filling of Finance Documents)- ធ្វើការគណនាឡើងវិញ និងផ្ទៀងផ្ទាត់រាល់ការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុន (Recalculation and Verity all payment vouchers)- ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការរៀបចំឯកសារសម្រាប់សវនករ (Assist Accounting Manager to prepare documents for Auditor)- ជួយការងារទៅតាមសំណើរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General/Cost Accounting
CHASE (Clothing / Garment / Textile)
- Work with Board of Director to set up medium and short term plan for the company- Provide overall leadership and management to ensure the company achieve both short and medium term objectives- Lead and direct each employee to achieve best result especially sales result- Design, establish and implement overall guideline, procedure, and system to make business operation run smoothly and effectively such as stock management, delivery management, cash management and compensation system…etc.- Manage to prepare proper financial report, sales report and other important reports on the regularly basis or as required- Implement product and brand marketing strategies including advertising campaigns and sales promotions effectively- Increase number of dealers and sales revenue on the regular basis- Monitor the business operation strictly and effectively- Perform regular administration and management activities of the company- Performed other tasks assigned by Board of Director.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Top Management
RCS Logistics Cambodia Ltd (Logistics / Transportation / Warehouse)
- To support overall system usage and staff training- To prepare report/take note on any issues and feedback from User and report to Manager- To do system testing and feedback any issues to developer- To find out any cross functional operation issue and solve them quickly- To assist on understanding some department work flow and draw use case diagram in order to integrate a new system- Perform other tasks assigned by manager.
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | IT-Software
Caledonian Cables Limited (Electrical and Electronics)
In order to develop the Cambodia market, we need to hire full-time Cambodian citizens as sales executive, if you are interested in or have the right people recommend, you can feel free to contact me, thank you!Interested candidates please send resume to: amanda@caledonian-cables.com
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Sales-Corporate
KOFi Group (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
• Assist to manage, implement and support day-to-day operation of IT works in the assigned sector.• Assist to responsible for end-users computer issues and IT technical supports.• Assist to make weekly report to Superior.• Assist to maintain computer hardware, printer, finger print, network devices etc.• Assist to responsible for system backup and restore devices to ensure those backed up files are able to restore.• Assist to responsible for network devices configuration within security methods.• Assist to make sure that all authentication/authorization information must be in a secret way.• Assist to periodically inspect the end-user computer and devices as a need.• Assist to manage and implement the physical network devices (cabling, IP management, labeling, access control list)• Assist to responsible for network devices configuration within security methods.• Other duty as assigned by superior.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | IT-Software
Nutrilatt Master LM Co., Ltd (General Business)
- Working process of Call Center Department- Receive inbound calls including transferred sales leads and calls from current and potential customers.- Answer questions about the product details, the company, and issues with account for the customers.- Perform basic account maintenance activities.- Give solution for customer.- Weekly training or discuss with team about processing of work- Other tasks assigned by Managing Director.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
K-Fix Automotive Co., Ltd (General Business)
• Assist in developing and implementing plans and goals for the department• Work with the director to coordinate and supervise daily operations• Ensure compliance with regulations and internal policies.• Develop admin papers work.• Monitor attainment of objectives• Undertake staffing responsibilities (hiring, orientation, training, evaluating etc.)• Assist in budgeting and monitoring expenses• Maintain scheduling of events • Create reports and submit them to the director or other executives• Fulfil duties as assigned by the director
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
Ochheuteal Hotel ( OC Hotel ) (Hotel / Resort / Travel)
- Monitor staff attendance and leave administration- Review and update employee rules and regulations- Maintain the human resource information system and employee database- Recruiting staff- this includes developing job descriptions, preparing advertisements, checking application forms, short listing, interviewing and selecting candidates.- Working with local authority to ensure the employment is compliance with Cambodia Labor Law and government regulation.- Assist management team to solve daily tasks or problems inside company- Developing policies on issues such as working conditions, performance management, equal opportunities, disciplinary procedures and absence management- Maintaining and controlling Office Stationary and Fixed-Asset.- Other related as needed.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Clerical/Administrative
Maison D'Europe Company (General Business)
- Invoice checking from sellers and suppliers- Record all financial transactions.- Assist with filing of accounting documents.- Report the tasks to accounting manager.- Clear tax document (VAT)- Tax declaration, prepare tax document, tax filling.- Do other task as required by management team.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
Song Saa Island Resort (Hotel / Resort / Travel)
We are currently looking for individuals who thrive in a high pressured and rewarding team environment and are looking for a career with a hospitality leader.- Sous Chef- Chef-de-Partie- Demi Chef- F&B Attendant- Guest Experience Ambassador - Guest Experience Ambassador – Chinese Speaking- Yoga Instructor- Volunteer English Teachers- Welfare Officer (Shopkeeper).
Full Time | Preah Sihanouk | Junior Executive | Hotel/Tourism
GERBIES Salad and Sandwich shop (Food and Berverage)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Secretarial
Laurelton Diamonds (CAMBODIA) Co., Ltd (Manufacturing / Production)
- Translate for 3 languages- Speaking and writing translation- Work closely with foreigner - Support admin work- Work assign by supervisor- Report to supervisor
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Translator
Aura Spa (General Business)
Job Description:-Developing and design website, banner, poster brochure; leaflet; logo; business card, sticker and other printing product.-Complete the company's internal Website design and other graphic design work-Other duties as assigned Marketing Manager.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Arts/Creative Design

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!