Sort by
LOLC (CAMBODIA) PLC. (LOLC) (Banking / Finance / Insurance / Investment)
-រៀបចំធ្វើផែនការប្រាក់បញ្ញើសន្សំប្រចាំឆ្នាំដាក់ជូននាយក/នាយិកាសាខា។-ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលប្រាក់បញ្ញើរបស់ អិលអូអិលស៊ី។-កំណត់អតិថិជនសក្តានុពលទាំងបុគ្គលនិងស្ថាប័ន បង្កើតទំនាក់ទំនង បញ្ចុះបញ្ចូល និងពន្យល់ពីផលិតផល-សេវាកម្មរបស់ អិលអូអិលស៊ី ជាពិសេសទាក់ទាញអតិថិជនឱ្យមកប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំជាមួយ អិលអូអិលស៊ី។-រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងទាក់ទាញអតិថិជនមកដាក់ប្រាក់បញ្ញើនៅអិលអូអិលស៊ី។-ជួយសម្របសម្រួលអតិថិជនករណីមានតម្រូវការក្នុងការបើកគណនី ឬធ្វើប្រតិបត្តិការប្រាក់បញ្ញើសន្សំ និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងរាល់ព័ត៌មានអតិថិជនពិសេស VIP ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុដូចជា៖ ឈ្មោះ មុខរបរ អាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទ អ៊ីមែល។ល។
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Retail Sales/General
新黄金城(Golden Royal Hotel & Casino) (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Preah Sihanouk | Non-Executive | IT-Software
新黄金城(Golden Royal Hotel & Casino) (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Preah Sihanouk | Non-Executive | IT-Software
LOLC (CAMBODIA) PLC. (LOLC) (Banking / Finance / Insurance / Investment)
-Assist in reporting all required reports (credit including recovery report and non-credit reports) to related persons regularly;-Assist in analyzing all required reports (quantitative and qualitative) regularly;-Assist in verifying the related information with branches and related departments;-Conducts and directs management studies on new methodologies/ approaches to improve field operations and sustain/ improve company viability and profitability;-Ensure credit information/ dash board is analyzed and report to Head of Credit;-Ensure credit reports are consolidated and sent to relevant stakeholders;-Regularly assess credit risk for LOLC loan products and operations activities then provide recommendation for risk mitigation strategy;-Work with Regional Managers and Branch Managers to set up business plan and operating target areas of all branch offices and ensures that overall targets and commitments of all branch offices will achieve the desired level of financial viability and profitability of the Company; and-Perform other duties as assigned by supervisor.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Clerical/Administrative
Smile Finance Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
*Job Description:-Promote product/service/ to target client-Determine loan assessment-Check client references/Loan Contract Completion and submit the agreement package tomanager for check and approval-Client Orientation/Loan discipline and disbursement with authorized amount-Seek out the clients to achieve the plan performance-Follow up and perform loan collection and problem solving-loan-Build good relationship with local authorities and key persons-Study/research new market and competitors-Assist other tasks assigned by Manager.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Banking/Financial
Cathay Dragon (Aerospace / Aviation)
** Reports To : Cargo Sales & Services Supervisor** Key responsibilities:1. Flight Operations- Loading Plan Arrangement: Prepare loading plan for GHA to uplift to Aircraft (A/C) as per reservation system- Monitor assigned flights – Ensure that cargo is uplifted as booked and resolve any discrepancies to ensure a quality product is delivered- Raise reports for assigned flights – Ensure accurate reporting of cargo weights, timings and discrepancies in order to support other business areas- DG checks and NOTOC preparation – Ensure DG checks conducted as per regulations, and that NOTOC is accurately prepared to ensure safety of operation- Post flight checks and filing – Ensure that all documents tally, and file all necessary documents for future reference- Manuals and policies – Keeping up to date on all changes for manuals and policies and ensuring that work done complies with all SOP and guidelines at all times for a safe and secure operations - Weight and balance duties for Freighter – Ensure maximum uplift of cargo on freighter aircraft whilst ensuring the aircraft trim is within safe limits and all set standards and safety policies are adhered to- Ramp supervision – Attend unloading and loading activities and ensure that company safety and security requirements are met, and loading/unloading is conducted in a expeditious fashion- Raise GHR report: Ensure accurate reporting of Cargo weights, timings, units, and discrepancies to nominated addresses- OTP: Ensure OTP maintained, but not at the expense of safety. 2. Ground Handling Agent (GHA) Supervision- Build-up – Ensure ramp handling agent does build-up as per load plan and set standards- Late cargo / no-shows – Ensure GHA informs the team of any late cargo or no-show cargo so that it can be resolved before flight departure- Flight finalisation and LCID – Ensure GHA accurately complete the LCID and finalise the flight on time- Tag flights – Monitor the amount of cargo sent from each down line port and offload as per established priority if needed. Monitor all tagged flights to ensure that LCID reflects the correct cargo destination.- Warehouse checks – Conduct warehouse checks as necessary to ensure correct build-up, examine potential pilferage cases etc.- Training – Ensure that GHA are trained and information is shared with them such that they can perform their tasks as per the SLA and provide good service to the port3. Customer Service- External customer inquires – Investigate and respond to external customer inquires in a prompt, courteous and efficient manner. These inquires may take the form of email, phone or walk in- Internal customer queries – Investigate and respond to internal customer inquiries in a prompt, courteous and efficient manner. These inquires may come from other ports, departments or office colleagues and may take the form of email, phone or SITA message- Damaged cargo or tracing cases – Investigate all damaged cargo and tracing cases and ensure GHA or our team follow up with all parties concerned- Assist sales and reservations – Provide any assistance to ensure that sales/reservation activities are covered on weekends or after office hours. Including performing CCA, reservations and bookings and load planning for flights.4. Administration and Self-Development- Perform administrative tasks such as report filing for post-flight reporting, raising reports to document irregularities, taking minutes during meetings with GHA/suppliers and team meetings, refuelling the ramp vehicle and keeping it clean and tidy etc.- Actively participate in own development plan by discussing with supervisor on areas for growth and learning and taking the initiative to improve and do better. Attend all required training courses and bring back areas of learning to be applied to the job at hand.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
Tung Chao Enterprise (Cambodia)LTD (Manufacturing / Production)
1、熟悉excel等office文書處理。(skillful Microsoft office)2、精通中文、柬文。(聽/說/讀/寫) (Chinese/Cambodia)3、態度良好、肯學習。(willing to learn and good attitude)4、男女不拘。(male/female)5、在校生可。(accept students)6、經驗不拘。(accept inexperience)7、薪資面議。(interview on salary)8、歡迎對有興趣且想學習的人,無經驗可。
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Secretarial
AMK Microfinance Institution Plc (Banking / Finance / Insurance / Investment)
-Promote SME products to target clients (focus on Entrepreneurs, Retailer, seller …)-Assessment and disbursement Loan-Follow up and maintenance loan quality-Prepare loan projection plan and monthly disburse plan with approval by Area Manager/SBM- Maintenance loan quality-Follow up and solve problem then report to Area Manager-Liaison with the local authority in initiating promotion and loan problem settlement-Performs other duties as required by supervisor.
Full Time | Banteay Meanchey | Junior Executive | Customer Service
103 New Production Group Plc (General Business)
មុខតំណែងៈ បុគ្គលិកប្រតិបត្តិលក់ (០2នាក់) ទីតាំងការងារៈ ទីក្រុងភ្នំពេញ ចំនួន ០១នាក់ និងចុះតាមបណ្តាលខេត្តនានាចំនួន ០១នាក់ការងារសំខាន់ៗ និងការទទួលខុសត្រូវ១) ចូលរួមជាមួយក្រុមលក់ដើម្បីកំណត់យុទ្ឋសាស្ត្រលក់ និងផែនការលក់ដើម្បីសំរេចផែនការលក់២) ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី និងថែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនចាស់៣) ស្វែងរកព័ត៌មានអតិថិជន គូប្រកួតប្រជែង ៤) ដោះស្រាយបញ្ហាអតិថិជន
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Retail Sales/General
103 New Production Group Plc (General Business)
មុខតំណែងៈ បុគ្គលិកគ្របគ្រង ១០៣ កាហ្វេ និងភោជនីដ្ឋានទីតាំងការងារៈទីក្រុងភ្នំពេញ (តាមបណ្តាលសាខារបស់១០៣ កាហ្វេ និងភោជនីដ្ឋាន)ចំនួន ០១នាក់ការងារសំខាន់ៗ និងការទទួលខុសត្រូវ១) គ្របគ្រង និងសំរបសំរួលប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងភោជនីដ្ឋាន២) ត្រួតពិនិត្យគ្រប់កិច្ចការទាក់ទងនឹងការអនុវត្តន៍នីតិវិធីការងារ គោលនយោបាយ សុវត្ថិភាព និងអនាម័យ ៣) រៀបចំផែនការការងារអោយបុគ្គលិក និងវាយតំលៃ ចាត់ចែងកាលវិភាគការងាររបស់បុគ្គលិក៤) ប្រមូលរាល់យោបល់មតិរបស់ភ្ញៀវ និងបុគ្គលិក និងពាំនាំ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា និងរាយការណ៍ទៅប្រធានផ្នែក៥) ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលអោយបុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់៦) គ្របគ្រងរៀបចំស្តុកប្រចាំខែ
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Top Management
AMK Microfinance Institution Plc (Banking / Finance / Insurance / Investment)
-Work with head of deposit & branchless banking product department to contribute in a development of annual budgeting, product road map and strategies.-Manage, organize, motivate staff under his/ her supervision to work toward the achievement of AMK’s product road map and its execution strategies.-Work with research and other sale departments to collect ideas or feed backs from clients, staff and partners for better improving of current products and services as well as initiating the possibility of product bundling for each specific segment of AMK’s market.-Regularly follow-up and analyze the deposit, branchless banking products and other value added services offered by key competitors within AMK’s target market.-Be the leader of task force team in a development and improvement of new and existing deposit, branchless banking products and other value added services, including product concept development, pilot-testing, monitoring and evaluation.-Develop and modify the policies, procedures and documents for deposit, branchless banking products and other value added services-Regularly report the progress of all product development projects which are under his/her supervision, including the challenges and suggestions to be addressed, to head of deposit & branchless banking product department. -Other tasks as assigned by head of deposit & branchless banking product and AMK’s Management Committee.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Top Management
Laurelton Diamonds (CAMBODIA) Co., Ltd (Manufacturing / Production)
- Job Descriptions preparation in both EN and KH languages- Support in managing the annual training programs and sourcing the training vendors- Coordinate and support on logistic of all training programs- Support the employees orientation program; corporate with recruitment team and production head of department to ensure the program are running properly and effectively- Support the monthly performance appraisal with all head of department and communicate to compensation officer for monthly performance bonus payment, also keep tracking properly for annual review consideration- Support the annual performance appraisal with all head of department and support HRM in formulating the annual performance rating- Conduct the orientation program for new emploees and ensure all related policies are properly communicated to new employees- coordinate with production for training completion assessment and issue letter of training completion- Ensure the Training attendance are properly recorded and documented- sports team are well managed and actively update the progress of every sport activities.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
Laurelton Diamonds (CAMBODIA) Co., Ltd (Manufacturing / Production)
- Provide written and/or oral translations between Vietnam and Khmer language as required.- Support admin work- Work assign by supervisor- Report to supervisor- Prepare reports, statistics, and records by the end of the month, etc.- Check the accuracy of translations (verbal and oral) and provide support where necessary.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Translator
Laurelton Diamonds (CAMBODIA) Co., Ltd (Manufacturing / Production)
- Ensure that production goals are met in all areas according to plan and specifications: Key areas are: Quality, Yield, Delta Value, and Productivity, Cost/CT and Pipe line.- Plans with her/his team the production, anticipates problems and suggests corrective actions.- Implement in full the manufacturing and practices and philosophy.- Maintain a normal production output, QC-ing stones in the areas required.- Identifies and implements creative and innovative ideas to continuously improve and sustain the business- Adheres to security procedures at all times and set the example for her/his team to follow polishers/trainees.- Responsible for accurate completion of fix flex information.- Act as a coach, mentor-motivator of his/her team. This means being actively involved in the performance management process: communicate goals and values, continuously give feedback (both positive and constructive), listen, show empathy, organize corrective actions and training, assess performance in an objective way.- Coach and set plans to manage and improve performance.- Communicate individual and team goals and values.- Give clear assignment and follow up.- Managing the training done by his team leaders.- Manages subordinates' key effectiveness areas by setting, monitoring and reviewing Performance and taking corrective action as necessary- Implements knowledge management principles through application of tools and methodologies to continuously improve and sustain business performance.- Be an active participant in the production team.- Be the communication liaison between the team, colleagues and management. As a production team member, you point out quality / (production issues), attend meetings, make suggestions to improve- Liaise actively with inventory control with regards to the logistics planning of the factory, making sure that production is balanced- Liaise actively with Quality assurance making sure quality standards are met.- Liaise with the workshop making sure equipment issues are communicated.- Communicate to preparation/Laurelton Antwerp, making sure estimates discrepancies are- Maintain a safe attitude at work and behave in a safe manner to prevent accidents and injuries.- Strictly adhere to all safety operating procedures and through safety programs.- Set the example for his/her team to follow.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Top Management
CSM Beverage Store (Food and Berverage)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Retail Sales/General

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!