Sort by
KREDIT Microfinance Institution Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
***តួនាទី និងភារកិច្ច:- ចុះផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល(ឥណទាន និងប្រាក់សន្សំ)​របស់ ក្រេឌីតទៅ​ក្នុង​សហគមន៍- បង្រៀនរាល់សេវាកម្មរបស់ក្រេឌីតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិង លទ្ធភាពទៅតាមគោលការណ៍ឥណទាន គោលការណ៍ប្រាក់ សន្សំ និងការអប់រំ ឬការផ្តល់បទពិសោធន៍មុខជំនួញដើម្បី ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមជាមួយក្រេឌីត- វាយតំលៃជ្រើសរើសអតិថិជនដែលមានសក្តានុពល​ដើម្បី ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី- ទទួលខុសត្រូវទៅលើការប្រមូលប្រាក់សងត្រលប់របស់- អតិថិជននិងដោះស្រាយ​ទុនខូច- រៀបចំឯកសារផ្តល់ប្រាក់ឲ្យសមស្រប​ទៅតាមគោលការណ៍​របស់ ក្រេឌីត- បំពេញកិច្ចការផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានគ្រប់គ្រង
Full Time | Battambang | Non-Executive | Banking/Financial
HIMAWARI HOTEL APARTMENTS (Hotel / Resort / Travel)
- To ascertain all disbursements and claims are supported by all necessary documents, processed and certified for receipt of merchandises or services both in quality, quantity and prices.- To check the daily General Cashier report ensuring that the cash receipts are deposited in time on the next succeeding working day.- To maintain and record all general ledger accounts.- To prepare monthly journal entries as assigned.- To prepare all monthly schedules and analyses for all accounts.- Assist the Chief Account/FC in all stages leading to the preparation of all monthly financial reports and analysis.- Assist in the preparation of Returns and special statistical reports as assigned by the Chief Account/FC.- Assist in implementing and streamlining the internal control procedures covering all activities of the hotel.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General/Cost Accounting
Westline School (Education / Training)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Clerical/Administrative
ManulifeCambodia (Banking / Finance / Insurance / Investment)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial
Chamroeun Microfinance Limited (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** Internal Auditor (2 posts)(i) Operation Audits and(ii) Support Function Audits- Perform day-to- day activities associated with the completion of compliance monitoring processes to include on-site, off-site and spot check audits for operation and marketing (OP);- Perform day-to- day activities associated with the completion of compliance monitoring processes to include on-site, off-site and spot check audits for Financial, Human Resource, Administration and Information Technology and Legal (SF);- Conduct internal audit for Chamroeun’s branches and head office in compliance with the policies, procedures, guidelines and other decision for the professional practice (OP & SF);- Ensure working papers are completed and in order–initials, cross-references and clearance (OP & SF);- Ensure performance achieved with monthly plans and annual plans as assigned by Chief Internal Auditor;- Perform report writing and ensure audit reports are completed and distributed, following an audit in accordance to established milestones and timelines (OP & SF).
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Audit and Taxation
Embassy of India (NGO / Non Profit / Social Service)
** ជំនួយការផ្នែកទីផ្សារ/ពានិជ្ជកម្ម Commercial / Marketing AssistantThe Embassy of India, Phnom Penh invites application for the post of Commercial /Marketing Assistant.The prospective candidate must be willing to take initiative, proficient in English and Khmer languages, and should have good computer skills (Microsoft Word, Excel and Access) and data management / handling capacity. Past experience of work in companies/corporate group is desirable.Interested candidates may send their application with Curriculum Vitae addressed to Head of Chancery, Embassy of India, No. 5, Street 466, Phnom Penh, Cambodia (E-mail: hoc.phnompenh@mea.gov.in ) by 17 th March, 2017.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
CSH Construction Investment (Cambodia) Co., Ltd. (Construction / Building / Architecture)
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Civil Engineering/Construction
Regency Co.,Ltd (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- Manage all aspects of accounting operations - Coordinate and direct the preparation of the budget and financial forecast and report variances- Support month-end and year-end account closing and prepare timely financial statements- Support in business planning and decision making of the company- Manage cash flow, tax planning and compliance- Monitor and develop reporting systems, key performance indicators and corporate policies to enable effective business decision making and an adequate control environment- Provide ongoing initiatives to ensure that the operation is run on cost effective basis- Liaise with external auditors, banks, and other external parties.
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Banking/Financial
(ILO) International Labour Organization (NGO / Non Profit / Social Service)
Post title: Administrative Assistant (Job #2017-001)Project title: Better Factories Cambodia Post level: GS-4 (Approximately US$ 790 net per month)Contract type: Fixed‐term Contract Duration of contract: One year contract with possible extension. Duty station: Phnom Penh, Cambodia. INTRODUCTION Better Factories Cambodia (BFC) is an innovative program which seeks to improve working conditions in the export garment industry in Cambodia. It is based on a model of improvement that includes monitoring for compliance with the Cambodian labour law and core international labour standards, and remediation training, advisory services and capacity building activities. SUMMARY OF KEY DUTIES Under the overall guidance of the project Chief Technical Advisor and under the direct supervision of Finance and Administrative Manager, this position holds key responsibility to support the finance and administration unit in delivering general administrative, procurement, and property management support to the project. General duties- Assist in procurement process. For examples, seeking information from suppliers, negotiating prices, drawing up procurement orders/contracts, ensuring delivery of products and checking accuracy of invoices.- Maintain contact with the contractors (landlord, suppliers, and service companies) to ensure logistic services.- Coordinate with suppliers on office maintenance and repair.- Keep track of all office contractual status and notify supervisor on any renewal of contracts, when required.- Maintain, update and transmit inventory records of non-expendable equipment.- Make travel arrangements, hotel reservations and prepare related administrative forms.- Keep records of private/local/international calls and follow-up on the reimbursement of private calls.- Handle records of postal mail services.- Draft routine correspondence on administrative matters including drafting lease contracts with the project suppliers or external collaboration contracts with service providers.- Assist staff members by processing requests for visas, passports, identity cards, name cards, and other necessary administrative documents.- Assist in the preparation and organization for various events, i.e. meetings, seminars and workshops.- Ensure the best services of the project manual trades (i.e. cleaners, messengers, guards, housekeepers, and drivers).- Perform other duties as assigned by the supervisor.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Secretarial
Khmer Brewery Limited (Manufacturing / Production)
Preparing sales target and allocation to the sales team.· Prepare sale statistics, and update customer data base.· Assist in controlling salesman’s itinerary and working hour.· Prepare the sales documents and forms for the customer and sales team.· Act as contact point for the customer’s need.· Coordinate and follow up sales team to implement sales activity.· Summarize sales result and process of the sales promotion to the sales team.· Organize sales meeting and record minute of meeting.· Collect all the information of requested assignment from sales team.· Assist in stocks controlling and reporting to the supervisor.
Full Time | Kratie | Junior Executive | Secretarial
MC Design & Solution Pte Ltd (Advertising / PR / Events)
· Monitoring and analyzing market trends· Identifying target markets and developing strategies to communicate with them· Promoting the Company presence throughout Cambodia· Acquire new clients/ accounts through cold calling and outdoor canvassing· Keep management informed by submitting activity and results reports on weekly & monthly basis · Manage own time and schedule· Other tasks assigned by Managing DirectorBenefits:· Oversea career progression · Basic Salary of USD300 to 800 (Depending on work experiences)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Top Management
MWG (Cambodia) Co., Ltd (General Business)
- Liaise with buyer on retailer marketing plans (online, offline including in-store activities)- Liaise with designers on creation of artwork (print, online, in-store displays, etc.), and managing point of sale materials and marketing assets- Make creation of all visual, online, events and communications- Manage all of Company Social Media channel- Support and guide shop personnel how to use POSM and all marketing assets- Measure/Report success of various marketing campaigns.- Other duties may be assigned.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Marketing/Business Development
Edotco (Cambodia) Co., Ltd. (Telecommunication)
Internship/Training | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial
Samaky Micro Finance Plc., (Banking / Finance / Insurance / Investment)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Banking/Financial
FABRIC'S ARTS (Cambodia) Co.,Ltd (Manufacturing / Production)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!