Sort by
Southern Media (Human Resource / Recruitment)
- មានសញ្ជាតិខ្មែរ ចេះនិយាយ ចិន អង់គ្លេស - បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រឡើងទៅ - នៅក្រោមអាយុ ៣០ឆ្នាំ - មានជំនាញខាងផ្នែកឌីហ្សាញ - ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារ ខាងផ្នែក Senior Architect អាចបណ្តុះបណ្តាល អ្នកជំនាន់ក្រោយ អាចធ្វើរូប Animation ឬរូបដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ - មានបទពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់ ៥ឆ្នាំនៅក្នុងជំនាញ
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Arts/Creative Design
Southern Media (Human Resource / Recruitment)
- មានសញ្ជាតិខ្មែរ ចេះភាសាចិន អង់គ្លេស - បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រឡើងទៅ - អាយុក្រោម ៣៥ឆ្នាំ - មានជំនាញខាងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ - ធ្លាប់មានបទពិសោឌន៍ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅក្រុមហ៊ុនខ្នាតធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា - អាចដោះស្រាយផែនការទំនាក់ទំនង ម៉ាកផលិតផលដោយឯករាជ្យ - មានចំនេះដឹងផ្នែកទំនាក់ទំនងច្រើន ចេះប្រែប្រួលតាមកាលៈទេសៈ
Full Time | Phnom Penh | Manager | Public Relational
Southern Media (Human Resource / Recruitment)
- ចេះនិយាយភាសាចិន ឬជនជាតិចិនដែលចេះភាសាខ្មែរ (អាចប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្នែកទីផ្សារបាន) - បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រឡើងទៅ - មានជំនាញផ្នែកទីផ្សារ ឬ ជំនាញដែលស្រដៀង ឬពាក់ព័ទ្ធ -តម្រូវឲ្យមានស្មារតីមុះមុត ចេះទំនាក់ទំនង នឹងអ្នកដទៃ ទទួលយកការទំនាក់ទំនងថ្មីៗ មានចិត្តស្មោះត្រង់ - មានស្មារតីនិងគោលដៅ ដើម្បីធ្វើការផ្នែកលក់ព្រមទាំងរីកចម្រើន
Full Time | Phnom Penh | Manager | Marketing/Business Development
Southern Media (Human Resource / Recruitment)
- មានសញ្ជាតិខ្មែរ ចេះនិយាយ ចិន អង់គ្លេស - តម្រូវឲ្យចេះរៀបចំការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារ គ្រប់គ្រងតម្លៃទីផ្សារ (អាចចុះទៅតាមខេត្តគ្រប់ពេលបាន)
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Marketing/Business Development
Econo Green Pte Ltd (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
Minimum 5 years of experiences in Biotechnology and Life Science Industry Can Speak Minimal English Independent Driven by Passion Drive Basic Pay + Commission
Full Time | Phnom Penh | Manager | Sales-Corporate
Maline Exclusive Serviced Apartments (Property / Real Estate)
Job Description - Interact with customers, take orders for drinks and food - Check identification of the guest to make sure they meet age requirements for purchase of alcohol and tobacco products - Prepare alcohol and non-alcohol beverages - Arrange bottles and glasses to make attractive displays - Assess customers’ needs and preferences and make recommendations - Ability to sell or influence others for up selling and suggestive selling - Provide recommendations and suggestions to guest for choosing drinks - Serve customers in a friendly and helpful manner - Determine when a customer has had too much alcohol and if requested refusing any further serving on a polite way - Demonstrate a thorough knowledge of food and beverage products, menus and promotions - Clean up after customers and clean work area - Maintain a clean working area by sweeping, vacuuming, dusting, cleaning of stock areas, etc.
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Customer Service
Maline Exclusive Serviced Apartments (Property / Real Estate)
Job Description - Interact with customers, take orders for drinks and food - Check identification of the guest to make sure they meet age requirements for purchase of alcohol and tobacco products - Mix drinks, cocktails and other bar beverages as ordered and in compliance with Sky Bar standard drink recipes - Prepare alcohol and non-alcohol beverages - Arrange bottles and glasses to make attractive displays - Assess customers’ needs and preferences and make recommendations - Ability to sell or influence others for up selling and suggestive selling - Provide recommendations and suggestions to guest for choosing drinks - Serve customers in a friendly and helpful manner - Determine when a customer has had too much alcohol and if requested refusing any further serving on a polite way - Demonstrate a thorough knowledge of food and beverage products, menus and promotions - Clean up after customers and clean work area - Maintain a clean working area by sweeping, vacuuming, dusting, cleaning of stock areas, etc.
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Customer Service
Maline Exclusive Serviced Apartments (Property / Real Estate)
Job Description - Answer the telephone and transfer them to appropriate staff members. - Meet and greet clients and visitors - Create and modify documents using Microsoft Office. - Perform general clerical duties to include but not limited to: photocopying, mailing, and filing. - Setup and coordinate meetings and conferences. - Ensures knowledge of staff movements in and out of organization. - General administrative and clerical support. - Prepare letters and documents. - Monitor the use of supplies and equipment and maintain an adequate inventory of office supplies. - Schedule appointments. - Tidy and maintain the reception area. - Assist other staff members as requested. - Other duties as assigned.
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Customer Service
GIANTBROTHER Co., Ltd (Accounting / Audit / Tax Firm)
- Supervise team to record daily accounting transactions - Maintain and reconcile control accounts (prepayment, receivable, payable...) - Review movements of account balances to ensure that they are appropriately classified and recorded - Prepare monthly financial statements timely and correctly - Prepare monthly NBC report timely and correctly - Develop/update accounting guideline or memo to monitor the daily financial implementation - Provide support, train to branches and follow up the implementation of policy, memo and guidelines - Cooperate with independent/internal auditors in relation to auditing of financial statements and other auditing tasks - Perform other tasks assigned by Manager
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | General/Cost Accounting
GIANTBROTHER Co., Ltd (Accounting / Audit / Tax Firm)
- Follow up due date invoice with client and sale representative. -​ Maintain contract with client and follow-up payment. - Prepare monthly and annual report. - Record Daily expense and revenue. - Monitoring revenue and expenditure transaction. - Prepare all payment to supplier and follow up payment of each customer. - Handle petty cash for sales. - Record daily cash collection into system. - Daily Checking account receivable and account payable. - Call follow up and clear payment. - Printing and prepare statement send to customers. - Prepare account documents. - Follow up payment with clients. - Issuing invoice, vouchers, bill, quotation and contract. - Other task assigned by superior.
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General/Cost Accounting
GIANTBROTHER Co., Ltd (Accounting / Audit / Tax Firm)
- Prepare account documents. - Follow up payment with clients. - Issuing invoice, vouchers, bill, quotation and contract. - Other task assigned by superior.
Internship/Training | Phnom Penh | Internship | General/Cost Accounting
Thai huot Trading Co,. Ltd (Food and Berverage)
Main Duties and Responsibilities • installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners • planning and undertaking scheduled maintenance upgrades • repairing equipment and replacing parts • checking computer equipment for electrical safety • managing stocks of equipment, consumables and other supplies • Item SKU lookup by product number or description with bar code scanner integration • Support for cross and up-selling through related product suggestions based on buying habits • Running order total for products purchases • Other work assigned by management
Full Time | Siem Reap | Junior Executive | IT Support
Thai huot Trading Co,. Ltd (Food and Berverage)
Main Duties and Responsibilities (ភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវការងារ) • ត្រូវភាពស្មោះត្រង់ជាមួយក្រុមហ៊ុន • ត្រូវមានសម្ថភាព និងការទទួលខុសត្រូវលើការងារ • ត្រូវត្រួតពិនិត្យទំនិញនៅលើឆ្នើរ មុននឹងយកទំនិញមកតាំងបន្ថែម • ស្វែងយល់ទំនិញដែលក្រុមហ៊ុនមានឲ្យបានច្រើន • ធ្វើកិច្ចការណ៍ដែលប្រធានដាក់ជូន។
Full Time | Siem Reap | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
Thai huot Trading Co,. Ltd (Food and Berverage)
Main Duties and Responsibilities  Manage all of the day to day operations of the branch to sure it runs smoothly  Prepare the training for all the staff member in the branch to work effectively and efficiently  Solve the problem related the branch both internally and externally  Strengthen the customer service and hygiene in the branch  Evaluate the staff working performance  Motivate the good staff and punish the non-performance staff  Ensure the security of the branch (staffs, assets, building, cash…)  Stand as the discipline implementer, self-discipline and leader as example  Organize works to the subordinates  Check, sign, and control all the documents or invoice relate to the branch achieve the budgeted sale and profit through effective and efficient management of the super market  Provide professional Standard level of sale and customers services to customers  Identifiers current and future customer requirements with potential and actual customers  Ensure availability of merchandise and services by maintaining market inventories including merchandising, shopping bag, wrapping paper, visual props, and etc.  Responsible for overall functioning of the market, take care day-to day operation of the store and ensure maximize the sales.  Kept market clean and stocked products properly do not fall off the shelves.  Other duties as assigned by the Management.
Full Time | Phnom Penh | Manager | Top Management
GROW TOKYO (General Business)
Salary : Depends on skill Working Time : 9:30-20:00 Day Off : Once for a week & The third Tuesday Holiday : National New Year & Khmer New Year & Pchum Ben Paid Vacation : Depends on Length of service Salary raise : Depends on skill Other : Company trip once a year.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!