Sort by
People's Association for Development (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- រៀបចំផែនការ សម្របសម្រួល ចាត់ចែង និង ដឹកនាំក្រុមការងារដោយផ្ទាល់ ។- ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតំលៃការងារជាប្រចាំ និងតំរង់ទិសមន្រ្តីឥណទានអនុវត្តការងារដើរតាមផែនការ និងតាមគោលការណ៍នានារបស់សមាគម ។- ជម្រុញឲ្យការផ្តល់កម្ចី និងការសងត្រឡប់មកវិញ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ និងសំរេចតាមផែនការដែលបានគ្រោង។- ដឹកនាំការផ្សព្វផ្សាយផល្លិតផលក្នុងតំបន់គោលដៅ ។- ដឹកនាំការដោះស្រាយបញ្ហានៅតាមមូលដ្ឋាន។- អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលនាយកតម្រូវបញ្ជាក់ៈ បើលោក អ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមរៀបចំ CV និង Cover Letter ផ្ញើមកឲ្យបានលឿន អ្នកផ្ញើមកមុន និងមានឱកាសត្រូវបានជ្រើសរើសមុន ពីព្រោះតួនាទីនេះត្រូវការជ្រើសរើសបន្ទាន់ ។- នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវធ្វើការពិនិត្យCV របស់បេក្ខជន ប្រសិនបើមានបេក្ខជនគ្រប់គ្រាន់ យើងនឹងពិនិត្យជ្រើសរើស CV និងសំភាសជាបន្ទាន់មុនកំណត់ ។ តែបើករណីមិនមានបេក្ខជនគ្រប់គ្រាន់ យើងនឹងកំណត់យកថ្ងៃ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ជាថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យចុងក្រោយ ។
Full Time | Kandal | Non-Executive | Top Management
Bernofarm Pharmaceutical Company - Indonesia (General Business)
- Salary : $300 - $ 500 Depends On Experience ( minimum 2 years experience requirements ) - Approaching Nursing homes, - Clinics , Meeting Doctors & OT/ICU staff to promote products and purchase department for negotiation.- Achieving targets as defined by the organisation.- Implement the sales strategies of the organisation in the respective territory.- Perform various activities to boost the sales- Two wheeler is Mandatory
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Nurse/Medical Support
The Sea Gate Suite (Property / Real Estate)
** Role and Responsibilities- Prepare Fixed Asset - Handle monthly budget and manage stationery and supply - Posting account transactions , prepare voucher and invoice - Prepare cash record and verify with teller- Cash reconciliation and bank reconciliation- Handle emergency demand - Financial reports - other tasks assigned by managers- Manage letter in and out - Handle other financial tasks ** Salary : 300 – 500 USD
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General/Cost Accounting
The Sea Gate Suite (Property / Real Estate)
** Role and Responsibilities- Selling Condominium and real estate property - Provide consultation with customers and keep strong relation with customers- Surf the potential customers and approach with customers - Provide information to customers after sale - Report to Sale managers about daily sale- Coordinate with sale managers to reach the sale targets- Approach with potential customers and brokers- Report to Senior Management ** Salary and Commission : 10,000+ USD
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Property/Real Estate
RSP លក់សម្ភារៈគ្រឿងជ័រប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
• អនុវត្តន៏ផែនការណ៏លក់ប្រចាំថ្ងៃ• ណែនាំ និងបង្ហាញគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ទៅដល់អតិថិជន• សិក្សារអំពីសកម្មភាព និងតម្លៃលក់របស់ដៃគូរប្រគួតប្រជែងនៅលើទីផ្សាររាយការណ៏ទៅប្រធាន• ផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីបង្កើនការលក់ដល់ក្រុមហ៊ុន• ស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន• ត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អ និងចេះសម្របសម្រួលការលក់ជាមួយអតិថិជនបានល្អប្រសើរ• រៀបចំរបាយការណ៏លក់ប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំខែដល់ប្រធានផ្នែកលក់
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
WING AING RODA (Banking / Finance / Insurance / Investment)
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Banking/Financial
Talk2 Solutions Co., Ltd (General Business)
- Answer calls and respond to emails- Handle customer inquiries both telephonically and by email- Research required information using available resources- Manage and resolve customer complaints- Provide customers with product and service information- Enter new customer information into system- Update existing customer information- Identify and escalate priority issues- Route calls to appropriate resource- Follow up customer calls where necessary- Document all call information according to standard operating procedures- Complete call logs
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Talk2 Solutions Co., Ltd (General Business)
- IT troubleshooting and answering IT questions.- Assist Manager on Network setup and testing- Back end web support- Computer, Printer and Electricity maintenance- Database support and Graphic design- Software and hardware installation- Install all networks and all servers structure (Hardware and Software)- Ensure the integrity and availability of database and all servers performance- Ensure the protection and storage of data- Define and implement security plan, anti-virus, Firewall, Password, Profits of Talk’s Core System- Support and Manage IT Policy and Data Back-Up Plan- Monitor and conduct inventory of Hardware and Software in Branches and Head Offiice.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | IT-Network/Sys/DB Admin
Pour Un Sourire d’ Enfant (PSE). (NGO / Non Profit / Social Service)
* គ្រូបង្រៀនមធ្យមសិក្សា (គណិត រូបគីមី ខែ្មរ ជីវវិទ្យា) ពេញម៉ោងកាតព្វកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវ៖• បង្រៀនលើមុខវិជ្ជាជំនាញ ទៅដល់សិស្សដោយប្រើវិធីសាស្រ្តសិស្សមជ្ឍមណ្ឌល។• រៀបចំផែនការមេរៀនការងារកិច្ចការផ្ទះនិងសំណួរប្រលង។• ផ្តល់ការប្រឹក្សាជាមូលដ្ឋានដើម្បីជួយសិស្សដែលរៀនយឺតឬអ្នកដែលមានបញ្ហាវិន័យ។• បង្កើតនិងថែរក្សាវិន័យក្នុងថ្នាក់រៀនឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាកាសរៀនសូត្រឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព។• ត្រួតពិនិត្យមើលការរីកចម្រើនរបស់សិស្ស ។• ចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពនិងកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់សាលា។
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Education
Pour Un Sourire d’ Enfant (PSE). (NGO / Non Profit / Social Service)
• Apply the graphic charter of PSE and develop communication tools for PSE programs;• Develop and implement all our communication tools (brochure, leaflet, poster, sticker, PowerPoint presentation, etc.) to support sales and operations;• Coordinate with communication work to response to the program’s needs.• Work with printing house to ensure the quality of printing and on time delivery;• Control the use of information and communication material; • Manage and control the stock in & out for all the communication tools;• Develop and manage our external communication on social network and our website;• Participate and organize events and campaigns for fund raise or corporate event for partners or prospects.• Facilitate with local and international media;• Manage the social media;• Ensure the image of PSE is well spread.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Marketing/Business Development
Pour Un Sourire d’ Enfant (PSE). (NGO / Non Profit / Social Service)
•​​ បង្រៀនលើមុខវិជ្ជាជំនាញ ទៅដល់សិស្សដោយប្រើវិធីសាស្រ្តសិស្សមជ្ឍមណ្ឌល។• រៀបចំផែនការមេរៀនការងារកិច្ចការផ្ទះនិងសំណួរប្រលង។• ផ្តល់ការប្រឹក្សាជាមូលដ្ឋានដើម្បីជួយសិស្សដែលរៀនយឺតឬអ្នកដែលមានបញ្ហាវិន័យ។• បង្កើតនិងថែរក្សាវិន័យក្នុងថ្នាក់រៀនឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាកាសរៀនសូត្រឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព។• ត្រួតពិនិត្យមើលការរីកចម្រើនរបស់សិស្ស ។• ចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពនិងកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់សាលា។
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Education
NURI E&C Co., Ltd (Construction / Building / Architecture)
•Develop and propose property marketing plans•Planning Marketing Activity (Month, Quarter, Annual)•Preparing, organizing and managing key responsibilities of marketing department and marketing staffs.•Preparing reports and making presentation about marketing strategies to management board•Planning advertisement campaign (TV, Radio, Newspaper, etc.) •Arrange appointment with potential clients•Create and maintain leads to achieve targets•Identify client's need and offer the best solution•Report Marketing Plan, Activity, Result to Manager•Prepare a budget plan for marketing & marketing strategy plan•Perform other task as assigned by manager.
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Marketing/Business Development
NURI E&C Co., Ltd (Construction / Building / Architecture)
• Assist to Planning Marketing Manager• Develop and propose marketing plans • To have a good understanding of what the current trend in Cambodia in order to run a marketing promotion that is effective.• Source for vendors to help for marketing promotion in order to meet the budget set forth for the promotion.• Update and maintain a library of competitors’ retail activities. • Documentation management.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
SOHO DIVERSIFIED BUILDERS (Agriculture / Plantation)
The Site Engineer will be responsible for overseeing the daily operations of the construction site and managing project coordination on MEP design.Key Responsibilities:-Set out, level and survey the site-Check plans, drawings and quantities for accuracy of calculations-Ensure that all materials used and work performed are per specifications-Oversee the selection and requisition of materials-Negotiate price for materials and find cost-effective solutions -Liase with architects, subcontractors, planners, and the general workforce involved in the project-Liase with the local authority to ensure compliance with local construction regulations and by-laws-Communicate with internal team and management regularly to keep them informed of progress-Day-to-day management of the site, including supervising and monitoring the site labour force and the work of any subcontractors-Plan the work and efficiently organize the plan and site facilities in order to meet deadlines-Oversee quality control and health and safety matters on site-Resolve any unexpected technical difficulties and other problems that may arise
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management
FOLLOW ME FURNITURE AND DECORATION (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
+ Job description:- Check the actual size of each project and make layout plan.- Drawing and design layout after visiting the project site.- Understanding clients’ needs and developing design concepts in consultation with the client- Provide details drawing and materials list to stakeholders.- Conduct site inspection to monitor and evaluate the project progressed.- Present the details of design concept and drawing to site controllers and stakeholder before implementing the project.- Other tasks assigned by manager.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Architecture/Interior Design

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!