Sort by
ស្នាក់ការលក់ដីឡូតិ៍ (Property / Real Estate)
•រៀបចំនិងបំពេញសំណុំឯកសារទទួលប្រាក់ទិញដីពីអតិថិជន•រៀបចំ តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងឯកសាររត់ប្លង់ដី•ដោះស្រាយចង្ងល់នានារបស់អតិថិជន•បង់វិក័យប័ត្រទឹកនិងភ្លើង•រៀបចំទុកដាក់ឯកសារនិងទិន្នន័យប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងរបៀបរៀបរយ•ផ្សេងៗអត្ថប្រយោជន៍ផ្តល់ជូន៖•ប្រាក់ខែ•ប្រាក់ឧបត្ថមលើកទឹកចិត្តរៀងរាល់ខែ•អាហារ•កន្លែងស្នាក់នៅ
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management
CORARL (Information Technology / Digital)
- Develop new and existing application - Develop backend using C#, Entity Framework, and ASP.NET - Perform root cause analysis for issues and provide effective and timely resolution- Apply technical processes to solve complex problems- Write unit and end-to-end tests- Create mock interfaces or prototypes of user requirements - Develop front end using JavaScript, CSS3, HTML5, and AngularJs- Perform other tasks related to the position and assigned by the manager
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | IT-Network/Sys/DB Admin
VENG HUOT MNEANG SEILA (Agriculture / Plantation)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
YOUNGSIA LOGISTICS (CAMBODIA) CO.,LTD. (Logistics / Transportation / Warehouse)
- Arranging documentation for Export and import- Arranging document submit to customs- Follow up cargo status- Others as assigned
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Logistics/Supply Chain
WING (Cambodia) Specialized Bank, Ltd. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- Provide friendly and responsive customer service on the phone to both internal and external customers by using excellent customer service skills - Handling customer complaints or refer them to appropriate area for action- Accurately identifying a customer’s query and providing a quick resolution- Monitoring and actively managing variances from agreed performance targets, through identifying and understanding the causes and taking corrective action to minimize risk and maximize performance- Perform all admin tasks as requested efficiently and following processes
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
ភោជនីយដ្ឋានស្រូវ (Food and Berverage)
- ស្វាគមន៍អតិថិជនដោយកំណត់ផលប្រយោជន៍កាហ្វេនិងតម្រូវការរបស់ពួកគេ។- បម្រើអតិថិជនដោយបង្ហាញនិងពន្យល់កាហ្វេ;ភេសជ្ជៈម៉ឺនុយ; ឆ្លើយសំណួរ។ចំណាំ:- សេវាកម្មអតិថិជន ​: ប្រាក់ខែពី $ 160 ឡើង
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Smart Foil Insulation (General Business)
-​ ណែនាំ និងបង្ហាញផលិតផលទៅដល់អតិថិជន- ស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន- អនុវត្តន៍ផែនការលក់ប្រចាំថ្ងៃ- ផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីៗដើម្បីបង្កើនការលក់
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
Paramount Angkor Travel & Tour Co., Ltd. (Tourism)
- Assist with client contract management, invoicing and paying of bills.- Record all expenses and incomes in the accounting software.- Prepare and submit payment vouchers- Bookkeeping, accounting entries into Accounting Software- Issue invoices to clients based on contracts- Manage account receivables and follow up with clients for collection- Bank deposits and statements- Bank and petty cash reconciliation- Payroll- Prepare Daily cash and AR report- Prepare monthly financial reports – balance sheet, P&L, revenue breakdown- Work with tax audits- Prepare, submit and pay monthly taxes and NSSF- Prepare service contracts for clients- General administration management
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | General/Cost Accounting
PREMIER DESIGN & BUILD Co., LTD. (Manufacturing / Production)
Job Description:- Promote and sell company's products to customers- Establish more customers for purchase order- Retention and build good relation with existing customers- Identify and resolve client's concerns.- Find prospective customers- Be able make report (Daily activities, monthly, forecast, record).- Report customer’s purchase order to accounting department- Do other tasks as required
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
KINGWAY CAPITAL INVESTMENT LIMITED (NGO / Non Profit / Social Service)
1.熟练运用微信/QQ等聊天软件对客户进行沟通交流;善于利用多种网络推广手段,熟悉QQ群、博客、贴吧、网站、问答平台等及其它推广方式。2.熟悉互联网工作环境,热爱互联网工作,能通过网络平台进行渠道开发和业务拓展。
Full Time | Preah Sihanouk | Junior Executive | Advertising
CAMBODIAN FEDERATION OF EMPLOYERS AND BUSINESS ASSOCIATIONS (CAMFEBA) (NGO / Non Profit / Social Service)
Responsibilities: Working as a key member of the management team, the Policy and Research Officer is responsible for, but not limited to, the following duties and responsibilities, to:- Work very cooperatively and supportively with the other Department Heads of Departments to strengthen the unity, cohesion and effectiveness of the organization- Identify emerging policy issues that CAMFEBA should engage- Develop pragmatic policy solutions and options through sound research, analysis of evidence based data,consultation with employers, advice of the Board, best practice and evaluation- Support the design and implementation of the policy aspects of CAMFEBA’s Communication and Advocacy strategies- Build and maintain effective engagement with relevant development partners, research networks, civil society organizations, policy communities and innovation networks inCambodia and the region- Support execution of programmes- Design and support implementation projects- Write cogent well-structured policy proposals- Represent and advocate for CAMFEBA at key policy platforms and avenues- Promote of CAMFEBA’s research and policy successes to members, potential members, stakeholders and the media- Write policy items and articles for CAMFEBA’s website and social media- Advise CAMFEBA’s Board and its Policy Subcommittees on CAMFEBA policy priorities, risks and challenges- Prepare policy options, speeches, presentation, briefs, etc.- Capacity building- Supervise and manage policy and research staff (where applicable)- Other responsibilities appropriate to this senior position.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Clerical/Administrative
Keylinks Data Technology Co, Ltd. (Information Technology / Digital)
Prepare sales and promotion plan with clear objectives, stretching but achievable targetsDevelop potential accounts and acquired new sales channels .Liaise with overseas customers in order confirmation and handle their daily enquiriesAssist project stakeholders to ensure IT deliverables that would satisfy business requirements and would achieve anticipated business benefits
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
Season Apartment & Residence Co., Ltd (Hotel / Resort / Travel)
-Greet customer and tenant-Answer phone call-Handle tenant’s problems and needs / or report the problem to operation manager -Work closely with housekeeping & maintenance department-Filling document -Other works required by management
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
KK Fund Leasing Plc (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
- Prepare artwork and creation: brochures, adverts, flyers, business cards and other marketing collateral and preparing artwork for print where necessary. - Create e-shot designs for e-marketing campaigns (Facebook Pages)- Work with sales and other internal departments to understand their needs. - Think creatively, generate new ideas, designs and concepts - Help to plan and deliver exhibitions, events, corporate hospitality and conferences.- Other Task order by management .
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Marketing/Business Development
Grep Tech (Cambodia) Co., Ltd (Information Technology / Digital)
- Identify, qualify and contact prospect using the Grep Tech’s CRM System- Telephone and email to prospective clients- Contact and Research perspective customers, present the solution to customer- Consult customers to understand the requirement or client needs-Follow up customer after consultation to approach signing contract- Record all activities, field work and results in the Grep Tech’s CRM system- Submit daily, weekly and monthly report to Operation Manager- Other necessary job assigned by Operation Manager
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Sales-Corporate

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!