Sort by
VORAKSATYA Co., LTd (General Business)
- មានជំនាញក្នុងការឆុងកាហ្វេ ភេទជ្ជះផ្សេងៗ និងអាហារផ្សេងទៀត.- ទទួលខុសត្រូវរាល់ការបញ្ជាទិញ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន.- រក្សាអនាម័យ.-មានការបង្កើតភេទជ្ជះថ្មីៗ-បង្កើតនៅគំនិតច្នៃប្រឌិត និងរូបមន្តថ្មីៗ .-ទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក.-ទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងស្តុក.
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management
Outstanding City Construction Co.,Ltd (General Business)
1. 工程助理 1 名 Engineer Assistant 1 post-語言:中文、英文、柬文 聽說寫流利(can listen, speak, write to Chinese, English and khmer)-電腦:辦公軟件 Microsoft Office(Word、Excel、AutoCAD...)-自備交通工具(having own transport)2. 機電工程師 1 名 Electrical Engineer 1 post-語言:中文、英文、柬文 聽說寫流利(can listen, speak, write to Chinese, English and khmer)-電腦:辦公軟件 Microsoft Office(Word、Excel、AutoCAD...)-有 2 年相關工作經驗 2 years work experience-自備交通工具(having own transport)3. 土木工程師 1 名 Civil Engineer 1 post-語言:中文、英文、柬文 聽說寫流利(can listen, speak, write to Chinese, English and khmer)-電腦:辦公軟件 Microsoft Office(Word、Excel、AutoCAD...)-有 2 年相關工作經驗 2 years work experience-自備交通工具(having own transport)4. 銷售助理 1 名 Sale Assistant 1 post-語言:中文、柬文 聽說寫流利 (can listen, speak, write to Chinese, khmer)-電腦:辦公軟件 Microsoft Office(Word、Excel...)-自備交通工具(having own transport)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Secretarial
goldquantuminvestment co.,ltd (General Business)
负责给老总开车接送上下班,以及客户的接待,客户来金边考察负责接机送机,以及接送客户去参观等接待活动,平时公司需要出去办事等外出用车活动的开车等。公司的车为埃尔法,要求开车技术熟练至少2-3年驾龄。能接受加班,身体素质良好,身体健康。
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Driver/Security
TASA Ceramic Co., Ltd (General Business)
- Good at selling skill- Willing to travel around the Country and Oversea- Build brand visibility with potential areas- Update market situation and competitors activities on time- Conduct market survey- Conduct Sales Report in timely- Build good relationship with dealers; teamwork and cross department- Develop and maintain all reports and documents
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
Tastigo Enterprise (Food and Berverage)
Responsibilities:- Responsible for aspects of retail operations, including sales processing, promotion activities, managing of manpower allocations, managing & motivating of retail staffs, stock level monitoring, and etc.- Review, accurate and complete daily/weekly/monthly reporting for the management.- Ensure and maintain products quality standard- Work closely with the Operations Manager on performance and customer satisfaction.- Assist with training, developing, measuring performance, disciplining, as assigned- Assist with reviewing and researching financial reports, including reviewing the monthly profit and loss statements and payroll to ensure monthly budget requirements are achieved- Ensure that the outlet remains clean, organized and properly functioning, and that all equipment is properly maintained- Ensure health, safety and sanitation standards are followed at all times- Provide outstanding customer service in a timely manner to both guests and fellow employees- Perform other duties as assigned
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management
Whatsbuy Co.,Ltd (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
** 工作内容:网站在推广和客服服务工作。** តួនាទីៈ ការផ្សព្វផ្សាយនិងសេវាកម្មបំរើអតិថិជនតាមប្រព័ន្ធវេបសាយ។
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
Twenty Forty (Food and Berverage)
- Recruiting and Selection process- Labor Compliance management- Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions- Continually evaluates compensation policies and procedure - To establish Human Resources Dept. objectives, plans, budget and policies- Maintains company staff by establishing a recruiting, testing, and interviewing program; counseling managers on candidate selection; conducting and analyzing exit interviews.- Provide administrative support to ensure that all operations are maintained in an effective and smoothly.- Monthly report to Manager team or owner- Staff welfare, benefit and working condition- Ensure staffs are working in the safe and positive working environment where there is no discrimination, harassment, violation, office politics and dangers.- Perform other duties as assigned by Top Management team.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Top Management
International School of Phnom Penh (Education / Training)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Education
CHASE (Hotel / Resort / Travel)
** ទីតាំងការងារ: ទូទាំងប្រទេស ** ពេលវេលាបម្រើការងារ: ពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង - ស្វែងរក និងជ្រើសរើសអតិថិជនដែលមានសក្តានុពល នៅក្នុងតំបន់- ជម្រុញ និងបង្កើនបរិមាណលក់ឲ្យសម្រេចទៅតាមផែនការ។- ធ្វើរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់គ្រប់គ្រង- រក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអតិថិជន- ត្រួតពិនិត្យទីផ្សារ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីដៃគូប្រកួតប្រជែង ជាដើម។
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Sales-Corporate
HDMS Megastore (General Business)
** Job Description:- Develop graphics & visual images for products illustrators, logos, & websites- Create images that identify a product or convey a message for posting on social media platforms- Select colors, images, text style & layout - Other tasks assigned by manager
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Architecture/Interior Design
FUHENG co., Ltd (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
1) Define a marketing plan in a new and or defined market.•Work with worldwide marketing and a venture team.•Define target market.•Understand key customer needs.•Differentiate our product from the competition.•Quantify the sales and profit opportunity.•Define the strategy.•Communicate the strategy and gain agreement from various channels.2) Develop marketing plan for existing and new product lines with analysis and insights.•Including strategies and specific tactics and resources to drive growth opportunities and address key risks.3) Product and Campaign Launches:•Complete a launch or campaign package.•Organize information in a logical concise manner.•Provide positioning to differentiate the product from the competition, approve package insert.•Verify ordering information is in the system.4) Drive execution of strategies and tactics in the field through extensive field travel, creative promotions, by identifying and using key marketing channels, and training of sales teams during meetings.5) Conduct formal market research.•Understand questions that need answering, clearly and objectively define an objective around those questions.•Anticipate the potential outcomes and know what you will do with this information, communicate objective.•Results of market research and recommend actions.6) Forecast existing and new products.•Establish unit/dollar projections and determine cannibalization impact.7) Project Management:•Manages the marketing aspects of projects involving cross functional groups.•Accountability / Scope / Budget•Manage a marketing budget for specific product line: anticipate expenses and plan a budget, track expenses.•Complete training and build skills to meet key requirements and expand capabilities in the job.
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management
Meridian International Holding (Cambodia) Ltd. (Property / Real Estate)
-Handle monthly tax / annually tax / other tax filing.-Coordinate and deal with tax auditor / external auditor on company tax matter-Arrange all tax payments on a timely basis-Check and collect all source of documents related to tax purpose-Assist in development and implementation of new procedures and features to enhance the workflow of the department.-Manage company documentary system.-Provide training to team.-Other tasks assigned by management
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management
Malaysia Airlines (General Business)
** Working area: Siem Reap** Reporting to: Indochina Manager- To provide personalized service to travel agents and execute strategies to meet the targeted revenue.- To sell products and promotions prepared by Revenue Management and monitor the sales of travel agents, by providing service and support related to FIT and groups movement, conducting product briefings- To participate actively in travel trade and consumer fairs- To collect insights regarding OALs strategy and analyze sales data from Business Intelligence and perform quarterly review with all accounts coverage.- To be liaison between Travel Trade and relevant Malaysia Airlines Business Unit (revenue management, airport operation and customer service) in resolving problems arise from dailyoperation- To develop and strengthen networking with the key decision makers within the Travel Agencies, including organizing MH related events and activities.
Full Time | Siem Reap | Junior Executive | Sales-Corporate
N.Cat (General Business)
We are Korea NO.1 Accessory brand.Pencil superstore riverside : $190, 9:30 Am ~ 8:30 Pm
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Sales-Corporate
AECO Capital (Cambodia) Co., Ltd (General Business)
- Representing the company and promoting company's products tocustomers(dealer channel)- Interacting with customers and attenting to their queries and feedback - Provide information for products and services available- New dealer channel approach- Reports directly to Country Manager
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!