Sort by
SAMMONGSENG SPARE PARTS (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
-​ ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីនៅក្នុងតំបន់ ដែលក្រុមហ៊ុនបានបែងចែកអោយ- ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន- ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងប្រមូលលុយ- រៀបចំផលិតផលអោយបានស្អាត និងពិនិត្យកាលបរិច្ឆេតរបស់ទំនិញ- ធ្វើរបាយការណ៍ រឺទិន្នន័យពីគូរប្រកួតប្រជែង- ធ្វើរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ អោយប្រធានផ្នែកលក់- ចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុន
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
Hong Tai (Tourism)
- Verify journal entries, maintain and reconcile ledger accounts;- Monitor and maintain daily accounting operation compliance with law and regulation- Develop new finance policies according to company vision- To ensure accounts are in compliance with local statutory requirements and that necessary taxes are paid promptly.- Handle day-to-day account and finance matters of the - Prepare Annual Tax Return- Verify Monthly Tax Declaration, - Verify Voucher for Operating Expense,- Follow up accrual account and advance;- Created and Verify approval all form and Voucher - Verify on monthly Bank Statement- Installation Annual Budget Planning - Verify all cash Transfer to Branch - Prepare financial report for submitted to Manager- Review and approve all financial reports- Announcement other instructions, - Make Training course for Finance Skill - Analyze the financial report and advising in effective cash management- Prepare consolidated financial report - Create tool to verify financial report - Verify monthly tax declaration - Dispute Resolution Department- Understand about analysis ratio of the institution.- Prepare Lender contract and Loan Listing report.- Prepare reports required of Lender- Corporate Working with other departments.- Assisting in annual audit by providing information and answers to auditors- Corporate working with external institutions such as NBC, TAX, External audit.....etc.- Do adjustment the accounting transaction at the end of the month;- Prepare Financial Report and monthly closing accounting reports;- Follow up accrual account and advance;- Other tasks requested by supervisors.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Top Management
Cambodian Children's Fund (NGO / Non Profit / Social Service)
** Organization Background - This position provides an opportunity to work with a highly prestigious international NGO, Cambodian Children’s Fund, www.cambodianchildrensfund.org. Founded in 2004, Cambodian Children’s Fund (CCF) provides life-changing education and a range of services to vulnerable children from some of Cambodia’s most destitute communities. This well respected NGO cares for more than 2,000 students, their families and the community.- CCF is seeking applications from suitable qualified and experienced candidates for the Head of Education role. CCF is a great place to work, staffed by a team of talented and committed people. The workplace offers many opportunities for innovation, initiative and professional satisfaction. ** Job Description - The Head of Education is a senior leadership role within CCF and is responsible for CCF's K-12 educational program, which allows for a smooth transition for students to university. Working within a consultative framework, this role will lead the development and implementation of a strategic plan for teaching and learning and provide leadership for educational activities, maintaining and developing the quality and standards of all teaching and learning programs offered to CCF children. CCF recently opened a world class STEM education facility providing education to over 400 students, the Head of Education will lead the development and future direction of this facility.- This leadership role holds responsibility for the educational direction of the organization, encouraging and developing the use of appropriate methodologies and high standards of teaching practice in all our educational areas. The role also ensures that systems are in place for ascertaining and responding to the professional development requirements of teaching staff. - The Head of Education role reports to the Country Manager to ensure alignment with other in country programs and initiatives. Strong liaison with the Executive Director and other SMT is critical to ensure alignment to CCF strategy and philosophy of education.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Education
Mengdy Garage Service (General Business)
- Daily stock controlling-Stock in and Stock out.- Daily update stock inventories.- Compiling accurate stock record.- Inventories stock report.- Keeping record and maintaining cycle counts of the entire inventories in the stock.- Receiving and verifying the inventory with Delivery Order listings.- Reporting lost, damage and any such discrepancies to the supervising authority.- Sorting all products/spare part and stacking them appropriately.- Maintaining all proper documents processed for the receipt of goods and suppliers.- Maintaining cleanliness and tidy in the work place, and complying with all safety norms while carrying out work functions.
Full Time | Battambang | Fresh/Entry Level | General/Cost Accounting
Ocean Delight Investment Company Limited (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
The Sam Veasna Center (SVC) (NGO / Non Profit / Social Service)
** THE POSITIONYour overall function is to ensure the quality of SVC trips and itineraries and be the first line of communication with customers, suppliers, guides and SVC Staff. The Bookings Officer reports to the Sales and Marketing Manager and to the Director. S/he will also maintain close contact and a good professional relationship with the finance and operations departments.** Responsibilities- Arrange tours for customers; manage tour correspondence / communication via telephone, website, email and in person when necessary.- Greet visitors at the center and inform them of tour options.- Book service providers as needed.- Liaise with local tour operators. .- Coordinate guides with booked tours well in advance.- Maintain accurate records and produce regular reports- Work with guides to prepare equipment necessary for tours.- Receive payments; prepare and close cash advances for tours.- Work with the Sales and Marketing Manager and the Director to better promote SVC trips to the tourist market in Cambodia.- Oversee the preparation and sale of tourism-related products.- Together with Guide Training Manager, coordinate the guide allocation and clients’ needs at various situations.** Some work will be required outside of regular office hours.
Full Time | Siem Reap | Junior Executive | Clerical/Administrative
Ha Tien Vegas Entertainment Resort (Hotel / Resort / Travel)
We are seeking a dynamic individual that is fluent in written, spoken and listening of the Vietnamese language. This role is a shift based role that will require the successful individual to work the night shift as required. The role will involve speaking with customers, communicating with your team, eye for detail and wiliness to learn. For the right individual we offer a generous incentive scheme. The successful candidate will be part of a growing successful team that is on an international expansion path. Full training will be provided.Students can also apply as part time positions are also available.Duties:- Respond to customer’s queries through live chat, email and calls- Report the errors and customer complaints to Supervisor- Assist the telemarketing team as directed by your line manager- Help to complete the daily/weekly/monthly reports- Need to be customer service oriented handling customers’ problems- Being assigned shifts as required by the business.- Other tasks assigned by Supervisor and Manager
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Champip Global (Agriculture / Plantation)
- Manage accounting report by daily and monthly closing for month end- Handle all expense for company- Manage stock report- Make invoice and delivery note to customer- Follow up with pending payment and collect- Manage petty cash and follow up with collector - Prepare monthly tax, and calculate payroll- Knowledge about custom duty Tax in Cambodia - Liaising with Tax Department Ministry of Commence or Commune. - Go to bank or wing to make payment- Administrator controlling- Other tasks as assign by manager.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General/Cost Accounting
DREAM MANPOWER (Education / Training)
** អត្ថប្រយោជន៍ការងារ និង ប្រាក់ខែ៖- ចំពោះប្រាក់ខែ (អាចចរចាបាន) - ប្រភេទការងារ ពេញម៉ោង - មុខងារ បកប្រែភាសារចិន- កំរិតវប្បធម៍ មធ្យមសិក្សា- អាចនិយាយភាសា ចិនល្អ
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Education
Cathay United Bank (Cambodia) Corporation Ltd. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- Overlooking for new clients and assisting them in application applying process- Evaluating and interpreting clients’ financial condition and characteristics as to ensure borrower’s repayment capacity- Collecting and reporting clients’ detail information- Verifying and analyzing documents provided by clients- Site-visiting properties (Collaterals) and business places of the clients- Monitoring and following up the whole loan process in order to ensure satisfactory of clients and prompt repayment- Maintaining good relation with clients- Ensuring policy and guideline compliance- Negotiating and decision making over setting conditions
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial
Terrasyss Solutions Ltd. (Information Technology / Digital)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
WKP Trading Co.,Ltd (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
- Sale snack product- Find new customer and commit to achieve the sale target- Generate sale order and deliver- Monitor and feedback market activities- Prepare daily sale activities report
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
Dos Besos Mexican Restaurant (Food and Berverage)
Full and Part time positions available for experienced waitstaff / service for our popular Mexican restaurant in the Russian market area! English language and restaurant experience necessary.Salary depending on experience $120 - $250 + tips!Please call or drop off your CV for immediate consideration.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Condo NaZa Paul (General Business)
យេីងខ្ញុំត្រូវការជ្រេីសរេីស បុគ្គលិក ភេទប្រុស ជាងម៉ាស៉ីនត្រជាក់ (អាចជួសជុលថែទាំ, លាង និង បញ្ចូលហ្គាស)យេីងខ្ញុំស្វែងរកបុគ្គលិក ស្មោះត្រង់ ព្យាយាមអត់ធ្មត់ និងការងារ។
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Maintenance
Heart to Heart Foundation (NGO / Non Profit / Social Service)
- JOB SUMMRY - Program Officer will be basically responsible for operating and managing Health worker training and VHSG(Village Health Supporting Group) training as well as supporting Mobile vision center activity(Community Outreach) for eye-care service in Sotnikum, Kralan and Angkor Chum OD in Siem Reap, providing technical support to Heart to Heart International Cambodia Office.1. Specific Areas of Responsibility• Program Implementation - Implementing and monitoring health worker and Village Health Support Group trainings and Mobile Vision Center activity (Community Outreach)- Managing and reporting program target achievement regularly• Documentation and Reports - Providing supports for regular/irregular reports to partners- Translating official documents from Khmer to English and Vice versus - Writing a meeting minutes into English• Office administration - Managing program budget expenditure - Providing administrative supports in general2. Education• Bachelor degree in community development or related field • Relevant degree or equivalent experience 3. Working Time• 8:00am~17:00pm (Monday- Friday) • Lunch time 12:00~13:00
Full Time | Siem Reap | Senior Manager | Top Management

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!