Sort by
លីហួរ​ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ (General Business)

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់ក្នុងក្រុង ទាំង3ភេទ បទពិសោធទ៌ផ្នែកលក់យ៉ាងតិច 1 ឆ្នាំ ។ * ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យពីថ្ងៃនេះតទៅ * ធ្វើការពេញម៉ោងចាប់ពីម៉ោង 7:30 AM ដល់ម៉ោង 5:30 PM * បេក្ខជន ៖ * ត្រូវមានអាយុចាប់ពី 20 ឆ្នាំដល់ 35 ឆ្នាំ្ * កំរិតវប្បធម៌យ៉ាងតិចចប់ថ្នាក់ទី 12 * អាចធ្វើការថែមម៉ោងបានក្នុងករណីចាំបាច់ * រូបសម្បត្តិសមរម្យ នឹង សុខភាពមាំមួន * ខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងារ មិនរើសអើងការងារ * ស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ នឹង អន់ធ្មន់ព្យាយាមនឹងការងារ * មានប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមិត្តរួមការងារ

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Retail Sales/General
Yamato (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )

Job Descriptions (JD ) - Issued invoice to customer - Follow up Account Receivable - Collect payment and doposit to bank - Daily Report ( Expense & income ) - Key data QuickBooks system - Monthly Tax preparation - Prepare financial Statement

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | General/Cost Accounting
Riverside Bistro (Food and Berverage)

• Assist staff to refill the cold stock • In charge lighting, TVs, Music, AC, Fan and live Band • Helping service and serve customers. • Solve Customer Complain • Update sport information and inform to the staff and supervisor • Closing the shift and others….

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Food/Beverage/Restaurant
Riverside Bistro (Food and Berverage)

- Good looking - Can Speak a little English - Have Experience as Service - Friendly - Received good tip - Foreigner Restaurant - Good Salary - Female Only - Please take with Identity Card and New photo - Free staff food

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Food/Beverage/Restaurant
Riverside Bistro (Food and Berverage)

• Welcome customers who enter the restaurant and ensure that they are being looked after by waiters • Operate cash machines and POS to calculate customers’ bills • Check bills to see if the correct amount has been displayed and print them out • Place printed bills in folders to be presented to customers • Answer customers’ questions regarding billed items • Record totaled amounts, including expenses in restaurant’s database • Inform customers about available modes of payments • Take cash payments in exchange of services rendered • Process credit and debit card payments and ensure that customers sign receipts • Assist waiters and servers during rush hours by packing takeaways and leftovers • Count cash in the cash register at the end of each shift and ensure that it tallies • Other tasks will assign by management

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Food/Beverage/Restaurant
Riverside Bistro (Food and Berverage)

- Take responsibility for the business performance of the restaurant, profitability, organize intern sale activities, such as promotional events and discount schemes, prepare reports at the end of the shift/week, including staff control, drinks control and sales. - Create and execute plans for service department get more profit and staff development, set budgets or agree them with manager, coordinate menus, coordinate the operation of the restaurant during scheduled shifts. - Training, manage and motivate staff, respond to customer queries and any complaints, meet and greet customers, organize table reservations and offer advice about menu and wine choices. - Maintain high standards of quality control, hygiene, and health and safety. - Willing to learn about sound system, TV and lighting. - Check stock for operation and request order. - Closing shift and double check with cashier and supervisor for cash closing Others will assign by manager

Full Time | Phnom Penh | Manager | Food/Beverage/Restaurant
Riverside Bistro (Food and Berverage)

• Welcome customers who enter the restaurant and ensure that they are being looked after by waiters • Operate cash machines and POS to calculate customers’ bills • Check bills to see if the correct amount has been displayed and print them out • Place printed bills in folders to be presented to customers • Answer customers’ questions regarding billed items • Record totaled amounts, including expenses in restaurant’s database • Inform customers about available modes of payments • Take cash payments in exchange of services rendered • Process credit and debit card payments and ensure that customers sign receipts • Assist waiters and servers during rush hours by packing takeaways and leftovers • Count cash in the cash register at the end of each shift and ensure that it tallies • Other tasks will assign by management

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Food/Beverage/Restaurant
Northern Dragon Trading Co, Ltd (General Business)

Job Description Field Sale Representative will play a key role in increasing income and revenue by managing and negotiating with clients, generating leads and qualifying prospects  Responsibility • “Get the sale” using various sales methods (door-to-door, cold calling, presentations etc) • Evaluate customers’ needs and build productive long-lasting relationships • Meet personal and team sales targets • Report and provide feedback to management • Responsible for selling to projects, including all site coordination. • Expand product line to customers and achieve sales target in the assigned area. • Carry out the sales plans and executions of the company so as developing sales of products to projects, which are contractors/ developers, dealer, and end user in assigned areas. • Monitor and report on market and competitor activities and provide relevant reports and information. • Record, analyze and conduct sales as daily, weekly, monthly and yearly reports. • Promote company products to all accounts and prospective customers in accordance with agreed business plans.

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
DIO Pharma Co ltd (Health / Medical Care / Pharmaceutical)

• Regular field visit as the call plan provided by Medical Supervisor / Manager. • Promote company products and services to existed customers (doctors, hospitals and clinics) and obtain new accounts in the assigned territory. • Acquire and show a deep of products knowledge to convince customers of products benefit. • Keep good relationship and develop for long term with all doctors in your own areas. Resolve customer’s complaints by investigating problems, developing solutions, prepare reports and making recommendations to management. • Submitted the basic reports (Weekly, Monthly, and Working plan) on time to Principle • Will be assisted other tasks as required by the top management.

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Nurse/Medical Support
DIO Pharma Co ltd (Health / Medical Care / Pharmaceutical)

- Assess customer needs and present suitable promoted products - Provide product information and deliver product samples - Work with manager to do market research and develop strategies plan - Develop strategies to approach potential customers and increase

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Nurse/Medical Support
Mekong (Manufacturing / Production)

- Control inventories stock in-out, Produce Daily, Monthly Report - Handle the process of stock request, - Check invoices and relevant documents, - Delivery stock items to other locations, - Record stock in-out into system, - Prepare monthly stock report, - Perform other duties as assigned by Superior / Finance Manager.

Full Time | Rattanakiri | Junior Executive | Manufacturing
Aishitoto Cambodia (Food and Berverage)

-Meet or exceed sales target -Handle customer issues -Managing delivery, including generating delivery order, pick-up list. - Knowledge of inventory items, its location -Take care of customer, calling customer to inform about promotion plan -Follow sale inventory, Coordinate with delivery team to picking/deliver to customers -Maintain relationships with prospective clients to help them see the value of our products/services -Report weekly to Manager

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
DIO Pharma Co ltd (Health / Medical Care / Pharmaceutical)

- Manage trade coverage and develop sales and distribution of products - Supervise medical representative team and manage their performance and discipline - Set monthly sales target and KPI to push sales performance according to sales plan - Train and coach medical representative to ensure high performance and professionalism - Monitor closely and follow up on sales and distribution trend of medical representative and key customers - Implement marketing activity and follow up on progress with medical representative team - Keep an open communication with marketing and counterparts in order to integrate marketing promotions to sales - Do regular market visit to keep track of customer needs and to get market information and competitor activity feedback - Develop and maintain close relationships with key customers for sales and distribution opportunity

Full Time | Phnom Penh | Manager | Nurse/Medical Support
G2000 Lube (General Business)

ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនចាស់ ប្រមូលពត័មានពីដៃគូប្រកួតប្រជែង​ ឫពត៍មានទីផ្សារ សហការ និងចរចារការលក់ផលិតផលជាមួយអតិថិជនដើម្បីសំរេចបាននូវផែនការលក់ ធ្វើការទូទាត់លុយជាមួយអតិថិជនរាល់ការលក់របស់ខ្លួន ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ អំពីលទ្ធផលនៃការលក់ ផ្តល់ពត៍មានជាប្រចាំរបស់អតិថិជនមកកាន់ប្រធានគ្រប់គ្រងទីផ្សារ ការងារបន្ថែមដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយក្រុមហ៊ុន

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
Southern Media (Human Resource / Recruitment)

+Client Services Manager (800$-1200$) *** Qualifications • Bachelor’s degree in Business Administration, Marketing or related field • At least 3-years experience in customer service, marketing leader, retail manager, team leading or related experience • Experience in providing customer service support • Proficiency in English, knowing Chinese is more appreciated. • Awareness of customer service’s latest technology trends and applications • Ability to think strategically and to lead • Strong client-facing and communication skills • Advanced troubleshooting and multi-tasking skills • Customer service orientation

Full Time | Phnom Penh | Manager | Marketing/Business Development

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!