Sort by
ប៊ីហ្សនេស វិអាយភី បាស ស្ទេសិន ឯ.ក (Logistics / Transportation / Warehouse)

- ត្រូវការបទពិសោធន៍ - មានប័ណ្ណបើកបរប្រភេទB មានបទពិសោធន៍បើកបរចាប់ពី 8ឆ្នាំឡើង។

Full Time | Phnom Penh | Manager | Top Management
Sunimex Corporation Group (Property / Real Estate)

-​ ត្រូវការបទពិសោធន៏

Full Time | Phnom Penh | Manager | Top Management
TackleBerry (Cambodia) Co.,Ltd (General Business)

- Have experience in managing stores in shopping centers - Able to communicate in English or Thai well - If having knowledge or experience about fishing or playing golf, it will be an advantage.

Full Time | Phnom Penh | Manager | Top Management
Sunimex Corporation Group (Property / Real Estate)

- ត្រូវមានបទពិសោធន៍ផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅ5ឆ្នាំ

Full Time | Phnom Penh | Manager | Top Management
Sunimex Corporation Group (Property / Real Estate)

- គ្រប់គ្រងការដ្ធានសំណង់ - កាន់ឃ្លាំងគ្រឿងសំណង់

Full Time | Phnom Penh | Manager | Top Management
Sunimex Corporation Group (Property / Real Estate)

- ត្រូវមានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់អចលនទ្រព្យ 03ឆ្នាំឡើងទៅ

Full Time | Phnom Penh | Manager | Top Management
HLH Agriculture Cambodia, Co. LTD (Agriculture / Plantation)

• Bachelor degree in agriculture or related field • Manage and make planting schedule with farm manager according to annual planting plan • Prepare planting claim request with sub-contractor and submit to farm manager for approval • Oversee on plant status which under supervise from planting to harvesting • Observe and take action on disease, insect, fertilizer, watering, weeding, spraying herbicide, pesticide and harvesting • Observe workers to detect inefficient and unsafe work procedures or to identify problem, initiating corrective action as necessary • Prepare reports regarding farm condition, crop yields, diesel usage, machinery breakdown, or labor problem. • Estimate labor requirements for jobs, and plan work schedules accordingly; • Direct or assist with the adjustment and repair of farm equipment and machinery • Assist in drive and operate farm machinery such as trucks, tractors, or self –propelled harvester in order to transport workers and supplies, or to cultivate and harvest fields • Report to farm Manager of the cassava plantation regarding the farm progressing report • Other duties assign by the farm Manager of the cassava plantation

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management
Southern Media (Human Resource / Recruitment)
- Developing and administering human resources plans and procedures that relate to company personnel - Planning, organizing, and controlling the activities and actions of the HR department - Contributing to the development of HR department goals, objectives, and systems - Bridging management and employee relations by addressing demands, grievances or other issues - Managing the recruitment and selection process
Full Time | Phnom Penh | Manager | Top Management
Sunimex Corporation Group (Property / Real Estate)
- ត្រូវការបទពិសោធន៍
Full Time | Phnom Penh | Manager | Top Management
HLH Agriculture Cambodia, Co. LTD (Agriculture / Plantation)
Duties & Responsibilities: • Planning, management and profitability of the Operations Unit, accountabilities include winning and executing projects, staffing for operations department and other managerial functions • Assists in the annual preparation of sales projections, expense budgets, and capital expenditure budgets • Plans, organizes and directs all departments at the Operations unit level, responsible for achievement of overall company objectives • Provides technical and administrative expertise and support for specific operations • Liaison between the projects, other department and CEO • Ultimately responsible for managing operations people and resources, and the profit/loss performance of the Operations • Develop and recommend annual operating and capital budget for the operations group, report on actual results against plan, implement and execute plans approved by CEO • Develop and achieve positive operating statements and performance graphs having goals and targets, as per company objectives • Direct all contracts with a hands-on approach to the day-to-day activities of the division • Develop and implement strategic plans for contracts ensuring that all goals are either achieved or better with an emphasis upon service delivery • Effectively manage all activities with regards to operations, construction, staff, quality, health and safety and business planning • Hold regular review meetings with the staff in developing a proactive focus upon quality, overheads, manpower, programming, organization and delivery aspects • Ensure a high level of teamwork and cohesion between all levels of staff • Report on ongoing issues keeping them informed of any potential problems that could affect the business • Manage day-today operation of the business ensure everything run smoothly
Full Time | Kampong Speu | Senior Manager | Top Management
HLH Agriculture Cambodia, Co. LTD (Agriculture / Plantation)
Duties & Responsibilities: • Manage managing agent and oversees day to day operation, term contractors and all property management related matters. • Manage and control operating expenses (inflow eg. Invoicing and outflow eg. Expenses approval) to maximize net property income for properties. • Preparing and managing monthly & annual budgets and reports which cover the financial performance of the asset, operating budgets & capital expenditure, leasing matters, rental collection, etc. • Verify and certify all payment and claim • All leasing related matters such as sourcing for prospect, build up relationship with property agency, tenants, etc. to build up data and customers base. • Customer relationship management such as working through solution to meet residences/ tenants/public requests, handling complaint and feedbacks, etc. • Able to solve problems and handle emergency cases. • Review policies and practice to achieve desired results. • Monthly audit and evaluate awarded contractor performance. • Planning for marketing and advertising events.
Full Time | Phnom Penh | Manager | Top Management
Techno Design & Construction Co.,Ltd (Construction / Building / Architecture)
- Graduated Bachelor degree in Civil Engineer, Architecture and or Construction Management equivalent experience) - At least 5 years of experience in Building construction; - Ensure that all construction activities within the designated areas are well planned, coordinated and be able to utilize all available resources in coordination with other functional Managers in directing and supervising all involved site personnel. - Lead and ensure all work groups are properly guided, in close cooperation with the Project Manager, in assembling and controlling the required resources (manpower, equipment, materials and tools required) to start and sustain the work efficiency and productivity until the completion of the project. - English proficiency; - Able to work at Sihanouk Ville/ Phnom Penh
Full Time | Phnom Penh | Manager | Top Management
Southern Media (Human Resource / Recruitment)
- Prepare Monthly plan and weekly plan for individual and team - Prepare sales and marketing strategy - Flexible market adjustment with market's trend - Lead sales team to achieve target sales every month - Build network with construction association and architecture company - Prepare monthly report and weekly sales plan - Penetrate market in Phnom Penh and over Cambodia - Manage to contact existing hotels and up-coming hotel project in Phnom Penh.
Full Time | Phnom Penh | Manager | Top Management
Visal Decoration (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
- គោរពអោយបានទៀងទាត់នូវម៉ោងចូលបម្រើការងារដែលអង្គភាពបានកំណត់ជូន - យកចិត្តទុកដាក់ នឹងបញ្ចេញនូវសមត្ថភាព និងជំនាញក្នុងការបំពេញការងារប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ ប្រសិទ្ធិភាព និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ - អាចចុះការដ្ធាននៅភ្នំពេញ និងការដ្ធាននៅតាមខេត្តបាន
Full Time | Phnom Penh | Manager | Top Management
Southern Media (Human Resource / Recruitment)
- Deputy Chief Executive Officer(DCEO), who will be managing & be champion for leading every aspect of different business units in the company, which includes Operation, Business Development, Finance& Accounting, Procurement, and Human Resource, with a willingness to deliver best customer service, maximize revenue sales targets & sponsorship, decrease cost. Able to deliver results in a fast pace, customer facing business with peak cycle. Ensured efficient use of all resources through planning and management and cost saving mind set. This includes recruit, Build, Train, Coach and retain team member. Able to establish the strategic planning and control to strengthen the company internal control and management. +Benefit - Salary (Negotiate) - Management & Performance Incentive - Phone Allowance - Traveling Allowance - Insurance NSSF - Red Pocket for chinese New Year - Annual Leave & Sick Leave is complied with Cambodian Labor Law
Full Time | Phnom Penh | Senior Manager | Top Management

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!