Sort by
Park Cafe Food & Beverage Co.,Ltd (Food and Berverage)
បុគ្គលិកសេវាកម្ម៖- ធ្វើការរៀបចំសំភារៈ និង ធ្វើការសំអាត កន្លែងការងារមុនពេលចាប់ផ្តើម បំរើសេវាកម្ម- បំរើសេវាកម្មជូនភ្ញៀវ និង ប្រចំាការទីតំាងរបស់ខ្លួន- ចូលរួមរាល់សកម្មភាពប្រជុំ និងការបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗបុគ្គលិកចុងភៅ៖- ធ្វើការរៀបចំសំភារៈ និង ធ្វើការសំអាត កន្លែងការងារ- ជួយការងារចំអិនអាហារក្នងចង្ក្រាន និង ប្រចំាការទីតំាងរបស់ខ្លួន- ចូលរួមរាល់សកម្មភាពប្រជុំ និងការបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗសំគាល់៖- គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់នឹងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលមុនចូលអនុវត្តការងារជាក់ស្តែង- នឹងទទួលបានប្រាក់ខែ ឬ ប្រាក់ម៉ោង (សម្រាប់បុគ្គលិកក្រៅម៉ោង) សមរម្យតាមទីផ្សារ- នឹងទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តនានាជាប្រចាំខែ- នឹងទទួលបានធានារ៉ាប់រងពីគ្រោះថ្នាក់ការងារនានា- និងមានឱកាសឡើងតំណែងទៅតាមនិតិវិធីនៃការប្រលងច្បាស់លាស់ ។
Part Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Ha Tien Vegas Entertainment Resort (Hotel / Resort / Travel)
- Respond to customer’s inquiries through live chats and calls in Thai- Call back to players when needed- Report the errors and complaints to Supervisor- Send out deposit, withdrawal and other requests- Complete the daily reports- Other tasks assigned by Supervisor and Manager- Be flexible of handling customers’ problem- Be flexible with time rotating.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Lemon Tree (Food and Berverage)
- Serve all guests. Provide fast and efficient service of food and beverage in a courteous and dynamic manner. Ensure correct billing procedures, provides good and friendly service to guestso Set tables / bar counter;o Welcome and escort customers to their tables;o Present menus to customers, answer questions and make recommendations;o Take orders from customers;o Prepare beverages;o Serve food and beverages to customers;o Check with customers to ensure that they are enjoying their meals and resolve customer complaints about food quality or service;o Process bills, present them to customers, and handle money;o Take orders for take away or delivery;o Clear and clean tables / bar counter.- Arrange bottles and glasses behind the bar counter to make attractive displays.- Stock bar with beer, wine, liquor, and related supplies such as ice, glassware, napkins, or straws.- Clean glasses, utensils and bar equipment.- Ensure the Restaurant service standards of quality, hygiene, health and safety are upheld.- Take part in cleaning activities.- Check inventories of food, equipment, small ware, and liquor, and report shortages to the supervisor.- Assist the Restaurant Supervisor in placing orders with suppliers and purchasing supplies.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
YOU ENG Co,Ltd (Manufacturing / Production)
-Working Hour : 23:00 - 7:00-Day Off 4 days/Month.-Salary Can Discuss.-工作时:23:00 - 07:00-休假 4天/月。-薪水可以讨论。
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
High Sky Hotel (Hotel / Resort / Travel)
- Welcoming guest with smiles and Khmer greeting- Serving welcome drink, cold towel to guest- Clearing glasses, used cold towel, and plates.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
A2A Twon Cambodia (General Business)
• ទទួលស្វាគមន៍ រាក់ទាក់ភ្ញៀវ• លើកម្ហូបអាហារ ភេសជ្ជៈ ជូនដល់ភ្ញៀវ• សំអាតតុនិង បរិវេនភោជនីដ្ឋាន• ទទួល ការងារផ្សេងៗពីថ្នាក់គ្រប់គ្រង
Full Time | Kampong Speu | Non-Executive | Customer Service
I-S-MART Cambodia Branded Online Shop (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
-ឆុងកាហ្វេទៅតាមរូបមន្ត-ដឺកជព្ជាូនកាហ្វេទៅដល់ទីតាំងរបស់អតិថិជន-ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី-រៀបចំកន្លែងឆុងកាហ្វេអោយបានស្អាត និងមានអនាម័យជានិច្ច-ទទួលភ្ញៀវអញ្ជើញមកផ្ទាល់
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Anantara Angkor Resort and Spa (Hotel / Resort / Travel)
*Position summaryYou will assist in the effective operation of the Reservations department, to meet the business goals ofthe hotel and to warrant correct operation of Reservations Department, according to instructions given by Reservation Manager. You will manage incoming reservation request in order to avoid a back log ofreservations. Ensure daily trace reports/follow up systems is being handled effectively and to maintaineffective office administrative procedures within the department that will safeguard and detect double-bookings, non-guaranteed bookings, filing errors and other inaccuracies.
Full Time | Siem Reap | Non-Executive | Customer Service
Star Asia Travel & Tour Co., LTD (Tourism)
- Work experience at Ticketing 2Y.- Hard Working, Conscientious, higly motivated and goo initiative.- Good Command of English or Chinese, both spoken and written.- Have own transportation
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
ONE TO ONE (CAMBODIA) COMPANY LIMITED (General Business)
- Period: Night shift
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
CINet Technologies Co.,Ltd (Information Technology / Digital)
- Regularly check mail on daily basic and respond customer ‘s requirement properly and in a timely manner.- Provide assistant and guidance to customer that encounter problem during the application process.- Provide assistance to customer in case they are not able to apply for e-visa.- Contact technical staff in case any error happen with the website, visa manager,etc.- Justify customer information in the application as per customer requirement.- Follow up and contact approval section if there is any delay of visa granting approval.- To justify (cut) customer’s photo and upload it in to customer application.- Produce and submit weekly report to operation manager.- Join with sell marketing section to deliver leaflets at hotels, restaurants, tourist place and travel agencies.- Participate in exhibition/s to promote the Cambodia e-visa service to tourists and international travel agencies.- Advise on company information and build the trust of tourists to apply the e-visa service.- Share Kqube news to Facebooks- Share Kqube Online Shopping to Facebooks- Response phone related to Kqube Online Shopping.- Other tasks assigned by Manager
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
KOFi Group (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
• Greets all customers with a friendly smile.• Generates customer satisfaction; responds appropriately to customer concerns.• Communicates customer complaints/concerns to superior on duty.• Answers the KOFI telephone in a friendly manner using a professional greeting.• Sells and serves coffee and MONIN product to customers.• Adheres to all Company recipes and assessment.• Produces superior product presentation.• Trains customers on coffee and MONIN products and services.• Provides top quality espresso shots for hot and cold beverages.• Keeps KOFI counter and show room always clean• Actively perform duty in coffee break event• Respects company rules and procedures.
Full Time | Preah Sihanouk | Non-Executive | Customer Service
FMC Medical center (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
- Welcome patients at the reception desk- Guide the patient to the waiting room to fill in his or her information on IPAD or Paper sheet- Enter data on the computer- Guide patients to the waiting room- Inform Nurse of patient arrival- In charge of the Billing and Cashing.- Support the other Receptionist if crowded.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
Pandan Boutique Hotel (Hotel / Resort / Travel)
RESPONSIBILITIES- Greeting the guests, answers telephone in a good manner- Determine nature and purpose of visit.- Responsible for guest’ check in and check out, billing, and email (with good personality and positive attitude)- Assist hotel guests and guide them to specific destinations. - Provide information about hotel regarding the services.- General administrative support.- Working cooperatively with housekeeping departmentទំនួលខុសត្រូវ- ទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវ និង ទទួលទូរស័ព្ទ ដោយឥរិយាបទល្អ រួសរាយរាក់ទាក់- កំណត់លក្ខណៈ និង គោលបំណង នៃទស្សនកិច្ចរបស់ភ្ញៀវ- ទទួលខុសត្រូវលើការចុះឈ្មោះស្នាក់នៅ និង ពិនិត្យមើលការចេញរបស់ភ្ញៀវ ការទូទាត់វិក័យប័ត្រស្នាក់នៅ និងអ៊ីម៉ែល (ប្រកបដោយបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អនិងអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាន)- ជួយសម្រួលដល់ភ្ញៀវសណ្ឋាគារ និងណែនាំឱ្យពួកគាត់ឲ្យបានទៅកាន់គោលដៅជាក់លាក់- ផ្តល់ពត៌មានទាក់ទងនឹងការផ្តល់សេវាកម្មរបស់សណ្ឋាគារ- ទទួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹងការគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាលទូទៅ- ការធ្វើការសហការជាមួយផ្នែកគេហកិច្ច (ផ្នែកថែទាំនិងសំអាតបន្ទប់)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
SL GLOBAL TRAVEL & SERVICE CO.,LTD (Tourism)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!