Sort by
Call Center Urgent
onelinkshop (General Business)

វ័នលីងសប(onelinkshop) ហាងលក់ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណតាមអនឡាញ ត្រូវការរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោមនេះ: បុគ្គលិកផ្នែក Call Center: - ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកCall Center - រួសរាយ រាក់ទាក់ ​​​​​​​ - ចេះប្រើហ្វេសប៊ុក(អាចមើលភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរដែលអតិថិជនផ្ញើតាមComment)

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Customer Service
Southern Media (Human Resource / Recruitment)

‪#Job Description - Provide customers about service information via phone call. - Answer calls and respond to emails. - Follow up customer calls when necessary - Other task assign by Management.

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
CAMBOPAY CO., LTD (Information Technology / Digital)
- Introduce, explain about Cambopay‘s services for customers- Dial directly with partner/customer by phone, electronically or face to face- Handle and Resolve customer complaints about transaction errors- Communicate and coordinate with internal departments- Build up customer care & claim settlement process- Build up and manage service user guides- Reconcile suspicious transactions with banks under procedure- Update status of suspicious transactions after reconciliation in Core system- Make report file to accounting department to reverse for customer and/or credit from customer.- Make daily Happy call for service 6x8 and make weekly report - Make monthly report - Doing testing new service before going- live- Cooperate with Technical Department (internal and external) to fix service errors- Fulfill some other tasks under BOD‘s assignment.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Westec Media Limited (Entertainment)
-Greeting visitor-Record visitor check in and out into Visitor Book-Make daily visitor log report-Take the water or coffee to visitor-Make daily report of incoming call and outgoing call-Make sure meeting rooms are clean before using-Make monthly staff birthday report-Order Birthday cake-Control House Hold-Make house hold report-Check physical stock-Make payment request-Make monthly report (stock in and out)-Refill drink every morning-Other task assigned by supervisor.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
CASA ENTERTAINMENT (Entertainment)
- Check captain order. - Issue bill from POS System to customers. - Receive and Check money from customers.- Sort and count money- Keep cash in safe lock.- Check all exchange and receive cash to ensure correctly and accurately.- Double check cash to ensure it’s not fake. If it’s not properly, have to inform superior immediately- Maintain an awareness of all promotions and advertisements. - Enter transactions in the cash register and provide customers with the total bil- Any other tasks as assigned from time to time by manager.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Vattanac Bank (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- Perform and handle banking transactions for customers ( Deposit, withdrawal, Fixed, Western, Remittance, Currency Exchange)- Carry out banking operations and support tasks and take care of customers at banking hall to promote and maintain positive relation with all customers- Record and keep cash books, revenue and expense receipts and other information related to cash and other tasks assigned by supervisor- Perform filling for all documents on frontline transactions- Assist the supervisor to provide satisfactory banking services and operations support to all external and internal customers
Full Time | Siem Reap | Junior Executive | Customer Service
Shopping Center Sorya PLC (General Business)
- Responsible for cleanliness, maintenance/safety in gymnasium and supervising exercise programmed for guests.- Liaises with Spa/ Fitness Manager regarding schedules and other operational matters to ensure the operation runs smoothly.- To be responsible for the day to day operation, maintenance, cleanliness and safety in the gymnasium.- To ensure that guests use the gym and pool in the correct attire for that purpose at all items.- To conduct a daily check of all exercise equipment in the health club and records the repairs that are necessary as required by policy and procedures.- Need to on duty at area all times.- To maintain close contact with guest and communicate feedback from them regarding the operation of the gymnasium to Fitness and Pool Supervisor as requires.- Ensure to check and resolve guest’s complaint, comment & feedback.** Key Competencies:- Contributes to the morale and team spirit of the property by maintaining effective relationships with colleagues.- Performs additional duties as directed by higher management.- Makes appropriate suggestions and recommendations to management for general improvement of the property.- Is fully conversant with all health and safety, fire and emergency procedures.- Able to lead in emergency situations with guest safety and wellbeing as priority.- Maintains and enforces a high standard of personal hygiene, dress, uniform, and body language.- Is polite and professional in any situation where the image or reputation of the property is represented.- Attends meetings and training as required as per company policy.- Ensures that all activities are carried out safely, honestly, ethically, and within the parameters of local law.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
Moon Julie Hotel (Hotel / Resort / Travel)
- To ensure a smooth and efficient operation at bar area- In charge daily and weekly bar inventory- Par Stock control- Make sure all beverages are served to customer in standard- Maintain the cleanness of bar area- Create drink menu and new drinks- Make sure all bar equipment are cleaned and well prepared- To ensure all necessary record and proper filing system
Full Time | Preah Sihanouk | Junior Executive | Customer Service
CHAMNOL Travel & Tour Co,.Ltd (Tourism)
- Sending or delivery document to customer- Can solve all problems that happen face to face- Flexible, Honest, Integrity, Friendly, Hardworking and high responsibilities.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
SML (Far East-Cambodia) Pte.Ltd (Manufacturing / Production)
-Handle job well who assigned by supervisor -SOP set up in terms of account management and order management-Build customer service culture and ensure high customer satisfaction on SML-Ensure on time delivery to meet customers' expectation-Ensue data accuracy to customer & operation team -Handle daily, weekly and monthly report to supervisor-Join in training to get full fill understanding about handling orders/queries.-Maintains work flow by monitoring steps of the process
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
Neang Sim 81 Guest House (Hotel / Resort / Travel)
- មានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមជាមួយការងារ - គោរពម៉ោងការងារ និងគោលការណ៍របស់អង្គភាព- ភារៈកិច្ចផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានផ្តល់អោយទៅអតិថិជនតាមគោលការអង្គភាព- មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងពិភាក្សាជាមួយអង្គភាព- ចេះភាសារអង់គ្លេស- ប្រាក់ខែអាចទទួលបានចាប់ពី(១៥០-២០០$)-​ ធ្វើការពីម៉ោង 10h:00pm-06h:00am
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
Hagar Catering & Facilities Management (Food and Berverage)
Steward:- Clean and wash all dishes, cups, glasses, fork, knifes etc. and equipment of catering. សំអាត និងលាងចាន,​ កែវ,​ ស្លាបព្រា, ចង្កឹះ និង សំភារ ផ្សេងៗ- Clean and wash all used equipment by kitchen, pastry and bakery. សំអាត និង លាង សំភារ ផ្ទះបាយ- Ensure that all glasses, cups, dishes, equipment etc. are kept clean in a food save manner and stored away at the right place. រៀបចំសំភារ ដែលបានសំអាតរួច- Clean, wash, mob and sweep flours, doors, windows and equipment. សំអាត សំភារគ្រឿងសំអាតផ្សេងៗ- Clean and use hi presser machine for the drainage សំអាត ម៉ាស៊ីននំ- Move machines and equipment to assist cleaning. ជួយសំអាតផ្សេងៗ- Empty rubbish bins and clean them. ចាត់ចែង​ ធុងសំរាម- Communicate with your colleges and give each other updates about the job. មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នករួមការងារREQUIREMENT-​ Work with a positive and high energy attitude. មានភាពទទួលខុសត្រូវ និងមានកំលាំងគ្រប់គ្រាន់- Be able to work in shifts and at a flexible time schedule. អាចធ្វើការដោយប្តូរវេនបាន- Must be able to communicate and read simple instructions or memos in English ចេះភាសាអង់គ្លេស ខ្លះៗ កាន់តែប្រសើរ
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
Nutrilatt Master LM Co., Ltd (General Business)
- Working process of Call Center Department- Receive inbound calls including transferred sales leads and calls from current and potential customers.- Answer questions about the product details, the company, and issues with account for the customers.- Perform basic account maintenance activities.- Give solution for customer.- Weekly training or discuss with team about processing of work- Other tasks assigned by Managing Director.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
CAMBODIA DIGITAL TV CO., LTD. (Chinese state-owned enterprise) (Telecommunication)
- Providing help and advice to customers buy our products- communicating courteously with customers by telephone, email, letter and face to face- investigating and solving customers' problems, which may be complex or long-standing problems that have been passed on by sale team- keeping accurate records of discussions or correspondence with customers- developing feedback or complaints procedures for customers to use- improving customer service procedures, policies and standards for our company- meeting with other managers to discuss possible improvements to customer service- learning about our company's products or services and keeping up to date with changes.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
G Mekong Hotel (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!