Sort by
QueenBee Cafe (General Business)

- ត្រូវមានអាយុចាប់ពី18-30ឆ្នាំ - ឧស្សាហ៏ព្យាយាម មានទំនួលខុសត្រូវ និយាយស្តីទន់ភ្លន់ - ចេះភាសាជាតិ និង អង់គ្លេសប្រើការបាន - មានបទពិសោធន៏ការងារកាន់តែប្រសើរ វេនធ្វើការ 07:00 – 17:00 នឹង 11:00 – 20:00

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Grand Bayon Hotel (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Siem Reap | Senior Executive | Customer Service
The Quay Boutique Hotel (Hotel / Resort / Travel)
- Welcome and greeting customers.- Take food and beverage orders from customers, advise & explain the menu to the clients- Attend the customers in a friendly and professional way- Listen and deal with guest complaints and inform to your Supervisor- Responsible for your station (cleanliness, maintenance of tables, chairs)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
Kerry Express (Cambodia) (Logistics / Transportation / Warehouse)
- Receives booking from customer by phone call, and recording in the system.- Checking the pending shipment, then contacting to customers and the provinces staff to solve that pending shipment. - Ensure the customer’s complains will be solved properly- Making a good relationship between company and customers- Send Report POD (Proof of Delivery) to all credit customers- Performing other duties as assigned by the supervisor
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
Major Asia Import Export Co., Ltd (Hotel / Resort / Travel)
We are looking for Receptionist who work in morning shift (7am-4pm), 1 Hour break for lunch time. - Answer telephone, screen and direct calls - Greetings guest who check in the hotel- Provide information to guests for inquiry - Check reservation and booking receiveby phone/email - Direct persons to correct destination- Manage petty cash own shift - Any job assign by supervisor
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
River Palace Hotel (Hotel / Resort / Travel)
1.Maximizes the Guest Services Officer’s time spent at the lobby desk in order to properly attend to guest specific requests.2.Provides a high standard of hospitality service by maintaining a guest contact system.Meet guests and escort to their rooms.Collect Customers Perception Survey.Contact guests by telephone to obtain information concerning customer reactions (courtesy call).3.Handles guest complaints and refer them as necessary. Follow up on corrective action.4.Records comments and complaints received from guests in logbook and guest history.5.Promotes and sell the Hotel Club as well as provide the expected level of service to the club members.6.Ensures that daily guest amenity requisitions are prepared and distributed.7.Prepares card, special amenities, gifts and personalized stationery for special guests.8.Coordinates delivery of amenities to guest rooms.9.Coordinates delivery of gift to guest rooms of Hotel Club members.10.Informs Room Service on cancelled guests and no-show guests to ensure return of amenities.11.Inspects guest room by latest on hour prior to guest arrival, giving priority to rooms of guest arrivals.12.Ensures that the guest history files are updated against check-out registration cards.13.Checks entire reservation file one day prior to arrival. Determine whether any guests should be added as guest and assign amenities. Take notes of guest’s special requests and action them. Check for previous visit in the profile.14.Reads Guest Services logbooks and follow up messages / instructions contained therein.15.Performs clerical work for the department as required.16.Attends weekly guest cocktail parties.17.Conducts the daily hotel tour for guests.18.Assists guests in any concierge queries.19.Ensures all guests are escorted upon arrival and departure. All escorts, arrival and departure, should be entered in the logbook.20.Promotes hotel limousine service for airport transfers, tours or business trips.21.Observes hotel guest dress code.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
EM Construction Import Export (Construction / Building / Architecture)
- Providing information to customer about our service- Receive phone call from customers- Report daily information about customer
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
Sovannrita Dental Clinic (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Chetana Apartment (Hotel / Resort / Travel)
-បោសសម្អាត រាល់ជាន់នីមួយៗ និងបរិវេណនៃអគារ-ត្រូវចេះរៀបចំបន្ទាប់-សម្អាត បរិស្ថាន ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់អគារ-ធានា រាល់ជាន់នីមួយៗ និងបរិវេណនៃអគារ ស្អាត ;-រៀបចំ ទឹក ឬតែ សម្រាប់ បុគ្គលិកនិង អតិថិជន ;-រាយការណ៍អំពីបញ្ហា អនាម័យ ណាមួយដើម្បី ត្រួតពិនិត្យ និង អនុវត្ត ភារកិច្ច ផ្សេងទៀតដែល បានផ្ដល់ដោយ អ្នកត្រួតពិនិត្យ
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Nature Boutique Spa (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Battambang | Non-Executive | Customer Service
Sushichef Restaurant Japan (Food and Berverage)
No.473Eo,st.93, sangkat Beoung Prolet, Khan 7Makara, phnom phen. Email : sushichef85@gmail.com
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Freightaz (Cambodia) Co., Ltd (Logistics / Transportation / Warehouse)
- Welcome both experience and non-experience.- Qualification at least finish high school.- Computer skill: word, excel, outlook.- Interpersonal skill: friendly, flexible, self-motivation, confident, good communication skill- Able to work independently.- Able to speak, writing and reading English.- Be honest, time respect and good attitude.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
Double Leaf Boutique Hotel (Hotel / Resort / Travel)
- Conducting Bell Service activities such as luggage service upon guest's arrival and departure, message service, information service and other related tasks.- Opening the door for the guest and extend warm welcome to every guest.- Assisting to arrange transportation for the guests.- In-charge of the lobby lighting on and off periodically.- Maintain professional image while on duty.- Perform all duties, other than the above as requested by hotel policies and/or his/her direct supervisor.
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Customer Service
Macle Logistics (Logistics / Transportation / Warehouse)
- deal directly with customers either by telephone, electronically or face to face - respond promptly to customer inquiries- handle and resolve customer complaints- obtain and evaluate all relevant information to handle product and service inquiries - provide pricing and delivery information- perform customer verifications- process orders, forms, applications and requests- keep records of customer interactions and transactions- prepare and distribute customer activity reports- communicate and coordinate with internal departments- provide feedback on the efficiency of the customer service process
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Panalpina World Transport (Cambodia) Co., Ltd (Logistics / Transportation / Warehouse)
Position summary:· Manage the booking from customers and Carriers.· Company applications updateKey responsibilities:· To carry out daily operations tasks efficiently and work within area guidelines and company’spolicies and procedures· To send shipping advice to overseas stations· To interface with subcontractors· To administer proper file opening/closing/checking and preparation for archiving· To check shipping documents· To process documentation in Forwarder Systems FOS· To provide document for and monitor customs clearance and coordinate with related parties· To follow up on delivery to customers until transit to second ship· To follow SOP and quote· Send the Pre-Alert to customer and receiving house· Following up with second leg carriers and delivery of cargo to destination.· Update AMS/ACI· To update Pantrace / Intrac, SCA, Combass.net and others applications· To report and feedback on irregularities, pre-claims, and problems to ocean freight manager· To carry out approved proposed improvement/changes on procedures and systems· To take up additional tasks as assigned· To follow up on customer shipment advices and feedback to customer and overseas stations and make respective shipment arrangement (pickup, booking with airlines etc.).· Work out quotations for existing customers and providing obtained market information to sales.· To check and verify documents and update Track & Trace system.· To carry out approved proposed improvement and changes on procedures and systems made by supervisors.· To work within SOP’s and quotation from M&S and overseas offices.· To inform supervisors of any irregularities or problems that require assistance and to feedback on subcontractors standards and services.· To feedback pre-claim details and status to customers.· To handle incident management and handles customers inquiries, complaints, claims follow up, verify credit terms and credit status, and coordinate with departments concerned on related issues.· To Update IHT for incident shipment· To verify and post incoming invoices· To handle job costing / control shipping run by obtaining loading confirmation from airlines and/or contractors· To handles customers statistics and reports.· To Closing file in Shipping Run (SAP)· To take up additional tasks as assigned
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!