Sort by
LSN GROUP (Cambodia) (General Business)

​-ស្វែងរកអតិថិជន សក្តានុពល -ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយអតិថិជន -ចុះជួបអតិថិជនផ្ទាល់ដើម្បីពន្យល់ណែនាំ ពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន -ដោះស្រាយបញ្ហានានា​ ជាមួយអតិថិជនបើមាន -សិក្សាទីផ្សារនិងរកយុទ្ធសាស្រ្តវាយលុកទីផ្សារ -ការងារផ្សេងៗទៀតអាស្រ័យលើអ្នកគ្រប់គ្រង

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
TAN BROTHERS AUTO CO., LTD (General Business)

Location: Phnom Penh (5), Siem Reap (2), Sihanouk Ville (2) and Kampong Cham (2). Main Duties: - Meet Sales target as assigned by the management - Observer competitor's products and activities - Prepare daily and weekly sales feedback report to the management - Maintain and build up relations with clients/customers - Lead generation: conduct cold-call, visit customers and identify customers’ needs - Understand the products of the company and customer’s requirement - Participate in sales marketing promotion activities, training, and meeting Benefits: - Competitive salary from $200-$450 - Free lunch; - High commission base on sale volume achieved; - Weekly and Monthly allowance; - Paid national holiday; - Progressive salary increase based on experience and performance; - Professional development through internal/external training, conference, seminar, workshop, etc.

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
Sales Staff Urgent
Watch Shop (General Business)

- Greetings and Introductions to the guests - prepare products for sale - other task assigned by Manager.

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Retail Sales/General
TAN BROTHERS AUTO CO., LTD (General Business)

- ធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សៅរ៌ - ប្រភេទផលិតផលៈ ទឹកបរិសុទ្ធ និងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ - ទីកន្លែងធ្វើការៈ នៅតាមហាង មីនីម៉ាត រឺផ្សារទំនើបនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន 1. ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍សមរម្យ 2. ការតំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំឆ្នាំ 3. ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត, commission លើផលិតផលដែលលក់បានប្រចាំខែ 4. ការឈប់សំរាកបុណ្យជាតិ 5. ផ្តល់ជូនឯកសណ្ឋាន 6. ការបណ្តុះបណ្តាល មុនការលក់ ព្រមទាំងទទួលបានឱកាសច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនដោយក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់នូវវគ្គសិក្សាខ្លីៗដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមជាមួយគ្រូជំនាញនឹងមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការ 7. មានឱកាសផ្លាស់ប្តូរមុខដំណែង ទៅតាមផ្នែកដែលខ្លូនចង់ធ្វើ។

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Retail Sales/General
TOTO Cambodia (General Business)

- Greet customers - Find out the customer's needs - Describe a product's features and benefits - Make suggestions and encourage purchase of products - Good communication skills

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Retail Sales/General
Channel Limousine Car Rental (General Business)
Contact Number: 011 451818 Email: admin@csdcambodia.com
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
Channel Limousine Car Rental (General Business)
Contact Number: 011 451818 Email: admin@csdcambodia.com
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
Little Churros (Food and Berverage)
Need staff for a new business operating in Phnom Penh. We sell Churros & Ice Cream in a mobile food cart. This product comes from a South Korean recipe and has a strong identity in Asia & the US. SKILLS : - English spoken and understood - Be dynamic and organised Working hours : 14:00 - 22:00 (Hours can change) One day off per week. Salary will be discussed according to skills and experience. (Also have percentage on sales + perks) IF YOU WANT TO JOIN US : Send us your curriculum in english. You can apply through Online or sending us an email littlechurros@gmail.com
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Retail Sales/General
K8 Capital Co., Ltd. (General Business)
- Execute daily sale activities- Commit to achieve the sales target assigned- Introducing the company’s products to customers and identify potential customers- Understanding current and potential customers. - To maintain and develop relationships with existing and new clients- Provide consultation to the customer- Other task assigned by management.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Retail Sales/General
Aprati Foods (Cambodia) Ltd. (Food and Berverage)
Job Summary At Aprati Foods, we make candy. Creating Happy Consumer Experiences and the product safety work safety are our goal. The Sales and distribution Representative is responsible to execute the sales and distribution activities in retail/wholesale outlets, and ensure that AFC trade partners and customers are well stocked, well informed, and satisfied with AFC candy products and service within those assigned areas. The Sales and distribution Representative also contribute to make the satisfies market needs and desires and realizes AFC’s revenue and profitability objectives. Summary of Essential Job Outcomes:The Sales and distribution representative will report to the Sales and distribution supervisor/sales & makerting manager. He or she will also liaise closely with and receive guidance from sales & marketing manager at AFC head office. The Sales and distribution representative will be a key AFC contact in the target sales and distribution assigned areas. The Sales and Distribution Representative will execute the sales and distribution activities in retail/wholesale outlets and Ensure the achievement of sales targets, distribution,availability, visibility, product quality, merchandising objectives for the territory and Execute cycles guideline and implement basic trade marketing job to contribute to achieved AFC sales and distribution target that convey to achieved AFC business growth. The Sales and Distribution Representative works closely with retailers/wholesalers and other trade partners. The Sales and Distribution Representative Roles Responsible are:-Negotiate and make sales to customers through scheduled or periodical visits,ensuring that the trade coverage and visit frequency targets are met according to agreed call plan.-Conduct cash reconciliation of daily sales proceeds.-Achieve distribution objectives of product availability, stock holding and stock rotation that follow AFC stocks rotation policies to ensure the company meets the highest levels of customer satisfaction.-Manage and build close business relationships with key customers in the assigned territory.-Provide data and maintain accurate records on competitor’s moves and sales and distribution performance in order to guarantee that sales & marketing manager andS&D Sup, Marketing sup are fully informed at all times-Create and quarterly update the outlets, routing and mapping-Use all assigned funds, materials and equipment in a secure and efficient manner inorder to maximise the use of allocated assets.-Monitor brand’s performance in the outlets (AFC’s and competitors’)-Gather/provide ideas on distribution systems and client negotiation terms
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Retail Sales/General
CamNation Co.,ltd (Human Resource / Recruitment)
-Develop and implement strategic plan-Be able to do recruiting for company-Develop and control annual budget for Sale department.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Retail Sales/General
Golden Yem Co,. LTD (Manufacturing / Production)
** ការទទួលខុសត្រូវ- ទំនាក់ទំនងជាមួយនិងផ្សារទំនើប, Mini Mart, ភោជនីយដ្ឋាន, សណ្ឋាគារ និងការរិយាល័យផ្សេងៗ- ពិនិត្យកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃផលិតផលនៅលើទីផ្សារ- ពិនិត្យមើលសកម្មភាពការស្ទង់មតិនិងការលើកកម្ពស់តម្លៃដៃគូប្រកួតប្រជែង- ជួយផ្សព្វផ្សាយផលិតផល- ធ្វើរបាយការណ៍ការលក់ប្រចាំសប្តាហ៍, ការលក់ប្រចាំខែដើម្បីគ្រងផ្នែកលក់- ធ្វើការអភិវឌ្ឍគម្រោងការណ៍ការលក់ប្រចាំខែសម្រាប់ទឹកដីរបស់និងកំណត់វិធីដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅ
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Retail Sales/General
Cubic Company (General Business)
***Salary & Benefits:•Basic Salary: 400~450$•Incentives: Sales Commission•Communication: Mobile-Card & Petroleum•Product & Sales training
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Retail Sales/General
IC First Projects Co Ltd (Engineering)
- Strong in personal skill, communication (telephone, email etc.), leadership and delegation - Must understand and know how to troubleshoot in a network, tel. communication, server operation, computer device, security system (CCTV, Fire Alarm, Burglar Alarm..,etc.) - Good at follow up and propose solution - Well organized and great attention to details Be able to Multi-task and prepare daily reports - Must have positive attitude, confidence, commitment and be a Team player.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Retail Sales/General
PIN POINT Real Estate & Investment Co,.Ltd (Property / Real Estate)
- Follow the call plan to visit the customer in the given territory.- Implement sales promotion effectively.- Good Network and Flexible.- Have Experience related condominium or Real estate function. - Build good relationship with the customers.- Coordinate and explain customer to know well our company’s policy and term of payment.- High Performance and confidence on self.- Others task assigned by Sale Manager.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Retail Sales/General

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!