Sort by
PDM Closet BKK (Clothing / Garment / Textile)

* ភីឌីអឹមខេក្លូសខេមបូឌា កំពុងស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ * វេនព្រឹកមកធ្វើការ 8:00am - 5:30pm យប់មួយខែបានឈប់៤ថ្ងៃ ​​*ប្រាក់បៀរវត្សរ៍បូករួមទាំងប្រាក់កម្រៃ *ប្រាក់ឈ្នួលន្ថែមម៉ោង *ឈប់សម្រាក១ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃ *ឈប់សម្រាក់នៅថ្ងៃបុណ្យជាតិ *ធ្វើការងារជាក្រុម *ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាន អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ​ និង អាចចេះភាសាអង់គ្លេសចិន គឺជាបទពិសោធន៍បន្ថែមក្នុងការគ្រប់គ្រង *អាចផ្ញើ CV តាម Email : radavin@pinkdm.com/Pdmcloset@gmail.com *អាស័យដ្ឋាន​ : ផ្លូវលេខ ៦០,ភូមិដីថ្មី,​សង្កាត់ គោកឃ្លៀង, ខណ្ឌសែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
ATech Group Co., Ltd., (Information Technology / Digital)

Duties: - “Get the sale” using various sales methods (door-to-door, cold calling, presentations etc.); - Forecast sales, develop “out of the box” sales strategies/models and evaluate their 
effectiveness at individual/ team level; - Evaluate customers’ needs and build productive long lasting relationships; - Meet personal and team sales targets; - Research accounts and generate or follow through sales leads; - Attend meeting, sales events and trainings to keep up-to-date of the latest developments; - Report and provide feedback to management using financial statistical data; - Maintain and expand client database within your assigned territory - Carry out related work as assigned by supervisor.

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
Southern Media (Human Resource / Recruitment)

- salary 250$-300$ - No need Experience if have is better - Working hours 8:00am-5:00pm - Day off Sunday

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
Glohcare Pharma Inc (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
- បុគ្គលិកទាំងពីភេទត្រូវចេះរួសរាយរាក់ទាក់​ តស៊ូ អត់ធ្មត់និងឧស្សាហ៍ព្យាយាម - មានទស្សនវិស័យខ្ពស់ក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តលក់ផលិតផលនៅលើទីផ្សារ - ចេះធ្វើបទបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយផលិតផល តាមមន្ទីពេទ្យរដ្ឋ តាមបណ្តាគ្លីនិក និង​ Cabinet ឯកជន - ចេះរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ - ចេះវិភាគស្ថានការក្នុងការកលក់ផលិតផលនៅលើទីផ្សារ - ចេះរៀបចំផែនការចុះជួបគ្រូពេទ្យ និងរៀបចំផែនការមេ​ និងរបាយការណ៍ - ចេះធ្វើការងារជាក្រុម ។​
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
E-garage (General Business)
- Formulate action plans to increase Sale and profit - Evaluate potential business deals and submit reports and recommendations to management. - Visit and build strong relationship with government authorities, business groups, NGOs, corporate and individual customers. - Well versed and experienced in details of Customer Service and Service Adviser programs and able to train Customer Service Officers and Service Advisers in complete. - service process cycle (Appointment, Greeting, Consulting, Job Allocation, Diagnosis, Customer’s Approval, Vehicle Service, Quality Check, Vehicle Delivering, Follow Up). - Devise and monitor action plans to provide customers with the highest standard of service and to achieve a high level of customer satisfaction to sustain customer retention. - Conduct customers’ surveys to determine steps to be taken to improve our customer satisfaction level - Ensure customer service reports are completed on time and in a professional manner. - identify and develop training needs for Service Advisers, Head of Workshop and Customer Service Officers. - Facilitate and conduct meetings, Service Adviser/Customer Service Training and deliver reports to management. - Evaluate Customer Service reports prepared by Customer Service Officers, Service Adviser before sending out these together with summaries and follow up plans to Heads of Workshops and management. - To ensure all customer complaint and feedback are handled promptly. - Responsible to work closely with all Heads of Workshops to achieve high quality of service delivery. - With support from the marketing department , advise and work closely with other members and the local marketing team to develop and implement marketing strategies to promote our brand image and boost sales. This includes planning and implementation of sales campaign and promotional activities.
Full Time | Phnom Penh | Manager | Marketing/Business Development
E-garage (General Business)
• To assist in planning, implementation and co-ordination of marketing and communications strategies for the company. • To perform a wide range of activities to support all phases of customer retention, growth and new business development- project design and execution, data analysis and reporting, action planning, implementation and recommendations. • To fulfill all tasks or jobs allocated by superior within the deadline. • To enhance the competitiveness of the company in terms of quality, costs and productivity. • To assist in preparing the marketing tools (i.e. direct mailer, information kit, online marketing, social media Ads & etc) and any road show, event and product training to all Service Network. • To achieve company objectives and goals through strategic planning and management. • To provide support for other members in all fields.
Full Time | Phnom Penh | Senior Manager | Marketing/Business Development
Southern Media (Human Resource / Recruitment)
- Develop strategic and tactical marketing initiatives including the corporate social responsibility activity plans to promote branding image and company's products and services. - Create sales strategy and action plan and to fulfil activities to achieve the target. - Define target markets and develop applicable pricing models. - Create, propose, and implement the overall digital marketing strategies and manage digital marketing Strategies and manege digital marketing on Facebook. - Create and develop new innovative ways to communicate the company message to the existing clients - Monitor threats and opportunities to ensure market development for company growth - Do monthly reports evaluating the effectiveness of Facebook page and make recommendations for improvements - Present and introduce new project/product to new clients. - Prepare document or quotation for customers - Prepare a meeting and make appointment to meet clients on Facebook.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
Southern Media (Human Resource / Recruitment)
- Salary Range : below 1500$ - Familiar and research marking real state development. - Marking the marking campaign - Survey marketing - Manager and direct sales team - Handle Facebook page and create the promotion or adverting the poster - Have a Experiences related to real state marketing or sales - can use Photoshop is petered - female is preferable - Committed to work honestly .
Full Time | Phnom Penh | Senior Manager | Marketing/Business Development
HLH Agriculture Cambodia, Co. LTD (Agriculture / Plantation)
• Monitor the staff’s attendance, and maintain employee records • Create fair and motivated working environment • Dealing with grievances and implementing disciplinary procedures • Ensure all employee personnel data are input into system in accuracy and up-to-date manner • Prepare monthly report of employee movement, monthly expense, accident, insurance claiming, and so on • Prepare HR-related letters such as probation end confirmation, employee transferring, salary increment, employment certificate, salary clarification, promotion/demotion, termination and other notification; • Represent HR department in giving consulting and advice to staff in job-related issues such as job performance, complaints, suggestion, etc. • Assist Manager to strengthen the company policy implementation such as joining investigation in violation against company regulation; • Participate to create and coordinate in any event conducted by the Company • Purchasing office stationary, furniture and other small IT equipment (Negotiation in term of good price and quality) • Other tasks as assigned by Manager.
Full Time | Phnom Penh | Manager | Marketing/Business Development
HLH Agriculture Cambodia, Co. LTD (Agriculture / Plantation)
•Listening to customer requirement and presenting appropriately to make a sale. •Maintaining and developing relationship with existing customers in person and via telephone calls and emails. •Cold calling to arrange meeting with potential customers to prospect for our product condominium building •Responding to incoming email and phone inquiries. •Acting as a contact between a company and its existing and potentials market •Negotiating the terms of an agreement and closing sales. •Organising events and product exhibitions. •Negotiating on price, costs, delivery and specifications with buyers and managers. •Challenging any objections with a view to getting the customer to buy. •Advising on forthcoming product developments and discussing special promotions. •Checking the quantities of units on display and in executive condominium •Recording sale and order information and sending copies to the sale office, or entering figures into a computer system. •Reviewing your own sale performance, aiming to meet or exceed targets. •Making accurate, rapid cost calculations and providing customers upon condominium price list. •Maintains relationships with clients by providing support information and guidance. •Can travelling to some provinces & go on site to find customer.
Full Time | Preah Sihanouk | Junior Executive | Marketing/Business Development
HLH Agriculture Cambodia, Co. LTD (Agriculture / Plantation)
• Manage managing agent and oversees day to day operation, term contractors and all property management related matters. • Manage and control operating expenses (inflow eg. Invoicing and outflow eg. Expenses approval) to maximize net property income for properties. • Preparing and managing monthly & annual budgets and reports which cover the financial performance of the asset, operating budgets & capital expenditure, leasing matters, rental collection, etc. • Verify and certify all payment and claim • All leasing related matters such as sourcing for prospect, build up relationship with property agency, tenants, etc. to build up data and customers base. • Customer relationship management such as working through solution to meet residences/ tenants/public requests, handling complaint and feedbacks, etc. • Able to solve problems and handle emergency cases. • Review policies and practice to achieve desired results. • Monthly audit and evaluate awarded contractor performance. • Planning for marketing and advertising events.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
柬单点信息科技有限公司 (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
THC-TOOLS SUPPLIER (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
- Creative and initiate a good business strategy to match the market needs- Develop product strategy and project roadmap- Develop and implement sale & marketing strategies, activity plan to achieve company volume & sales target- Manage and lead the sales
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
WarmMoon Corporation (General Business)
1. Viral & increase brand awareness in a positive manner and create brand loyalty.2. Create a business marketing plan to increase overall sale, market share and profit margin.- Online campaign through social Media platform ( Line, Facebook, Instagram,Goog
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Marketing/Business Development
88 Points (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!