Sort by
លី ហុងឆយ ត្រេឌីងខូអិលធីឌី (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
Hongkong Land (Premium Investments) Limited (Property / Real Estate)
• Prepare all lease documents (include Letter of Intent, Sub-Lease Agreement, Surrender Agreement, Licence, Variation Agreement, Notice of Handover/Letter of Possession, Moving In Form, Moving Out Form, etc).• Assist AAM to meet with existing tenants and potential tenants regarding leasing matters.• Support AAM in retail planning which includes tenant/trade mix review and planning/ concepts to strategize an exciting trade mix.• Support AAM in preparation and complete relevant lease documentation for approval of lease.• Support AAM to ensure tenants adhere to lease terms.• Ensure all documents are in good order and comply with company’s policies & procedures, such as the following: - Update the tracking Lease Document system on all status (sent and receipt of letter of intent, inter-memo, Licence, Sub-Lease Agreement, Notice of Handover, Moving in Form, Moving Out Form, filed in fire safe cabinet date, etc). - Update the listing of documents saved in fire safe cabinet and to mange an orderly file system for Tenant’s files. - Ensure that scan copies of the signed Leases as backup copies and save in common drive contract file. - Assist AAM for prospects and tenants’ correspondence with filing of Lease documents and printed correspondence. - Audited Sales Turnover report to be filed. - All relevant insurance policies to be filed. - To prepare and issue signed reminder letter for submission of Annual Audit Sales Turnover. - To record and prepare draft Leasing meeting minutes and Operations meeting minutes for AAM’s vetting and follow up for confirmation. - To check and ensure accuracy of Monthly Sales Turnover report prepared by Finance.• To work closely with Finance to ensure rental payments and collection are on track. • To manage HKL’s leasing email account and promptly reply to enquires/inform AAM and feedback when required.• To update monthly Tenancy schedule and prepare for AAM’s vetting and sign off.• Assist AAM to prepare monthly Commercial Property report and work with regional team when required.• Assist AAM in preparation of annual Leasing budget and forecast process.• Assist AAM in annual audits.• Any ac-hoc projects by Country Manager/AAM.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
Creed Asia (Cambodia) Co., Ltd. (Property / Real Estate)
** Duties and Responsibilities- Follow up customer payment- Prepare payment and receipt voucher- Assist supervisor for daily posting- Other tasks assigned by supervisors
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
EM Construction Import Export (Construction / Building / Architecture)
*Job Description- 2 year experience in accounting field- knowledge in tax declaration and accounting system is a must- age 18 to 35 year old- Good computer skill- Can speak English and other language is an advantage- Daily, weekly, and monthly report- other task assigned by supervisor
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
Eastland Development(HK) Co., Ltd. (Property / Real Estate)
岗位职责:1.协助财务经理制定财务预算;2.协助财务经理处理外部事务;3.协助财务经理处理其他内部事务。任职要求:1.大专以上学历;能力突出者可不要求大专学历;2.有助理、出纳或会计经验优先;3.中柬文流利或中英文流利;4.不限国籍。
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
Autoworld Parts & Accessories (Automotive / Vehicle)
- ធ្វើការកត់ត្រាចំណូល និងចំណាយប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ- បូកសរុបបញ្ជីរចំណូល និងចំណាយប្រចាំថ្ងៃអោយប្រធានផ្នែក- មានចំណេះដឹងផ្នែកគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញក្នុងឃ្លាំងចេញ និងចូល (Stock In Stock Out Record)- គ្រប់គ្រងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃ (Daily Petty Cash Expense)- រៀបចំឯកសារប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ- ត្រូវមានភាពរហ័ស រហួន រួសរាយ រាក់ទាក់ និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារ- ត្រូវចេះធ្វើការសហការជាក្រុម និងមានភាពបត់បែនទៅតាមកាលះទេសះ- ធ្វើការជាមួយប្រធានផ្នែក និងចេះផ្តល់ព៍ត័មានអំពីស្ថានភាពហិរញវត្ថុដល់ប្រធានផ្នែក​- ត្រូវចេះរៀបចំកាលវិភាគការងារ ចេះធ្វើរផែនការណ៏ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៏ និងប្រចាំខែ- ត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារ និងអតិថិជន
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
FWKK(Cambodia)Limited 港资制衣厂诚聘 (Clothing / Garment / Textile)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
103 New Production Group Plc (General Business)
- ត្រួតពិនិត្យចំនូលប្រចាំថ្ងៃពីការលក់រវាងការលក់ជាក់ស្តែងនិងប្រាក់សុទ្ធទទួលបាន សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ និងក្នុងធនាគារ- គ្របគ្រង Fixed Asset របស់ក្រុមហ៊ុន- ត្រួតពិនិត្យមើលការចំណាយប្រចាំថ្ងៃអោយបានត្រឹមត្រូវតាមខ្ទង់ថវិកាដែលបាកំណត់- ត្រួតពិនិត្យសន្និធិ- បញ្ចូលទិន្នន័យរបាយការណ៌ប្រចាំថ្ងៃចូលក្នុងប្រព័ន្ធ Systems (​ QuickBooks)- ត្រួតពិនិត្យ​ គ្រប់គ្រងបំណុលអតិថិជនជំពាក់ (​AR) និងបំណុលជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ( AP)- ធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆ្នាំ
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
Super-Duper (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
• Create and Monitor a system of controls, procedure and forms for the recordation of fixed assets• Create label for fixed Assets• Make a report for fixed assets acquisition and deposition• Reconcile the balance in the fixed asset ledger and manual table• Calculate cost and depreciation for all assets• Recommend to manager whether fixed assets should be disposed of• Other tasks assigned by manager.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
Clough Thuraisingham International Co., Ltd. (General Business)
- Follow up customer payment- Prepare payment and receipt voucher- Assist supervisor for daily posting- Other tasks assigned by supervisors
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
AJU Industry (Cambodia) Co., Ltd. (Construction / Building / Architecture)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
NEW IMAGINATION LIMITED (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
Huot Sroeng Group (HSG) (General Business)
++ Job Duties:- Invoice checking from sellers and suppliers- Record all stock transactions.- Issue document for delivery to branches- Check and follow up inventory.- Responsible for A/P and A/R.- Manage customer list and control account receivable.- Assist with filing of accounting documents.- Report the tasks to accounting manager.- Do other task as required by management team.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
ក្រុមហ៊ុន តាន់ ងួនថៃ (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
L.A.B Leisure Co.,Ltd (Food and Berverage)
 Review, check and verify all process payment. Reconcile account payable transaction. Monitor accounts to ensure payment are up to date. Respond posting transaction to journals, ledgers and other records. Maintain a filing system for all account documents. Posting to accounting system all revenue and payment. Procedures for account closing and preparation of financial reports as assigned by the GM. Preparing Tax declaration (monthly and annually). Others work have assigned by GM.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!