Sort by
Visal Decoration (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )
- គោរពអោយបានទៀងទាត់នូវម៉ោងចូលបម្រើការងារដែលអង្គភាពបានកំណត់ជូន - យកចិត្តទុកដាក់ នឹងបញ្ចេញនូវសមត្ថភាព និងជំនាញក្នុងការបំពេញការងារប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ ប្រសិទ្ធិភាព និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ - អាចចុះការដ្ធាននៅភ្នំពេញ និងការដ្ធាននៅតាមខេត្តបាន
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Other Engineering
Ung Sim Sia Construction Co.,Ltd (Construction / Building / Architecture)
- Sampling material for Soil Embankment, Sub-grade, Sub-Base and Base course from borrow pits and quarries and send to Laboratory to conduct the test, - Collected test results of materials from Laboratory and review. - Compaction test or Procter test material on site for Embankment, Sub-grade, Sub-Base and Base course. - Submit test results to request for approval, - Field density test by sand cone for Backfill, Embankment, Sub-grade, Sub-base and Base course. - Concrete test such as Slump test, making concrete cube specimens for compressive strength test, - Prepare concrete compressive strength test schedule and report, - Sand cone apparatus calibration. - Standard sand’s density calibration. - Manage manpower and test apparatus. - checked application rate of bituminous prime coat, sealing coat of DBST. - checked application rate of sealing aggregate 19 mm and 12.5 mm of DBST. - Daily test report to Lab Engineer. - Weekly test report to Lab Engineer. - Monthly test report to Lab Engineer.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Other Engineering
Hak Seng Cambodia Co.,Ltd. (Electrical and Electronics)
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Other Engineering
CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION (Manufacturing / Production)
-Control raw materials compliance with in Target-Control Raw mill, Kiln feed, clinker uniformity-Control Cement 28 days Strength and COV of OPC-Improve product quality such as clinker and cement and co-ordinate to improve productivity and reduce productio
Full Time | Kampot | Junior Executive | Other Engineering
Yume Technology Co., Ltd (Engineering)
Position: Engineer Working in Japan•Mechanical Engineer, Electrical & Electronic Engineer, Process Engineer, Software Engineer. We select the project for you based on your skill and experience, for Example:-Mechanical Engineering/Drawing, Analysis, Drafting, CAD Operator(3D/2D) -Electrical Design, Wiring Examination, Plant Engineering/Maintenance -Electronic Circuit/Circuit Board/LSI Design/Development/Examination/Evaluation, Process, Control ECU-Industrial Technology, Start Up Production Line, Mold Design, Jig Design, NC Machining, Process Control-Embedded Control Development, Microcomputer Control, Firmware Development -Business Application Program Development, Application Development •Handling Products•Work Placement Example:-Transportation Equipment and Associated Parts of Automobile/Airplane/Ship-Transport equipment of Belt Conveyor/Industrial Robot/Construction Equipment-Mobile Phone/PC/Audio/TV/refrigerator - Electrical home appliances/-Semiconductor/Precision Equipment/Environment•Medical Related Equipment -Petrochemistry/Iron Steel Plant役職:日本で働くエンジニア職務内容:•機械エンジニア、電気電子エンジニア、プロセスエンジニア、ソフトウェアエンジニア等:- 機械工学/描画、解析、製図、CADオペレータ(3D / 2D)- 電気設計、配線の検討、プラントエンジニアリング/メンテナンス- 電子回路/回路基板/ LSI設計/開発/試験/評価、プロセス、制御ECU- 産業技術、スタートアップ生産ライン、金型設計、治具設計、NC加工、プロセス制御- 組込み制御開発、マイコン制御、ファームウェア開発- ビジネスアプリケーションプログラム開発、アプリケーション開発プロジェクト現場例:- 輸送機器、自動車/航空機/船舶の関連パーツ- ベルトコンベア/産業用ロボット/建設機械の輸送機械- 携帯電話/ PC /オーディオ/テレビ/冷蔵庫 - 家電製品/- 半導体/精密機器/環境•医療関連機器- 石油化学/アイアンスチール工場职位:工程师在日本工作职位描述•机械工程师,电气与电子工程师,工艺工程师,软件Engineer.We选择项目,你根据你的技能和经验,例如:- 机械工程/绘图,分析,制图,CAD操作(3D / 2D)- 电气设计,线路检查,工厂工程/维护- 电子电路/电路板/ LSI设计/开发/审查/评估,过程控制ECU- 工业技术,开始生产线,模具设计,工装设计,数控加工,过程控制- 嵌入式控制开发,采用微电脑控制,固件开发- 业务应用程序开发,应用程序开发•处理产品•工作安置举例:- 交通运输设备和汽车/飞机/船舶相关零件- 交通运输皮带输送机/工业机器人/工程机械设备- 手机/ PC /音频/电视/冰箱 - 家用电气设备/- 半导体/精密设备/环境•医疗相关设备- 石化/钢铁钢铁厂
Full Time | Japan | Junior Executive | Other Engineering
Clover E&C Co.,Ltd (General Business)
- Structural design of reinforced concrete- Steel buildings and Foundations design (Shallow and Deep foundations)- Provide structural drawings- Do the technical reviews according to specifications and standards- Assist Project Manager in correspondence, data filing, database update and make any documentation regarding to the project- Assist Project Manager for the administration process (meeting schedule, site instruction to project team, material request, design request and etc.)- Be able to drive company vehicle independently- Be committed to work overtime when there are an urgent tasks to be completed, and will be compensated for the overtime pay- Be able to work independently during and/or after working hours
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Other Engineering
Borey Peng Huoth (Property / Real Estate)
1. Scope of workingPlumbing Engineer: is responsible in planning, design and installation of building systems related to plumbing, including water supply and drainage, standard plumbing for bathrooms.2.Duties & responsibilities:- HVAC Plumbing and Fire Fighting Shop Drawing;- Prepare as Built Drawing;- Check site work with site engineer;- Seek to integrate important characteristics and elements of the structure's design while supporting natural systems of recycling water, air and waste;- Ensure a steady supply of safe water for a building'soccupants;- Create systems that supply water to plumbing fixtures,irrigation systems, fire suppression systems, processequipment, cleaning systems and more;- Ensure an appropriate supply of water for using in a building by designing and implementing water system, distribution pipe networks and safety devices;- Other tasks assigned by Manager.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Other Engineering
Kyungshin (Cambodia) Corp. (Manufacturing / Production)
• Closing : Date: 01 - December-2017 • Interview : Date: 02 - December -2017
Full Time | Kandal | Non-Executive | Other Engineering
CAMATEC Engineering & Construction Co., Ltd. (Construction / Building / Architecture)
• Review contract and specifications in its entirety• Assist Project Manager, Project Superintendent and Project Engineer as required• Assist with all schedule preparations and updates• Assist with quantity reporting, project costs and forecasting• Obtain pricing from subcontractors and vendors to include charge orders• Requisition equipment and material deliveries as required• Coordinate with subcontractors, suppliers and workforce to resolve project challenges and conflicts• Assist with monthly billing, cash flow projections, and change order processing• Manage document control to include submittal schedules, contract documents, project record drawings, etc.• Review Heavy Job daily reports for accuracy• Prepare and maintain technical submittal list• Pollution Prevention Plan, and Project Progress Schedule as required• Comply with notice requirements such as inspections, survey staking, joint measurements with owner and/or engineer, utility locations and adjustments, testing, claims, etc.• Issue correspondence to subcontractors and vendors when revised plan and/or specifications affects products or services• Assist with project close-out• Other task assigned by manager
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Other Engineering
BOREY VARINA (Property / Real Estate)
- Bachelor graduation- Have at least 2years experience in decor- Good Communication- Has ability to solving the problem- Be flexible person- Hard-working, Honest and reliable- Able to work under pressure
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Other Engineering
CCES Engineering Services Co., Ltd. (General Business)
- Report to Project Manager or Site Manager- Analyze survey reports, maps and drawing,- Estimates quantities and cost of materials and equipment,- Manage and direct staff members and the construction and operations- lead subcon team to do the work.- Make daily or weekly report dealing with customer and attend the meeting- Provide technical advice regarding design and construction- Join Survey with survey team
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Other Engineering
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO.,LTD (Property / Real Estate)
** Job Content:- Collecting projects information.- Developing and maintain customer
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Other Engineering
CMED Group (General Business)
** DUTIES AND RESPONSIBILITIES• Responsible for maintenance and operation of building-related issues like retrofit/alteration, mechanical & electrical equipment, appliances, landscaping, pest control and janitorial.• Troubleshoot and respond to systems interruptions and operational issues pertaining to building maintenance. Ensure no equipment downtime due to poor operations and maintenance. Support for unplanned breakdown activities.• Interacts with Office Administrative Team daily to update them with activities and issues.• Create and execute facilities preventative maintenance program.• Create and manage cleaning activities for the entire building (interior and exterior).• Managing invoices and keeping track of all expenses related to Facilities Office.• During evacuations, assists emergency response team in assessing building condition, locating missing personnel, shutting off utilities, and delivering a status report to assembly point leaders.• Documentation of daily work activities.• Manage and supervise contractors’ work as well as liaising with authorities for new development work within the building when necessary.• Provides occupants with updates of electrical, water and other service outages and scheduled shutdowns.• Stays informed of changes to space assignments in their facilities.• Coordinates department facility related activities and projects.• Vendor Coordination.• Monitor contractual arrangements, service agreements, and scope for contractors. • Ensure the first aid kit is always refilled with recommended material.• Regular Checks and audits of the areas.• Maintains pest control program.* ORGANIZATION RELATIONSHIPSReports directly to the Assistant Facilities Manager, coordinates all renovation or retrofitting activities in CMED building
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Other Engineering
China Construction(S.E.A)(Cambodia)Corporation Ltd. (Construction / Building / Architecture)
1、参与现场所有工程的质量检查工作。2、参与维护、监督质量体系运行和管理。3、能独立完成上级交代的工作任务。4、对不合项的处理和跟踪。5、不怕辛苦,有责任心,态度良好。
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Other Engineering
Denso (Cambodia) Co., Ltd. (Automotive / Vehicle)
- Working time analysis and set up for standard time- Man-hour planning for production in monthly- Handle productivity meeting in every month- To organize EF Activity of Plant- To support line for Kaizen (improvement) every days- Cooperate with concern section for drive Kaizen by teamwork
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Other Engineering

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!