Sort by
People's Association for Development (Banking / Finance / Insurance / Investment)
• រៀបចំផែនការសកម្មភាពការងារប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ• ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានដល់អតិថិជនគោលដៅ• ចុះធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណប្រាក់កម្ចីឥណទាន• រៀបចំសំណុំបែបបទឥណទានសំរាប់អ្នកខ្ចី• ប្រមូលប្រាក់កំចីប្រចាំខែ• រាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់ប្រចាំថ្ងៃ និងធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ និងរាយការណ៍ជូនប្រធានក្រុមការងារឥណទាន• អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលប្រធានក្រុមឫនាយកតម្រូវ• រៀនធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលិកដែលមានជំនាញ ដើម្បីឲ្យក្លាយជាមន្តីឥណទានជំនាញ (សម្រាប់អ្នកមិនមានបទពិសោធការងារ)• អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលប្រធានក្រុមឫនាយកតម្រូវបញ្ជាក់ៈ បើលោក អ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមរៀបចំ CV និង Cover Letter ផ្ញើមកឲ្យបានលឿន អ្នកផ្ញើមកមុន និងមានឱកាសត្រូវបានជ្រើសរើសមុន ពីព្រោះតួនាទីនេះត្រូវការជ្រើសរើសបន្ទាន់ ។-នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវធ្វើការពិនិត្យCV របស់បេក្ខជន ប្រសិនបើមានបេក្ខជនគ្រប់គ្រាន់ យើងនឹងពិនិត្យជ្រើសរើស CV និងសំភាសជាបន្ទាន់មុនកំណត់ ។ តែបើករណីមិនមានបេក្ខជនគ្រប់គ្រាន់ យើងនឹងកំណត់យកថ្ងៃ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ជាថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យចុងក្រោយ ។
Full Time | Kandal | Non-Executive | Banking/Financial
WING AING RODA (Banking / Finance / Insurance / Investment)
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Banking/Financial
Big Asia Finance PLC (Banking / Finance / Insurance / Investment)
*កាតព្វកិច្ច និង ទំនួលខុសត្រូវ៖-សិក្សានិងអនុវត្តអោយបានល្អត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់និងអនុវត្តអោយទាន់សម័យជានិច្ចតាមគោលការណ៍-នីតិវិធី សេក្ដីណែនាំពាក់ព័ន្ធកិច្ចការជំនាញ។-អនុវត្តកិច្ចការឥណទាន ក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវ ដោយធានាអនុវត្តអោយបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងនោះរួមមានការចុះផ្សព្វផ្សាយ ការបញ្ចេញឥណទាន ការប្រមូលឥណទាន។-ធ្វើកិច្ចការតាមរម្រូវការរបស់អតិថិជន។
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial
Big Asia Finance PLC (Banking / Finance / Insurance / Investment)
*កាតព្វកិច្ច និង ទំនួលខុសត្រូវ៖-ធ្វើប្រតិបត្តិការបើកប្រាក់កម្ចី និងទទួលប្រាក់សំណងពីអតិថិជន ដោយចុះលើសក្ខីប័ត្រនិងចុះក្នុងប្រព័ន្ធ-ផ្ដល់ព័ត៌មានដែលទាក់ទងនិងផលិតផល សេវាកម្មរបស់ស្ថាប័នជូនអតិថិជន និងពន្យល់នូវចម្ងល់របស់អតិថិជនប្រកបដោយវិជ្ជាេជីវៈ-រាប់លុយនិងរៀបចំរបាយការណ៍រាប់សាច់ប្រាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ-រៀបចំទុកដាក់និងរក្សានូវឯកសារយោង និងសក្ខីប័ត្រ-អនុវត្តការងារដទៃទៀតតាមការស្នើរសុំរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial
R & F PROPERTIES ( CAMBODIA ) CO.,LTD (Property / Real Estate)
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Banking/Financial
R & F PROPERTIES ( CAMBODIA ) CO.,LTD (Property / Real Estate)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial
Hong Huot Co., Ltd (Food and Berverage)
1-Collection and general support team (1 post)Work Scope: •Hand the treasury function – Cash & cheuqe received from AR Collection•Physical count check cash & cheque on daily collection report (Morning Job)•Support team staff advance (general) – PSK Group•Support team control daily payment (local payment) – PSK Group•Other job assign by Treasury Suppervisor/ Treasury Manager2-Payment and reporting support (1post)Work Scope: •Physical count check cash & cheque with daily collection report •Prepare cash & cheque deposit to the bank•Complete daily collection report•Payment issue•Process Payment to Oversea vendor by bank TT and LC•Review and verify Payment voucher for local vendor before submit to Treasury manager•Complete the daily report for cash/bank payment.•2.5 Complete the daily report purchasing trading products •2.6 Plan Payment to vendor before due.•Daily/ Weekly/ Monthly – Report to manager and Top management.•Contact/Communicate with Oversea vendor/ BKK Office
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Banking/Financial
Cambodia Beverage Company Ltd (Coca Cola) (Food and Berverage)
- Work closely with commercial planning team to control discount/identify potential to convert non -working discount to working discount, improve favorable mix sales- Revenue Growth Management (RGM): work closely with RGM manager to analyzing on Discount mechanic/Discount from Revenue (DFR) to deliver NSWR and GP- Work closely with /assist commercial planning team to submit volume/pricing /discount/opex in SAP/financial analyst-reporting for consolidation on time as per VO calendar. (Actual, RE/SBP/BP)- Cost saving (COE): keep track on VOE for commercial team (Sale & ME) by assist Business Finance Manager (BFM) and working closely with stakeholders to identify the potential saving - Provide analysis on pricing, DGR and NST to BFM and CFO- Enforce discount process…. (pre-approved memo for discount/promotion, approval on sale orders, reimbursement on rebate/TG display program/partner to win…etc.)- Go live workflow for pricing and pre-approve memo, and audit trail report.- Deliver accurate, reliable, and timely financial reports (opex and DME) to all marketing’s capability manager to identify potential risk/opportunity in their responsible area- Delivering accurate, reliable and timely financial reports (daily flash rep0ort) to support decision making by utilize SAP, Margin minder (MM) and sales Force Automation (SFA).
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial
Cambodia Beverage Company Ltd (Coca Cola) (Food and Berverage)
- Analyze and monitor the KA/Trade spent, marketing investment fund against agreed budget.- Improve Modern Trade & Traditional Investment more effective, positive ROI and our core category.- Evaluate result of Promo & monitor promotion spend to be more effective, positive ROI.- Build RGM capabilities to commercial, sales in order to improve the result through RGM Tool.- Conduct regular visit to retail outlet to ensure effective investment made and 100% compliance by the customers
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Banking/Financial
Chailease Royal Leasing Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
This position will strengthen your multitasking and team-leading abilities!We are looking for talent with passion and strong administration skills.Join us! Enrich your career here in Chailease Royal Leasing!1.Prepare and verify leasing documentation (agreements, legal documents and insurance policy) in accordance to credit approval and related regulations.2.Review and ensure all leasing documentation is well-signed and stamped. Ensure registrations of leased assets are fulfilled with regulations and policy. 3.Responsible for conducting disbursement and commencement procedure. 4.Ensure all leasing documentation are systematically filed, and manage the expiry date and effectiveness of all documentation. 5.Ensuring post disbursement compliance with approved terms and conditions, assignment of rights, review expiry of credits, progress payment insurance, etc.6.Review daily system credit monitoring and management reports and identify non-performing accounts with irregularities and proactively follow-up to ensure corrective action taken in line with credit policy. 7.Update both internal and external policy governing Credit Administration activities.8.Monitor all irregularities, past dues, documentation deficiencies, etc., and report to Senior Management.9.Assist to coach and train staff in Credit Administration Unit.10.Perform other related duties as required.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Banking/Financial
អង្គការស្ថាបនាជីវិត (Banking / Finance / Insurance / Investment)
• ធ្វើផែនការ និងយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កំចី សំរាប់រយៈពេលវែង និង រយៈពេលខ្លី ។• ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្តល់កម្ចីតាមគោលការណ៍ និតិវីធី បទដ្ឋានកំណត់ និងអនុវត្តន៍តាមការណែនាំផ្សេងៗ របស់នាយក • ស្វែងយល់ពីបរិយាកាសប្រកួតប្រជែង និង ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់អង្គការទៅបណ្តាអតិថិជន ។• ធ្វើការទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការណ៍ និងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិអង្គការអោយបានគង់វង្ស ។• ដោះស្រាយកម្ចីមានបញ្ហា និងសម្របសម្រួលរាល់ការទាមទារផ្សេងៗ របស់អតិថិជន និងបុគ្គលិក ។• ធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបការអនុវត្តន៍ផែនការ និង លទ្ធផល ការងារ ។• អនុវត្តន៍ការងារផ្សេងៗទៀតតាមការស្នើសុំរបស់ អ្នកគ្រប់គ្រង។
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Banking/Financial
GREEN ECONOMY DEVELOPMENT ORGANIZATION (Banking / Finance / Insurance / Investment)
ការពិពណ៌នាការងារ- ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល នឹងសេវាកម្មរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ចបៃតងនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ។- សិក្សាវាយតំលៃ រៀបចំឯកសារផ្ដល់ឥណទានអោយដល់អតិថិជន- ប្រមូលប្រាក់ពីអតិថិជនមកវិញ និងត្រួតពិនិត្យ តាមដានការសងត្រឡប់ ប្រមូលបំណុលយឺតយ៉ាវ ឬបំណុលដែលបានលុបចេញពីបញ្ចី។- ទទួលខុសត្រូវតាមដានការរីកចំរើនបរិមាណ និងគុណភាពឥណទានរបស់ខ្លូន។- ស្រាវជ្រាវព័ត៌មានស្ថានភាពទីផ្សារ និងគូប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការដើម្បីពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ និងអតិថិជន។- ធ្វើការសហការ និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរដែនដី និងសហគមន៏នានា។- Promote products and services of green economic development organizations operating in the region.- Assess credit documentation provided to new and existing customers.- Collected from the customer back and monitoring the slow debt repayment or debt, which have been omitted from the holder.- Is responsible for the progress of its credit quality and quantity.- Research market conditions and competition in the operating area to expand operations and customers.- Work in harmony and good relations with local authorities and community organizations.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Banking/Financial
Vattanac Bank (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- Input outward clearing cheques into NBC payment gateway system- Verify balance of physical outward cheques with bank system report before sending to Head Office clearing dept for further clearing process at NBC- Prepare cash for loading in ATM machines - Prepare ATM balancing report and other ATM related reports- Explain, advise on and promote bank products and services to customers- Identify referral opportunities and make relevant referrals- Ensure compliance with all internal controls and established policies and procedures- Perform other duties as assigned by line manager
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial
Vattanac Bank (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** Clerk, Credit Operations and Marketing (Location: Phnom Penh, Siem Reap, Battambang & Kampong Cham)- Prepare legal documents for signing after loan approval- Monitor and inform customers about repayments- Check daily loan reports- Assist supervisors in sales and marketing to existing and new loan customers- Process the registration of charge on title deeds- Work directly with Sangkat, Khan and Cadastral Office for Title deed registration.- Process the claim from customer after completion of title deed registration.- Prepare the necessary paper work for loan release- Perform other duties assigned by direct supervisors.
Full Time | Kampong Cham | Junior Executive | Banking/Financial
Vattanac Bank (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- Serve customers in banking transactions such as deposit, withdrawal, western, remittance, currency exchange)- Assist supervisors in providing satisfactory backing services and operations support to all external and internal customers.- Perform other tasks assigned by managers.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!