Sort by
SAHAKRINPHEAP MICROFINANCE PLC., (Banking / Finance / Insurance / Investment)
1. ការរចនា និងអភិវឌ្ឃន៍ផលិតផល (Product Development and Design) - ធ្វើការរចនា ច្នៃប្រឌិតផលិតផល និងស្លាកសញ្ញាអាជីវកម្ម ដើម្បីការទាក់ទាញភ្នែក និងការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណៈជន- ការរចនាសម្រាប់ការតុបតែង ស្តង់ដាអាគារការិយាល័យ ទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ - ធានាថាការបង្កើត និងការរចនាទៅលើឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយ (Colander, Brochure, I-Stand, Build Board, Banner…) សម្រាប់សកម្មភាពទីផ្សារ និងការលក់- ការផ្តល់នូវការណែនាំ និងគំនិតថ្មីៗ ពីការរចនាទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ និងបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវចំពោះសោភ័ណ្ឌភាព និងការលម្អិតទៅអត្ថន័យនៃការរចនា - ធានាបានថាការចំណាយថ្លៃដើមទៅលើ ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយ និងស្តង់ដាសាខា មានប្រសិទ្ធិភាពដែលមានគុណភាពសម្របទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារ- ការបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈ (កាសែត, ទស្សនាវដ្តី និងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ ........)2. បង្កើត និង រចនាគេហទំព័រ (Web-Master Development and Design)- ធ្វើការសហការជាមួយនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិជ្ជា (IT Department) ដើម្បីបង្កើតគេហទំព័រ Web-Site និង Facebook សម្រាប់ស្ថាប័ន- ការរចនារូបភាព Web-Posting ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន និងការផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Web-Site និង Facebook របស់ស្ថាប័ន- ប្រមូលទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានផ្សេងទៀត ដើម្បីបញ្ចូលនៅលើគេហទំព័រ Web-Site និង Facebook- ធ្វើការតាមដានរាល់ព័ត៌មានដែលបានកើតមានឡើង និងតាមដានចំនួនអតិថិជនដែលចូលមើល នៅលើគេហទំព័រទាំងអស់របស់ស្ថាប័ន- ធ្វើការប្រកាសមាតិកាថ្មី និងព័ត៌មានថ្មីរបស់ស្ថាប័នដើម្បី Post នៅលើគេហទំព័រ Web-Site និង Facebook- បង្កើតមាតិកាសម្រាប់ SNS (Security Network Service) នៅលើទីផ្សារអ៊ីនធឺណិ3. ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារ (Marketing Research) - ធ្វើការសហការជាមួយនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិភាក្សាអំពីគោលបំណងអាជីវកម្ម និងតម្រូវការការងារ- បកស្រាយតម្រូវការអាជីវកម្ម និងការអភិវឌ្ឍគំនិតថ្មីៗ ដើម្បីស្របតាមគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថាប័ន- ធ្វើរបាយការសង្ខេបដោយការប្រមូលទិន្នន័យពីសាខា គេហទំព័រ និងទិន្នន័យផ្សេងៗ តាមរយៈការស្រាវជ្រាវ- គិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីបង្កើតគំនិត និងទស្សនៈថ្មីសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលអាជីវកម្ម- មានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងជំនាញក្នុងការអាន និងសរសេព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បី Post នៅ លើគេហទំព័រ Web-Site និង Facebook 4.ការអនុវត្តការងារផ្សេងៗ- ធ្វើការជាផ្នែកមួយនៃការងារ បោះពុម្ព, អ្នកថតរូប អ្នករចនាផ្សេងៗ ទៀត- ការអនុវត្តន៍ភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវបានផ្ដល់ដោយនាយកប្រតិបត្តិធុរកិច្ច ។
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Arts/Creative Design
9Base Co.,Ltd (Construction / Building / Architecture)
- Design artwork for all marketing activities and other purposes.- Complete the company's internal design and other graphic design work- Be creative and design websites, banners, poster brochures, leaflets, logos.- Perform other jobs as assigned by Leader/Manager.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Arts/Creative Design
LIZARD 2Danimation company (Information Technology / Digital)
- Working with computer coloring Simple- Using a simple program than Photoshop 2D characters coloring tasks.- In addition to painting work, I'd like a lot of work preparing 3D, Flash, drawings, VFX etc.- The animation of the working day, such as Japan, th
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Arts/Creative Design
RTR TOURS Co., Ltd (Hotel / Resort / Travel)
JOB PURPOSE The Graphic Designer works with the Marketing department and other RTR departments to create a variety of design content. He/She will design and produce marketing assets and print collateral that supports and enhances the overall mission and brand of the RTR and its design presence. Uses Corel Draw, InDesign, Adobe Photoshop, and Adobe Illustrator and understands the fundamentals of good design, printing principles. RESPONSIBILITIES 1. Develop and design marketing and advertising materials including websites, banners, advertising boards, poster brochures, leaflets, logos, business cards, stickers and other artwork designs; 2. Design and produce layouts such as leaflet, magazines, books, and business cards; 3. Complete the RTR’s internal website design and other graphic design work; 4. Use computer software to create electronic versions of designs; 5. Designs are required for a huge variety of products and activities, such as websites, advertising, books, magazines, posters, exhibitions and displays, corporate communications and corporate identity; 6. Illustrate concepts by designing rough layout of art and copy regarding arrangement, size, type size and style, and related aesthetic concepts; 7. Propose new concept / idea; 8. Ability to do design and update website in graphic design experience; 9. Work with a wide range of media, including photography and computer aided design (CAD); 10. Present finalized ideas and concepts to managers and relevant person; 11. Develop artwork materials for web pages and social media; 12. Work well with both other department and printing houses;
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Arts/Creative Design
La Route Angkor Travel and Tours1 (Hotel / Resort / Travel)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Arts/Creative Design
Opus One Investments Pte, Ltd (Others)
A junior designer will be ready to develop their existing skill by working with the team on a range of marketing and innovative projects. Responsible for helping to drive the creative direction of campaigns, an understanding of typography, layout, animation and art direction will be needed to help the team produce the best work possible.** A good knowledge of the following tools is usually required -Illustrator-Photoshop** Bonus-InDesign-Light Room-Final Cut** Communication is a big part of the job, so the junior designer must feel confident enough to contribute to the entire creative process. Keeping a finger on the pulse of current trends is also key when moving towards promotion and recognition .** Typical activities** common activities include :-Offering input to creative meetings and sharing ideas-Producing attractive and effective designs for all media-Communicating with team members to receive feedback-Supporting the team throughout the execution of campaigns and projects
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Arts/Creative Design
Blue Media Films (Cambodia) Co., Ltd (Advertising / PR / Events)
1. Scope of working:Video Editing Officer role is to assemble recorded footage into a finished project that matches director’s/reporter’s task and suitable for broadcasting. The goal is to bring sight and sound together in order to tell a cohesive story by using many types of video editing program and working with other related department.2. Duties & responsibilities:- Use and edit film pieces in a way that is invisible to the audience.- Take a brief to grasp production team’s needs and specifications- Review shooting script and raw material to create a shot decision list based on scenes’ value and contribution to continuity.- Trim footage segments and put together the sequence of the film.- Input music, dialogues, graphics and effects.- Create rough and final cuts files.- Ensure logical sequencing and smooth running- Consult with stakeholders from production to post-production process- Continuously discover and implement new editing technologies and industry’s best practices to maximize efficiency.- Maintain good working relationships with your manager and your peer.- Other works/tasks as directed by Manager/Director.3. Working Days and Hours- Monday to Friday : 8:00am to 12:00am & 1:00pm to 5:00pm- Saturday : 8:00am to 12:00am- Lunch time : 12:00pm to 1:00pm4. Work place- Video Editing Officer is based at Head Officer of Blue Media (Films) Cambodia. 5. Salary and Benefit- Net Salary (Negotiation)- Uniform- Mission and Phone Allowances- Attendant Incentive- Staff Birthday allowance- Annual Leave, Public Holiday and Special Leave- Annual incentive Program
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Arts/Creative Design
Blue Media Films (Cambodia) Co., Ltd (Advertising / PR / Events)
1. Scope of working:Video Camera Operator role is to set up, position and operate equipment in studios or on location to photograph or record people, events and scenes by using many type of digital cameras and video cameras for direct telecast and recording by working with other related department.2. Duties & responsibilities:- Discuss with the production manager/director the types of film, video and lenses to be used, as well as focus and distance settings and camera angles- Select and set up equipment and accessories- Check that lighting has been organized or set up lights as required- View scenes through viewfinders, make final adjustments and photograph scenes- Monitor equipment during operation- Move cameras and adjust controls to follow the action of scenes being photographed- Consult with other technical workers such as light or sound technicians to obtain required results- Supervise assistants during the production phase.- Maintain good working relationships with your manager and your peer.- Other works/tasks as directed by Manager/Director.3. Working Days and Hours- Monday to Friday : 8:00am to 12:00am & 1:00pm to 5:00pm- Saturday : 8:00am to 12:00am- Lunch time : 12:00pm to 1:00pm4. Work place- Video Camera Operator is based at Head Officer of Blue Media Films (Cambodia)5. Salary and Benefit- Net Salary (Negotiation)- Uniform- Mission and Phone Allowances- Attendant Incentive- Staff Birthday allowance- Annual Leave, Public Holiday and Special Leave- Annual incentive Program
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Arts/Creative Design
Blue Media Films (Cambodia) Co., Ltd (Advertising / PR / Events)
1. Scope of working:Graphic Designer role is to produce visual communications, including art and layouts of text for reproduction in print and electronic media such as magazines, newspapers, books and websites, as well as image designs and video graphic vectors for corporate identity to sale programs, exhibitions and advertising. The goal is to bring concept and visual content together in order to tell a cohesive story by using many types of graphic editing program and working with other related department.2. Duties & responsibilities:- Develop and design 'roughs' (sketches) based on superior requirements.- Prepare comprehensive layouts of the design using techniques such as photography, illustration and computer-generated imagery.- Identify communication problems and develop visual solutions.- Present and propose designs to manager for approval.- Prepare designs for print or digital publication and signage.- Design and set up exhibitions for advertising purposes.- Supervise all design production stages, including arranging and supervising printing.- Maintain all other related graphic design works.- Continuously discover and implement new editing technologies and industry’s best practices to maximize efficiency.- Maintain good working relationships with your manager and your peer.- Perform other tasks assign by direct manager and General Manager3. Working Days and Hours- Monday to Friday : 8:00am to 12:00am & 1:00pm to 5:00pm- Saturday : 8:00am to 12:00am- Lunch time : 12:00pm to 1:00pm4. Work place- Graphic Designer is based at Head Officer of Blue Media Films (Cambodia)5. Salary and Benefit- Net Salary (Negotiation)- Uniform- Mission and Phone Allowances- Attendant Incentive- Staff Birthday allowance- Annual Leave, Public Holiday and Special Leave- Annual incentive Program
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Arts/Creative Design
Tonle Bassac Restaurant ll (Food and Berverage)
Typical work activities A graphic designer's job may involve managing more than one design brief at a time and allocating the relevant amount of time according to the value of the job. Typical activities include:meeting clients or account managers to discuss the business objectives and requirements of the job;interpreting the client's business needs and developing a concept to suit their purpose;estimating the time required to complete the work and providing quotes for clients;developing design briefs by gathering information and data through research;thinking creatively to produce new ideas and concepts;using innovation to redefine a design brief within the constraints of cost and time;presenting finalized ideas and concepts to clients or account managers;working with a wide range of media, including photography and computer-aided design (CAD);proofreading to produce accurate and high-quality work;contributing ideas and design artwork to the overall brief;demonstrating illustrative skills with rough sketches;working on layouts and at working pages ready for print;keeping abreast of emerging technologies in new media, particularly design programs such as InDesign, Quark XPress, Free Hand, Illustrator, Photo shop, 3ds Max, Acrobat, Director, Dream weaver and Flash;developing interactive design;commissioning illustrators and photographers;working as part of a team with printers, copywriters, photographers, stylists, illustrators, other designers, account executives, web developers and marketing specialists.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Arts/Creative Design
ISI STEEL CO., LTD. (Manufacturing / Production)
• Do drawing for approval, fabrication, and erection.• Support for changing, modifying, and revising on drawing.• Prepare bill for materials required for construction project.• Assist for preparing intend documents as per required• Coordinate with project team for doing ASBUILT drawing.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Arts/Creative Design
ISI STEEL CO., LTD. (Manufacturing / Production)
1-Prepare work and plan concept by studying information and materials to be accomplished by gathering information and materials2-Illustrates concept by designing preliminary layout of art and copy regarding arrangement, size, type size and style, and related aesthetic concepts as it relates to the specific brand compliance3- Obtains approval of concept by submitting initial layout for approval4- Concept, designs, develops, and executes multimedia marketing and image campaigns to effectively create, extend, and communicate the brand, improve public awareness and promote programs both internally and externally5- Work with team to ensure brand standards are being followed across all media and point related items6- Interact, communicate and present ideas effectively7- Demonstrates proficiency in all design aspects8- Demonstrates professionalism regarding time, costs, and deadlines.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Arts/Creative Design
Biz Solution (Information Technology / Digital)
- Being responsible for making websites layout, advertisement, books, Logo, name card and doing other relevant artwork designs.- Good interpersonal, organization, communication, negotiation and problem solving skills. - Highly responsible for work completion with accuracy and within deadline.- Designing and preparing ads artwork and other printing stuff.- Reports directly to Design Supervisor.- Honest to work independently.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Arts/Creative Design
Grandvision International (Property / Real Estate)
主要负责房屋销售• Working hours: -8am to 5pm from Monday to Friday; -8am to 12am on Saturday
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Arts/Creative Design
New Link Private Limited (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
- Edit any existing marketing and communication materials- Create new marketing and communication materials (posters, banners, leaflets, etc.)- Participate to outlets decoration - Ensure all marketing materials are properly installed and on time.- Ensure all current and previous marketing materials are in good condition and replaced when necessary by reprinting them when necessary - Manage the production of marketing materials, including leaflets, posters, fliers with negotiation.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Arts/Creative Design

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!