Sort by
People's Association for Development (Banking / Finance / Insurance / Investment)
• រៀបចំផែនការសកម្មភាពការងារប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ• ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានដល់អតិថិជនគោលដៅ• ចុះធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណប្រាក់កម្ចីឥណទាន• រៀបចំសំណុំបែបបទឥណទានសំរាប់អ្នកខ្ចី• ប្រមូលប្រាក់កំចីប្រចាំខែ• រាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់ប្រចាំថ្ងៃ និងធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ និងរាយការណ៍ជូនប្រធានក្រុមការងារឥណទាន• អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលប្រធានក្រុមឫនាយកតម្រូវ• រៀនធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលិកដែលមានជំនាញ ដើម្បីឲ្យក្លាយជាមន្តីឥណទានជំនាញ (សម្រាប់អ្នកមិនមានបទពិសោធការងារ)• អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលប្រធានក្រុមឫនាយកតម្រូវបញ្ជាក់ៈ បើលោក អ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមរៀបចំ CV និង Cover Letter ផ្ញើមកឲ្យបានលឿន អ្នកផ្ញើមកមុន និងមានឱកាសត្រូវបានជ្រើសរើសមុន ពីព្រោះតួនាទីនេះត្រូវការជ្រើសរើសបន្ទាន់ ។-នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវធ្វើការពិនិត្យCV របស់បេក្ខជន ប្រសិនបើមានបេក្ខជនគ្រប់គ្រាន់ យើងនឹងពិនិត្យជ្រើសរើស CV និងសំភាសជាបន្ទាន់មុនកំណត់ ។ តែបើករណីមិនមានបេក្ខជនគ្រប់គ្រាន់ យើងនឹងកំណត់យកថ្ងៃ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ជាថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យចុងក្រោយ ។
Full Time | Kandal | Non-Executive | Banking/Financial
People's Association for Development (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- រៀបចំផែនការ សម្របសម្រួល ចាត់ចែង និង ដឹកនាំក្រុមការងារដោយផ្ទាល់ ។- ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតំលៃការងារជាប្រចាំ និងតំរង់ទិសមន្រ្តីឥណទានអនុវត្តការងារដើរតាមផែនការ និងតាមគោលការណ៍នានារបស់សមាគម ។- ជម្រុញឲ្យការផ្តល់កម្ចី និងការសងត្រឡប់មកវិញ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ និងសំរេចតាមផែនការដែលបានគ្រោង។- ដឹកនាំការផ្សព្វផ្សាយផល្លិតផលក្នុងតំបន់គោលដៅ ។- ដឹកនាំការដោះស្រាយបញ្ហានៅតាមមូលដ្ឋាន។- អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលនាយកតម្រូវបញ្ជាក់ៈ បើលោក អ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមរៀបចំ CV និង Cover Letter ផ្ញើមកឲ្យបានលឿន អ្នកផ្ញើមកមុន និងមានឱកាសត្រូវបានជ្រើសរើសមុន ពីព្រោះតួនាទីនេះត្រូវការជ្រើសរើសបន្ទាន់ ។- នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវធ្វើការពិនិត្យCV របស់បេក្ខជន ប្រសិនបើមានបេក្ខជនគ្រប់គ្រាន់ យើងនឹងពិនិត្យជ្រើសរើស CV និងសំភាសជាបន្ទាន់មុនកំណត់ ។ តែបើករណីមិនមានបេក្ខជនគ្រប់គ្រាន់ យើងនឹងកំណត់យកថ្ងៃ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ជាថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យចុងក្រោយ ។
Full Time | Kandal | Non-Executive | Top Management
WING AING RODA (Banking / Finance / Insurance / Investment)
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Banking/Financial
MEADA RABRONG Plc. (មាតារ៉ាប់រង​ ភីអិលស៊ី) (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** JOB DESCRIPTION:Processes and maintains the underwriting documents submitted by operation team, lending Company’s and other intermediaries authorized to do business on behalf of the Company including other records related to his/her functions.** SPECIFIC DUTIES AND RESPONSIBILITIES:- Computer Maintenance, Maintain and monitor the security of Micro-insurance system.- Train newly hired MEADA Staff on MIS as well as MFI’s Partner staff.- Assists in the setting-up Micro-insurance System software.- Installs software to newly acquired computer equipment and in-charge in troubleshooting.- Serve as point person on all MIS related concerns.- Maintains current, complete and accurate premium registers and other related with underwriting records in the prescribed forms.- Reviews periodic reports using computer programs/systems before submission to manager.- Checked the accuracy of monthly remittance report submitted by the Branches against database from partners.- Performs other functions as may be assigned by the Operations Manager / Managing Director.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
Edeel (Banking / Finance / Insurance / Investment)
The chief human resource officer (CHRO) is responsible for developing and executing human resource strategy in support of the overall business plan and strategic direction of the organization, specifically in the areas of succession planning, talent management, change management, organizational and performance management, training and development, and compensation. The CHRO provides strategic leadership by articulating HR needs and plans to the executive management team, shareholders and the board of directors.Oversee talent acquisition, training and leadership development, career development, and benefits.+ Job Responsibilities- Develop and enhance succession planning.- Oversee talent management.- Provide strategic leadership.- Develop strategic recruiting and retention plans.- Create and implement compensation and benefit plans.- Evaluate plans for cost-effectiveness.- Establish a plan for management succession.- Direct the employment activities for both certified and classified employees.- Develop and monitor procedures for processing applications.- Evaluate and revise division functions.- Implement standard interviewing processes.- Monitor accounting systems for providing HR statistics.- Direct investigations of reports of misconduct, arrests, or illegal activities of employees.- Oversee salary administration.- Recommend terminations and additions to personnel.- Develop and monitor HR budget.- Prepare HR reports for management staff.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Human Resource
Edeel (Banking / Finance / Insurance / Investment)
+ Job Description: - Provides an exciting work atmosphere- Trains young talents- Strategically enhances skills- Brings out a leader in everyone- Rewards excellence, and- Builds the winning team
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
Big Asia Finance PLC (Banking / Finance / Insurance / Investment)
*កាតព្វកិច្ច និង ទំនួលខុសត្រូវ៖-សិក្សានិងអនុវត្តអោយបានល្អត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់និងអនុវត្តអោយទាន់សម័យជានិច្ចតាមគោលការណ៍-នីតិវិធី សេក្ដីណែនាំពាក់ព័ន្ធកិច្ចការជំនាញ។-អនុវត្តកិច្ចការឥណទាន ក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវ ដោយធានាអនុវត្តអោយបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងនោះរួមមានការចុះផ្សព្វផ្សាយ ការបញ្ចេញឥណទាន ការប្រមូលឥណទាន។-ធ្វើកិច្ចការតាមរម្រូវការរបស់អតិថិជន។
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial
Big Asia Finance PLC (Banking / Finance / Insurance / Investment)
*កាតព្វកិច្ច និង ទំនួលខុសត្រូវ៖-ធ្វើប្រតិបត្តិការបើកប្រាក់កម្ចី និងទទួលប្រាក់សំណងពីអតិថិជន ដោយចុះលើសក្ខីប័ត្រនិងចុះក្នុងប្រព័ន្ធ-ផ្ដល់ព័ត៌មានដែលទាក់ទងនិងផលិតផល សេវាកម្មរបស់ស្ថាប័នជូនអតិថិជន និងពន្យល់នូវចម្ងល់របស់អតិថិជនប្រកបដោយវិជ្ជាេជីវៈ-រាប់លុយនិងរៀបចំរបាយការណ៍រាប់សាច់ប្រាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ-រៀបចំទុកដាក់និងរក្សានូវឯកសារយោង និងសក្ខីប័ត្រ-អនុវត្តការងារដទៃទៀតតាមការស្នើរសុំរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial
KREDIT Microfinance Institution Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
• Build mobile applications per requirement for KREDIT business• Support the entire application lifecycle (concept, design, test, release and support)• Produce fully functional mobile applications writing clean code• Gather specific requirements and suggest solutions• Write unit and UI tests to identify malfunctions• Troubleshoot and debug to optimize performance• Design interfaces to improve user experience• Research and suggest new mobile products, applications and protocols• Stay up-to-date with new technology trends and drive to keep up to date with developments and trends in the tech and modern media world.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | IT-Network/Sys/DB Admin
KREDIT Microfinance Institution Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
• Participate in developing policies, procedures, guidelines and sale strategies.• Participate in setting sales plan and execute the strategies on non-credit services.• Select potential prospective such as business owners, NGOs, churches, companies and other partners for business activities.• Prepare slides to present to corporate clients• Make direct sale, appointment with potential prospective to sell non-credit services/other products or services of KREDIT.• Provide direct support to the braches on corporate sales activities, present the services/products to potential prospective, … • Maintain good relationship with existing and potential prospective • Follow up market information, competitors’ product information then report to direct • Prepare the corporate sale report and monitor the corporate sale performance across the country• Work with branch staff, CSOs and CREs, to ensure the quality and timely preparation of corporate sales report and corporate sale performance.• Coordinates liaison corporate sales activity between branched and sales and customer service department.• Ensure that all corporate sales activities are in accordance with policies and guidelines.• Understanding all risks in corporate selling process on all KREDIT service/product by reporting to related manager for finding the way to prevent and solving problem on time.• Other Activities as assign from supervisor and requirement from KREDIT.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
KREDIT Microfinance Institution Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
***តួនាទី និងភារកិច្ច:- ត្រួតពិនិត្យសំណុំឯកសារឥណទាន និងវាយតម្លៃលើឥណ ទានដែលអតិថិជនស្នើសុំដោយគោរពទៅតាមគោលនយោ បាយ និងនីតិវិធីផ្សេងៗរបស់ក្រេឌីត។- ត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានការបង់សងត្រលប់របស់អតិថិជនប្រចាំថ្ងៃ ព្រមទាំងសម្របសម្រួលក្នុងការចុះដោះស្រាយកម្ចី ដែលមានបញ្ហា និងចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញឥណទាននៅតាម សហគមន៍។- សិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីស្ថានភាពឥណទានក្នុងតំបន់ ដោយសិក្សាពីគូរប្រគួតប្រជែង សេដ្ឋ​កិច្ច សង្គម ភូមិសាស្រ្ត ប្រវត្តិឥណទាន។ល។ដើម្បីរកនូវចំណុចខ្លាំង ចំណុចខ្សោយដែលជះឥទ្ធិពលដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រេឌីត- ណែនាំ និងកែតម្រូវលើការបំពេញឯកសារដើម្បីធានាបាននូវ ភាពត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងគ្រប់គ្រាន់តាមគោលការណ៍ និងនីតិវិធី។- ទទួលខុសត្រូវលើបំពេញឯកសារឥណទាន និងការវាយតម្លៃ ឥណទានជាប្រភេទSMEនៅពេលមានការស្នើសុំពីអតិថិជន ព្រមទាំងធ្វើរបាយការណ៍អំពីឥណទានSMEប្រចាំខែផ្ញើជូនប្រធានសាខា និងប្រធានភូមិភាគ។- សហការជួយបង្កើនផលិទ្ធភាពការងារដល់មន្រ្តីឥណទាន​ដែលមានសមត្ថភាពមានកម្រិតដើម្បីឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញការងារ។- ទំនាក់ទំនងឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរ និងអតិថិជន សក្តានុពលដើម្បីឲ្យអតិថិជនទាំងនោះប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រេឌីត។- គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានគង់វង់ សោភ័ណភាព សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ នៅក្នុងសាខាឲ្យបានល្អ។- ធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានសាខា។*** ភូមិភាគ : បាត់ដំបង កន្លែងបម្រើការងារ ​៖​​ សាខាស្រុកបាកាន
Full Time | Battambang | Senior Executive | Top Management
Cam Capital Specialized Bank Plc (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- Promote loan products to new and existing customers.- Ensure that the monthly loan plan is achieved.- Build strong relationship with prospective customers.- Develop and implement effective marketing strategies.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Top Management
Chailease Royal Leasing Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
This position will strengthen your multitasking and team-leading abilities!We are looking for talent with passion and strong administration skills.Join us! Enrich your career here in Chailease Royal Leasing!1.Prepare and verify leasing documentation (agreements, legal documents and insurance policy) in accordance to credit approval and related regulations.2.Review and ensure all leasing documentation is well-signed and stamped. Ensure registrations of leased assets are fulfilled with regulations and policy. 3.Responsible for conducting disbursement and commencement procedure. 4.Ensure all leasing documentation are systematically filed, and manage the expiry date and effectiveness of all documentation. 5.Ensuring post disbursement compliance with approved terms and conditions, assignment of rights, review expiry of credits, progress payment insurance, etc.6.Review daily system credit monitoring and management reports and identify non-performing accounts with irregularities and proactively follow-up to ensure corrective action taken in line with credit policy. 7.Update both internal and external policy governing Credit Administration activities.8.Monitor all irregularities, past dues, documentation deficiencies, etc., and report to Senior Management.9.Assist to coach and train staff in Credit Administration Unit.10.Perform other related duties as required.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Banking/Financial
Chailease Royal Leasing Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
1. Delivery IT services to whole local business users over the support from local supplier and corporate IT as well.2. Support day-to- day user requests and take business requirement from local business and coordinate with corporate IT team to engage the local business and regulation3. Analyze reporting needs to create ad-hoc reports for the organization as requested.4. Application system developing task is requested responsibility, as known this can help the local IT manager familiar with core financing system in support local business promptly.5. Develop and conduct training for business users.
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management
Chailease Royal Leasing Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
1. Support officer to process internal document and report.2. Deliver internal document related with vehicle registration.3. Perform other related duties as required.
Internship/Training | Phnom Penh | Non-Executive | Clerical/Administrative

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!