Sort by
MICROFINANCE INSTITUTION ATOM CAPITAL PLC. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
1. ប្រធានមន្រ្តីឥណទាន * ​ស្វែងយល់ពីយុទ្ធសាស្រ្តផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់គ្រឺះស្ថាន ដើម្បីសម្រេចផែនការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីប្រចាំឆ្នាំ * ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍យុន្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ * ត្រួតពិនិត្យការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវតួរលេខនៃការលក់ជាក់ស្ដែងជាមួយនិងការធ្វើផែនការជាប្រចាំដោយមន្រ្តីឥណទាន * ពង្រឺងការវាយតម្លែប្រាក់កម្ចីជាមួយ មន្រ្តីឥណទាន * ធានាថាសេវាកម្មផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីត្រូវបានផ្ដលជូនដោយមន្រ្តីឥណទាន * អនុវត្តតាមពាក្យបណ្តឹងរបស់អតិថិជនទាក់ទងនិងសេវាកម្មប្រាក់កម្ចី * ស្នើនិងធ្វើការកែតម្រូវលើគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីផ្ទៃក្នុងដោយសារតម្រូវការទីផ្សារបច្ចុប្បន្នច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ * កំណត់យុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីប្រមូល NPL * ភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលបានកំណត់ដោយ CEO 2. មន្រ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់ * ចុះជួយអតិថិជនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ផលិតផលរបស់គ្រឺះស្ថាន * បង្កើតទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការនិងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រឹះស្ថាន * ត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានដើម្បីធានានូវការទូទាត់សងត្រឡប់របស់អតិថិជនអោយទាន់ពេលវេលា * ធ្វើរបាយកាណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តផែនការនិងលទ្ធផល * ​ចូលរួមវត្តបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គ្រឹះស្ថាននិងបន្តការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯង * ​ការងារផ្សេងទៀតដែលបានកំណត់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង អត្ថប្រយោជន័ដែលទទួលបាន * ប្រាក់បៀវត្ស ចាប់ពី 200$ ដល់ 800$ * មានឪកាលតំឡើងប្រាក់ខែ និងដំណែងគ្រប់ពេលវេលា * ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ និងភ្ជុំបិណ្ឌ *​​ ប្រាក់អតិតភាព 15 ថ្ងៃក្នុង 1ឆ្នាំ * ធានារ៉ាប់រង បសស​ និង AIA *​ ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Credit officer
PRINCE FINANCE PLC (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** Job SummaryThe Head of Distribution is one of the key important players in developing and executing the company’s strategy. He/she drives overall sales strategies and team development to increase sales force productivities and revenues to reach company
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Bank/Insurance
PRINCE FINANCE PLC (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- Assist manager in developing or improving HR policy- Involve in HRIS projects by working closely with vendor to fix error, set up staff user and other- To follow-up employee probation evaluation as daily and monthly- To consolidate employee evaluation r
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Bank/Insurance
PRINCE FINANCE PLC (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** Job Responsibilities- Assess loan application and quality check within Credit Policy- Conduct independent credit risk assessments on loan applications and submit to loan committee approval- Conduct on site visit for necessary cases, including suspiciou
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Bank/Insurance
PRINCE FINANCE PLC (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** Job Responsibilities- Conduct site visits to customers’ properties in Phnom Penh and other provinces- Verify and conduct due diligent check on the history of the properties with land office/local authority- Build the property value database so that we
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Bank/Insurance
PRINCE FINANCE PLC (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** Job Responsibilities- Regular check of daily overdue client and make sure every loan late clients is obtained reason, commitment and action plan from in charge officer- Monitor loan collection process and gather information of defaulters to evaluate th
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Bank/Insurance
Richline Solution (Banking / Finance / Insurance / Investment)
Front Desk Clerk : 3 Positions (300$)Working hour : Group A : 12pm to 10pm Group B : 10pm to 8amVacation and Holiday : only during Khmer New Year2days off monthly upon approved request.Responsibility :- Data entry and live report. - Verify each data to en
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
Khmer Capital Microfinance Institution Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** Duties* Major Duties:- To ensure smoothly effective operating HR & admin department including HR Planning, strategic plan HR dept, HR Budgeting, Recruitment & Selecting, Training & development, Evaluation, Remuneration, Industry relationship, establish
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Hotel/Tourism
Khmer Capital Microfinance Institution Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** Job DescriptionMicro Business Loan Supervisor is responsible for monitoring micro loan officers and also be responsible on-the-job coaching and development of loan; as well as to ensure the smooth daily operations and lending activities of the branch.*
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Bank/Insurance
Khmer Capital Microfinance Institution Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** Job DescriptionSenior HR Administrative Officer is responsible for perform and administer all HR documentation including staff movement, staff on-boarding and off-boarding, leave report and other HR administrative tasks.** Location- Phnom Penh** Duties
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Human Resource
Khmer Capital Microfinance Institution Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** Job DescriptionThe incumbent is responsible for processing loan applications for SME and corporate clients, as well as monitoring the loan portfolio.** Location- Phnom Penh** Duties and Responsibilities- Prospects new clients and assists them for loan
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Bank/Insurance
Khmer Capital Microfinance Institution Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** Job DescriptionRecruitment Officer is responsible for manage recruitment activities of department, while focusing on recruitment process is transparence and ensuring the best possible talent is hired; and pay more attention on involvement people to ens
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Hotel/Tourism
Metta Fiance PLC (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- ណែនាំ និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដែលមាន- រៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រចាំឆ្នាំជូនប្រធានសាខា- ប្រស័យទាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន- រៀបចំ និងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយអតិថិជន- វិភាគនិងវាយតម្លៃអតិថិជនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តបឋម និងឈានទៅដល់ពន្យល់គណកម្មាធិការ- បំពេញឯកសារជូនអតិថិជ
Full Time | Kampot | Fresh/Entry Level | Bank/Insurance
Asia Pacific Finance Plc. (APF) (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ - ផ្សព្វផ្សាយឲ្យអតិថិជនស្គាល់ពី ផលិតផលរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ា​ ផេស៊ីហ្វិក ហ្វាយនែន​​ ភីអិលស៊ី- ទាក់ទាញអតិថិជន និងពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ- ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអជ្ញាធរមូលដ្ឋានអោយបានល្អ- បញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជនឲ
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Bank/Insurance
Asia Pacific Finance Plc. (APF) (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** Job Responsibility - Networking, internet Access and data backups.- Networking of Computer and Printer Sharing.- Monitoring on internet Access of all computers.- Troubleshooting hardware, software’s, installation ofsoftware’s, installation drivers, sec
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales / Eng/Tech/IT

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!