Sort by
Fortuna Plantation (Cambodia) Limited (Agriculture / Plantation)
-មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង-បោសជូតសំអាតការិយាល័យ-ចេះធ្វើម្ហូប ដាំបាយ អ៊ុតខោអាវ-មានភាពស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍ក្នុងការងារ -មានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ-ចេះគោរពពេលវេលា នឹងម៉ោងធ្វើការទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យអស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ១៨៨៧ ផ្លូវ ១១០ឌី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញលេខទូរសព្ទ័៖ 023 866 130, 023 866 129 ឬតាមរយៈអ៊ីមែល៖ heak.chrin@yahoo.co.uk
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Rui Feng(Cambodia)International co.,ltd (Agriculture / Plantation)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Translation/Interpretation
Rui Feng(Cambodia)International co.,ltd (Agriculture / Plantation)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General/Cost Accounting
Seasonal Global Investment Co., Ltd. (Agriculture / Plantation)
Responsible for reporting tax1.向上级报告,负责日常财务工作,申报税务;Responsible for financial statements6 J2.负责财务报表;4Responsible for the responsibility of the leadership. 3.完成上司所布置的任务.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General/Cost Accounting
Seasonal Global Investment Co., Ltd. (Agriculture / Plantation)
1. Responsible for all rounded human resources functions and provide guidance in the areas of recruitment, compensation & benefits, employee relations, HR system and performance management etc;負責全面人力資源職能,並在招聘,薪酬福利,員工關係,人力資源系統和績效管理等領域提供指導2. Play a key role and provide professional support in administrative operations;在行政管理中發揮關鍵作用並提供專業支持;3. Provide practical advice to business leaders and implement effective HR strategies;向企業領導提供實用建議並實施有效的人力資源戰略4. Assist HR department of Head Quater to monitor and review HR policies;協助總部人力資源部監督和審查人力資源政策,5. processes and systems in order to comply with statutory requirements;推动流程和系統,以符合法定要求6. Analyze and recommend effective and efficient human resources processes;分析和建議有效和高效的人力資源流程7. Assist finance department to develop and manage the HR Budget of the operations;協助財務部門製定和管理業務的人力資源預算8. Able to lead and drive HR projects;能夠領導和推動人力資源項目
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Top Management
Seasonal Global Investment Co., Ltd. (Agriculture / Plantation)
1. report regularly to the headquarters finance department;向总部财务部定期汇报;2. Responsible for the financial and management reporting processes for business and operational conditions; 领导并对业务和运营条件的财务和管理报告流程负责;3. Improve internal financial processes and controls to align with industry standards;改进内部财务流程和控制以与行业标准保持一致4. Supervise and supervise daily accounting and financial operations;监督日常会计和财务业务5. Manage statutory audits and tax returns for all Cambodian entities管理所有柬埔寨实体的法定审计和税务申报6. To approve the implementation of the financial program and to provide suggestions for improvement; 审定实施的财务方案,提出改进意见;7. Research and analysis of the company's cost-benefit situation;研究分析公司成本收益情况;8. Assist and cooperate with budgeting, cost control and internal and external audit work;协助和配合预算编制、成本控制和内外部审计工作;9. Organize and categorize financial analysis documents and archives.整理、归类财务分析文件和档案。
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Top Management
Fortuna Plantation (Cambodia) Limited (Agriculture / Plantation)
- Record stock received and stock issued- Observe the correct stock receiving with the delivery note- Ensure stock location are tidily arranged- Check the quantity of material in and out with documents- Prepare and maintain materials in the safety location- maintain stock records using manual or computerized systems- Have a working knowledge of Stock to ensure accurate stock management.- Prepare monthly stock report to the operation manager- Other work as directed by Manager- Salary $200
Full Time | Kampong Speu | Fresh/Entry Level | General/Cost Accounting
JCMNIPPON PRIVATE., LTD (Agriculture / Plantation)
Daily Site managing, Interpersonal Skill, Communication Skill and Problem Solving Skill in dealing with difficult problems. Can make own design, calculation, measure and supervision all, the site works and workin dependently. Check plans, drawings and quantities for accuracy of calculations. Ensure that all materials used and works performed are as per specifications. Willing to achieve greatness Project Site. Daily drive the motor to difference site in Phnom Penh. Prepare reports as required. Resolve any unexpected technical difficulties and other problems that may arise; And check progressive activity at the site.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Top Management
JCMNIPPON PRIVATE., LTD (Agriculture / Plantation)
Endeavor to sell Company’s products and services through approved distribution channels toachieve annual Sales Target. Monitor construction/development projects within assigned territory; approach relevant parties;prepare sales literature, samples, etc; negotiate terms and constantly follow up till succeed therespective deal. Schedule, plan, and execute efficient and effective visits to construction projects within assignedterritory to maintain business rapport and provide the best services to fulfill customers’ demands. Identify business opportunities and threats; recommend responsive actions accordingly to increasemarket competitiveness and business revenues. Active in business networking, establish new business relationship with relevant individual and/ororganizations to explore new business opportunities; leverage on available products and serviceswith new and/or existing resources to increase business revenues. Gather market insights namely competitors’ activities, consumers’ behavior, trends, etc; shareinformation, feedbacks, ideas, etc with co-workers and superiors to derive responsive actionstogether. Prepare regular and ad-hoc reports within given timeframe; file accordingly. Monitor all Customers’ Credit status, constantly follow up and ensure 100% collection to alloutstanding balance. Collaborate with Marketing associates to acquire, analyze, and derive Hypothesis based onqualitative and quantitative data of Microeconomic Environment namely Competitors, Customers,Resellers, Consumers, Paint Applicators, Logistic ,etc through efficient and effective methods. Collaborate with Sales - Project associates to support Resellers in winning construction projects. Support Department Managers with qualitative and quantitative insights
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
Yetak Group (Agriculture / Plantation)
- គ្រប់គ្រងការលក់ផ្ទាល់- ធ្វើការជាមួយតំណាងចែកចាយតាមបណ្តាខេត្ត- អភិវឌ្ឍដំណើរការលក់ និងបង្កើនការលក់- អាចចុះតាមខេត្តបាន(រយៈពេលខ្លី)ជាមួយរថយន្តក្រុមហ៊ុន
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
Rui Feng(Cambodia)International co.,ltd (Agriculture / Plantation)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
SINGSONG Industrial (Cambodia) Co., Ltd (Agriculture / Plantation)
Full Time | Kratie | Junior Executive | Electrical Engineering
Fortuna Plantation (Cambodia) Limited (Agriculture / Plantation)
- Prepare petty cash payment voucher for small amount expenses- Prepare petty cash report and submit to manager to check- Perform weekly actual petty cash count- Check the material and diesel report from estate- Prepare accounting adjustment entry for the diesel and material used during the month- Check field worker payroll sent from estate.- Prepare, and pay the field worker’s payroll at estate (Kompong Speu province) - Call for work clarification with estate staff in kompong Speu province.- Other task assigned by supervisor and manager.
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Secretarial
Cambodian Rural Development Team (CRDT) (Agriculture / Plantation)
Accounting:1. To assist the project team on the budget request and clearance expenses2. Check and review all invoices, receipts, Advance, request and clearance from staff.3. Preparation and organization to file of all financial documentations related to the project activities of CRDT as assigned and submit to Finance Officer.4. Preparation and disbursement of financial to Project Field Staff for project activities.5. Preparation and disbursement of payments to suppliers, tax department and salaries for CRDT Staff.6. Assister Finance Officer on follow up Account Receivable, Account Payable, Staff Loan, and Advance and make reconciliation in a Monthly basic.7. Maintain all Petty Cash and Cash in Bank of all projects assigned and preparation the cash count and bank reconciliation every month.8. Daily preparation and recording all financial transactions in Cash Book of each project as assigned.9. Daily posting all financial transactions into financial system (QuickBook).10. Prepare monthly financial report as the Bank Book, Monthly Expenditure, Bank Reconcile and budget control for all project as assigned to project manager.11. Assist the Finance Officer as needed with the preparation of Quarterly Financial Reports for CRDT Donors as to their specifications.12. Assist the Finance Officer as needed with the preparation of the final annual financial report disclosing all CRDT Financial transactions.13. To Assist Project Manager, Finance Manager in any work related to the project.Administration:1. To responsible with the HR and Admin Manager in any event arrangement at the field office2. To maintenance and update of all inventory in field office and report to HR and Admin Manager3. To responsible on payment of office support/stationary/utilities and field office facilities4. To responsible on field office maintenance5. To support to the project team on any letter delivery and event arrangement
Full Time | Stung Treng | Junior Executive | General/Cost Accounting
Cambodian Rural Development Team (CRDT) (Agriculture / Plantation)
Financial Accounting:1. To check and control daily account and transactions in system for the whole of CRDT2. To check and control the AR/AP and Advance to the project and produce the reconciliation report3. To review all income/expenses documents from CRDT’s project and business to make sure all the accounts are accurate booking and accountability.4. To check and review the petty cash book by Finance and Admin Assistant in both system and excel5. Preparation and organization to file of all financial documentations related to the project activities of CRDT.6. All statements of Accounts should be taken printed out to sign and filed.7. To support all Accountant on bookkeeping and technical of accounting8. To support Accountant and Project Managers with their budgets request and to regularly provide them with useful information and training by travelling to the provincial offices.9. To check all of the accountant’s deliverables for each financial document in a Monthly basic and travel to the various provinces for overseeing the financial project implementation and providing managerial support to the accountants.10. Prepare monthly payroll for CRDT and submit to Finance Manager 11. To assist in supervising the Audit preparations for CRDT.Financial Reporting:1. Prepare monthly financial report and budget control for all project.2. Assist the Finance Manager as needed with the preparation of Quarterly Financial Reports for CRDT Donors/Business Manager as to their specifications.3. Responsible for grant project implemented by Livelihoods team and report financial report to Finance Manager for review and to be deliverable to the donors.4. To liaise with the donors to ensure we are reporting accurately and in a timely manner.5. To assist in any donor queries with the Finance Manager as and when required.6. Assist the Finance and Administration Manager as needed with the preparation of the final annual financial report disclosing all CRDT Financial transactions.7. Produce monthly expenditure reports and budget controls and notify senior office staff if/when problems arise
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Banking/Financial

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!