Sort by
Furi Real Estate (Property / Real Estate)

1. មានសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់ទី12 2. រូបសម្បត្តិសមរម្យ 3. ព្យាយាមនឹងការងារ 4. មិនមានបទពិសោធន៍អាចអនុគ្រោះ អត្ថប្រយោជន៍៖ 1. ប្រាក់ខែគោល (អាចបានឡើងប្រាក់ខែ ប្រសិនឃើញថាខិតខំព្យាយាមនឹងការងារ) 2. ទទួលបានកម្រៃជើងសារខ្ពស់ចាប់ពី $1,000 ឡើងទៅក្នុងមួយផ្ទះ 3. វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសផ្នែកអចលនទ្រព្យទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស 4. ទទួលបានកាដូពិសេសផ្សេងៗសម្រាប់បុគ្គលិកឆ្នើម។ល។

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Property/Real Estate
LIONHART (Property / Real Estate)

Job Description : We are looking for a Legal Assistant to be part at our time and provide a high level legal support to Legal Advisers. Job Responsibilities and Duties : - Provide Legal Support services to the whole company - Support on translations all legal documents to English and Khmer version - Keep all legal documents up to date - Collect all update information on Laws and norms - Keep good relationship with all relative ministries and authorities - Make a regular report to Legal Officer - Ability to manage multiple priorities and accomplish short and long term deadlines - Good public presence and ability to interact with many people in different levels - Review documents, contracts, and forms to endured they are legally correct and binding - Undertaking general administrative duties as requested

Full Time | Preah Sihanouk | Legal Assistant | General Work
COMPASS REAL ESTATE CO , LTD (Property / Real Estate)
1. ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយក្រៅប្រព័ន្ធនៃវេទិកាអចលនទ្រព្យ 2ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរការីក្នុងស្រុកកម្ពុជា។ 3. ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ 4. មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុក
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
Ho Tai Property Management Co.,Ltd (Property / Real Estate)
• Perform cleaning duties such as sweeping and mopping floors in guest rooms, offices, hallways and reception areas• Dust and polish furniture in rooms and lobbies and ensure that all fixtures such as lights and chandeliers are cleaned properly• Vacuum ca
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Hotel/Tourism
Ho Tai Property Management Co.,Ltd (Property / Real Estate)
• Managing and leading the Housekeeping team in planning, managing and implementing housekeeping services, including cleaning up general public works, gardening, and cleaning work, and culinary supplies.• Monitoring and verifying the most needed hotel rem
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Hotel/Hospitality
Ho Tai Property Management Co.,Ltd (Property / Real Estate)
• Manage office supplies stock and place orders• Prepare employees salary pay roll• Prepare regular reports on expenses and office budgets• Maintain and update company databases• Answer queries by employees and clients• Prepare confirmation of employment
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Clerical/Administrative
DomboukEstate Co.,Ltd. (Property / Real Estate)
able to design and manage a website good at web coding good at graphic design 1 year up experience responsiblehardworkingready for teamworkwilling to learn honest350$ (negotiable)13th salary self development allowance + other benefits
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales / Eng/Tech/IT
Amory Co., Ltd (Property / Real Estate)
-Survey and inspect properties as assigned by Manager调研和检查上司吩咐的项目-Collecting information and assist manger to conduct professional property valuation reports收据信息和协助经理完善专业估价报告-Well follow up requirement of customer强于跟进客人需求-Make sure to complete the report
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
Amory Co., Ltd (Property / Real Estate)
-Provide accurate and timely financial information and reports to facilitate the decision making process and ensure success working flow.提供准确及时的财务信息和报告,以促进决策过程并确保成功的工作流程。-Be responsible for the annual budget process; provide monthly reviews, and implement
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Finance
Amory Co., Ltd (Property / Real Estate)
-Achieve the target given by Sale Manager.完成销售经理吩咐的销售指标-Take care on customer’s relation (requirement, problems solving, documentation).保持良好客人关系 (客人需求、解决问题、文件档案等)-Quick response to customer question and well communicate within the team.速快回复客人的问题 并有良好团队沟通-
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Retail Sales/General
The View(Grand Rich Fortune Co.,LTD) (Property / Real Estate)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Architecture/Engineering
Graticity Real Estates Development Co.,Ltd (Property / Real Estate)
•In charge overall Accounting Process•Perform monthly & Annual Tax Declaration•Coordinate with Finance Manager on other tasks •Perform other tasks related to job responsibility request by manager
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Corporation Finance/Investment
Graticity Real Estates Development Co.,Ltd (Property / Real Estate)
•Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners•Planning and undertaking scheduled maintenance upgrades•Setting up accounts for staff, ensuring that they know how to log in•Solving password problems•Talkin
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales / Eng/Tech/IT
Graticity Real Estates Development Co.,Ltd (Property / Real Estate)
1、能同时管理多个项目的资料文件;2、根据公司的文件管理制度,及时更新资料;3、确保为每个项目提供准确的资料信息;4、确保提供的所有的文件均符合客户要求,包括更正文件模板、字体、样式、分页和编号以及可能需要的其他要求;5、为各项目建立文档信息及通讯信息;6、确保部门使用的所有模板均符合公司标准。
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Clerical/Administrative
Graticity Real Estates Development Co.,Ltd (Property / Real Estate)
•Welcomes visitors by greeting them, in person or on the telephone; answering or referring inquiries. •Directs visitors by maintaining employee and department directories; giving instructions. •Maintains security by following procedures; monitoring logboo
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!