Sort by
Maxima Dental Clinic (Health / Medical Care / Pharmaceutical)

ម៉ោងធ្វើការ ​៖​ពេញម៉ោង (៨.៣០ ដល់ ៥.៣០) បទពិសោធន៍:​ ការងារបង្រៀនមនុស្ស​ មិនត្រូវការបទពិសោធន៍​ បើធ្លាប់លក់ផលិតផលពេទ្យ ឬពេទ្យធ្មេញ កាន់តែប្រើសើរ តួនាទីនៃការងារ - ស្វែងរកអតិថិជនដែលជាមន្ទីព្យាបាលមាត់ធ្មេញនៅក្នុងតំបន់ ដែលប្រធានផ្នែកលក់បានដាក់ជូន - ចុះជួបអតិថិជនជាប្រចាំ និងទទួលការបញ្ជាទិញ និងយកទំនេញជូនអតិថិជន​ - ធ្វើជាតំណាងផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងកម្មវិធីតាំងពិពណ៌នានា - ទទួលការហ្វឹកហ្វើនពីផលិតផល ជាពិសេសផលិតផលថ្មីៗ - ទទួលខុសត្រូវលើអតិថិជនរបស់ខ្លួន និងផលិតផលដែលខ្លួនយកទៅជូនអតិថិជន - បង្កើនបរិមាណលក់និងធានាឱ្យបាននូវគោលដៅនៃការលក់ប្រចាំខែ - ពង្រីកបន្ថែមអតិថិជនថ្មី និងច្រកចែកចាយផលិតផល​ - រាយការណ៍ពីព៌តមានទីផ្សារ និងតម្រូវការរបស់អតិថិជនជូនប្រធានផ្នែកលក់ - ធានាឱ្យបាននូវសេវាល្អនិងផ្តល់ការពេញចិត្តដល់អតិថិជនបន្ទាប់ពីការលក់ - ធ្វើរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃអោយបានល្អ និងផ្ញើជូនប្រធានក្រុមលក់ - ចូលរួមប្រជុំជាប្រចាំជាមួយក្រុមការងារលក់ សេវាកម្មក្រោយការលក់ - កសាង និងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់ខ្លួនដោយចុះជួបអតិថិជនជាប្រចាំ រួបផ្សំនឹងការទូរស័ព្ទជាប្រចាំ​ - យល់ច្បាស់អំពីតម្រូវការរបស់អតិថិជន និងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវដំណោះស្រាយឬផលិតផលដែលសាកសមបំផុត

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
Institut Pasteur du Cambodge (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
- Kind, calm, firm, communicating and motivated person- Excellent physical condition- Rigorous, professional sense- Honesty and integrity above reproachMain functions:- Insure the cleaning inside laboratory BSL3 in case of needed- Insure daily works of BSL3 changing prefilters of laboratory BSL3, checking all pressures in the technical room of BSL3, Chiller system, and doors system of BSL3 etc.) - Be able to diagnostic any small problems of equipment inside laboratory BSL3 (Autoclave, freezers, incubators, electricity supply, etc.)- Participate to daily work in the maintenance team
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Tech and Helpdesk Support
VADHANAK VICHEA CLINIC (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
-Providing therapies and consultation for patients and clients-Working type:Full time, Part time-Working Day:Monday to Saturday (8:00am – 5:00pm)-Holiday:Sunday and Public holiday-Probation Period is requirement 3 month
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Nurse/Medical Support
VADHANAK VICHEA CLINIC (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
-Hepatogastroenterology (01 position) -Gynecology (01 position)-Providing therapies and consultation for patients and clients-Working type:Full time, Part time-Working Day:Monday to Saturday (8:00am – 5:00pm)-Holiday:Sunday and Public holiday
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Nurse/Medical Support
VADHANAK VICHEA CLINIC (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
-Design of marketing material for the clinic website-Design of banners, pamphlet, catalog, brochures, etc.-Design and develop website of the company-Regularly update Facebook page and website of company-Salary: 180$ Probation Period-Probation Period is requirement 3 month -Working type:Full time-Working Day: Monday to Saturday (8:00am – 5:00pm)-Holiday: Sunday and Public holiday
Full Time | Phnom Penh | Senior Manager | Arts/Creative Design
Institut Pasteur du Cambodge (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
Main functions:- Daily inventory outbound (stock out) and records update- Shipment reception & control- Inventory inbounds (Stock in)- Physical inventory countThe complete application file including a curriculum vitae with a recent photo, cover letter and salary expectation, copies of diplomas, work certificates if any, Identity Card photocopy - all certified documents to the originals – need to be sent to the Human Resources department, email: recrutement@pasteur-kh.org, phone number: 092 777 665, Institut Pasteur du Cambodge, #5 Monivong Blvd, Ph
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Secretarial
Clinic Sok Sovady (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
**English Teacher (FEMALE ONLY)- Planning and implementing the program for the class in accordance with the given- To plan for teaching aids, materials and learning environment that supports intentional teaching practices- Be involved in planning, teaching and evaluating the classroom programs- Able to maintain records of children's progress and learning needs- Complete portfolios and summative report on a semester basic- connect with parents via email, communication book, newsletters and PTC- Be responsible for the maintenance of the teaching resources and classroom environment - Attend all staff meeting and professional development and is committed to personal and profession growth as an educator
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Education
Clinic Sok Sovady (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
Due to location of our clinic, staff will be meeting foreigners with different languages.Language: The clinic would like our staff to speak only a clear Khmer language. English, Chinese, Vietnamese or French are not criteria.Medical Etiquette: The clinic would request that staff remain professional while on duty.Freedom of English lessons at each shift, same is made available if need arises.Job Requirements
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Nurse/Medical Support
Clinic Sok Sovady (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
INTERMEDICA Co., Ltd. (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
- Promote & Sales company products to a pharmacie, clinic, hoospital, in a given area.- Collect payment from customers- Identify key and important customers- Collect market information such as competitors, Customer Feedback, Consumer Feedback,...- Additional job assigned by management
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
HEALTHY HOMES CO., LTD (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
Position: Sales Executive.Direct Sales (training provided):1. Find and make appointment with potential customers.2. Show our product in their house.3. Convince customers to buy our product. 4. Other tasks by managers/directors.@ Our product: Total Cleaning System from USA since 1936 (82 years) with 4 years warranty for customers.---Benefit:1. Commission: $100/sale, and increase to $200/sale for good performance staff.2. Basic salary: discuss in the training.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
Angkor Hospital for Children (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
Main Responsibilities:•Maintain and file staff records and profiles such as personnel profiles, employment contract updates, personnel improvement records, appreciation and warning records, etc. •Handle queries on all records of staffing.•Administer various HR plans and procedures for all hospital personnel.•Manage required HR reports.•Assist in development and implementation of policies and procedures.•Administer hiring and termination processes such as on-boarding orientation, exit interviews, etc.•Support organization of Hospital events and employee related activities.•General HR and administrative support.•Respect rights of patients and Hospital policies.•Independent learning to improve management knowledge, skills, interpersonal communication skills and professionalism.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Human Resource
Institut Pasteur du Cambodge (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
-serves as a liaison between hospitals and health centres participating to clinical research studies and Istitut Pasteur;-performs quality control during the conduction of the study: verification of documents and data by regular visits at the clinical sites;-handle the resolution of queries generated by the data-manager;-communicates with the clinical site nurses to ensure a sufficient supply of material;-performs data entry into the study database;-filling research files-is the back-up of the Laboratory Monitor for tracing samples.-Other task related to CRA assigned by Head of the Clinical Research Group
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
Dynamic Pharma Co.,Ltd (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
** Major Responsibilities:- Analyse type of tax from expend and purchase transaction.- Prepare monthly and annual tax.- Ensure tax payment is on controllable and on time- Deal with branch of taxation and general tax department of Cambodia.- To prepare folders and file accounting documents properly- To ensure all document of ACF kept in proper place and easy/ready to trace- To ensure all the transaction entered on time, accurate, and complete- To perform other related tasks as assigned by supervisor/team- To assist other co-workers in related job
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
Dynamic Pharma Co.,Ltd (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
** Major Responsibilities:- Responsible for register all the transactions into the system- Responsible for monthly tax declaration- Responsible for Fix Asset Management- Prepare and verify monthly payroll- Prepare daily expenses & Revenues report send to head department- Filing Finance documents- Coordinate auditing work- Other tasks assigned by superior
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General/Cost Accounting

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!