Sort by
103 New Production Group Plc (General Business)
Ø បិទផ្លាកតម្លៃលើមុខទំនិញØ ទទួលភ្ញៀវ និង លក់ទំនិញជូនភ្ញៀវØ សរសេរបុងលក់Ø ត្រួតពិនិត្យតម្លៃរឺម៉កØ ជួយលើកិច្ចការផ្សេងៗទៀត
Full Time | Preah Sihanouk | Fresh/Entry Level | Sales-Corporate
103 New Production Group Plc (General Business)
Full Time | Preah Sihanouk | Junior Executive | General/Cost Accounting
103 New Production Group Plc (General Business)
Ø Department KPIs:1. Design Point Of Sales Material (POSM)2. Support Sale achieves target 100%. 3. Development of key messages for all audiences to communicate our core brand identity.4. Increase the number of clients 30% with last year for all branches.5. Design, control & check website, fan Facebook, organize event, brochure, catalogue….Ø Responsibilities:1. Managing all marketing for the company and activities within the marketing department.2. Developing the marketing strategy for the company in line with company objectives.3. Build, works with operations managers in the merchandising of each dining location. 4. Coordinating marketing campaigns with sales activities.5. Overseeing the company’s marketing budget.6. Creation and publication of all marketing material in line with marketing plans.7. Planning and implementing promotional campaigns.8. Manage and improve lead generation campaigns, measuring results.9. Overall responsibility for brand management and corporate identity10. Preparing online and print marketing campaigns.11. Monitor and report on effectiveness of marketing communications.12. Working closely with design agencies and assisting with new product launches.13. Maintain effective internal communications to ensure that all relevant company functions are kept informed of marketing objectives.14. Analyzing potential strategic partner relationships for company marketing.
Full Time | Phnom Penh | Senior Manager | Top Management
CCES Engineering Services Co., Ltd. (General Business)
- Collect and verify cash from cashier- Knowledge about tax- Monthly, weekly and Monthly reporting as well as updating various reports- Recording cash book entries- Maintenance of asset register- Prepare & control Account Payable & Account Receivable.- Posting entries prepare adjustments and financial reporting at each accounting periods- Enable in computer skills Microsoft Word, Excel, Accounting system, Outlook, Internet and E-mail.- Prepare Monthly P&L, Balance Sheet, Cash-flow and other financial statement
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General/Cost Accounting
Golden Mango group (General Business)
- assessing the functionality of the routers- Maintaining the company phone system- Directing system installation- Securing network systems- Ability to hold a capacity management- Designing system configuration- Collaborating with other network staffs ( e.g. network architects) on network optimisation- Maximizing network trouble shooting problems
Full Time | Preah Sihanouk | Non-Executive | IT-Network/Sys/DB Admin
Huotraco International Limited (HIL) (General Business)
- Recruit and negotiate Horeca (especially in mass café) outlets to join our company program.- Visit and sales brand (cigarette) into Horeca outlets with provided target.- Build good relationship with Horeca outlets in order to expand our business in Horeca channel.- Implement trade/consumer activities in Horeca outlets.- Draw/develop the route plan for SSA to visit and coordinate with outlets owner to allow our SSA be able to activate the activities/program.- Ensure no out of stock in covered Horeca outlets.- Ensure the maximum visibility in Horeca outlets.- Update competitor activities in Horeca outlets and the implemented our visibilities & program of our company.- Work closely with SSA team to ensure the smooth of program implementation.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
Huotraco International Limited (HIL) (General Business)
- Daily issue and balance stocks with salesmen- Ensure proper records of all stock movements with proper supporting documents- Monthly count and reconcile stock in the warehouse and ensure stocks in the warehouse are in good order- Coordinate with logistics to unload imported stocks to company’s warehouse
Full Time | Kampong Cham | Junior Executive | Clerical/Administrative
Huotraco International Limited (HIL) (General Business)
1. Receive payment from Sales Team- Ensure the Daily Sales note and sub invoices from Sales team is reconciles- Daily update Sales Report- Regular reconcile the actual cash received with balance per book2. Cash Report- Update daily cash report- Prepare and arrange cash to deposit at Bank3. Filling and month end closing- Keep filling daily sales report with proper supporting document- Send the month end report to Office’s staff
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General/Cost Accounting
Huotraco International Limited (HIL) (General Business)
គោលបំណងៈ ធានាចំនួននៃការលក់ ចំណែកទីផ្សារ និងប្រាក់ចំណេញអោយមានភាពប្រសើរឡើងទៅតាមផែនការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីកំណត់ឲ្យចំអតិថិជនជាក់លាក់ ដោយបំពេញតម្រូវការកន្លែងលក់នីមួយៗ តាមរយះការធ្វើឲ្យមានភាពជឿជាក់ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃការការបញ្ជាទិញរបស់អតិ-ថិជន។ ធានាថាអតិថិជនមានការរៀបចំដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលរបស់យើង តាមកិច្ចព្រមព្រៀង និង យល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៌។- ចុះជួបម៊ូយ ឬអ្នកចែកចាយបន្តទៅតាមផែនការវិលជុំអោយបានទៀងទាត់- ជួយជំរុញចំនួននៃលក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន តាមរយះការចរចារជាមួយហាង ឬអ្នកចែកចាយបន្តអោយជួយផ្សព្វផ្សាយ និងណែនាំដល់អ្នកប្រើប្រាស់។- ធានានូវការផ្គត់ផ្គងស្តុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងការប្រមូលប្រាក់មកវិញអោយបានត្រឹមត្រូវ- ត្រូវធានាថាកន្លែងលក់ និងកន្លែងរកទិញត្រូវបានរៀបចំដាក់តាំងបង្ហាញបានល្អ- ត្រូវធានាអតិថិជន ឬអ្នកចែកចាយបន្តត្រូវធ្វើការដាក់តាំងបង្ហាញទៅតាមកិច្ចសន្យា- ត្រូវធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យ និងរាយការណ៌ព័ត៌មានដែលមានការពាក់ព័ន្ធ- ធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនអតិថិជន និងបុគ្គលិករបស់ពួកគាត់អំពីផលិតផលរបស់យើង- ត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន- ធ្វើការសហការណ៌ផ្ទៃក្នុងជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកផ្សេងៗទៀត
Full Time | Kampong Cham | Junior Executive | Sales-Corporate
Huotraco International Limited (HIL) (General Business)
Responsible for the trade marketing activities across the different channels, in line with the overall Trade Marketing and Communication strategy. Integrated to the Marketing Department, the Trade Marketing Executive will coordinate internal communication between Marketing and Sales teams. He/She will manage a development budget under the responsibility of a Brand Manager. Job based in Phnom Penh but some travel within the country amongst our domestic operations are required (- Supporting Brand Manager on the creation, implementation and execution of trade marketing programs such as trade incentive, trade promotion, and gifts to clients…- Responsible of the development of permanent point of sale material answering the key client needs and fitting with the budget allowed.- Liaise with Brand Marketing and Procurement Department to ensure that all temporary Point of Sale materials are produced on time, according the budget allowed and technical requirement.- Liaise with Business Intelligence and Sales Department to ensure that all tools for the salesmen are - Responsible of coordinating the Cycle Plan activities with Marketing/Sales/Supply Chain to make sure that all commercial activities are prepared, approved and implemented on time and executed perfectly.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
golftown (General Business)
Golf town play the sport in the room.Golf town have the first simulation golf in phnom penh.We have Golf simulator & Billiards,pingPong.Golf,Billiards,golf
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Food/Beverage/Restaurant
E Penh Co.,Ltd (General Business)
- Install hardware and software systems- Training clients with the new systems- Troubleshooting a variety of computer issues- Offering technical support on-site or via phone or email or Skype- Fixing equipment, including printers and scanners- Setting up new equipment and upgrading existing systems- Another task will be assigned by manager
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | IT-Network/Sys/DB Admin
VegeFresh Supermarket Co., Ltd (General Business)
To provide accounting, secretarial, administrative and human resource support for Chief Executive Officer (CEO).** Job Description:- Management of the CEO’s diary and appointments- Help CEO manage output, workflow and office deadlines- Take and relay accurate and timely messages from telephone callers, and answer queries where possible- Collect and open all mail addressed to the CEO- Take minutes for all meetings- Draft, type and dispatch all the CEO’s correspondence- Liaise with relevant individuals, external organisations etc to arrange meetings, prepare agendas and draft minutes- Maintain a comprehensive filing system- Co-ordinate CEO’s travel- Tabulate and retrieve CEO’s official expenditures and claims- Arrange transportation and accommodation when necessary- Record Journal entry and produce monthly financial statement using Quick Book software.- Undertake any other duties as requested by the CEO
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
National Sport Lottery Co.,Ltd (General Business)
Full Time | Battambang | Non-Executive | Top Management
National Sport Lottery Co.,Ltd (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!