Sort by
លីហួរ​ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ (General Business)

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់ក្នុងក្រុង ទាំង3ភេទ បទពិសោធទ៌ផ្នែកលក់យ៉ាងតិច 1 ឆ្នាំ ។ * ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យពីថ្ងៃនេះតទៅ * ធ្វើការពេញម៉ោងចាប់ពីម៉ោង 7:30 AM ដល់ម៉ោង 5:30 PM * បេក្ខជន ៖ * ត្រូវមានអាយុចាប់ពី 20 ឆ្នាំដល់ 35 ឆ្នាំ្ * កំរិតវប្បធម៌យ៉ាងតិចចប់ថ្នាក់ទី 12 * អាចធ្វើការថែមម៉ោងបានក្នុងករណីចាំបាច់ * រូបសម្បត្តិសមរម្យ នឹង សុខភាពមាំមួន * ខំប្រឹងប្រែងក្នុងការងារ មិនរើសអើងការងារ * ស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ នឹង អន់ធ្មន់ព្យាយាមនឹងការងារ * មានប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមិត្តរួមការងារ

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Retail Sales/General
Northern Dragon Trading Co, Ltd (General Business)

Job Description Field Sale Representative will play a key role in increasing income and revenue by managing and negotiating with clients, generating leads and qualifying prospects  Responsibility • “Get the sale” using various sales methods (door-to-door, cold calling, presentations etc) • Evaluate customers’ needs and build productive long-lasting relationships • Meet personal and team sales targets • Report and provide feedback to management • Responsible for selling to projects, including all site coordination. • Expand product line to customers and achieve sales target in the assigned area. • Carry out the sales plans and executions of the company so as developing sales of products to projects, which are contractors/ developers, dealer, and end user in assigned areas. • Monitor and report on market and competitor activities and provide relevant reports and information. • Record, analyze and conduct sales as daily, weekly, monthly and yearly reports. • Promote company products to all accounts and prospective customers in accordance with agreed business plans.

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
G2000 Lube (General Business)

ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនចាស់ ប្រមូលពត័មានពីដៃគូប្រកួតប្រជែង​ ឫពត៍មានទីផ្សារ សហការ និងចរចារការលក់ផលិតផលជាមួយអតិថិជនដើម្បីសំរេចបាននូវផែនការលក់ ធ្វើការទូទាត់លុយជាមួយអតិថិជនរាល់ការលក់របស់ខ្លួន ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ អំពីលទ្ធផលនៃការលក់ ផ្តល់ពត៍មានជាប្រចាំរបស់អតិថិជនមកកាន់ប្រធានគ្រប់គ្រងទីផ្សារ ការងារបន្ថែមដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយក្រុមហ៊ុន

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
V3 Services Co.,Ltd (General Business)

1. Description of Job Duties : - Responses to customer inquiries. - Fulfills customer requirements. - Guides customers to use the company's products. - Others tasks assign by Manager.

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
YMR Solutions Ltd. (General Business)
Main Duties and Responsibilities: -Undergo a training program provided by the company - ទទួលបានកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន - Watch the recorded video and tag each play by play event - មើលវីដេអូដែលបានកត់ត្រាទុកនិងដាក់ការលេងនីមួយៗទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍លេង - Make sure quality is met - ត្រូវប្រាកដថាកម្មវិធីមានគុណភាព
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Entertainment
XPOINTS INTERNATIONAL CO. LTD. (General Business)
- Acquire new client database and propose them on their investment opportunities - Prepare and maintain the activity and projection schedule for developing new and existing client's account - Manage individually the activity of client's accounts and build a good relationship with Clients - Must be able to conduct product knowledge and needed technical support to develop self-performance and confidence - Coordinate with Person-In-Charge to be able to achieve and fulfill the targets - Constantly reporting back and communicating with Person-in-Charge on daily progress - Must report to work punctually every morning at 8 A.M - 5 P.M - Guys must wear proper formal attire with tie and long sleeve shirt in the office & Ladies must wear decent OL formal wear
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work
XPOINTS INTERNATIONAL CO. LTD. (General Business)
- Working within team(s) for management of administration and finance based activities - Greet visitors and direct them to the appropriate offices - Conduct clerical duties, including filing, answering phone calls, responding to emails and preparing documents - Taking minutes - Diary management and arranging appointments, booking meeting rooms and conference facilities - Data entry (sales figures, property listings etc.) - General office management such as ordering stationary - Arranging both internal and external events - Maintain the company social media accounts - Providing administration support to Sales Reps, Property Managers and Senior Management - Monitor to ensure all the payment is made in compliance with management - Prepare and update the accounting and financial statements - Ensure that the financial reports are submitted to the management on time with responsibility, accurate, complete and consistent. - Manage cash including petty cash, cash at bank, outstanding advances and keeping up-to-date. - Work closely with management to ensure all requirements have prompt responds and addressed. - Work with the management team to update the company policies and procurement of policies - Constantly update all accounts from management including petty cash records to ensure that all fund receipts, payment vouchers and invoices are recorded and bookkeep into the accounting system on time and keep the accounting system up-to-date. - Monitoring hygiene, security and safety in office - Other duties as required
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work
SC BIZ INCUBATOR PTE LTD (General Business)
**​ A Singapore investor is looking for hardworking and honest drivers- Driver who meets the requirements will take care of a car fully paid by the investor- Driver pays for gas and weekly rentals to investor company
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
柬单点信息科技有限公司 (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work
柬单点信息科技有限公司 (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
ANGKOR INTELLIGENCE (General Business)
Contact prospects via phone call, E-mail, social network and meet face to face -Develop relationship with prospects and convert them to customers-Answer customer’s inquiries about the product via phone call, Facebook… -Personal selling & close deal-Deliv
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Retail Sales/General
Complete Living Inc Co.,Ltd (General Business)
Organizing the office and assisting associates to optimize processes- Sorting and distributing communications in a timely manner- Organize office and assist associates in ways that optimize procedures- Sort and distribute communications in a timely manner
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
WarmMoon Corporation (General Business)
1. Viral & increase brand awareness in a positive manner and create brand loyalty.2. Create a business marketing plan to increase overall sale, market share and profit margin.- Online campaign through social Media platform ( Line, Facebook, Instagram,Goog
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Marketing/Business Development
88 Points (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
Amory Co., Ltd (General Business)
* Role and Responsibilities 工作职责:-Well know the whole process on how to set up and manage on valuation Team有能力、理解如何设计估价工作组和带领全组人-Supervise on survey and inspect properties as needed监督、检查需求地产案子-Prepare professional property valuation reports in a timely ma
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!