Sort by
ជាង បាក់ វណ្ណ ហុង (General Business)

Main purpose of the job (គោលបំណងចម្បងនៃការងារ): បុគ្គលិកបញ្ជាទិញសម្ភារៈមានតួនាទីជួយសម្រួលការងារក្នុងផ្នែកដូចជា៖ - ស្វែងរក និងវិភាគលើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ - ប្រៀបធៀប និងវិភាគសំនើរដែលបានពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ - ចរចារកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងតម្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់លើការបញ្ជាទិញដែលនាំមកនូវគុណភាព សេវាកម្ម និងសម្ភារៈ - និងរៀបចំរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធ *Main Duties (ភារកិច្ចចម្បង): • ស្វែងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ • ប្រៀបធៀប និងវិភាគសំនើរដែលបានពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ • ចរចារកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងតម្លៃលើការប្រតិបត្តិនៃកុងត្រាសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ សេវាកម្ម និងសម្ភារៈ • ស្វែងយល់ពីលក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ចូនទំនិញ និងការទូទាត់ • ត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃទំនិញដែលបានបញ្ជាទិញ • បញ្ចូលពត៌មានលម្អិតនៃការបញ្ជាទិញ (មានឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ បរិមាណ តម្លៃ) ទៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យខាងក្នុង • ធានាអោយបាននូវការកត់ត្រាថ្មីៗនៃទំនិញដែលបានទិញ ពត៌មានការដឹកជញ្ជូន និងវិក័យបត្រ • រៀបចំរបាយការណ៍លើការបញ្ជាទិញ រូមបញ្ចូលទាំងការវិភាគថ្លៃដើម • ត្រួតពិនិត្យកម្រិតស្តុក • សម្របសម្រួលជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកភណ្ឌាគារដើម្បីធានាអោយបាននូវការស្តុកទុកត្រឹមត្រូវ • រក្សាការផ្តល់ពត៌មាននៃការអភិវឌ្ឍថ្មីៗក្នុងការិយាល័យបញ្ជាទិញដូចជាការប្រែប្រួលតម្លៃ ល.ខទីផ្សារ និងផលិតផលថ្មីៗ • រក្សាតារាងដេញថ្លៃ ឯកសារតម្លៃទំនិញ ឯកសារអាជីវកម្ម និងឯកសារវិភាគសំណើរផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៃការងារបញ្ជាទិញ *Occasional Duties (ភារកិច្ចម្តងម្កាល): • ការងារផ្សេងៗទៀតតាមដែលថ្នាក់គ្រប់គ្រងផ្តល់អោយធ្វើ

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
KHMER BUILDER Trading Co., Ltd (General Business)

1. ដឹកជញ្ជូនទំនិញជូនអតិថិជនអោយបានទាន់ពេលវេលា 2. សំអាតយានជំនិះ 3. ថែរទាំយានយន្ត 4. លើកឥវ៉ាន់ជូនភ្ញៀវ 5. ផ្តល់សេវាកម្មល្អជូនអតិថិជន 6. ការងារដទៃទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានផ្ទាល់

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work
KHMER BUILDER Trading Co., Ltd (General Business)

១. ស្វែងរកអតិថិជន ២. លក់ផលិតផលទៅតាម គម្រោង ៣. ផ្តល់ការប្រឹក្សាបច្ចេកទេសដល់អតិថិជន ៤. ធ្វើរបាយការលក់

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
KHMER BUILDER Trading Co., Ltd (General Business)

• Lead warehouse team for daily stock movement under first-come-first-out basis • Perform daily stock counting/checking • Ensure optimum inventory level, stock accuracy and quality related issues • Manage and instruct warehouse team to keep warehouse tidy and clean • Keep delivery document movement record well • Received products from suppliers • Check nearly expired product and inform to manager • Evaluate warehouse team performance • Make price label/code • Other tasks assigned by line manager

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
ជាង បាក់ វណ្ណ ហុង (General Business)
Main purpose of the job (គោលបំណងចម្បងនៃការងារ): បុគ្គលិករៀបចំបញ្ជីកម្ម៉ង់ មានតួនាទីរៀបចំបញ្ជីកម្ម៉ង់ និងព័ត៌មានដែលទទួលបានពីផ្នែកលក់ (ការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន) និងដាក់បញ្ជូនឯកសារជូនប្រធានផ្នែកដើម្បីត្រួតពិនិត្យ។ *Main Duties (ភារកិច្ចចម្បង): • ត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ពត៌មានគ្រឿងកម្ម៉ង់ពីផ្នែកលក់អោយបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ • រៀបចំបញ្ជីកម្ម៉ង់ពីផ្នែកលក់ បញ្ជូនទៅខាង 3D: - ផ្តល់ព័ត៌មានទៅផ្នែក 3D អោយទាន់ពេល ក្នុងករណីការកម្ម៉ង់មានការប្រែប្រួលពីផ្នែកលក់តាមតំរូវការរបស់ភ្ញៀវចង់បាន • សរសេរទម្រង់ស្នើរសុំទៅកាន់ផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ពន្ធ័ អោយជួយសម្រូលដល់ផលិតកម្ម ក្នុងករណី ការកម្ម៉ង់ (ត្បូង ពេជ្រ ព័ក្ស រ៉ឺស័រ) មិនមាននៅក្នុងស្តុក • ធ្វើការគណនា ចំនួន ទំហំ សម្ភារៈវត្ថុធាតុដើម រួចបញ្ចូនអោយប្រធានផ្នែកពិនិត្យ • បំពេញការងារបន្ថែមតាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងផ្ទាល់។ *Occasional Duties (ភារកិច្ចម្តងម្កាល): • ជួយសម្រួលការងារបុគ្គលិកក្នុងក្រុម ករណីបើមានសមាជិកណាម្នាក់អវត្តមាន
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
KAO BORA PUBLISHING, PRINTING & SIGN ADVERTISING (General Business)
- ចេះពិនិត្យលើការរចនារូបភាពខាងបោះពុម្ភ - មានជំនាញខាងផ្នែករចនារូបខ្លះៗ - ធ្លាប់មានការសិក្សាលើផ្នែក Design ឬ កំពុងសិក្សា​ផ្នែក Design - មានគំនិតច្នៃប្រឌិតលើរូបភាព - ចេះរៀបចំគម្រោងនិងកំណត់លើការ Design - បង្កើតរូបភាពមើលឃើញ​ដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់អតិថិជន - មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ - អោយតម្លៃលើការងារអោយខ្ពស់ - ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារ - មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន .
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
ជាង បាក់ វណ្ណ ហុង (General Business)
Main purpose of the job (គោលបំណងចម្បងនៃការងារ): បុគ្គលិកគូរដៃ មានតួនាទីធានាអោយបាននូវទទួលច្នៃគ្រឿង បង្កើតម៉ូតថ្មី អោយបានទាន់ពេលវេលា និងតាមតម្រូវការ។ * Main Duties (ភារកិច្ចចម្បង): • ទទួលគ្រឿងច្នៃពីផ្នែកលក់ អគ្គនាយិកា និងប្រធានផ្នែកគូរដៃ និងច្នៃម៉ូត • បង្កើតម៉ូតថ្មី - គំនូរសខ្មៅ (ខ្មៅដៃ) - គំនូរពណ៌ (ពណ៌ទឹក) - ក្បាច់ខ្មែរ • បំពេញការងារបន្ថែមតាមការប្រគល់ជូនរបស់ប្រធានផ្នែក Occasional Duties (ភារកិច្ចម្តងម្កាល):
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
Microfinance Sabay Credit Commercial Plc (General Business)
 Perform regular operational audit with respect to established risk, credit, financial, and HR policies internal control system  Provide recommendations on deficiencies/ non-compliances  Development of internal audit policy, annual audit plan and audit review programs  Prepare monthly accomplishment report and plans for next month  Review and update new registration, compliance requirement and compliance to NBC and other related  Coordinate with Operation/Finance units for any urgent issue and concern identified
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | General Work
Microfinance Sabay Credit Commercial Plc (General Business)
•Develop and update policy and guidelines comply with Law or Prakas •Check and prepare responding NBC's request or letter •Check and make sure all operation comply to all regulations •Prepare monthly report and others related •Advise on requirement regulations •Other task assigned by management
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
HealthFirst PP Co,. Ltd (General Business)
• The Accountant be reporting the Accounting Manager • responsible recording asset, • checking processing payments, preparing invoices ,follow up credit. • And others assign by superiors
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | General Work
HealthFirst PP Co,. Ltd (General Business)
• Assisting the director in organizing, planning and implementing strategy • Do tasks that director assigned
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | General Work
CREATIVE TRANSLATION SERVICE CO., LTD (General Business)
- What you'll do• Create translation captions from English from videos and audio sources into Khmer (including but not limited to dramas, films, interviews and variety shows).• Set start and end time code for captions to appear on screen.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Education
DIGITAL FACTORY INTERNATIONAL CAMBODIA CO.LTD. (General Business)
- ធ្វើការពេញម៉ោង- ចំនួនគ្មានកំណត់ - ផុតកំណត់ទទួលពាក្យៈ ៣០ វិច្ឆិកា ២០១៦ រាល់ការងារទាំងអស់ត្រូវរាយការណ៏ទៅកាន់ប្រធានក្រុមនិងធ្វើការនៅជិតជាមួយប្រធានក្រុម។ប្រាក់ខែពី $130-200$ បន្ទាប់ពីធ្វើការសាកល្បងចំនួន៩០ថ្ញៃ ប្រាក់ខែនឹងត្រូវបានគេធ្វើការវាយតំលៃម្តងទៀត។តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវៈ- Performs graphic design- Make clipping path and masking- Photography retouching, cleaning and color correction នៅកន្លែងធ្វើការអ្នកកាត់តរូបភាពទាំងអស់អាចទទួលបានជំនាញបន្ថែមនិងបច្ចេកទេសថ្មីៗដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍន៌ បន្ថែមនិង ពង្រឹងលើគុណភាពការងារ ល្បឿននៃការងារ ដើម្បីបំពេញតំរូវការរបស់អតិថិជន។
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Arts/Creative Design
SC BIZ INCUBATOR PTE LTD (General Business)
**​ A Singapore investor is looking for hardworking and honest drivers- Driver who meets the requirements will take care of a car fully paid by the investor- Driver pays for gas and weekly rentals to investor company
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
柬单点信息科技有限公司 (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!