Sort by
ជាង បាក់ វណ្ណ ហុង (General Business)

បុគ្គលិកបញ្ជាទិញសម្ភារៈមានតួនាទីជួយសម្រួលការងារក្នុងផ្នែកដូចជា៖ - ស្វែងរក និងវិភាគលើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ - ប្រៀបធៀប និងវិភាគសំនើរដែលបានពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ - ចរចារកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងតម្លៃ - ផ្គត់ផ្គង់លើការបញ្ជាទិញដែលនាំមកនូវគុណភាព សេវាកម្ម និងសម្ភារៈ - និងរៀបចំរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធ • ស្វែងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ • ប្រៀបធៀប និងវិភាគសំនើរដែលបានពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ • ចរចារកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងតម្លៃលើការប្រតិបត្តិនៃកុងត្រាសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ សេវាកម្ម និងសម្ភារៈ • ស្វែងយល់ពីលក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ចូនទំនិញ និងការទូទាត់ • ត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃទំនិញដែលបានបញ្ជាទិញ • បញ្ចូលពត៌មានលម្អិតនៃការបញ្ជាទិញ (មានឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ បរិមាណ តម្លៃ) ទៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យខាងក្នុង • ធានាអោយបាននូវការកត់ត្រាថ្មីៗនៃទំនិញដែលបានទិញ ពត៌មានការដឹកជញ្ជូន និងវិក័យបត្រ • រៀបចំរបាយការណ៍លើការបញ្ជាទិញ រូមបញ្ចូលទាំងការវិភាគថ្លៃដើម • ត្រួតពិនិត្យកម្រិតស្តុក • សម្របសម្រួលជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកភណ្ឌាគារដើម្បីធានាអោយបាននូវការស្តុកទុកត្រឹមត្រូវ • រក្សាការផ្តល់ពត៌មាននៃការអភិវឌ្ឍថ្មីៗក្នុងការិយាល័យបញ្ជាទិញដូចជាការប្រែប្រួលតម្លៃ ល.ខទីផ្សារ និងផលិតផលថ្មីៗ • រក្សាតារាងដេញថ្លៃ ឯកសារតម្លៃទំនិញ ឯកសារអាជីវកម្ម និងឯកសារវិភាគសំណើរផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៃការងារបញ្ជាទិញ ប្រាក់ខែគោល - ប្រាក់ថែមម៉ោង... r> - ប្រាក់ថ្លៃបាយ - ប្រាក់លើកទឹកចិត្តផ្សេងៗ - ការបណ្តុះបណ្តាល - ធានារ៉ាប់រង - ឯកសណ្ឋាន (សម្រាប់មុខតំណែងមួយចំនួន) - ជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work
Trendsec Solution Co., Ltd (General Business)

 Report to project manager  Lead developer team to develop company projects  Willing to work extra time to delivery product to client on time  Must responsible with task assigned by manager

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
Trendsec Solution Co., Ltd (General Business)

 Report to project manager  Lead developer team to develop company projects  Willing to work extra time to delivery product to client on time  Must responsible with task assigned by manager

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | General Work
Trendsec Solution Co., Ltd (General Business)

 Lead Electron development team to develop company projects  Willing to work with multiple projects  Willing to work extra time to delivery product to client on time  Must be responsible for tasks assigned by the development manager  Being responsive and friendly to everyone in the team  Reporting to development manager about what is done and remaining points

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | General Work
ជាង បាក់ វណ្ណ ហុង (General Business)

1. វាយឯកសារ និងបញ្ចូលទិន្នន័យ (បើមានតម្រូវការ) 2. ទទួលភារៈកិច្ចផ្សេងទៀត ពីប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល ។

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
អេស.ភី ខា ម៉ាឃីត ឯ.ក (General Business)

ចេះប្រើ​​ Microsoft office ( Word, Excel and Power Point )  ចេះប្រើ Professional Camera  ចេះភាសាអង់គ្លេស ( អាទិភាព​ )  មានបទពិសោធន៍​ (​​ អាទិភាព​ )

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
JCY Travel & Tour (General Business)

- Ensure that the company has all administrative elements for the company are monitored and done in a timeline manner. - Creating and implementing SOP in the terms of operations for the tour agency covering both office SOP and tour operation SOP - Handle and prepare all billing and invoicing to relevant customers - Prepare monthly report comprising of P & L, sales reports to shareholders or management - Coordinate with the relevant government agencies from time to time in regards to documentation or licensing - Ensure that are always update to date with both regulatory changes and sentiment changes to ensure operations run smoothly - Develop and regularly updates products and packages to be in line with the market demand as well as relevant with time - Train team to be in line with the requirements of the company - Other ad-hoc tasks will be assigned from time to time

Full Time | Phnom Penh | Manager | General Work
Advance Enterprise Co., Ltd. (General Business)

• She will be responsible for all account and finance activities in the company and some admin work and report to Thailand head office. • Leading the Accounting Department in delivering accurate and timely financial statements • Handling monthly/quarterly/yearly closing, including group reporting as per group policies. • Forecasting cash flow and preparing budgets. • Optimize the internal procedure to meet the local and group financial requirements. • Setting up the accounting standards and procedures for the group of companies. • Monitor tax filing and tax return procedure • Manage accounts receivable and accounts payable including intercompany reconciliation • Managing an accounting team. • Checking and approving company payments. • Supporting auditors during year-end audits.

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | General/Cost Accounting
JAS Food Cambodia (General Business)

Collect payment from customers  Inventory control (stock in/out)  Prepare outstanding payment  Report income

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
COMMO T CO.,LTD (General Business)

Drive revenue through high quality client servicing, strong internal partnerships, strong sales execution • Embrace a client-focused work ethic, be able to identify opportunities, prospect for and win new clients using all available resources (people, products, services) • Establish strong internal partnerships with executive management through regular contact via team meetings and foreign exchange product presentations to build collaborative customer focused relationships • Identify ways that our product, sales and service organizations work together to deliver value and help to create efficiencies • Develop deep and trusted relationships and produce at a top level in highly competitive environment • Bring new prospects to the institution through own resources, be able to cross sell • Achieve goals regarding client acquisition, client satisfaction • Maintain regular sales activity and educational seminars • Create and maintain client records including customer profile set-ups, foreign exchange credit facility • Create and maintain an updated list of individuals authorized to approve foreign exchange transactions by lending group and / or sales territory • Demonstrate an understanding about our sales process; incorporating changes when necessary • Serve as the key leader for client quality and service; act decisively to implement solutions and resolve crisis and follows up to assure resolution

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
COMMO T CO.,LTD (General Business)

• Installing and configuring hardware and software components to ensure usability • Troubleshooting hardware and software issues • Ensuring electrical safety standards are met • Repairing or replacing damaged hardware • Upgrading the entire system to enable compatible software on all computers • Installing and upgrading anti-virus software to ensure security at the user level • Performing tests and evaluations on new software and hardware • Providing support to users and being the first point of contact for error reporting • Establishing good relationships with all departments and colleagues • Conducting daily backup operations • Write monthly reports • Managing technical documentation • Maintain company website, social networking services

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
COMMO T CO.,LTD (General Business)

• Answer all incoming phone calls and direct to appropriate destination • Greet and assist visitors by answering inquires • Providing general company information • Scheduling appointments • Photocopying, filing, organizing, scanning and data entry • Maintain office supply and inventory • Receiving and sending courier packages • Processing payments and issuing receipts • Translating documents from English to Khmer and Khmer to English • Manage the booking of company meeting rooms and transportation • Provide a variety of administrative support to various departments on an ad-hoc basis • Record, compile, transcribe and distribute minutes of meetings • Prepare and modify documents including correspondence, reports, drafts, memos and emails • Assist with other administration duties as required

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
JAS Food Cambodia (General Business)

Drop sample to customers  Send e-mail & Quote  Need to go out meet customer  Presentation about products to customer  Call to follow up customer & Appointment customer  Prepare daily report  Preparing schedule of work

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
IHOME (General Business)
Duties And Responsibilities • Coordinate Job announcements / Coordinate the recruiting • Schedule job interviews and contact candidates as needed • Develop and Issue policy and legal compliance • Oversee the implementation of the company rules • Updating databases internally, such as sick and maternity leave • Preparing and amending where necessary HR documents, i.e. • Respond to employees’ questions • Liaise with external partners, • Fixed asset and office management • Office repairs and maintenance • Controlling stationery and office supplies. • Setting appointments and arranging meetings • Contact with government issues • Arrange travel accommodations and process expense forms • Overseeing the completion of compensation and benefit documentation • Assisting with payroll by providing the department with relevant employee information, i.e. • Help organize and manage new employee orientation, on-boarding, and training programs • Other tasks assigned by Manager
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | General Work
IHOME (General Business)
Duties And Responsibilities • Input all accounting transactions into system. • Ensuring the process are followed policies and having proper supporting doc. • Issues quotation, invoice and receipt • Managing petty cash • Follow up customer payment • Prepare staff payroll • Bank reconciliation • Controlling fixed asset listing and depreciation • Generating A/P & A/R Aging and inventory report • Assist with monthly tax declaration • Preparing Financial statement • Other tasks assign by manager
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | General Work

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!