Sort by
Broker Jet (General Business)

- ភេទប្រុស និង ស្រី ចំនួន ១០នាក់ - ចាប់ពីអាយុ ១៨-២៨ឆ្នាំ -​ ត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ ព្យាយាម តស៊ូ និងមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការងារ - បទពិសោធន៍ ខាងខ្ញុំនឹងបណ្តុះបណ្តាល ១០០%

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
CREATIVE TRANSLATION SERVICE CO., LTD (General Business)

* Creative Translation Service Co., Ltd is a leading professional and legally registered company which has been rated as one of the best and most well-known companies across the country and the rest of the world highly recommended, recognized and supported by UNCEF LTA No. 42407907, UN agencies, local and international NGOs, companies, law firms, governmental institutions, ministries, embassies, universities, valued clients and customers from all walks of life in terms of our provision of professional, punctual and quality translation and interpreting services, including but not limited to various main languages being highly needed, including but not limited to Khmer, English, Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Korean, French, Spanish, Russian, German, Dutch, Polish, Burmese, Malaysian, Indonesian, etc. In response to its customer requirements and in a bid to expand its scope of work, coverage and services, Creative Translation is currently looking for Two Professional Chinese  Khmer Translators/Interpreters and Two Professional English  Khmer Translators/Interpreters to support the team.

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
DoonaBuil Co.,Ltd (General Business)

- Senior: Post at least 2 years experience Salary 500$-700$ - The working time : 8:00am-12:00pm afternoon 1:30pm-5:00pm * Deadline : 30.08.2019

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Education
DoonaBuil Co.,Ltd (General Business)

- Junior : 1 Post fresh graduate Salary 300$ up - The working time : 8:00am-12:00pm afternoon 1:30pm-5:00pm * Deadline : 30.08.2019

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Education
DIGITAL FACTORY INTERNATIONAL CAMBODIA CO.LTD. (General Business)

• ធ្វើការពេញម៉ោង មាន 3 វេន : - វេលាព្រឹក 6:00 ព្រឹក - 3:00 ល្ងាច - វេលាល្ងាច 3:00 ល្ងាច - 11:00 យប់ - វេលាយប់ 10:00 យប់ - 6:00 ព្រឹក • ចំនួនគ្មានកំណត់ • ផុតកំណត់ទទួលពាក្យៈ គ្មានកំណត់ - រាល់ការងារទាំងអស់ត្រូវរាយការណ៏ទៅកាន់ប្រធានក្រុមនិងធ្វើការនៅជិតជាមួយប្រធានក្រុម។ - ប្រាក់ខែពី $130-200$ បន្ទាប់ពីធ្វើការសាកល្បងចំនួន៩០ថ្ញៃ ប្រាក់ខែនឹងត្រូវបានគេធ្វើការវាយតំលៃម្តងទៀត។ * តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវៈ • Make clipping path and masking (we don’t do much for clip/mask here. We do most retouching) • Photography retouching: cleaning, skin retouch, change background. o Remove only prominent disturbing creases if it was not from movement o Remove big spots, pimples, birthmarks on skin. o Remove dirt, dust and fluff, photo helps, dummy…etc. o Liquefy the outline to look natural (model + cloth) o Create symmetrical by liquefying o Put neck part into front, make natural shadow (in clip) o Create a shadow for Model feet o Create a transparent background or adjust the background to follow the requirement from customer. • Colo correction: o Adjust skin colour, background, cloth to follow the examples.

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Journalist/Editors
Trendsec Solution Co., Ltd (General Business)
o Proven working experience in software development o Able to integrate third-party and libraries into the app properly. o Skilful in debugging and troubleshooting the bugs quickly o Skilful in developing app with good performance, low resource consumption, bug free, scaleless and reliable and safe. o Should be able to develop the app to suit the requirement. o Explain and demonstrate about the implementation of functions and modules properly. o Publish all the app to App Store and Play Store. o Dynamic, honest and pleasant personality. o Hardworking and high commitment.
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Journalist/Editors
Trendsec Solution Co., Ltd (General Business)
- Lead developer team to develop company projects - Willing to work with multiple projects - Willing to work extra time to delivery product to client on time - Must be responsible for tasks assigned by the development manager - Being responsive and friendly to everyone in the team - Reporting to development manager about what is done and remaining points
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Journalist/Editors
Trendsec Solution Co., Ltd (General Business)
o Proven working experience in software development o Able to integrate third-party and libraries into the app properly. o Skilful in debugging and troubleshooting the bugs quickly o Skilful in developing app with good performance, low resource consumption, bug free, scaleless and reliable and safe. o Should be able to develop the app to suit the requirement. o Explain and demonstrate about the implementation of functions and modules properly. o Publish all the app to App Store and Play Store. o Dynamic, honest and pleasant personality. o Hardworking and high commitment.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Education
E-garage (General Business)
• Lead, organise and manage day to day workshop operation to achieve the intake (units) and financial targets set by the management • Ensure all customer vehicles are maintain and repair accordance with required quality standard • Ensure quick and efficient business process and standard operating procedures for the service centre in line with the policies and direction from the Headquarter and other​​ supporting functional departments like Service Marketing, Process Improvement and Business Support. • Establish and implement key customer retention activities and effective customer satisfaction such and other key activities by supporting departments. • Handling of difficult and serious complaint customers and ensure customer requirement met & issues are address. • Monitor workshop team member’s performance, achievement and identify training needed. • Ensure workshop area and equipment are clean & organise. • Other duties as assigned by superior & the management. * Additional Responsibilities: • Support relevant activities from other divisions • Provide on-the-job training to new staff and apprentices.
Full Time | Phnom Penh | Senior Manager | Electronics Engineering
E-garage (General Business)
- Formulate action plans to increase Sale and profit - Evaluate potential business deals and submit reports and recommendations to management. - Visit and build strong relationship with government authorities, business groups, NGOs, corporate and individual customers. - Well versed and experienced in details of Customer Service and Service Adviser programs and able to train Customer Service Officers and Service Advisers in complete. - service process cycle (Appointment, Greeting, Consulting, Job Allocation, Diagnosis, Customer’s Approval, Vehicle Service, Quality Check, Vehicle Delivering, Follow Up). - Devise and monitor action plans to provide customers with the highest standard of service and to achieve a high level of customer satisfaction to sustain customer retention. - Conduct customers’ surveys to determine steps to be taken to improve our customer satisfaction level - Ensure customer service reports are completed on time and in a professional manner. - identify and develop training needs for Service Advisers, Head of Workshop and Customer Service Officers. - Facilitate and conduct meetings, Service Adviser/Customer Service Training and deliver reports to management. - Evaluate Customer Service reports prepared by Customer Service Officers, Service Adviser before sending out these together with summaries and follow up plans to Heads of Workshops and management. - To ensure all customer complaint and feedback are handled promptly. - Responsible to work closely with all Heads of Workshops to achieve high quality of service delivery. - With support from the marketing department , advise and work closely with other members and the local marketing team to develop and implement marketing strategies to promote our brand image and boost sales. This includes planning and implementation of sales campaign and promotional activities.
Full Time | Phnom Penh | Manager | Marketing/Business Development
E-garage (General Business)
• To assist in planning, implementation and co-ordination of marketing and communications strategies for the company. • To perform a wide range of activities to support all phases of customer retention, growth and new business development- project design and execution, data analysis and reporting, action planning, implementation and recommendations. • To fulfill all tasks or jobs allocated by superior within the deadline. • To enhance the competitiveness of the company in terms of quality, costs and productivity. • To assist in preparing the marketing tools (i.e. direct mailer, information kit, online marketing, social media Ads & etc) and any road show, event and product training to all Service Network. • To achieve company objectives and goals through strategic planning and management. • To provide support for other members in all fields.
Full Time | Phnom Penh | Senior Manager | Marketing/Business Development
SC BIZ INCUBATOR PTE LTD (General Business)
**​ A Singapore investor is looking for hardworking and honest drivers- Driver who meets the requirements will take care of a car fully paid by the investor- Driver pays for gas and weekly rentals to investor company
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
柬单点信息科技有限公司 (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work
柬单点信息科技有限公司 (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
ANGKOR INTELLIGENCE (General Business)
Contact prospects via phone call, E-mail, social network and meet face to face -Develop relationship with prospects and convert them to customers-Answer customer’s inquiries about the product via phone call, Facebook… -Personal selling & close deal-Deliv
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Retail Sales/General

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!