Sort by
Golden Ship (General Business)

● ធ្វើការទំនាក់ទំនងអតិថិជន ដើម្បីណែនាំលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ● ថែរក្សារទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនចាស់ និង អតិថិជនថ្មី ● ចុះអង្កេតទីផ្សារ និងប្រមូលព័ត៌មានពីគូប្រជែង ● រៀបចំកាលវិភាគប្រចាំសប្តាហ៌ និង ប្រចាំខែ ហើយនឹងរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃជូនថ្នាក់លើរបស់ខ្លួន ● មានការប្តេជ្ញាខ្ពស់ថានឹងសំរេចអោយបាននូវផែនការដែលក្រុមហ៊ុនបានដាក់អោយ ● ចូលរួមប្រជុំដើម្បីរៀបចំផែនការលក់ អភិវឌ្ឍន៍សេវាកម្ម និង ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ● សហការណ៍ជាមួយផ្នែកប្រតិបត្តិការណ៍ ដើម្បីបំពេញតំរូវការអតិថិជន ● ធ្វើការងារដ៏ទៃទៀតដែលប្រធានផ្នែកដាក់អោយ

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
Delivery Urgent
LOCK&LOCK Phnom Penh Co., Ltd (General Business)

- ម៉ោងធ្វើការ ៨ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច - ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន - ស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ - តស៊ូក្នុងការងារ

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General Work
V3 SERVICES CO., LTD (General Business)

- Support network infrastructure in the company - Install and configure computer hardware, software, systems networks,security systems, printers and fingerprint scanner - Monitoring and maintaining computer systems and networks - Troubleshoot system and network problems, diagnosing and solving hardware or software faults - Follow diagrams and written instructions to repair a fault or set up a system - Planning and undertaking scheduled maintenance upgrades - Repairing equipment and replacing problem parts - Maintaining records of software licences - Managing stocks of equipment, consumables and other supplies - Other task assigned by manager

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | IT-Software
V3 SERVICES CO., LTD (General Business)

- Satisfy to customer inquiries - Flexible in solving problem for customer - Fulfills customer's requirements with an acceptable standard - Guides customers to use the company's products / service - Others tasks assigned by Supervisor.

Full Time | Phnom Penh | CUSTOMER SUPPORT | General Work
LOCK&LOCK Phnom Penh Co., Ltd (General Business)
• Be able to design company's profile,leaflet,poster banner,product display..... • Creative design for promotional materials within tight timeline. • Develop image visuals and graphic materials for print and digital use. • Coordinate with production house on creative file output and color test production. • Provide art directions for product photography and support post-production editing. • Assist Marketing team on social media asset production. • Maintain creative artwork archives. • Manage on social media ( Facebook,Instagram, line....)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Design
LOCK&LOCK Phnom Penh Co., Ltd (General Business)
• Greet and welcome customers • Introduce products as require. • Do stock counting. • Manage daily sales record. • Other tasks which are assigned by manager.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Retail Sales/General
LOCK&LOCK Phnom Penh Co., Ltd (General Business)
• Work with the Marketing and Growth manage and optimize merchant’s presences in Lock & Lock. • Manage the complete content cycle . • Develop and pitch marketing initiatives to merchants. • Schedule and program content push notifications with Offline Marketing and Growth. • Manage merchant content in the Lock & Lock system. • Work with the Marketing team to create strong visuals for content, from photos and illustrations to infographics. • Base content creation on data, proven trends, social listening, internal insights, and industry expertise. • Maintain relationship with new and current merchants, holistic approach. • Handle merchant/agent and customer marketing questions. • Gather feedback from merchant and customer to develop recommended solutions for marketing improvements. • Promote and position Pi Pay marketing and merchandising materials according to standard. • Monitor and report on competitive offerings in the market. • Maintain and prepare reporting for the assigned areas.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Retail Sales/General
LOCK&LOCK Phnom Penh Co., Ltd (General Business)
• Monitoring and analyzing market trends. • Studying competitors' products and services. • Identifying target markets and developing strategies to communicate with them. • Responsible for obtaining profitable results through the sales team by developing the team through motivation, counselling, skills development and product knowledge development. • Responsible for managing the sales & marketing team, developing a business plan covering sales & marketing, revenue, and expense controls, meeting agreed targets, and promoting the Company’s presence throughout Cambodia. • Assist in the development of the annual marketing plan, specifically advising on: realistic forecasts, market trends, market competitive activity, promotional strategy and sales effort, and sales promotion programmed plans. • Responsible for performing of the sales & marketing team to achieve the annual target. • Personally, observe the performance of sales & marketing representatives in the field on a regular basis. • Responsible for preparing of weekly Sales report and Marketing report.
Full Time | Phnom Penh | Manager | Sale & Marketing Manager
Meas Development Holding (General Business)
• Support brands with IT services • Responsable for ERP System • Manage and monitor POS System • Responsable for Order System • Set up and monitor Inventory System • Maintain server and ensure security of network • Manage and edit websites • Supervise hardware maintenance • Supervise network system and internet developments • Organize trainings related to IT • Liaise with management and teams and prepare reporting as required • Monitor new technologies, propose new solutions to improve operations
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | IT-Network/Sys/DB Admin
LBN GROUP (General Business)
ម៉ោងការងារ -​​​​ ពេញម៉ោង : ១២:០០pm ដល់ ០៨:០០pm -​ ក្រៅម៉ោង : ០៩:០០am ដល់ ០២:០០pm / ០៥:០០pm ដល់ ១០:០០pm *លក្ខខណ្ឌការងារ 1 អាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសបាន (ផ្តល់អទិភាពខ្ពស់សំរាប់អ្នកដែលចេះភាសាថៃ) 2 យ៉ាងតិចចប់ថ្នាក់ទី១២ រឺនិស្សិតឆ្នាំទី១ 3 បុគ្គលិកត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ មានភាពបត់បែន និងរួសរាយរាក់ទាក់ *អត្ថប្រយោជន៍ដែលបុគ្គលិកនឹងទទួលបាន -​ ទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យ -​​ ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត(រយៈពេល៦ខែ) - ទទួលបាននូវការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់២៤ម៉ោង - មានអាហារសម្រាប់បុគ្គលិក - មានឳកាសទៅបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនៅប្រទេសថៃ
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Food/Beverage/Restaurant
LBN GROUP (General Business)
ម៉ោងការងារ - ពេញម៉ោង : ១២:០០pm ដល់ ០៨:០០pm - ក្រៅម៉ោង : ០៩:០០am ដល់ ០២:០០pm / ០៥:០០pm ដល់ ១០:០០pm *លក្ខខណ្ឌការងារ 1 អាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសបាន (ផ្តល់អទិភាពខ្ពស់សំរាប់អ្នកដែលចេះភាសាថៃ) 2 យ៉ាងតិចចប់ថ្នាក់ទី១២ រឺនិស្សិតឆ្នាំទី១ 3 បុគ្គលិកត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ មានភាពបត់បែន និងរួសរាយរាក់ទាក់ *អត្ថប្រយោជន៍ដែលបុគ្គលិកនឹងទទួលបាន - ទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យ - ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត(រយៈពេល៦ខែ) - ទទួលបាននូវការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់២៤ម៉ោង - មានអាហារសម្រាប់បុគ្គលិក - មានឳកាសទៅបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនៅប្រទេសថៃ
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Food/Beverage/Restaurant
LBN GROUP (General Business)
• Managing store in accordance with the standard of operation • Managing staff to ensure 100% customer satisfaction; and company’s regulations are followed. • Sourcing service attendant and kitchen staff • Doing inventory on timely basis and ensure accuracy (Product stock and supply levels) • Training and improving all employees to a high proficiency level. • Ensure staff understand and maintain appropriate food safety standards and handling procedures. • Maximizing sales and profitability of their own restaurants. • Provide the ideas on marketing planning and materials • Restaurant decoration based on marketing events • Make a sales channel through own connection and sales corporate • Ensure food maximize food quality for customer • Daily, weekly, and monthly report on inventory, sale, admin … etc. • Preparing semi-annual and annual planning for long term growing. • Other tasks assigned by line manager
Full Time | Phnom Penh | Manager | Food/Beverage/Restaurant
SC BIZ INCUBATOR PTE LTD (General Business)
**​ A Singapore investor is looking for hardworking and honest drivers- Driver who meets the requirements will take care of a car fully paid by the investor- Driver pays for gas and weekly rentals to investor company
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
柬单点信息科技有限公司 (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work
柬单点信息科技有限公司 (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!