Sort by
ក្រុមហ៊ុន លី ស្រូយ ផ្គត់ផ្គងគ្រឿងសំណង់ (General Business)

- Report and responsible for accounting transaction in every single day of the company- Ensure all accounting transaction records are maintain in compliance with accepted policies and procedure- Ensure all accounting/ financial reporting deadline are met-

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
ក្រុមហ៊ុន លី ស្រូយ ផ្គត់ផ្គងគ្រឿងសំណង់ (General Business)

- Get the sale” using various sales methods (door-to-door, cold calling, presentations etc.)Forecast sales, develop “out of the box” sales strategies/models and evaluate their effectiveness at individual/ team level - Evaluate customers’ needs and build productive long lasting relationships - Meet personal and team sales targets; - Research accounts and generate or follow through sales leads - Attend meeting, sales events and trainings to keep up-to-date of the latest developments; - Report and provide feedback to management using financial statistical data Maintain and expand client database within your assigned territory - Carry out related work as assigned by supervisor.

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | General Work
ក្រុមហ៊ុន លី ស្រូយ ផ្គត់ផ្គងគ្រឿងសំណង់ (General Business)

• ស្វែងរកនិងកំណត់អតិថិជនគោលដៅ • រៀបចំការណាត់និងចុះជួបអតិថិជនដោយផ្ទាល់ • ពន្យល់ណែនាំ នូវទំនិញនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដល់អតិថិជន • ស្វែងយល់ពីតំរូវការរបស់អតិថិជន • រៀបចំផែនការ និងយុទ្ធសាស្រ្តលក់ដើម្បីធានាអោយបាននូវគោលដៅលក់របស់ក្រុមហ៊ុន • ពង្រីកសក្តានុពលទីផ្សារអោយកាន់តែធំទូលាស • រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំ ថ្ងៃ និងសប្តាហ៍ • យកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពត៌មានថ្មីៗដល់អតិថិជន • បំពេញភារកិច្ចចាំបាច់ផ្សេងៗដែលត្រូវបានប្រគល់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំ

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
CREATIVE TRANSLATION SERVICE CO., LTD (General Business)
- What you'll do• Create translation captions from English from videos and audio sources into Khmer (including but not limited to dramas, films, interviews and variety shows).• Set start and end time code for captions to appear on screen.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Education
DIGITAL FACTORY INTERNATIONAL CAMBODIA CO.LTD. (General Business)
- ធ្វើការពេញម៉ោង- ចំនួនគ្មានកំណត់ - ផុតកំណត់ទទួលពាក្យៈ ៣០ វិច្ឆិកា ២០១៦ រាល់ការងារទាំងអស់ត្រូវរាយការណ៏ទៅកាន់ប្រធានក្រុមនិងធ្វើការនៅជិតជាមួយប្រធានក្រុម។ប្រាក់ខែពី $130-200$ បន្ទាប់ពីធ្វើការសាកល្បងចំនួន៩០ថ្ញៃ ប្រាក់ខែនឹងត្រូវបានគេធ្វើការវាយតំលៃម្តងទៀត។តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវៈ- Performs graphic design- Make clipping path and masking- Photography retouching, cleaning and color correction នៅកន្លែងធ្វើការអ្នកកាត់តរូបភាពទាំងអស់អាចទទួលបានជំនាញបន្ថែមនិងបច្ចេកទេសថ្មីៗដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍន៌ បន្ថែមនិង ពង្រឹងលើគុណភាពការងារ ល្បឿននៃការងារ ដើម្បីបំពេញតំរូវការរបស់អតិថិជន។
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Arts/Creative Design
SC BIZ INCUBATOR PTE LTD (General Business)
**​ A Singapore investor is looking for hardworking and honest drivers- Driver who meets the requirements will take care of a car fully paid by the investor- Driver pays for gas and weekly rentals to investor company
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
柬单点信息科技有限公司 (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work
柬单点信息科技有限公司 (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
ANGKOR INTELLIGENCE (General Business)
Contact prospects via phone call, E-mail, social network and meet face to face -Develop relationship with prospects and convert them to customers-Answer customer’s inquiries about the product via phone call, Facebook… -Personal selling & close deal-Deliv
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Retail Sales/General
Complete Living Inc Co.,Ltd (General Business)
Organizing the office and assisting associates to optimize processes- Sorting and distributing communications in a timely manner- Organize office and assist associates in ways that optimize procedures- Sort and distribute communications in a timely manner
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Secretarial
WarmMoon Corporation (General Business)
1. Viral & increase brand awareness in a positive manner and create brand loyalty.2. Create a business marketing plan to increase overall sale, market share and profit margin.- Online campaign through social Media platform ( Line, Facebook, Instagram,Goog
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Marketing/Business Development
88 Points (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Marketing/Business Development
Amory Co., Ltd (General Business)
* Role and Responsibilities 工作职责:-Well know the whole process on how to set up and manage on valuation Team有能力、理解如何设计估价工作组和带领全组人-Supervise on survey and inspect properties as needed监督、检查需求地产案子-Prepare professional property valuation reports in a timely ma
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management
PNC 365 (General Business)
IT Support team working on maintains the computer networks of all types of departments, providing technical support and ensuring the whole company runs smoothly. IT Support monitors and maintains the company computer systems, installs and configures hardw
Full Time | Kandal | Junior Executive | Sales / Eng/Tech/IT
Sun Grace Sports (Cambodia)Co., Ltd (General Business)
** 工作描述- Check all account and financial documents- Journalizing all expensive transactions into Quick Books.- Do bank transaction such as deposit, transfer both local and international, and cash withdrawal.- Data entry - Invoicing - Control account payab
Full Time | Kandal | Junior Executive | Accounting

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!