Sort by
QueenBee Cafe (General Business)

- ត្រូវមានអាយុចាប់ពី18-30ឆ្នាំ - ឧស្សាហ៏ព្យាយាម មានទំនួលខុសត្រូវ និយាយស្តីទន់ភ្លន់ - ចេះភាសាជាតិ និង អង់គ្លេសប្រើការបាន - មានបទពិសោធន៏ការងារកាន់តែប្រសើរ វេនធ្វើការ 07:00 – 17:00 នឹង 11:00 – 20:00

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Watch Shop (General Business)

-Design and implement department policies and procedures -Organize office operations and procedures -Control correspondences -Liaise with other offices / departments -Admin. related databases -Administer contracts and highly confidential documents -Administration letter (In & Out-documents) -Purchase products -Handle proper record of data -Supplier management -Communication with all suppliers

Full Time,Part Time | Phnom Penh | Junior Executive | Top Management
Watch Shop (General Business)

- Experience over 1 year - Thai Is good (Speaking , reading, writing , listening skill.....) -Can teach only part time -Female only -Friendly and honesty

Part Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General Work
Watch Shop (General Business)

- Experience over 1 year - Chinese is good (Speaking , reading, writing ,listening skill.....) -Can teach only part time -Female only -Friendly and honesty

Part Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
Cambodian Heng Xin Real Estate Co.,Ltd (General Business)

• អនុវត្តន៏ផែនការណ៏លក់ប្រចាំថ្ងៃ • ណែនាំ និងបង្ហាញគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ទៅដល់អតិថិជន • សិក្សារអំពីសកម្មភាព និងតម្លៃលក់របស់ដៃគូរប្រគួតប្រជែងនៅលើទីផ្សាររាយការណ៏ទៅប្រធាន • ផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីបង្កើនការលក់ដល់ក្រុមហ៊ុន • ស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន • ត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អ និងចេះសម្របសម្រួលការលក់ជាមួយអតិថិជនបានល្អប្រសើរ • រៀបចំរបាយការណ៏លក់ប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំខែដល់ប្រធានផ្នែកលក់

Full Time | Sihanoukville | Fresh/Entry Level | Retail Sales/General
LSN GROUP (Cambodia) (General Business)
• ស្វែងរកអតិថិជន សក្តានុពល • ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយអតិថិជន • ចុះជួបអតិថិជនផ្ទាល់ដើម្បីពន្យល់ ណែនាំ ពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន • ដោះស្រាយបញ្ហានានា ជាមួយអតិថិជនបើមាន • សិក្សាទីផ្សារនិងរកយុទ្ធសាស្រ្តវាយលុកទីផ្សារ • ត្រូវមានរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃ • ការងារផ្សេងៗទៀតអាស្រ័យលើអ្នកគ្រប់គ្រង
Part Time | Phnom Penh | Non-Executive | Retail Sales/General
LA&S LOGISTICS (CAMBODIA)CO LTD (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Sales-Corporate
Dermal Essentials (Cambodia) Pte.,Ltd. (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
SR Alliance Trading (General Business)
-Report to manager about customer request/demand-Find new strategies to push sale-Meet and exceed sales targets set by the Company-Provide excellent customer service and product knowledge to customers-Maintain documentations of sales and activities-Build strong relationship with existing and new customer-Report daily, weekly, monthly sales to manager
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
SR Alliance Trading (General Business)
1. អនុវត្តតាមផែនការលក់2. ត្រួតពិនិត្យការលក់ប្រចាំថ្ងៃ និង តាមដានសក្មមភាពលក់របស់បុក្គលិកផ្នែកលក់ និងធ្វើរបាយការណ៏ជូនទៅអោយប្រធានផ្នែកលក់3.​ ពិនិត្យមើលសកម្មភាព និង តម្លៃគូប្រកួតប្រជែងធ្វើការរាយការណ៍ទៅ ប្រធានផ្នែកលក់4. ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៏លក់ប្រចំាថ្ងៃ និង របាយការណ៏ប្រចំាំខែ របស់បុក្គលិកប្រចំាផ្នែកលក់5. បញ្ជូនរបាយការណ៏លក់ប្រចាំថ្ងៃទៅដល់ប្រធានផ្នែកលក់ មុនម៉ោង 5:30 pm6. ពិនិត្យនិងផ្ញើរបាយការណ៏លក់បុគ្គលិក ទៅអោយប្រធានផ្នែកលក់ រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍7. ពិនិត្យមើលការលក់ និង មតិអតិថិជនរាយការណ៏ជូនប្រធានផ្នែកលក់8. ផ្តល់យុទ្ធសាស្ត្រដល់​បុគ្គលិកផ្នែកលក់ដើម្បីបង្កើនការលក់9. សម្រប់សំរួលប្រតិបត្តិការណ៏រវាងដេប៉ូ តូបលក់ទំនិញ និងបុក្គលិកផ្នែកលក់10. មានការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ​បុគ្គលិកផ្នែកលក់ តូបលក់ទំនិញ និងដេប៉ូ11. ចេះដោះស្រាយបញ្ហានៅលើទីផ្សារដោយខ្លួនឯង12. ភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកគ្រប់គ្រងដាក់អោយ
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Top Management
SR Alliance Trading (General Business)
- Job Announcement, Recruiting, interviewing & selection as per requested byrespective function.- Prepare New employees probation Job offer/ Employment Agreement- Delivering, training, including inductions new staff- Developing implementing policies issues such equal opportunities, disciplinaryprocedures- Prepare the staff contract and updating- Alert line management and updating file for employment contract- Keep records and staff information in safety- Take apart of evaluations staffs- Managing security and cleaning team- Issue Employee certification & recommendation- Working closely others Dep.- Control staff attendance, sick leave, annual leave,- Update staff turnover & Organization Chart- Maintain employees documents & filling- Employee relation and staffs engagement- Perform other tasks assigned by management
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Human Resource
Bernofarm Pharmaceutical Company - Indonesia (General Business)
- Salary : $300 - $ 500 Depends On Experience ( minimum 2 years experience requirements ) - Approaching Nursing homes, - Clinics , Meeting Doctors & OT/ICU staff to promote products and purchase department for negotiation.- Achieving targets as defined by the organisation.- Implement the sales strategies of the organisation in the respective territory.- Perform various activities to boost the sales- Two wheeler is Mandatory
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Nurse/Medical Support
Talk2 Solutions Co., Ltd (General Business)
- Answer calls and respond to emails- Handle customer inquiries both telephonically and by email- Research required information using available resources- Manage and resolve customer complaints- Provide customers with product and service information- Enter new customer information into system- Update existing customer information- Identify and escalate priority issues- Route calls to appropriate resource- Follow up customer calls where necessary- Document all call information according to standard operating procedures- Complete call logs
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Talk2 Solutions Co., Ltd (General Business)
- IT troubleshooting and answering IT questions.- Assist Manager on Network setup and testing- Back end web support- Computer, Printer and Electricity maintenance- Database support and Graphic design- Software and hardware installation- Install all networks and all servers structure (Hardware and Software)- Ensure the integrity and availability of database and all servers performance- Ensure the protection and storage of data- Define and implement security plan, anti-virus, Firewall, Password, Profits of Talk’s Core System- Support and Manage IT Policy and Data Back-Up Plan- Monitor and conduct inventory of Hardware and Software in Branches and Head Offiice.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | IT-Network/Sys/DB Admin
Panwell Trading Development Co.,Ltd (General Business)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Civil Engineering/Construction

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!