Sort by
Botaya Village (Food and Berverage)
+បរិយាយពីការងារ - ទទួលខុសត្រូវរាល់ការកម្ម៉ង និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន. - មានភាពរហ័សរហួនក្នុងការងារ. - ត្រូវសហការជាមួយក្រុមការងាររៀបចំហាងឲ្យរួចរាល់នៅមុខពេលនិងក្រោយពេលបើកហាង. - ត្រូវរៀបចំកន្លែងអង្គុយនិងបរិស្ថានក្នុងហាងឲ្យមានរបៀបរៀបរយប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់នៅមុនពេលបើកហាងនិងមុខពេលដល់ម៉ោងបិទហាង. - យល់ដឹងពីតំរូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ហាង. - ត្រូវចូលរួមរៀបចំនិងចូលរួមបំពេញការងារក្នុងប្រតិបត្ដិការប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានស្វាហាប់.
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Customer Service
Botaya Village (Food and Berverage)
- មានជំនាញក្នុងការឆុងកាហ្វេ ភេទជ្ជះផ្សេងៗ និងអាហារផ្សេងទៀត. - ទទួលខុសត្រូវរាល់ការបញ្ជាទិញ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន. - រក្សាអនាម័យ. - ត្រូវសហការជាមួយក្រុមការងារ -មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបម្រើការងារ -មានជំនាញកុំព្យូទ័រខ្លះ(Microsoft Word and Microsoft Excel) - មានឥរិយាបថល្អ ចេះបម្រើអតិថិជន ។
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
Botaya Village (Food and Berverage)
+បរិយាយពីការងារ - មានជំនាញក្នុងការឆុងកាហ្វេ ភេទជ្ជះផ្សេងៗ និងអាហារផ្សេងទៀត. - ទទួលខុសត្រូវរាល់ការបញ្ជាទិញ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន. - រក្សាអនាម័យ. -មានការបង្កើតភេទជ្ជះថ្មីៗ -បង្កើតនៅគំនិតច្នៃប្រឌិត និងរូបមន្តថ្មីៗ . -ទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក. -ទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងស្តុក.
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management
The Secret Garden at Otres (Food and Berverage)
The Secret Garden at Otres Beach is a family run hotel with a popular beachfront restaurant. We are currently looking for a hands-on manager to run our busy restaurant. Responsibilities will include: Managing a team of 10 staff Customer service and problem solving Scheduling Beverage ordering Special events planning Maintaining a great relationship with guests and staff alike
Full Time | Preah Sihanouk | Manager | Food/Beverage/Restaurant
AJINOMOTO (CAMBODIA) CO., LTD. (Food and Berverage)
– Control and responsible stock to be at all time – Make daily sales report every day– Responsible about sales target and sales activities in the market – Visit market and customer based on our regulation schedule by sales area– Control sales expends with accuracy,clear and transparent– Check information of competitor, as price and promotion – Write on invoice and delivery product to customer – Collect money from customer – Always follow sales policy- Other companies authorized to do.
Full Time | Battambang | Junior Executive | Sales-Corporate
Tastigo Enterprise (Food and Berverage)
Responsibilities:- Responsible for aspects of retail operations, including sales processing, promotion activities, managing of manpower allocations, managing & motivating of retail staffs, stock level monitoring, and etc.- Review, accurate and complete daily/weekly/monthly reporting for the management.- Ensure and maintain products quality standard- Work closely with the Operations Manager on performance and customer satisfaction.- Assist with training, developing, measuring performance, disciplining, as assigned- Assist with reviewing and researching financial reports, including reviewing the monthly profit and loss statements and payroll to ensure monthly budget requirements are achieved- Ensure that the outlet remains clean, organized and properly functioning, and that all equipment is properly maintained- Ensure health, safety and sanitation standards are followed at all times- Provide outstanding customer service in a timely manner to both guests and fellow employees- Perform other duties as assigned
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management
Twenty Forty (Food and Berverage)
- Recruiting and Selection process- Labor Compliance management- Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions- Continually evaluates compensation policies and procedure - To establish Human Resources Dept. objectives, plans, budget and policies- Maintains company staff by establishing a recruiting, testing, and interviewing program; counseling managers on candidate selection; conducting and analyzing exit interviews.- Provide administrative support to ensure that all operations are maintained in an effective and smoothly.- Monthly report to Manager team or owner- Staff welfare, benefit and working condition- Ensure staffs are working in the safe and positive working environment where there is no discrimination, harassment, violation, office politics and dangers.- Perform other duties as assigned by Top Management team.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Top Management
DFI LUCKY PRIVATE LIMITED (Food and Berverage)
1. Conduct learning and development need analysis within retail operations and prioritize and align those needs to departmental and organizational learning and performance goals and objectives; 20%2. Design, develop, and deliver effective training programs and courses which enhance the knowledge, skills, and abilities of our store employees for their current and future roles as well as organizational performance; 20%3. Develop close partnerships with line managers (store managers, operations manager, etc.) and store trainers to gain knowledge of work situations and identify learning or competency gaps and track progress of the participants; 15%4. Update existing courses to ensure that they are accurate and credible and continue to meet business needs; 10%5. Build and foster a learning culture among employees of all levels so that they take personal responsibility for their own learning; 10%6. Select appropriate methods of training delivery, develop effective training materials, and make necessary logistics arrangements to maximize learning outcomes for employees; 5%7. Develop and/or select appropriate tools or measurements to evaluate the effectiveness of training activities or programs; 5%8. Develop accurate course catalogues and assist employees in selection of appropriate courses for their learning and development objectives; 5%9. Maintain accurate learning and development budget, employee training records, and respond to employee inquiries regarding training programs; and 5%10. Keep abreast with industry knowledge, effective methods of training delivery, and new research findings or trends. 5%
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management
Dos Besos Mexican Restaurant (Food and Berverage)
One of Phnom Penh's newest and most popular restaurants, Dos Besos, is seeking experienced service / wait staff for the Tuol Tum Poung location. Full Time and Part Time positions available. Tuesday - Sunday, closed Mondays.Experienced candidates can earn $200-250/month + food $$ + TIPS!We are willing to train the right individuals, if you do not have the requisite experience.Salary will be commensurate with experience. Good English language skills needed, in addition to a strong work ethic, clean appearance, and a friendly personality.Come grow with our company!!Please contact Ms. Sony at 089800093, for any additional questions.Or, send your CV for consideration.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
World Dining Limited (Food and Berverage)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Patio Hotel & Urban Resort (Food and Berverage)
- Welcome customer- Check in and check out customer- Provice all innformation to customer- Know how to solve problem with customer- Other
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Customer Service
SINATRA INTERNATIONAL Co.,LTD. (Food and Berverage)
- ដឹកសំភារៈដាក់តាមដេប៉ូក្នុងភ្នំពេញ ឆែក និងត្រូតពិនិត្យសំភារៈដឹកចេញអោយគ្រប់ចំនួនតាមវិក័យបត្រ័ គ្មានការបែកបាក់- ថែទាំ និងសម្អាត រឺម៉កដែលខ្លួនបើក និងស្នើសុំជួសជុលប្រសិនបើខូច- ចេះអាន និងសរសេរភាសារខ្មែរ បើចេះភាសារអង់គ្លេសរិតតែប្រសើ- ស្គាល់ទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញច្បាស់- ការងារផ្សេងៗអាស្រ័យលើអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Logistics/Supply Chain
Oskar Bistro (Food and Berverage)
- Preparing, cooking and presenting dishes within your specialty- Managing and training any demi-chef de parties or commis working with you- Helping the sous chef and head chef to develop new dishes- Ensuring you and your team have high standards of food hygiene and follow the rules of health and safety- Monitoring portion and waste control to maintain profit margins- Ensures all the kitchen records are maintained properly at all times;
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Food/Beverage/Restaurant
BSE Co.,Ltd (Food and Berverage)
• Control Petty Cash• Awareness about tax declaration• Control AP and AR• Knowledge of the inventory accounting system• Bookkeeping all the transactions into the system• Prepare monthly payroll• Prepare monthly purchase report• Can be used Peachtree program in advance
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Top Management
Cambodia Beverage Company Ltd (Coca Cola) (Food and Berverage)
- Manage all related sales channel : distributors, wholesalers, MEP and others channel in respective region- Manage all distributors, wholesalers, MEP in respective region to ensure they are handle all portfolio & healthy profitable - Ensure that all distributor and wholesalers are compliance with Agreement - Review distributors investment to ensure that they are all have enough capital investment to meet Company Growth - Ensure delivery is meet customers satisfaction - Ensure that all wholesalers do not abuse pricing - Build good relationship with wholesalers and distributors - Maintain weekly stability to cover all daily, weekly and month sales volumes and cash plan- Able to be mobile for the role rotation which is part of career development
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!