Sort by
An Sin Construction (Construction / Building / Architecture)

- ទាំងពីរភេទ - អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ - រួសរាយរាក់ទាក់ និង មានគំនិតវិជ្ជមាន - មានបទពិសោធន៍ជាអ្នកឆុងកាហ្វេ ឬចេះឆុងកាហ្វេម៉ាស៊ីនកាន់តែល្អ - ម៉ោងធ្វើការ​ មានពីរវេន: 5:30 am- 12:30 pm, និង 12:30 pm- 8:30pm - ឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ - ប្រាក់ខែចរចាតាមបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្តែង

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General Work
An Sin Construction (Construction / Building / Architecture)

- គ្មានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន បើមានបទពិសោធន៍កាន់តែល្អ - រួសរាយរាក់ទាក់ នឹងមានគំនិតវិជ្ជមាន - ម៉ោងធ្វើការមានពីរវេន: 5:30 am- 12:30 pm, និង 12:30 pm- 8:30pm - ឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ - ប្រាក់ខែចរចាតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General/Cost Accounting
An Sin Construction (Construction / Building / Architecture)

- ចេះបញ្ចូលទិន្នន័យ រាល់ពេលទំនិញចេញ និងចូល - ចេះកាន់ស្តុក និងកាន់ឃ្លាំង - ស្មោះត្រង់ អាចធ្វើការជាក្រុមបាន - ម៉ោងធ្វើការ : 7:00 am- 5:00 pm. - ឈប់សម្រាក ២ថ្ងៃក្នុងមួយខែ

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General/Cost Accounting
CHEHOMABIS (Construction / Building / Architecture)
Architecture company is looking to a freshly graduated colleague specialized in modelisations and renders A perfect knowledge in sketch up and 3dmax is needed A strong creativity is a plus Fluent English is a must Flexible and strongly serious is the most important
Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Architecture/Interior Design
Home Master Group, Piling (Construction / Building / Architecture)
- Responsible for all document and other services Delivery. - Ensure all arrangement is completed in an accurate and timely manner
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Logistics/Supply Chain
VCSL Trading Co., ltd (Construction / Building / Architecture)
+ Responsibilities include but are not limited to:- Use InDesign and the full Adobe Creative Suite, as well as MS Word & PowerPoint to create compellingdesigns for print and web-based materials for public and specific audiences- Coordinate with project-based staff to design and format technical reports, monographs, and otherproject print materials and translate those materials into web features- Develop web banners and other graphics for VCSL- Coordinate with Communications team to design and format corporate materials, including brochures,marketing fliers, and booth displays to best represent VCSL- Develop or update social media platform landing page design and formats- Design email newsletters, develop HTML pages- Create web-based multimedia features- Manage printers including costing and quality oversight + LOCATIONVCSL is located at #464, Street 1966, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Sen SokInterested candidates should submit their resumes including the following to: malydasoeun81@gmail.com- Your CV in PDF- A cover letter explaining to us why you are the right candidate for the job- Portfolio attached in PDF (Student portfolio work is acceptable)You will receive an email confirming the selection and will be asked to bring in the soft copy of digital filesof previous work for review by the following:- 1 Illustrator file- 1 Photoshop file and the original to demonstrate editing skills- 1 In design package
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Arts/Creative Design
K.U.S Co., Ltd (Construction / Building / Architecture)
Job Description1) Handle the full set accounts and closing of monthly accounts 2) Handle petty cash and verify staff expenses3) General accounting, AP and AR and treasury issues4) Prepare and submit monthly and annual tax to Tax department5) To provide sales support in order fulfilment includes order processing, issuing Delivery Orders and Invoices, etc.6) Carry out accounting works related to Inventory Control which includes creating newitem code, maintaining miscellaneous item code at month end, entering stocks into theSQL system, adjusting stock arising from memo and generating month end stockitem and stock valuation, etc.7) Carry out work related to employee salaries which includes calculating and releasingemployee salaries, commissions and allowance,8) Prepares and prints monthly sales reports and financial reports.9) Performs proper filing and labelling of account related documents.10) Attend to customer enquiries via phone calls
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General/Cost Accounting
TRUST AC Co., Ltd. (Construction / Building / Architecture)
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Secretarial
Mega Asset Management Co., Ltd (Construction / Building / Architecture)
- Lead sales force to achieve assigned target- Prepare sales plan for the whole project- Contact potential customers - Promote sales by helping organize attractive events - Lead sales team to distribute flyers- Other tasks assigned by the manager
Full Time | Siem Reap | Junior Executive | Top Management
CCW - Construction Chemicals World Co., Ltd (Construction / Building / Architecture)
- Doing market research about the construction project information.- Doing market analysis.- To communicate and make relationship with relevant sectors (architecture company, construction company and other related ministry of the government).- Making data report to management in timely manner.- And do any other jobs as assigned by upper level.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Top Management
Y Chhe Group (Construction / Building / Architecture)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Top Management
四川公路桥梁建设集团有限公司驻金边办公事处 (Construction / Building / Architecture)
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Logistics/Supply Chain
Imagine Property Project Management Co. Ltd (Construction / Building / Architecture)
គំរោងសំរាប់លំនៅដ្ឋាន និង ហាងអាជីវកម្មផ្សេងៗជាងអគ្គីសនី-តំឡើងប្រអប់ឌីសុងទ័រ-តំឡើង ឌុយ កុងតាក់ភ្លើង អំពូល សៀគ្វី ។ល។-ចំណេះដឹងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ខ្សែភ្លើង(ខ្សែដី ខ្សែរន្ទះផ្សេងៗ)-រីករាយក្នុងការពង្រីកចំណេះដឹងរបស់អ្នក-គុណភាពការងារខ្ពស់ និង យកចិត្តទុកដាក់-ឆន្ទះក្នុងការស្ដាប់ និងធ្វើតាមការណែនាំ-ខិតខំធ្វើការងារ និង អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធជាងទឹក-តំឡើង ប្រព័ន្ធទឹកក្ដៅ និង ទឹកត្រជាក់-តំឡើង ប្រព័ន្ធទុយយោបង្ហូរទឹក-តំឡើង ស៊ីហ្វុនបង្ហូរទឹក-រីករាយក្នុងការពង្រីកចំណេះដឹងរបស់អ្នក-គុណភាពការងារខ្ពស់ និង ការយកចិត្តទុកដាក់-ឆន្ទះក្នុងការស្ដាប់ និងធ្វើតាមការណែនាំ
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Maintenance
Imagine Property Project Management Co. Ltd (Construction / Building / Architecture)
- Prepare Shop drawing for all build aspects- Prepare all detailed drawings about design and construction required by the Site Manager.- Participate in the survey, visit the site and check the details.- Exchange information with the site, workshop and other necessary departments during the drawing & construction processes.- Preparation of drawings, planning, sketching, and 3D rendering- Design new and creative designs to showcase to new clients.- Use Company supplied laptop & program to produce structural drawings, detailed drawings, shop/ As build drawing & documentation.- Maintain close contact with Design Team and project managers- Check that finished works are complete within specifications, regulations and contract provisions.- Help to estimate costs, prepare specifications for materials and carry out surveying and drafting- Considering the strength of various materials, e.g. timber, concrete, steel and brick, to see how their inclusion may necessitate a change of structural design.- Prepare information regarding design, structure specification, material, color, equipment, estimated cost and construction time.- Plan layout of project.- Prepared drawings to accurate scale.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Arts/Creative Design
Ng & Co., Ltd. (Construction / Building / Architecture)
1. Planning, supervise and control all workers and work duties at job site2. Responsible to finish all contract work before the scheduled time3. Work Quality Control - ensure the high quality of work at the job site (following the Contract work specification)4. Coordinate with client to ensure the project’s work run smoothly to completion5. Planning, preparing and controlling equipments and materials for site use in advance & on a daily basis6. Make daily and monthly progress report7. Prepare drawings in AutoCAD8. Perform other tasks as assigned by Manager9. Experience in Q.S. (Quantity Surveyor), B.O.Q. (Bill of Quantity) and Topographic Survey is an advantage10. Willing to learn the Waterproofing method, Soil Mechanics and other work11. Willing to do the work with other workers12. Willing to work under hot sun
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Industrial Engineering

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!