Sort by
IMAGE PRINTING GROUP (Broadcasting / Publishing)
1. ប្រមូលពត៌មានតាមតំបន់ដែលខ្លួទទួលខុសត្រូវ និងបានចុះទៅ2. ធ្វើអោយបានគ្រប់ផែនការដែលបានដាក់ជូន3. សាកសួរ និងតាមដានពត៌មានចាស់ដែលមានស្រាប់4. សហការជាមួយសមាជិកក្រុម ក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន អ៊ីមេក ព្រីនធីង អោយបានដល់អតិថិជនគោលដៅ5. ស្វែងយល់ពីទីផ្សារ និងបរិយាកាសអាជីវកម្ម6. បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អ និងស្និទ្ធិស្នាលជាមួយអតិថិជន និងដៃគូរអាជីវកម្ម 7. អនុវត្តតួនាទីជាភ្នាក់ងារលក់ដូចជា៖ បង្ហាពពីសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន អ៊ីមេក ព្រីនធីង ចរចារ តាមដានអតិថិជន 8. ត្រូវតែធានាអោយបានទាន់ពេលវេលា និងត្រឹមត្រូវទៅលើរបាយការណ៌លក់ប្រចាំសប្តាហ៍ 9. អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលចាត់តាំងដោយ ប្រធានផ្នែកលក់ ឬនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅ
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Retail Sales/General
IMAGE PRINTING GROUP (Broadcasting / Publishing)
1. Support LANs, WANs, network segments, Internet systems2. Maintenance and update company website. 3. Design logo, leaflet, banner etc. 4. Control Facebook page.5. Manage create e-mail for user in company6. Troubleshoot problems reported by staffs7. Maintain network and camera system security8. Install, maintenance and set up all user’s computer workplace, printer, scanner, photocopy machine ... etc. 9. Ensure proper running of IT equipment and systems10. Performing setup, installations and troubleshooting for problems related to hardware, software and application system11. Maintain desktop hardware configuration and operating systems (Mac os, Windows 7, Vista Window xp etc.)12. Administer servers, desktop computers, printers, routers, switches, firewalls, phones, personal digital assistants, smartphones, software deployment, security updates and patches.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | IT-Software
IMAGE PRINTING GROUP (Broadcasting / Publishing)
- Design all kinds of material (leaflet, books, Newspaper, name card, logo, brochures and magazine) up on request - Come up with creative and unique ideas - Able to handle with design by yourself, without copying other people design - Able to work with Lead Designer - Responsible for creating the look and feel of print projects - Be involved in the initial planning to implementation of design projects - Be involve in meetings to discuss concepts and ideas for design layouts, colors, images (photos, illustrations etc.), and other matters concerning overall graphic design - Undertake a significant number of projects/tasks including company Graphics Manual, Annual Report and lead web site design.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Arts/Creative Design
IMAGE PRINTING GROUP (Broadcasting / Publishing)
1. ដឹកជញ្ជូនឥវ៉ានឲ្យអតិថិជនតាមកន្លែង ។2. ទិញឥវ៉ាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ ។3. យក Sample ឲអតិថិជន និងទៅយក Sample ពីអតិថិជន ឬប្រមូលលុយ ។4. យកផ្លាកពីក្រសួង ក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័ន ឬអង្គការនានា ។5. អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលចាត់តាំងដោយ នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅ ។
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Logistics/Supply Chain
IMAGE PRINTING GROUP (Broadcasting / Publishing)
- Closely work with Account Manager on cash flows and expenditures- Work with cashiers to entering all transactions into Quick Books Accounting Software- Follow up all the advance payment made to staff- Follow up all outstanding invoice - Follow up all the accountant receivable and accountant payable have been clear- Assistant Account Manager in budgeting, budgetary control and cash flow management- Ensure the good following of procedure and check all voucher/receipt that received from the customers- Ensure accuracy and completeness of accountancy, bookkeeping and administrative records- Collect the information from account every day.- Check Accounting Report Every day and Month. - Tax: Monthly and Yearly.- Control Accounting Procedure - Prepare Accounting Policies and procedure.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General/Cost Accounting
SOH SEI CORPORATION, LIMITED (Broadcasting / Publishing)
- Responsible for maintaining and expanding the sales territory- Prepare weekly Sales Activity Report - Set weekly sales targets and report on variances.- Understand the market/competitor activities and plan selling and marketing strategies accordingly.- Maintain and develop relationships with past, current and future customers in person and via telephone calls and emails.- Be able to deal with customers complaints in a professional wa
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Retail Sales/General
KOFi Group (Broadcasting / Publishing)
• Greets all customers with a friendly smile.• Generates customer satisfaction; responds appropriately to customer concerns.• Communicates customer complaints/concerns to superior on duty.• Answers the KOFI telephone in a friendly manner using a professional greeting.• Sells and serves coffee and MONIN product to customers.• Adheres to all Company recipes and assessment.• Produces superior product presentation.• Trains customers on coffee and MONIN products and services.• Provides top quality espresso shots for hot and cold beverages.• Keeps KOFI counter and show room always clean• Actively perform duty in coffee break event• Respects company rules and procedures.
Full Time | Preah Sihanouk | Non-Executive | Food/Beverage/Restaurant
KOFi Group (Broadcasting / Publishing)
• Present and sell company products and services to the clients in the allocated zone• Prepare presentations, proposals and sales contracts. • Establish and maintain current client relationships. • Support customers through appropriate promotion, retraining, menu design…• Maintain good service through quality checks and other follow-up. • Identify and resolve client concerns. • Develop and implement special sales activity to reduce stock• Prepare a variety of status reports, including activity, closings, follow-up …• Feedback gathered information through field activity to appropriate company staff. • Coordinate company staffs to accomplish the work required to close sales. • Control sales revenue, achieving sales target and follow up late credit customers• Cooperate with Designer, Barista Team, Technician and Stock Controller to provide good services to the customers.• Develop and maintain sales materials and current product knowledge. • Respect company rules and policies.• Other duties as assigned.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
KOFi Group (Broadcasting / Publishing)
• Assist to maintain accounts receivable customer files• Assist to monitoring customer account details for non-payments, delayed payments and other irregularities• Assist to communicate with customers via phone, or email in order to make appointment for cash collection when required• Assist to carry out billing, collection and reporting activities according to specific deadlines• Assist to collect invoice for quench signature• Assist to deposit and transfer cash to bank when needed• Assist to monthly data collection related to item consumption, expire product, quantity usage, aging stock report, and warranty update• Assist to doing taxation compliance to labor law• Assist to process salary payment & system input on time and accurately• Assist to issue invoice when required • Assist to respect company rules and policies.• Other duties as assigned.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
HONG HUOT CO., LTD (Broadcasting / Publishing)
- Studying and understanding the business process.- Learning how to support users.- Design programs and programming as per user requirement.- Support users and guide users how to use system.- Trouble shooting, fix bugs, find out solution for users.- Create programming document for reference.- Other tasks will assigned by management.
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | IT-Software
KOFi Group (Broadcasting / Publishing)
• Maintain accounts receivable customer files• Monitoring customer account details for non-payments, delayed payments and other irregularities• Communicating with customers via phone, or email in order to make appointment for cash collection when required• Carry out billing, collection and reporting activities according to specific deadlines• Collect invoice for quench signature• Deposit and transfer cash to bank when needed• Monthly data collection related to item consumption, expire product, quantity usage, aging stock report, and warranty update• Doing taxation compliance to labor law• Process salary payment & system input on time and accurately• Issue invoice when required • Respect company rules and policies.• Other duties as assigned.
Full Time | Siem Reap | Non-Executive | Top Management
KOFi Group (Broadcasting / Publishing)
• Providing a high-level customer service process to the Kofi’s active and potential customers• Monitoring and reporting customer inquiries and complaints to sales supervisor• Propose to develop indicators that measure the desired customer service levels in order to monitor and control the desired service levels in the touch points• Maintain accurate and organized customer files• Providing regular statistical reports to the sales supervisor• Use strong consultative sales skills, negotiation and interpersonal skills (both oral and written), attention to detail, strong follow-up skills and motivation to make the sale• Work with local outside salespeople to assist in following up with any issues• Ensure that all new goods in showroom always clean• Handle stock on KOFI showroom ensuring it is correctly between report and stock on hand• Records all borrow items related stock on KOFI showroom and make sure all product available for selling on public holiday and weekend• Follow company policies and procedures.
Full Time | Preah Sihanouk | Junior Executive | Retail Sales/General

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!