Sort by
SEREY OUDOM MICROFINANCE PLC., Head Office (Banking / Finance / Insurance / Investment)
ការទទួលខុសត្រូវចំបង  បញ្ចូលពត៌មានអតិថិជនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ ត្រួតពិនិត្យសាច់ប្រាក់ក្នុងបញ្ជីនិងរាប់សាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ រៀបចំឯកសារចំណូល និងចំណាយ
Full Time | Kandal | Non-Executive | Sales / Financial Service
SEREY OUDOM MICROFINANCE PLC., Head Office (Banking / Finance / Insurance / Investment)
*** ការទទួលខុសត្រូវចំបង ដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការឥណទានប្រចាំសាខា ដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រង មន្រ្តីឥណទានដើម្បីផលិតភាពការងារ មានការកើនឡើងនិងសម្រេចបាននូវផែនការឥណទានប្រចាំសាខាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់
Full Time | Kandal | Non-Executive | Banking/Financial
BNKC (Cambodia) Microfinance Institution Plc (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- Select the site to operate;- Promote the products (both existing and new) and provide financial service to clients;- Build a good relationship with local authorities to get their supports for loan documents process;- Helps customers by answering questioD81
Full Time | Kandal | Senior Executive | Top Management
Borribo Microfinance Institution Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ(មន្រ្តីឥណទាន)-ផ្តល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជន-ផ្សព្វផ្សាយ និងស្វែងរកអតិថិជនសក្តានុពល-ធ្វើការទំនាក់ទំនងសាធារៈនៅតំបន់ប្រតិបត្តិការ-រៀបចំឯកសារឥណទានដើម្បីផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជន-ធ្វើការដោះស្រាយរាល់ប្រាក់កម្ចីដែលសងត្រឡប់យឺតយ៉ាវ-គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ (ផ្តល់ប្រាក់ និងប្រមូលប្រាក់) អោយស្របតាមគោលការណ៍-អនុវត្តន៍ការងារផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
Full Time | Kandal | Junior Executive | Banking/Financial
THYA K-Tech Co., Ltd (Construction / Building / Architecture)
- To assist Production Manager in production planning- To assist Production Manager in doing quality check and report to the production manager- To assist Production Manager in arranging the meeting- To assist Production Manager in implementing company procedures and guidelines- To prepare Monthly work plan- To assisting Production Manager in monitoring production process- To assist Production Manager in following up Stock Controller- To do other tasks assigned by Production Manager
Full Time | Kandal | Junior Executive | Process Design and Control
YI DA MANUFACTURER CO., LTD. (Manufacturing / Production)
We are a well-developed garment industry with factories over Asia and seeking for a high calibre Assistant Finance Manager for our  Finance team in Cambodia,.***Assistant Finance Manager***Senior Accountant Officer description:- Control Petty Cash- Control AP and AR- Knowledge about the inventory accounting system- Prepare monthly payroll- Prepare Monthly sale & Inventory report- Generate or Prepare Monthly P&L, Balance Sheet, Cash-flow and other financial statement- Reconcile bank statement with the cash book and with the system as well- Prepare monthly purchase report- Control the billing process and payment to the suppliers and vendors- Other tasks assigned by the Manager
Full Time | Kandal | Non-Executive | Quality Control/Assurance
Heng Sambath rice (Industrial Products)
ខ្ញុំ​ត្រូវការជ្រើសរើស​ បុគ្គលិកផ្នែក​គណនី​មួយរូប​ មានប្រពន្ធកត់ត្រាក្នុងកុំព្យូទ័រហើយស្រាច់។​ បើកមានចំណាប់អារម្មណ៍​សូមទាក់ទងមកលេខ​012 911699 /079 911699
Full Time | Kandal | Senior Executive | General/Cost Accounting
Garments Factory (Manufacturing / Production)
Job duties is to help factory manager
Full Time | Kandal | Senior Executive | Secretarial
Amret (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** ទីតាំងបម្រើការងារ ៖ សាខាខេត្តកណ្តាល ០១ ។- បើកបរជូនបុគ្គលិក សំរាប់ប្រតិបត្ដិការការងារ តាមការចាត់ចែង របស់ផ្នែក រដ្ឋបាល ឬ នាយករងសាខាខេត្ដ- ត្រួតពិនិត្យ ជួសជុល និងថែទាំរថយន្ដ ដោយធានាបាននូវភាពគ្រប់គ្រាន់ និងល្អប្រសើរក្នុងការធ្វើដំណើរ- រាយការណ៏ នៃការប្រើប្រាស់ ប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់រថយន្ត ទាំងអស់ របស់អម្រឹត ទៅ MTO ដើម្បីធានាឱ្យមាន ភាពត្រឹមត្រូវនិង ជាក់លាក់- ដឹកជញ្ជូនសំភារៈ ហើយផ្គត់ផ្គង់សំភារៈទៅតាមសាខារបស់ អម្រឹត- ធានាអោយបាននូវសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ- ធ្វើការកត់ត្រាពីការប្រើប្រាស់រថយន្ត- ការងារផ្សេងៗទៀត ដែលប្រធានប្រគល់ជូន
Full Time | Kandal | Non-Executive | Driver
មង្គលភ្នំពេញហ្វាយនែនភីអិលស៊ី (Banking / Finance / Insurance / Investment)
• រៀបចំផែនការ យុទ្ធសាស្រ្ត និងចាត់ចែង ដឹកនាំការងារគ្រប់ផ្នែកក្នុសាខា រួមមាន៖ កិច្ចការធនធានមនុស្ស ទីផ្សារ(ម៉ាឃែតធីង) ឥណទាន សាច់ប្រាក់ គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ច្បាប់ និងអភិបាលការងារសាខា។• សម្របសម្រួល និងជួយជំរុញការធ្វើសវនកម្មក្នុងសាខា អោយមានដំណើរការល្អ។• ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តផែនការការងារគ្រប់ផ្នែក ហើយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើង និងតម្រង់ទិសការងារ ពេលដំណើរការការអនុវត្តផែនការអោយបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា។• ដឹកនាំ ចាត់ចែង អនុវត្ត ផែនការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព របស់បុគ្គលិកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន។• រៀបចំរបាយការណ៍លទ្ធផលប្រចាំខែជូនថ្នាក់គ្រប់គ្រង។
Full Time | Kandal | Non-Executive | Top Management
DIG88软件开发公司 (Information Technology / Digital)
1、Monitor All website ;include HongKong datacenter Sinagpre Datacenter and Other System in our monitor website 2、Used cacit to check the traffice every 30min, and if have any exception need report to me ,and record , About Malaysia need report to Hoyee , 3、User Zabbix to monitor website , if have any exception need report to me faster , all need record and send email to me every day.4、Assist contact local ISP and other about working responsibilities, Like metfone、Ezecom 5、Assist maintain our office and the new crown casino network problem and computer problem 6、Assist regular clear Crown casino office computer software and some non-working files7、Record every days monitor files and send report .8、Must login the customer skype and contact.9、Working Time need do the 24H support for IT Team 6 person 10、Obey manage Arrange temporary affairs.
Full Time | Kandal | Senior Executive | IT-Software
Takhmao Holiday Travel & Tours (Hotel / Resort / Travel)
- Welcome Passengers- Responding to customer inquiries. - Check ticket and booking ticket- Completing a required report in system, sending to team leader/supervisor- Able to work independently with strong follow up tenacity - Other related duties as manager assigned Job Requirement
Full Time | Kandal | Junior Executive | Customer Service
HRINC (Cambodia) Co., Ltd (Human Resource / Recruitment)
- Perform daily checking of meter reading at white product loading gantry- perform daily tank gauging and ensuring data record is accurate- be responsible for white product movement in terms of report accuracy- perform daily physical stock in petrol-stock system, based on delivery notes- Reconciliation of all stock movements, investigations and ensuring that any losses or gains are identified and reported to Head of Department- ensure coordination with Operations Department for the posting of inventory gain/loss - handle random checking on loading of white product into trucks - Other task assign by team leader.
Full Time | Kandal | Non-Executive | Purchasing/Material Mgmt
DIG88软件开发公司 (Information Technology / Digital)
1、Monitor All website ;include HongKong datacenter Sinagpre Datacenter and Other System in our monitor website 2、Used cacit to check the traffice every 30min, and if have any exception need report to me ,and record , About Malaysia need report to Hoyee , 3、User Zabbix to monitor website , if have any exception need report to me faster , all need record and send email to me every day.4、Assist contact local ISP and other about working responsibilities, Like metfone、Ezecom 5、Assist maintain our office and the new crown casino network problem and computer problem 6、Assist regular clear Crown casino office computer software and some non-working files7、Record every days monitor files and send report .8、Must login the customer skype and contact.9、Working Time need do the 24H support for IT Team 6 person 10、Obey manage Arrange temporary affairs.
Full Time | Kandal | Senior Executive | Sales-Corporate
KK Fund Leasing Plc (Banking / Finance / Insurance / Investment)
Develop annually and monthly disbursement plan;- Control bad debt exposure and expenses,- Initiating legal or other recovery actions against non-payers;- Responsible for the day-to-day supervision of the credit officers’ portfolio of sensitive accounts;- Formulates the work plan for the CO team and co-ordinates implementation of the plan;- Ensures that in attending to their portfolio, COs’ work is directed to achieve.- Follow-up the process of product enters into market.- Other task ordered by management
Full Time | Kandal | Non-Executive | IT-Network/Sys/DB Admin

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!