Sort by
People's Association for Development (Banking / Finance / Insurance / Investment)
• រៀបចំផែនការសកម្មភាពការងារប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ• ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានដល់អតិថិជនគោលដៅ• ចុះធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណប្រាក់កម្ចីឥណទាន• រៀបចំសំណុំបែបបទឥណទានសំរាប់អ្នកខ្ចី• ប្រមូលប្រាក់កំចីប្រចាំខែ• រាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់ប្រចាំថ្ងៃ និងធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ និងរាយការណ៍ជូនប្រធានក្រុមការងារឥណទាន• អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលប្រធានក្រុមឫនាយកតម្រូវ• រៀនធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលិកដែលមានជំនាញ ដើម្បីឲ្យក្លាយជាមន្តីឥណទានជំនាញ (សម្រាប់អ្នកមិនមានបទពិសោធការងារ)• អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលប្រធានក្រុមឫនាយកតម្រូវបញ្ជាក់ៈ បើលោក អ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមរៀបចំ CV និង Cover Letter ផ្ញើមកឲ្យបានលឿន អ្នកផ្ញើមកមុន និងមានឱកាសត្រូវបានជ្រើសរើសមុន ពីព្រោះតួនាទីនេះត្រូវការជ្រើសរើសបន្ទាន់ ។-នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវធ្វើការពិនិត្យCV របស់បេក្ខជន ប្រសិនបើមានបេក្ខជនគ្រប់គ្រាន់ យើងនឹងពិនិត្យជ្រើសរើស CV និងសំភាសជាបន្ទាន់មុនកំណត់ ។ តែបើករណីមិនមានបេក្ខជនគ្រប់គ្រាន់ យើងនឹងកំណត់យកថ្ងៃ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ជាថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យចុងក្រោយ ។
Full Time | Kandal | Non-Executive | Banking/Financial
People's Association for Development (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- រៀបចំផែនការ សម្របសម្រួល ចាត់ចែង និង ដឹកនាំក្រុមការងារដោយផ្ទាល់ ។- ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតំលៃការងារជាប្រចាំ និងតំរង់ទិសមន្រ្តីឥណទានអនុវត្តការងារដើរតាមផែនការ និងតាមគោលការណ៍នានារបស់សមាគម ។- ជម្រុញឲ្យការផ្តល់កម្ចី និងការសងត្រឡប់មកវិញ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ និងសំរេចតាមផែនការដែលបានគ្រោង។- ដឹកនាំការផ្សព្វផ្សាយផល្លិតផលក្នុងតំបន់គោលដៅ ។- ដឹកនាំការដោះស្រាយបញ្ហានៅតាមមូលដ្ឋាន។- អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលនាយកតម្រូវបញ្ជាក់ៈ បើលោក អ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមរៀបចំ CV និង Cover Letter ផ្ញើមកឲ្យបានលឿន អ្នកផ្ញើមកមុន និងមានឱកាសត្រូវបានជ្រើសរើសមុន ពីព្រោះតួនាទីនេះត្រូវការជ្រើសរើសបន្ទាន់ ។- នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវធ្វើការពិនិត្យCV របស់បេក្ខជន ប្រសិនបើមានបេក្ខជនគ្រប់គ្រាន់ យើងនឹងពិនិត្យជ្រើសរើស CV និងសំភាសជាបន្ទាន់មុនកំណត់ ។ តែបើករណីមិនមានបេក្ខជនគ្រប់គ្រាន់ យើងនឹងកំណត់យកថ្ងៃ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ជាថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យចុងក្រោយ ។
Full Time | Kandal | Non-Executive | Top Management
YAB DESIGN LIMITED (General Business)
- Action purchasing requirements in accordance with established procedures that support operational requirements.- Proactively monitor and follow up quotations and purchase orders to ensure that on time delivery is met.- Action and resolve transactional purchasing queries in a timely manner.- Review goods and services pricing on an ongoing basis to ensure consistency and value is maintained.- Build and maintain strong relationships with key internal and external supplier and client stakeholders.- Coordinate the transportation of goods between suppliers and sites- Present neat documentation, correspondence and records as requested
Full Time | Kandal | Junior Executive | Purchasing/Material Mgmt
KAOTEX GARMENT CO.,LTD (Clothing / Garment / Textile)
-Collaborating with sales, suppliers and distributors-Calculate the usage of materials and place order-Follow up the production situation from the beginning to the end.
Full Time | Kandal | Junior Executive | Merchandising
YI DA MANUFACTURER CO., LTD. (Manufacturing / Production)
Full Time | Kandal | Non-Executive | Secretarial
Leurban (Property / Real Estate)
• To achieve monthly sales target• Will be responsible with clients• Keep and record of all customer feedback and follow up• Other task assign by manager
Full Time | Kandal | Junior Executive | Marketing/Business Development
ដេប៉ូទួលក្រសាំងលក់គ្រឿងសំណង់​ (Property / Real Estate)
Full Time | Kandal | Junior Executive | Top Management
GIN WIN INDUSTRY (CAMBODIA) Co., LTD (General Business)
- Fabric and accessories following up in garment factory; sample developing, bulk production and delivery follow up;- Communication with clients about all orders, order following up and details and quality control;- Trims purchase during order production;- Communication with Merchandisers and QC from client companies; organize client and QC people visiting and product inspection in the factory;- All production and shipping documents( production, shipping, stock rest and payment collect) to be followed;- Related factory compliance cases following up;- Finish the  other  merchandising work assigned by factory manager.
Full Time | Kandal | Junior Executive | Top Management
Leurban (Hotel / Resort / Travel)
Responsible for the smooth, efficient, cost effective operation of the Housekeeping Department including labor management, inventory control, and the development and maintenance of a positive and supportive work environment and inter/intra departmental relationships Prepares daily work schedule to meet occupancy demands and room turn Analyzes daily room turn and makes staff or procedural adjustments as necessary Manages Housekeeping Rooms personnel Ensures aggressive cleaning of vacant dirty rooms during tight turns; punches vacant ready rooms, and provides any other assistance as needed on guest floors Inspects and evaluates physical condition of the hotel daily for cleanliness and necessary repairs Works closely with Guest Services Manager to resolve all room discrepancies before the end of each day Coordinates out-of-order rooms and room maintenance with Guest Services and Engineering Possesses full knowledge of all matters relating to the proper administration of the Housekeeping department Possesses full knowledge of the specific duties, responsibilities, and skills of each member of the Housekeeping department, and performs in any capacity as needed Maintains close contact and ensures good communication with Team Members Investigates guest complaints and takes corrective measures Encourages a positive attitude among Team Members and treats guests and fellow Team Members with courtesy and respect Interviews and makes recommendations regarding hiring of personnel Provides training for Team Members regarding OSHA regulations, department policies and procedures, operation of equipment, and daily tasks Provides Team Member safety training to prevent accidents, comply with OSHA regulations, and ensure hotel life safety Coordinates departmental activities to coincide with other hotel department requirements in order to maintain the overall cleanliness of the guestrooms, public areas, and other assigned areas of responsibility Coordinates the repair of Housekeeping equipment such as vacuums, buffers, carts, and furniture Other duties as assigned
Full Time | Kandal | Junior Executive | Secretarial
Active People's Microfinance Institute (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** មន្រ្តីវាយតម្លៃឥណទាន (១០នាក់) : ភ្នំពេញ តាកែវ ក្រុងតាខ្មៅភារកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវ-​ វាយតម្លៃសំណើឥណទានដោយយោងតាមគោលការណ៌ និងនិតិវិធីឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថាន។- ត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិឥណទានរបស់អតិថិជនតាមប្រព័ន្ធ CBC។- ប្រមូលព័ត៌មានរបស់អតិថិជនដើម្បីសិក្សា និងវាយតម្លៃ រួចបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់អតិថិជន។- វាយតម្លៃអំពីលទ្ធភាពចំណូល ទ្រព្យធានា ស្ថានភាពអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។- ត្រូវចុះសិក្សា និងវាយតម្លៃដល់ទីកន្លែងករណីចាំបាច់។- រៀបចំសំណើឥណទានជូនទៅគណៈកម្មការឥណទានដើម្បីសិក្សា និងអនុម័ត្ត។- ភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតត្រូវបានកំណត់ដោយប្រធានក្រុមវាយតម្លៃឥណទាន។** អត្ថប្រយោជន៌អាក់ទីវភីភល ផ្តល់លខណ្ឌការងារ និងប្រាក់ខែសមរម្យ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំឆ្នាំ ប្រាក់លើទឹកចិត្ត ធានារាប់រង (គ្រោះថ្នាក់ និងសុខភាព) ប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្នែកសុខភាព ច្បាប់ឈប់សម្រាក់ (ប្រចាំឆ្នាំ ឈប់សម្រាកពេលមានជំងឺនិងឈប់សម្រាកពិសេស) ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់មង្គលការ និងពេលសម្រាលកូន ព្រមទាំងដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ។ លើសពីនេះទៀតគ្រឹះស្ថាននឹងផ្តល់ នូវឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រលើការអនុវត្តន៍ការងារជាក់ស្តែង និងឱកាសរីកចំរើននៃអាជីពការងារសម្រាប់គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់។
Full Time | Kandal | Junior Executive | Banking/Financial
SEES GLOBAL KH Co.,Ltd (Manufacturing / Production)
Full Time | Kandal | Non-Executive | Secretarial
SEES GLOBAL KH Co.,Ltd (Manufacturing / Production)
- Control Network and program- Maintenance all CCTV camera and computer in office- Other Task by Manager
Full Time | Kandal | Non-Executive | IT-Network/Sys/DB Admin
SEES GLOBAL KH Co.,Ltd (Manufacturing / Production)
- Develop all kind of glove- Develop new style advise by buyer- Design new and creative artworks
Full Time | Kandal | Non-Executive | Arts/Creative Design
GIN WIN INDUSTRY (CAMBODIA) Co., LTD (General Business)
- Fabric and accessories following up in garment factory; sample developing, bulk production and delivery follow up;- Communication with clients about all orders, order following up and details and quality control;- Trims purchase during order production;- Communication with Merchandisers and QC from client companies; organize client and QC people visiting and product inspection in the factory;- All production and shipping documents( production, shipping, stock rest and payment collect) to be followed;- Related factory compliance cases following up;- Finish the  other  merchandising work assigned by factory manager.
Full Time | Kandal | Junior Executive | Top Management
Perfect Growth Private Co, Ltd. (Clothing / Garment / Textile)
*Job Description:-Install, support and maintain hardware and software infrastructure according to best practices, includingrouters, aggregators, switches, Wi-Fi controllers and firewalls.- Perform telephone system support, and infrastructure setup- Perform regular security monitoring to identify any possible intrusions, Data backup- Provide network and host based security, incident response, firewall and VPN management and administration- Computer software and hardware support- Provide network documentation, monitor network usage, anticipate problems and suggest solutions- Work closely with colleagues to meet team goals and improve processes and practices- Perform other tasks as requested by Head of IT Service
Full Time | Kandal | Fresh/Entry Level | Science and Technology/Laborator

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!