Sort by
AN PISETH FINANCE Plc (Banking / Finance / Insurance / Investment)
តួនាទីនៃការងារ:- សាកសួរ និងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹងនាំតាមមូលដ្ឋានដើម្បីពន្យល់​និងផ្តល់​យោបល់​​អំពីការប្រើប្រាស់កម្ចីអោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់អតិថិជន។- ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលកម្ចីនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀតរបស់ស្ថាប័នដើម្បីបង្ហាញអតិថិជននូវ​របៀប​នៃ​ការប្រើប្រាស់
Full Time | Kampong Thom | Junior Executive | Bank/Insurance
Manulife(Cambodia) PLC (Banking / Finance / Insurance / Investment)
(02 Positions Based in Phnom Penh)(01 Position Based in Prey Veng)(01 Position Based in Kampong Thom)• Contribute to the total revenue of the company by delivering sales targets for the branches without IS and earn quarterly bonus based on performance and
Full Time | Kampong Thom | Junior Executive | Bank/Insurance
AMK Microfinance Institution Plc (Banking / Finance / Insurance / Investment)
-Contribute in a development of non-credit business planning, including of sale target, development of the​ effective selling approaches and channel management strategies for the branch.-Communicate and reinforce the implementation of non-credit selling strategies, including its marketing activities, to all sub-branch managers in all offices within the branch.-Reinforce the implementation of channel management strategies to ensure all channels, such as over-the-counter, ATM, agent, merchant, within branch are well managed with a higher quality of customer service, following a standard of office and customer service policies and procedures.-Play a significant role as a trainer of trainer within a branch to provide training and coaching of non-credit products and services to all Sub-branch Managers, Customer Relationship Officers, Mobile Banking Officers and Customer Service Officers.-Search for new corporate and other key potential customers to make presentation on sale, maintaining their relationship and collecting customer’s feedback for product and service improvement.-Provide technical supports to Customer Relationship Officers, Mobile Banking Officers, and Customer Service Officers, to ensure they could perform their tasks in an effective manner.-Regularly follow up the market and competition environment on non-credit products and services as well as its operational performance at the branch level.-Participate in providing feedback to Branch Manager for Sub-branch Manager performance appraisal.-Consolidate report of all CROs, CSOs and MBOs to BM and related Departments
Full Time | Kampong Thom | Junior Executive | Top Management
KREDIT Microfinance Institution Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
***Job Responsibilities:- Increase volume of deposit for achieving annual goal.- Be a representative of KREDIT to consult withcustomer to find out the customers’ problem or customers need wit suitable solution.- Face to face with potential clients to sell saving services and other KREDIT products.- Follow up the market situation of competitors in MFI sector.- Prepare strategic plans for deposit with BM, RM and Sale and Customer Service Department.- Cooperate with branch admin officer and Branch Manager to check and make sure all promotion material are ready before promotion starting.- Select potential area and arrange group promotion by asking the supporting from BM, CCO, CSO- Consult and lobby or encourage potential clients to use KREDIT services/products.- Monitor and follow up a selling process in responsible branch by reporting to BM, RM and Sale Department in monthly.- Collect information and contribute ideas about marketplace and competitor by reporting to related managers.- Understand all risks in selling process on all KREDIT service by reporting to related manager for finding the way to prevent and solve problem on time.- Cooperate with promotion agents in operation area such as TV, RADIO, NEWSPAPER, and MAGAZINE to strengthen on promotions etc.- Select the target with potential business owners, NGO, Church, Companies and other partners for business activities.- Establish and maintain a consistent corporate image throughout all product line, promotional materials, and events.- Perform other tasks by assigning from BM, RM, Sale Department and related managers inKREDIT.***Work Place : 152-Puok
Full Time | Kampong Thom | Junior Executive | Marketing/Business Development
VisionFund Cambodia (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- Assist WASH Program Coordinator to develop, coordinate and execute the annual operating plan of WASH financing program in compliance with the approved guidelines/ strategies of WASH financing program and VisionFund Cambodia- Assist WASH Program Coordinator to identify potential partners and WASH Program activities in respective branches- Ensure partners’ requirements are strictly adhered and followed through with satisfied quality, results and timeliness- Coordinate with branch staff to identify potential clients for WASH loan products- Support research team to conduct required market studies/ researches on WASH financing program- Deal with any problems/issues that may arise in the operating areas.- Perform other tasks as required by the supervisor to support the WASH financing program
Full Time | Kampong Thom | Junior Executive | Social and Consulting Service
Active People's Microfinance Institute (Banking / Finance / Insurance / Investment)
**ភារកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវៈ-ត្រូវចុះផ្សព្វផ្សាយនូវផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានឲ្យបានទូលំទូលាយទៅតាមគោលដៅដែលបានកំនត់។-ត្រូវចុះសិក្សា វាយតម្លៃអតិថិជន អំពីលទ្ឋភាពទំហំប្រាក់កម្ចី និងសមត្ថភាពសងត្រឡប់មកវិញរបស់អតិថិជន ដោយផ្អែកលើគោលការណ៌ និតិវិធី និងការណែនាំរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។-ត្រូវចុះដោះស្រាយបញ្ហាឥណទានជាមួយអតិថិជនក្នុងករណីមានការបង់យឺតយ៉ាវ ។-ត្រូវចេះបង្កើតទំនាកទំនងឲ្យល្អជាមួយភាគីដែលពាក់ព័ន្ធ ដូចជាអជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងដៃគូរអាជីវកម្មនានា។-ភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតកំនត់ដោយប្រធានក្រុមមន្រ្តីឥណទាន។
Full Time | Kampong Thom | Junior Executive | Banking/Financial
PHNOM PENH COMMERCIAL BANK (PPCB) (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- Authorize over the counter services (Account opening, Withdrawal, Deposit, Foreign Exchange, Internal fund transfer, International fund transfer).- Present bank’s product and services to customers including Deposit and Loan.- Handle and solve customer calls, inquiry and complaints.- Approve on ATM Card creation, Emboss Card, ATM Cash counting and Loading.- Control cheques, collecting cheque book from branches, clear local cheques report cheque clearing, deposit and inward cheques.- Collaboration and negotiation to other bank on interest rate to open another account when needed from management.- Preparing letter to other bank for bank purpose and /or submit to NBC in case needing to change on specimen.- Perform the operation all over the counters.- Daily open and close Branch operation on system.- Maintain good customer relations and refer customers to appropriate staff for new services to promote business for the bank.- Perform any special order by Management.
Full Time | Kampong Thom | Junior Executive | Banking/Financial
OPENNET (Information Technology / Digital)
-ចេញស្វែងរកអតិថិជនខាងក្រៅ-បិទខិត្តបណ្ណ័ ចែកខិត្តបណ្ណ័ អោយអតិថិជនទទួលដំណឹងពី Promotion របស់ក្រុមហ៊ុន-ជម្រុញការលក់សេវាកម្មអីនធើណេតដល់អតិថិជន
Full Time | Kampong Thom | Non-Executive | Sales-Corporate
KMP Development Co., Ltd. (Telecommunication)
- Preparation of monthly and yearly financial report in accordance with the latest accounting a standards.- Create and maintain process flow.- Control all daily report.- Maintain general ledger by transferring subsidiary accounts; reconciling entries.- Summarizes financial status by collecting information, preparing balance sheet, profit and loss, cash flow statement, statement of charges in equity.- Performing variance analyses and preparing account reconciliations.- Accruals, Fix-assets, revenue recognition & variance analysis.- Budgeting and forecasting and monthly management report.-Well manage accounting documents in file -Issue all accounting documents (Invoice, debit note..)-Check and verify on payment suppliers-check and price of material and spear part -Clear tax document (VAT)- Tax declaration, prepare tax document, tax filling.
Full Time | Kampong Thom | Fresh/Entry Level | General/Cost Accounting
YCP MicroFinance Ltd (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលឥណទាន សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងវាយតម្លៃពីលទ្ធភាពសងត្រលប់របស់អតិថិជន និងទ្រព្យបញ្ចាំដើម្បីធានាឥណទានដែលបានបញ្ចេញមានហានិភ័យទាប។- បញ្ចេញឥណទានឲ្យអតិថិជនគោលដោយធានាថាអតិថិជនទទួលបានសេវាឥណទានរហ័យ ងាយស្រួល និងអាចទុកចិត្តបាន។- រៀបចំ និងបំពេញឯកសារឥណទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ តាមគោលការណ៍ និងនិតិវិធីឥណទាន។- ពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃនូវរបាយការណ៍សងឥណទានរបស់អតិថិជន ដើម្បីចាត់វិធានការណ៍ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រសិនអតិថិជនខកខានមិនបានសងទាន់ពេលវេលា។
Full Time | Kampong Thom | Non-Executive | Banking/Financial
KMP Development Co., Ltd. (Telecommunication)
- Preparation of monthly and yearly financial report in accordance with the latest accounting a standards.- Create and maintain process flow.- Control all daily report.- Maintain general ledger by transferring subsidiary accounts; reconciling entries.- Summarizes financial status by collecting information, preparing balance sheet, profit and loss, cash flow statement, statement of charges in equity.- Performing variance analyses and preparing account reconciliations.- Accruals, Fix-assets, revenue recognition & variance analysis.- Budgeting and forecasting and monthly management report.-Well manage accounting documents in file -Issue all accounting documents (Invoice, debit note..)-Check and verify on payment suppliers-check and price of material and spear part -Clear tax document (VAT)- Tax declaration, prepare tax document, tax filling.-Monitor monthly financial reports including profit and loss, balance sheet, and cash flow -Ensure sufficient supporting document of all financial transaction -Preform other duties as assigned by manager
Full Time | Kampong Thom | Junior Executive | General/Cost Accounting
KMP Development Co., Ltd. (Telecommunication)
- Manage all the operations and day-to-day within restaurant food manual guidelines and highest standard.- Presence excellent levels of internal and external customer service.-Purchase goods and continuously make necessary improvements.- Identify customers’ needs and respond productively to all of their concern.- Lead operations team by attracting, training and appraising talented personnel.- Establish targets, KPI, schedule, policies and procedure.- Emphasis in motivate and teamwork.- Comply with all health, uniform and safety regulations.- Report on management regarding sales results and productivities. - Marketing Plan
Full Time | Kampong Thom | Junior Executive | Top Management
Fine wing (General Business)
Full Time | Kampong Thom | Junior Executive | General/Cost Accounting
LOLC (CAMBODIA) PLC. (LOLC) (Banking / Finance / Insurance / Investment)
១. រៀបចំធ្វើផែនការប្រាក់បញ្ញើសន្សំប្រចាំឆ្នាំដាក់ជូននាយក/នាយិកាសាខា ។២. ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលប្រាក់បញ្ញើ របស់ អិលអូអិលស៊ី។៣. រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងទាក់ទាញអតិថិជនមកដាក់ប្រាក់បញ្ញើនៅ អិលអូអិលស៊ី។៤. កំណត់អតិថិជនសក្តានុពលទាំងបុគ្គលនិងស្ថាប័ន បង្កើតទំនាក់ទំនង បញ្ចុះបញ្ចូល និងពន្យល់ពីផលិតផល-សេវាកម្មរបស់ អិលអូអិលស៊ី ជាពិសេសទាក់ទាញអតិថិជនឪ្យមកប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំជាមួយ អិលអូអិលស៊ី។អត្ថប្រយោជន៍ដែល អិលអូអិលស៊ី ផ្តល់ជូនជូនបុគ្គលិក៖ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ផ្ដល់ជូនបុគ្គលិករបស់ខ្លួននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារការងារដូចជា៖ ប្រាក់រង្វាន់ចូលឆ្នាំខ្មែរ ប្រាក់រង្វាន់ភ្ជុំបិណ្ឌ ប្រាក់រង្វាន់ចុងឆ្នាំ ការតម្លើងបៀវត្សប្រចាំឆ្នាំ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុខភាព ការធានារ៉ាប់រងពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ឱកាសទទួលការ បណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍអាជីពការងារ បរិយាកាសការងារល្អ និងការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌការងារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
Full Time | Kampong Thom | Non-Executive | Banking/Financial
YCP MicroFinance Ltd (Banking / Finance / Insurance / Investment)
-Clients screening and loan appraising-Promoting and Marketing the firm’s image and products-Preparing loan application and educating clients about the terms and conditions of the loans the company offers.-Ensuring that loans are repaid according to the schedule.-solving problem with bad clients- To analyze, process and recommend financial applications for approval.- To review and process all new applications within the stipulated turnaround time. - To ensure all applications approved are of quality accounts and adhering to the policy and guidelines as set out by the Micro finance.- To evaluate, validate information and documentations via telephone interviews, reports and on site interviews- To assist with internal or external enquiries regarding financial matters. - To check and ensure completeness of the application forms and documents.- Visit and monitor clients for repayment.
Full Time | Kampong Thom | Non-Executive | Banking/Financial

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!