Sort by
Futaba Microfinance Plc (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** មន្ត្រីឥណទាន - ០៣ នាក់ ការិយាល័យកណ្តាល- ០៣ នាក់ ខណ្ឌទួលគោក- ០២ នាក់ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ- ០២ នាក់ ក្រុងច្បារមន ** កាតព្វកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ : - ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ទៅដល់អតិថិជនសក្តានុពល។- ធ្វើកា
Full Time | Kampong Speu | Junior Executive | Bank/Insurance
HONG HUOT CO., LTD (Electrical and Electronics)
** Sales Representative (6posts): Base at province (Battambong: 2, Siem Reap: 2, Komponthom: 1, Tboung Khmom: 1)- Visit wholesalers, partner-shops and retailer to sell company product according to each customer sales target and visit plan- Take Order from dealers- Check stock of each dealer shop and update in system- Present the trade incentive to each dealer, inclusive of the consumer promotion- Motivate and convince each dealer to purchase according to sales plan - Help dealers, to sell out of our product- Check and help dealer to display company product- Make the daily weekly and monthly sales reports, market situation and competitor- Follow work instruction from upper level- And other tasks assign by upper level
Full Time | Kampong Speu | Junior Executive | Sales-Corporate
yonghengxing leather(cambodia)CO.,LTD (Manufacturing / Production)
负责工厂员工工资统计,日常记账等常规会计项目
Full Time | Kampong Speu | Junior Executive | General/Cost Accounting
ABA BANK (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** Job DescriptionTeller is responsible for handling customer transactions at banks, including taking deposits, disbursing cash, opening accounts, and investigating fees.** LocationPhsar Deam Thkov, Sothearos Branches, Phnom Penh. Battambang, Kampongspeu Branches** Duties and Responsibilities- Counter operations.- Handle cash for all the transactions.- Money counterfeit notice.- Deposit/withdraw cash and cheque.- Be Confidential with the customer’s balance or other transactions.- Exchange money.- Printing bank statement.- Closing Account.- Provide a comfortable way for customers with the bank services.- Check the closed balance with cash on daily basis.
Full Time | Kampong Speu | Junior Executive | Banking/Financial
CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION (Manufacturing / Production)
•Participate in increase of present volume at the same or higher margin with consideration of market share. •To follow up delivery of goods to distributor/retailers and enhance customer services experiences.•Improve market share and service to existing customers.•Find new customers and new ways to increase customer base. •Control sale, dispatch invoicing and collect payment.•Control credit and payment term.
Full Time | Kampong Speu | Non-Executive | Sales-Corporate
Vattanac Bank (Banking / Finance / Insurance / Investment)
** Overall Purpose- Responsible for the effective and efficient management of the operations and administration of the Branch.- Plan, organize, direct and control the operations and administration of the branch with discretion necessary to fulfill the Bank’s goals, policies, guidelines and instructions set by Head Office.- Ensure a high level of staff competency, staff discipline, professionalism and harmony in the Branch.** Responsibilities:- Plan, organize, direct and control the operations and administration of the branch with discretion necessary to fulfill the Bank’s goals, policies, guidelines and instructions set by Head Office and the National Bank of Cambodia.- Execute signing authority and authority to act on behalf of the Bank in accordance with operational instruction, authorized signature book of the Bank issued by Head Office from time to time.- Exercise discretionary powers to approve loans, excesses, changes in pricing and terms, continuance of credit facilities and execution of security documentation of credit facilities in accordance with the discretionary powers granted by Head Office from time to time.- Commit to expenditure within the limits of the budget, approved allocation and in accordance with the discretionary powers of the Manager for expenditure items issued by Head Office from time to time.- Maintain good relationship with customers by displaying professionalism and on a strictly customer/banker relationship and not be placed in positions where own interests could conflict with those of the Bank or any of the Bank's customers.- Communicate and maintain close liaison with the General Manager, Heads of Departments at Head Office and all staff of branch regarding policies, guidelines, procedures and instructions relating to operations, control, performance, staff management and general administration of the operations section.- Keep abreast with government economic, monetary and fiscal policies, local and world trends, relevant laws and rules and regulations of the National Bank of Cambodia, Statutory Authorities, Head Office instructions and guidelines.- Achievement of the Branch’s business and financial targets, and organizational goals and objectives set by Head Office.
Full Time | Kampong Speu | Junior Executive | Top Management
Vattanac Bank (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- Attend to opening account and customer information- Follow up of specimens scanning and signature upload- Check customer risk profile report- Customer services (information and complain)- Account balance/ Audit confirmation- Automatic transfer Instruction- Amount block input and Release amount block input- Cheque book and Passbook issue- Stop cheque payment- Authorize transaction in accordance with the signing authority- Cards activate and suspend- Voyager report upload- Customer bank statement (weekly and monthly)- Prepare BAR report- Check monthly accounts closing report- Check end day report of Teller and Customer Services report- Check daily voucher- Daily checking report of passbook, cheque book, NBC cheque, cashier order and etc.- Daily reporting of AML and CFT report- Weekly management report- Prepare monthly of Lost Passbook and Balance Confirmation report- Monthly staff gets new customer campaign report- Monthly call log report- Account opening report (daily and monthly)- Half yearly closing of customer information report* Other Responsibilities:- Relief Chief Cashier- Assist customer cash deposit and withdraw of large amount- Assist in completion of forms and applications- Perform other job assign from management
Full Time | Kampong Speu | Junior Executive | Banking/Financial
A2A Twon Cambodia (Hotel / Resort / Travel)
-Prepare and maintain sketches, maps, reports and legal description of surveys in order to describe, certify, and assume liability-Verify the accuracy data, including measurements and calculations conducted at surveyed sites-Direct or conduct surveys in order to establish legal boundaries for properties based on legal deeds and titles -Record the results of surveys, including the shape, contour , location, elevation, and dimensions of land or land features -Calculate heights,depths,relative position, property lines, and other characteristics of terrain -Prepare or supervise preparation of all data, charts, plots, maps, records, and documents related to survey
Full Time | Kampong Speu | Junior Executive | Hotel/Tourism
CERIE ( CAMBODIA) GARMENT CO.,LTD (Manufacturing / Production)
 Translate from Chinese to workers at production floor Translation document between Chinese and Khmer All type of paperwork & report assigned Follow up production issue Make communication between Chinese colleague and local colleague
Full Time | Kampong Speu | Non-Executive | Education
yonghengxing leather(cambodia)CO.,LTD (Manufacturing / Production)
负责工厂员工工资统计,日常记账等常规会计项目
Full Time | Kampong Speu | Junior Executive | General/Cost Accounting
Huashengda Zipper (Cam) Co., Ltd (Manufacturing / Production)
- Assist Supervisor- Translate documents- Manage Auto Machine- other task assigned by the supervisor
Full Time | Kampong Speu | Non-Executive | Top Management
CAMBREW LTD (Food and Berverage)
- Do daily distribution and quality check of our products within a specific territory - Responsible for the development and achievement of sales through the direct sales channel- Maintenance and build good relationship with outlets/consumers- Ensure all the outlets are merchandised - Actively promotion our products and be alert on competitor activities- Any other tasks will be assigned by superior from time to time
Full Time | Kampong Speu | Junior Executive | Sales-Corporate
Clear Cambodia (CC) (NGO / Non Profit / Social Service)
** បុគ្គលិកបើកបរត្រាក់ទ័រ ( Tractor Driver ) ដែលមានទីតាំងនៅខេត្ត កំពង់ស្ពឺ** ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារៈ- ជួយសំរួលក្នុងការបើកបរត្រាក់ទ័រចូកគ្រួសថ្មដាក់តៅខ្សាច់​អោយអ្នករ៉ែងខ្សាច់អោយបានទាន់ពេលវេលា។- ជួយសំរួលក្នុងការប្រមូលគ្រួសថ្មដែលមិនត្រូវការដាក់ជាគំនរទុកសំរាប់ការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ។- ត្រូវអោយប្រាកដថាយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃចូកខ្សាច់អោយបាន​១០ឡានយ៉ាងតិចបំផុត។- កត់ត្រាចំនួនឡានដែលបានពីការលក់គ្រួសថ្មដែលលែងត្រូវការជាប្រចាំថ្ងៃ។- ពិនិត្យមើលនិងប្តូរសំណាញ់ទំហំ ០.៨ ស. ម រៀងរាល់១​អាទិត្យម្តងឬពេលរហែកនិងខូចខាត។- ពិនិត្យមើលនិងប្តូរសំណាញ់ទំហំ ០.០៧ ស. ម រៀងរាល់១​អាទិត្យម្តងឬពេលរហែកនិងខូចខាត។- ជួសជុលកញ្ខ្រែងរ៉ែងខ្សាច់និងធ្វើថ្មីពេលដែលខូចខាតមិនអាចប្រើប្រាស់បាន។- ធានាថាទឹកប្រើប្រាស់សំរាប់រ៉ែងខ្សាច់មានគ្រប់គ្រាន់។- ចាត់ចែងការបូមផេះឬលំអងខ្សាច់នៅពេលណាពេញស្រះនិងធនាថាប្រព័ន្ធទឹកសំរាប់រ៉ែងគ្មានស្ទះ។- ជួសជុសសំភារះខូចខាតក្នុងការិយាល័យ។- ការថែទាំត្រាក់ទ័របានល្អ - ពិនិត្យប្រេងម៉ាស៊ីន- ម៉ាស៊ូត- ប្រអប់លេខ-ធុងទឹកមុននឹងប្រើប្រាស់។
Full Time | Kampong Speu | Junior Executive | Logistics/Supply Chain
E-SIM TRADING Co., Ltd (Automotive / Vehicle)
+ Responsible for design conceptualization of marketing materials in line with company brand guidelines for following materials: • Digital space: HTML, web banner ads, website, social media creative materials• Print media: layout print ads (newspaper, magazines)• Marketing materials: catalog, brochures, leaflets, banners, posters, event design materials etc.+ Responsible for generating qualified leads for marketing using multiple sources: inbound, outbound, search etc.• Generate leads via marketing tools: EDM, SMS, events, outbound calls to qualify leads• Manage and update company customer database • Monitoring reports for lead generation activities to track effective tools
Full Time | Kampong Speu | Non-Executive | Architecture/Interior Design
Fortuna Plantation (Cambodia) Limited (Agriculture / Plantation)
For Spare Part Stock controller: - Record stock received and stock issued- Observe the correct stock receiving with the delivery note- Ensure stock location are tidily arranged- Check the quantity of material in and out with documents- Prepare and maintain materials in the safety location- maintain stock records using manual or computerized systems- Have a working knowledge of Stock to ensure accurate stock management.- Prepare monthly stock report to the operation managerFor Diesel: - Daily refill diesel into all company’s machineries. - Prepare issuance slip for the diesel refilled into the machineries - Record the daily diesel used correctly. - Perform actual diesel stock balance counting and checking. - Check quantity of diesel delivered from supplier truck. - Make sure the quantity of diesel ordered and deliver are correct.- Prepare monthly diesel stock report and send to HQ office in Phnom Penh.- Prepare report of leftover of diesel used in each machinery- Other task assigned by managers.
Full Time | Kampong Speu | Fresh/Entry Level | General/Cost Accounting

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!