Sort by
Zuellig Pharma (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
-Promote company products and services to existing customers (pharmacies) & obtain newbusiness.-Take orders from customers-Understand market / competitor activities.-Acquire and show a deep products knowledge to convince customers of product benefits.-Dev
Full Time | Prey Veng | Junior Executive | Retail Sales/General
KMP Development Co., Ltd. (Food and Berverage)
១. គ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ចាត់ចែងការងារនិងតាមដានវត្តមាន២. គ្រប់គ្រងមុខទំនិញក្នុងម៉ាត និងឃ្លាំង។ រៀបទំនិញតាំងលក់ ឆែកការផុតកំណត់ និងទទួលទុកដាក់ទំនិញចូលនិងចេញពីឃ្លាំង។៣. គ្រប់គ្រងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ និងគ្រឿងផ្សំរបស់ភេសជ្ជៈឬកាហ្វេសម្រាប់ឆុងលក់ក្នុងម៉ាត។ របាយការស្នើទិញ និងគ្រប់គ្រងលើការបាត់បង់ឬខូចខាត។៤. គ្រប់គ្រងគុណភាពកាហ្វេ និងភេសជ្ជៈផ្សេងៗ៥. គ្រប់គ្រងអនាមយ័បរិស្នានជំុំវិញទាំងក្នុង និងក្រៅម៉ាត៦. គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈ ទឹក និងភ្លើងជៀសវាងខ្ជះខ្ជាយ៧. បំពេញមុខងារផ្សេងៗតាមថ្នាក់លើកំណត់
Full Time | Prey Veng | Junior Executive | Top Management
Ly Hour MFI (Banking / Finance / Insurance / Investment)
• កត់ត្រាប្រតិបត្តិការ បើកប្រាក់ និងទទួលប្រាក់សងពីអតិថិជន នៅក្នុងប្រព័ន្ឋ • គ្រប់គ្រងប្រអប់សាច់ប្រាក់ឲ្យមានប្រសិទ្ឋភាព• ត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ មុនពេលបើក និងទទួលសាច់ប្រាក់• ផ្តល់សេវាកម្ម និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដល់អតិថិជនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ• ដោះស្រាយបញ្ហា និងប្រមូលព័ត៌មានត្រឡប់ពីអតិថិជន• រៀបចំបញ្ជូលព័ត៌មាន និងបោះពុម្ពឯកសារខ្ចីប្រាក់សំរាប់អតិថិជន• រក្សាការសំងាត់របស់អតិថិជន និងស្ថាប័ន• ការងារផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយប្រធានក្រុមហេរញ្ញិក ។
Full Time | Prey Veng | Junior Executive | Banking/Financial
YLT International Co., LTD (Manufacturing / Production)
Full Time | Prey Veng | Junior Executive | Logistics/Supply Chain
KREDIT Microfinance Institution Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- Perform on operational audits such as; loan, saving, remittance, HR management, fixed asset/inventory management, administration, cash management and other controls…- Assist to develop audit procedure/program- Perform audit activity planning and audit executing with effective manner.- Prepare/do draft audit report with prior verification from senior auditor before doing the exit meeting to branch/sub branch manager- Follow up/review the appropriateness of management’s responses/feedback in the draft audit report then send to direct supervisor in timely manner- Do monthly activity audit report to​​ direct supervisor in a timely manner- Keep track and manage all hard and soft of audit documents- Perform other urgent tasks as necessary and required by supervisor/company.
Full Time | Prey Veng | Junior Executive | Audit and Taxation
YLT International Co., LTD (Manufacturing / Production)
- Daily control for stock in and out-Daily control report- Monthly report for stock in and out- Take product orders and verify if items are available in stock- Check products to ensure working order and quantity-Check inventory.
Full Time | Prey Veng | Junior Executive | Clerical/Administrative
ជីសញ្ញាភ្នំ៥/HMH Group Co.,Ltd (Manufacturing / Production)
ក្រុមហ៊ុន HMH Group Co.,Ltd កំពុងស្វែងរកបុគ្គលិកសម្រាប់បំពេញតួនាទីដូចខាងក្រោម៖We are now seeking qualified and dynamic candidate to fulfill the position as below:- ទីផ្សា និងចែកចាយ Sale & Marketing $200-$500- ផ្នែកអភិវឌ្ឍអាជីកម្ម Business Development $400-$800***អត្ថប្រយោជន៍៖ ប្រាក់ខែទី ១៣, ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត*** Salary depend on experience *** Work place: Province
Full Time | Prey Veng | Non-Executive | Marketing/Business Development
ClearCambodia (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
• ត្រូវបពា្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ ឬសញ្ញាប័ត្រមានតំលៃស្មើ។ ត្រូវមានបទពិសោធន៌ធ្វើការងារសហគមន៌យ៉ាងហោចណាស់ ២ ឆ្នាំ។ មានចំណេះដឹងផ្នែកសំណង់ និងសាងសង់ចម្រោះទឹក ឬចេះបើករថយន្ដបានកាន់តែប្រសេីរ។អាចអាន និងសរសេរភាសាខ្មែរបានស្ទាត់ជំនាញ។ មានជំនាញខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងបុគ្គល ចេះសំរបសំរួល និងអាចបត់បែនបានតាមកាលះទេសះ។• មានជំនាញខាងការអភិវឌ្ឍន៌ការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួន និង ខាងការទំនាក់ទំនង។• ត្រូវគោរពទៅតាមបេសកកម្ម និងតំលៃរបស់អង្គការស្អាតកម្ពុជា ។
Full Time | Prey Veng | Junior Executive | Other Engineering
ClearCambodia (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
•ធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណលើតំរូវការនិងលើកគំរោងចំរោះទឹកតាមរយៈសកម្មភាពចុះអង្កេតជាប្រចាំដែលសំរបសំរូលដោយប្រធន ចម្រោះទឹកតាមខេត្ដនិងប្រធានកម្មវិធី។រៀបចំពេលវេលាចុះសិក្សា និងទស្សនះកិច្ចរបស់ក្រុមត្រួតពិនិត្យ ហើយធ្វើផែនការដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយ សហគមន៌។ជួបប្រជុំជាប្រចាំជាមួយនិងប្រធានគំរោងប្រចាំខេត្ដដើម្បីអភិវឌ្ឍជាយុទ្ឋសាស្រ្ដត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ចម្រោះទឹករបស់ អតិថិជន។ ធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណពីតំរូវការផ្នែកសុខភាព និងអនាម័យរបស់សហគមន៌ ហើយផ្ដល់នូវយុទ្ឋសាស្រ្ដអប់រំដ៏សមស្រប។សរសេររបាយការណ៌សកម្មភាពប្រចាំខែ ទៅកាន់អ្នកសំរបសំរួលត្រួតពិនិត្យចម្រោះទឹករឺប្រធានគំរោគប្រចាំខេត្ដ។ ធ្វើការថតរូបអតិថិជនទទួលចម្រោះ និងបញ្ចូលទិន្នន័យ GPS និង AKVOFLOW. •ទទួលរ៉ាប់រងការងារផ្សេងៗដែលស្នើរឡើងោយប្រធានកម្មវិធី។
Full Time | Prey Veng | Junior Executive | Other Engineering
អង្គការ លីដា (Banking / Finance / Insurance / Investment)
•ធ្វើផែនការ ចាត់ចែងដឹកនាំ ត្រួតពិនិត្យការងារដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលតាមផែនការកំណត់ក្នុងក្រុម•គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឥណទានរបស់ក្រុមសាមីឱ្យទទួលបាន ជោគជ័យ•គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងដំណើរការទូទៅក្នុងក្រុមសាមី ឱ្យដំណើរការទៅដោយរលូន •ចុះដឹកនាំផ្សព្វផ្សាយ ត្រួតពិនិត្យឥណទាន វាយតម្លៃឥណទាន និងដោះស្រាយបំណុលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់•រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ជូនថ្នាក់គ្រប់គ្រងឱ្យបានទាន់ ពេល •ចុះបណ្តុះបណ្តាល(Coaching)ដល់មន្រ្តីឥណទាននៅតំបន់ប្រតិបត្តិការ
Full Time | Prey Veng | Non-Executive | Banking/Financial
អង្គការ លីដា (Banking / Finance / Insurance / Investment)
-Leading and managing all operational activities at branch,-Set up and control as yearly, monthly, and daily plan of disbursement and Collection in order to growth and quality of loan portfolio.-Assess the loan application submitted by COs and CCOs to ensure the enough data information and relevant document and recommend to loan application for approval or reject.-Motivation and perform all staffs to ensure their performance to meet the standard of target and quality of working environment.  Ensure appropriate training and communication of new products, policies, and procedures to ensure all branch staffs are in compliance.-Work closely with CCOs and COs to follow up clients and repayment,-Conducting survey and research in close relation with marking and product development unit to ensure appropriate assessment and competition analysis and consultation with management for business expansion -Participate in recruiting and evaluating the performance of subordinate’s staff,-Perform other task assigned by Manager.
Full Time | Prey Veng | Non-Executive | Top Management
អង្គការ លីដា (Banking / Finance / Insurance / Investment)
•ចុះបញ្ជីគណនេយ្យ និងបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធ•គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់•ផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រព្យសកម្ម បំណុល ចំណូល និងចំណាយ•គ្រប់គ្រងសម្ភារៈ ឯកសារ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ថាប័ន•បិទបញ្ជីប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំខែ•ចាត់ចែង និងត្រួតពិនិត្យមើល សណ្តាប់ធ្នាប់ អនាម័យរបស់សាខា•ធ្វើរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់គ្រប់គ្រង•ធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងៗទៀត តាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង
Full Time | Prey Veng | Non-Executive | General/Cost Accounting
PHNOMSREY ORGANIZATION FOR DEVELOPMENT (NGO / Non Profit / Social Service)
A. Key roles and responsibilities for Program Officers (PO)• Facilitate and implement project activity in the target area• Select community accountability facilitator (CAF) in target area• Facilitate and monitor community accountability facilitator (CAF) to implement the citizen monitoring process• Facilitate the commune to establish Join accountability action plan (JAAP) and monitor JAAP implementation• Ensure with CAF and commune to integrate JAAP into CIP and DIP• Provide training, meeting and workshop related to project• Provide coaching to community accountability facilitator (CAF) to ensure that they have ability to implement the project • Develop annual, quarterly and monthly action plan and budget plan with Program Coordinator• Provide relevant data and report to Program Coordinator• Closely communicate with district and commune administration, children and youth in the target area• Facilitate district officer to post information for citizen (I4C)• Participate in capacity building on the policies, by-law and knowledge related to project• Document case study and lesson learnt • Be responsible and engage in audit process during his/her responsibility although his/her agreement or the project has been finished• Work on the other job stated in the job description, PSOD and donor requirement.
Full Time | Prey Veng | Junior Executive | PROGRAM OFFICERS (Urgent)
Clear Cambodia (CC) (NGO / Non Profit / Social Service)
- ជួបប្រជុំជាមួយ ប្រធានប្រចាំខេត្តឲ្យបាន ទៀងទាត់ដើម្បីរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ក្នុងការត្រួតពិនិត្យគ្រួសារប្រើប្រាស់ចំរោះទឹក។ ជួយសំរួលអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ក្នុងសហគម៏ ក្នុងការពិនិត្យធុង​​ ចំរោះទឹក។- បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអជ្ញាធរមូលដ្ឋាន "ក្រុមប្រឹក្សា មេឃុំ - គណកម្មការ អភិវឌ្ឍន៏ភូមិ​ និងគណកម្មការស្រ្តី " ដើម្បីជំរុញ និង លើកទឹកចិត្តពួកគេអោយចូលរួមសកម្មភាពតាមដាន​ និងត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ ចំរោះទឹក- ជួញជំរុញ ការចូលរួមរបស់ស្រ្តី ក្នុងសហគមន៏ ទៅលើការអប់រំសុខភាព-អនាម័យ តាមរយះការបង្កើតបច្ចេកទេសថ្មីៗ ដើម្បីបង្រៀន " ល្បែង ផ្សេងៗ ផ្ទាំងគំនូរ មេរៀន- ជួយរៀបចំគំរោងក្នុងការធ្វើប៉ានប្រមាណ និងសំរង់ពត័មានពីតំរូវការរបស់សហគម៏ ។ វាយតំលៃនូវតំរូវការនិងការ រីកចំរើន របស់គំរោងចំរុះទឹកស្អាតតាមរយះសកម្មភាព ស្ទៀបស្ទង់យ៉ាងទៀងទាត់ដែលជួយសំរបសំរួលដោយប្រធានគំរោងកម្មវិធី ចម្រោះទឹក ប្រធានគំរោងកម្មវិធីចម្រោះទឹក។
Full Time | Prey Veng | Junior Executive | Top Management
LIM & TAN Business Solutions. (Human Resource / Recruitment)
• Communicating with target audiences and managing customer relationships• Maintaining and updating customer databases• Organizing and attending events such as receptions and exhibitions • sell and promote our products to customers• Do promotion activities• Give feedback and report to supervisor about market situation to improve our sales• Develop daily report to the supervisor• Can work in team• Supporting the marketing manager and other colleagues.
Full Time | Prey Veng | Non-Executive | Top Management

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!