Sort by
KREDIT Microfinance Institution Plc. (Banking / Finance / Insurance / Investment)
***តួនាទី និងភារកិច្ច:- ចុះផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល(ឥណទាន និងប្រាក់សន្សំ)​របស់ ក្រេឌីតទៅ​ក្នុង​សហគមន៍- បង្រៀនរាល់សេវាកម្មរបស់ក្រេឌីតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិង លទ្ធភាពទៅតាមគោលការណ៍ឥណទាន គោលការណ៍ប្រាក់ សន្សំ និងការអប់រំ ឬការផ្តល់បទពិសោធន៍មុខជំនួញដើម្បី ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមជាមួយក្រេឌីត- វាយតំលៃជ្រើសរើសអតិថិជនដែលមានសក្តានុពល​ដើម្បី ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី- ទទួលខុសត្រូវទៅលើការប្រមូលប្រាក់សងត្រលប់របស់- អតិថិជននិងដោះស្រាយ​ទុនខូច- រៀបចំឯកសារផ្តល់ប្រាក់ឲ្យសមស្រប​ទៅតាមគោលការណ៍​របស់ ក្រេឌីត- បំពេញកិច្ចការផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានគ្រប់គ្រង
Full Time | Battambang | Non-Executive | Banking/Financial
First Finance Plc (Banking / Finance / Insurance / Investment)
- Visit the actual customer property- Survey the price of the surrounding areas- Prepare valuation report- Conduct market research on properties within Phnom Penh and province- Develop/maintain a database for tracking property value/trend- Update to the management any change in the real estate environment- Assist the management in short and long term planning in relation to real estate market- Develop, maintain and update process and procedure for property valuation- Train credit consultant on property valuation- Implement own staff development plan by undertaking appropriate training, seminars, workshops to develop skills and knowledge necessary for the position. Feedback lesson learnt from training attended- Participate and prepare annual performance appraisal process and implement recommendation for improvement- Prepare monthly accomplishment report and plans for next month- Perform other administrative tasks that might be assigned.
Full Time | Battambang | Junior Executive | Banking/Financial
Battambang Conch Cement Company Limited ( 马德望海螺水泥有限公司 ) (Manufacturing / Production)
中文听、读、写,会使用OFFICE办公软件-អាចនិយាយនិងប្រើប្រាស់ភាសាចិន​​ -ចេះប្រើប្រាស់Microsoft office
Full Time | Battambang | Non-Executive | Clerical/Administrative
K Thong Huot Telecom Co., LTD (KTH) (Manufacturing / Production)
- Order review and acceptance, including compliance with contractual terms and conditions.- Compliance with internal vetting procedures for international transactions, and assistance with obtaining required documentation.- Preparation of export license applications in accordance with all procedures and guidelines, and subsequent compliance with license conditions and provisos.- Communication with customers on order status, fulfillment, documentation, product availability, pricing information, and special model coordination as needed.- Work closely with internal personnel and other sales teams to maximize order fulfillment and attain company sales objectives.- Create export documentation, including invoices, export declarations, packing lists, invoices, letters of instruction, etc.- Coordinate shipment details and logistics with internal departments and externally with freight forwarders and carriers.- Request and track customer payments, including coordinating with Finance on incoming payments, customer account holds, and Letter of Credit review and compliance.- Become knowledgeable about all aspects of product lines.- Maintain good rapport and communication with customers from a variety of countries.- Provide timely replies to all communication, and be able to interact and work effectively with personnel throughout the organization.- Coordinate planning and logistics for International Trade Shows, including sample products, shipment preparation, special documentation, and timely movement of goods to and from event location.- Assist with coordination and clearance of import shipments of products, including temporary imports/exports of products to/from international customers for service or replacement.- Interact with foreign distributors during visits.- Any and all other responsibilities that may be assigned by Management
Full Time | Battambang | Junior Executive | Sales-Corporate
Mekong Microinsurance PLC (Banking / Finance / Insurance / Investment)
• ទំនាក់ទំនងជាមួយនិងអតិថិជន (បុគ្គល, អង្គភាពនានា, អង្គការ ឬសាលារៀន)• ធ្វើបទបង្ហាញ និងផ្តល់ការប្រឹក្សាពីសេវាកម្ម និងផលិតផលរបស់ Mekong Micro Insurance ទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅ • បង្កើត និងធ្វើតារាងដែលពាក់ព័ន្ធនិងការលក់នៅពេលខាងមុខ• បង្កើត និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជននិងដៃគូ• បង្កើតជារបាយការប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំសប្តាហ៍ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ • កត់ត្រានូវរាល់ការឆ្លើយតបចង់បានពីអតិថិជន ហើយធ្វើការរាយការដោយផ្ទាល់ទៅកានអ្នកគ្រប់គ្រង ព្រមទាំងធ្វើការស្នើរសុំ ឬ
Full Time | Battambang | Junior Executive | Sales-Corporate
SAHAKRINPHEAP MICROFINANCE PLC., (Banking / Finance / Insurance / Investment)
១. ចូលរួមធ្វើផែនការរយះពេលខ្លី មធ្យម និងវែង-​ចូលរួមធ្វើផែនការក្នុងសាខា នឹងស្ថាប័ន ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ប្រចាំឆ្នាំ- រៀបចំ និងចាត់ចែងនូវផែនការពីការិយាល័យកណ្តាលដាក់ជូនបុគ្គលិកដែលពាក់ពន្ធ័ដើម្បីអនុវត្តន៍បន្ត។- តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យនូវផែនការប្រៀបធៀបជាមួយលទ្ធផលជាក់ស្តែង ដើម្បីរៀបចំនូវយុទ្ធសាស្រ្តអនុវត្តន៍ការងារបន្ត។២. ការងារផ្នែកប្រតិបត្តិការ២.១. ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័ន- ត្រួតពិនិត្យ ផែនការសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រធានមន្រ្តីឥណទាន និងមន្រ្តីឥណទាន ហើយត្រូវកំណត់ តំបន់ និងអតិថិជនគោលដៅ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនូវសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័ន។- ជម្រុញ និង បង្កើតក្រុមផ្សព្វផ្សាយ ឬផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈមន្រ្តីឥណទានម្នាក់ៗ ឲ្យបាន១ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍។- តាមដានសកម្មភាពការដឹកនាំរបស់ប្រធានមន្ត្រីឥណទាននៅក្នុងការចាត់ចែង និងដឹកនាំក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយ- ពិនិត្យការយល់ដឹងលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់មន្ត្រីម្នាក់ៗ២.២. គ្រប់គ្រង និងបែងចែកតំបន់ប្រតិបត្តិការ- ត្រួតពិនិត្យការបែងចែកតំបន់ប្រតិបត្តិការតាមតំបន់ដោយឡែកៗពីគ្នា ទៅតាមស្ថានភាពសក្តានុពលសេដ្ឋ កិច្ចតាមតំបន់ជាក់ស្តែងឲ្យដល់មន្រ្តីឥណទាន ជៀសវាងការបែងចែកតំបន់ប្រតិបត្តិការដល់មន្រ្តីឥណទាន ដោយឆ្លងតំបន់ ពីឃុំមួយឆ្លងទៅឃុំមួយទៀត។- ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ឥណទានតាមមន្រ្តីឥណទានម្នាក់ៗ ក្នុងរយៈពេលមួយខែម្តង ដោយកំណត់ទាំងភូមិ ធ្វើប្រតិបត្តិការ និងភូមិមិនទាន់បានចូលធ្វើប្រតិបត្តិការ។- ពិនិត្យលទ្ធផលការងារតាមតំបន់នីមួយៗ ឡើងវិញ និងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ- ស្នើសុំជំនួយនៅក្នុងប្រឹក្សា និងរៀបចំតំបន់ប្រតិបត្តិការពីប្រធានតំបន់- ធ្វើបញ្ជីតំបន់ដែលមិនបញ្ចេញឥណទានក្នុងសាខាទាំងមូល២.៣. គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យការបញ្ចញឥណទាន ផលប័ត្រឥណទាន នឹងអតិថិជន - ត្រួតពិនិត្យ និងជម្រុញការបញ្ចេញឥណទានចំពោះមន្រ្តីឥណទានដែលមានផលប័ត្រឥណទានក្រោម ៨០ លាន(មន្រ្តីឥណទានផលិតផលចាស់) និង ៣៥០ លាន(មន្រ្តីឥណទានផលិតផលថ្មី)។- ត្រួតិនិត្យការបញ្ចេញឥណទានប្រចាំថ្ងៃ របស់មន្រ្តីឥណទានផលិតចាស់ ១លាន និងមន្រ្តីឥណទានផលិតផលថ្មី ៤លាន។- ត្រួតពិនិត្យ ការបញ្ចេញឥណទានតាមភូមិនីមួយៗ របស់មន្រ្តីឥណទាន ដែលមានចំនួនអតិថិជនតិចត្រឹមតែ១នាក់ (ផ្នែកទៅលើមេគុណភាគរយនៃការកាត់ចំណែកទីផ្សារ៧%)។- ពិនិត្យ និងវាយតំលៃអតិថិជនដែលចាកចេញ និងអតិថិជនចាស់យកឡើងវិញ- ត្រួតពិនិត្យពីចំនុចខ្វះខាតកន្លងចំពោះនិតិវិធី នៃប្រតិបត្តិការ
Full Time | Battambang | Senior Manager | Top Management
SAHAKRINPHEAP MICROFINANCE PLC., (Banking / Finance / Insurance / Investment)
១. ចូលរួមធ្វើផែនការរយះពេលខ្លី មធ្យម និងវែង-​ចូលរួមធ្វើផែនការក្នុងសាខា នឹងស្ថាប័ន ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ប្រចាំឆ្នាំ- រៀបចំ និងចាត់ចែងនូវផែនការពីការិយាល័យកណ្តាលដាក់ជូនបុគ្គលិកដែលពាក់ពន្ធ័ដើម្បីអនុវត្តន៍បន្ត។- តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យនូវផែនការប្រៀបធៀបជាមួយលទ្ធផលជាក់ស្តែង ដើម្បីរៀបចំនូវយុទ្ធសាស្រ្តអនុវត្តន៍ការងារបន្ត។២. ការងារផ្នែកប្រតិបត្តិការ២.១. ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័ន- ត្រួតពិនិត្យ ផែនការសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រធានមន្រ្តីឥណទាន និងមន្រ្តីឥណទាន ហើយត្រូវកំណត់ តំបន់ និងអតិថិជនគោលដៅ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនូវសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័ន។- ជម្រុញ និង បង្កើតក្រុមផ្សព្វផ្សាយ ឬផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈមន្រ្តីឥណទានម្នាក់ៗ ឲ្យបាន១ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍។- តាមដានសកម្មភាពការដឹកនាំរបស់ប្រធានមន្ត្រីឥណទាននៅក្នុងការចាត់ចែង និងដឹកនាំក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយ- ពិនិត្យការយល់ដឹងលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់មន្ត្រីម្នាក់ៗ២.២. គ្រប់គ្រង និងបែងចែកតំបន់ប្រតិបត្តិការ- ត្រួតពិនិត្យការបែងចែកតំបន់ប្រតិបត្តិការតាមតំបន់ដោយឡែកៗពីគ្នា ទៅតាមស្ថានភាពសក្តានុពលសេដ្ឋ កិច្ចតាមតំបន់ជាក់ស្តែងឲ្យដល់មន្រ្តីឥណទាន ជៀសវាងការបែងចែកតំបន់ប្រតិបត្តិការដល់មន្រ្តីឥណទាន ដោយឆ្លងតំបន់ ពីឃុំមួយឆ្លងទៅឃុំមួយទៀត។- ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ឥណទានតាមមន្រ្តីឥណទានម្នាក់ៗ ក្នុងរយៈពេលមួយខែម្តង ដោយកំណត់ទាំងភូមិ ធ្វើប្រតិបត្តិការ និងភូមិមិនទាន់បានចូលធ្វើប្រតិបត្តិការ។- ពិនិត្យលទ្ធផលការងារតាមតំបន់នីមួយៗ ឡើងវិញ និងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ- ស្នើសុំជំនួយនៅក្នុងប្រឹក្សា និងរៀបចំតំបន់ប្រតិបត្តិការពីប្រធានតំបន់- ធ្វើបញ្ជីតំបន់ដែលមិនបញ្ចេញឥណទានក្នុងសាខាទាំងមូល២.៣. គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យការបញ្ចញឥណទាន ផលប័ត្រឥណទាន នឹងអតិថិជន - ត្រួតពិនិត្យ និងជម្រុញការបញ្ចេញឥណទានចំពោះមន្រ្តីឥណទានដែលមានផលប័ត្រឥណទានក្រោម ៨០ លាន(មន្រ្តីឥណទានផលិតផលចាស់) និង ៣៥០ លាន(មន្រ្តីឥណទានផលិតផលថ្មី)។- ត្រួតិនិត្យការបញ្ចេញឥណទានប្រចាំថ្ងៃ របស់មន្រ្តីឥណទានផលិតចាស់ ១លាន និងមន្រ្តីឥណទានផលិតផលថ្មី ៤លាន។- ត្រួតពិនិត្យ ការបញ្ចេញឥណទានតាមភូមិនីមួយៗ របស់មន្រ្តីឥណទាន ដែលមានចំនួនអតិថិជនតិចត្រឹមតែ១នាក់ (ផ្នែកទៅលើមេគុណភាគរយនៃការកាត់ចំណែកទីផ្សារ៧%)។- ពិនិត្យ និងវាយតំលៃអតិថិជនដែលចាកចេញ និងអតិថិជនចាស់យកឡើងវិញ- ត្រួតពិនិត្យពីចំនុចខ្វះខាតកន្លងចំពោះនិតិវិធី នៃប្រតិបត្តិការ
Full Time | Battambang | Senior Manager | Banking/Financial
HANSHIN Engineering & Construction Co., Ltd. (Construction / Building / Architecture)
2. Planning Manager – positions- Location of Work : Battambang Province- Schedule of Work : Full-Time Employment- Salary of Position : More than$1,000.00 (Negotiable upon qualification)
Full Time | Battambang | Junior Executive | Top Management
HANSHIN Engineering & Construction Co., Ltd. (Construction / Building / Architecture)
1.Quantity Surveyor - 2 positions- Location of Work : Battambang Province- Schedule of Work : Full-Time Employment- Salary of Position : More than $800.00 (Negotiable upon qualification)
Full Time | Battambang | Junior Executive | Quantity Surveying
SAHAKRINPHEAP MICROFINANCE PLC., (Banking / Finance / Insurance / Investment)
១. ចូលរួមធ្វើផែនការរយះពេលខ្លី មធ្យម និងវែង-​ចូលរួមធ្វើផែនការក្នុងសាខា នឹងស្ថាប័ន ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ប្រចាំឆ្នាំ- រៀបចំ និងចាត់ចែងនូវផែនការពីការិយាល័យកណ្តាលដាក់ជូនបុគ្គលិកដែលពាក់ពន្ធ័ដើម្បីអនុវត្តន៍បន្ត។- តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យនូវផែនការប្រៀបធៀបជាមួយលទ្ធផលជាក់ស្តែង ដើម្បីរៀបចំនូវយុទ្ធសាស្រ្តអនុវត្តន៍ការងារបន្ត។២. ការងារផ្នែកប្រតិបត្តិការ២.១. ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័ន- ត្រួតពិនិត្យ ផែនការសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រធានមន្រ្តីឥណទាន និងមន្រ្តីឥណទាន ហើយត្រូវកំណត់ តំបន់ និងអតិថិជនគោលដៅ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនូវសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័ន។- ជម្រុញ និង បង្កើតក្រុមផ្សព្វផ្សាយ ឬផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈមន្រ្តីឥណទានម្នាក់ៗ ឲ្យបាន១ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍។- តាមដានសកម្មភាពការដឹកនាំរបស់ប្រធានមន្ត្រីឥណទាននៅក្នុងការចាត់ចែង និងដឹកនាំក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយ- ពិនិត្យការយល់ដឹងលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់មន្ត្រីម្នាក់ៗ២.២. គ្រប់គ្រង និងបែងចែកតំបន់ប្រតិបត្តិការ- ត្រួតពិនិត្យការបែងចែកតំបន់ប្រតិបត្តិការតាមតំបន់ដោយឡែកៗពីគ្នា ទៅតាមស្ថានភាពសក្តានុពលសេដ្ឋ កិច្ចតាមតំបន់ជាក់ស្តែងឲ្យដល់មន្រ្តីឥណទាន ជៀសវាងការបែងចែកតំបន់ប្រតិបត្តិការដល់មន្រ្តីឥណទាន ដោយឆ្លងតំបន់ ពីឃុំមួយឆ្លងទៅឃុំមួយទៀត។- ត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ឥណទានតាមមន្រ្តីឥណទានម្នាក់ៗ ក្នុងរយៈពេលមួយខែម្តង ដោយកំណត់ទាំងភូមិ ធ្វើប្រតិបត្តិការ និងភូមិមិនទាន់បានចូលធ្វើប្រតិបត្តិការ។- ពិនិត្យលទ្ធផលការងារតាមតំបន់នីមួយៗ ឡើងវិញ និងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ- ស្នើសុំជំនួយនៅក្នុងប្រឹក្សា និងរៀបចំតំបន់ប្រតិបត្តិការពីប្រធានតំបន់- ធ្វើបញ្ជីតំបន់ដែលមិនបញ្ចេញឥណទានក្នុងសាខាទាំងមូល២.៣. គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យការបញ្ចញឥណទាន ផលប័ត្រឥណទាន នឹងអតិថិជន - ត្រួតពិនិត្យ និងជម្រុញការបញ្ចេញឥណទានចំពោះមន្រ្តីឥណទានដែលមានផលប័ត្រឥណទានក្រោម ៨០ លាន(មន្រ្តីឥណទានផលិតផលចាស់) និង ៣៥០ លាន(មន្រ្តីឥណទានផលិតផលថ្មី)។- ត្រួតិនិត្យការបញ្ចេញឥណទានប្រចាំថ្ងៃ របស់មន្រ្តីឥណទានផលិតចាស់ ១លាន និងមន្រ្តីឥណទានផលិតផលថ្មី ៤លាន។- ត្រួតពិនិត្យ ការបញ្ចេញឥណទានតាមភូមិនីមួយៗ របស់មន្រ្តីឥណទាន ដែលមានចំនួនអតិថិជនតិចត្រឹមតែ១នាក់ (ផ្នែកទៅលើមេគុណភាគរយនៃការកាត់ចំណែកទីផ្សារ៧%)។- ពិនិត្យ និងវាយតំលៃអតិថិជនដែលចាកចេញ និងអតិថិជនចាស់យកឡើងវិញ- ត្រួតពិនិត្យពីចំនុចខ្វះខាតកន្លងចំពោះនិតិវិធី នៃប្រតិបត្តិការ
Full Time | Battambang | Senior Manager | Top Management
Hong Seng Long Trading Co.,Ltd. ហុង សេង ឡុង ត្រេឌីង ខូ អិល ធី ឌី (Food and Berverage)
- ភ្នំពេញ ៩ នាក់ / ខេត្តព្រៃវែង ១ នាក់- ខេត្តបាត់ដំបង ១ នាក់ / ខេត្តស្វាយរៀង ១ នាក់- ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ១ នាក់ / ខេត្តកំពង់សោម ១ នាក់- ក្រុងប៉ោយប៉ែត ១ នាក់ / ខេត្តកំពត​ កែប ១ នាក់- ខេត្តសៀមរាប ១ នាក់ / ខេត្តតាកែវ ១ នាក់- ខេត្តកំពង់ធំ ១ នាក់ / ខេត្តក្រចេះ ១ នាក់- ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ១ នាក់ / ខេត្តរតនគិរី ១ នាក់- ខេត្តកំពង់ចាម ១ នាក់ / ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ១ នាក់- ធ្វើផែនការលក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៏ និងប្រចាំខែ- ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី នៅក្នុងតំបន់ ដែលក្រុមហ៊ុនបានបែងចែកអោយ- ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនដែលមាន ​និងទទួលការបញ្ជាទិញពីអតិថិជន​- រៀបចំផលិតផលអោយបានស្អាត និងពិនិត្យកាលបរិច្ឆេទរបស់ទំនិញ- ធ្វើរបាយការណ៏ រឺទិន្នន័យពីគូរប្រកួតប្រជែង- ធ្វើរបាយការណ៏លក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៏ និងប្រចាំខែ អោយប្រធានផ្នែកលក់- ចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុន
Full Time | Battambang | Junior Executive | Retail Sales/General
Manulife(Cambodia) PLC (Banking / Finance / Insurance / Investment)
(01 Position Based in Battambang )*Key Responsibilities:-Respond to customers' enquiries-Follow up on customers' requests in a timely manner and ensure service standards are met-Resolve customers' issues in an equitable manner. Log and escalate any received complaints fromcustomers for resolution.-Ensure work processes are in accordance with company’s procedures and in compliance with allrelevant regulatory guidelines-Perform other tasks as assigned from time to time
Full Time | Battambang | Non-Executive | Secretarial
Manulife(Cambodia) PLC (Banking / Finance / Insurance / Investment)
(15 Positions Based in Phnom Penh)(02 Positions Based Battambang)(02 Positions Based in Kampong Cham)(02 Positions Based in Sihanoukville)(02 Positions Based in Siem Reap)*Key Responsibilities:-The Insurance Specialist is responsible for providing life insurance solutions to Bank's clients-Work closely with branch sales and service teams to provide innovative product solutions toaddress client's protection, and long-term saving needs-Strengthen the long-term relationships with clients by providing excellent customer service-Perform other tasks as required.
Full Time | Battambang | Non-Executive | Retail Sales/General
Cellcard Company (Telecommunication)
Greets and welcomes customers to Cellcard Booth - Promotes and sales Cell card products - Executes mobile van sales - Meets monthly sales target - Perform other tasks as assigned by management
Full Time | Battambang | Junior Executive | Marketing/Business Development

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!