Sort by
ក្រុមហ៊ុន លី ស្រូយ ផ្គត់ផ្គងគ្រឿងសំណង់ (General Business)

- Report and responsible for accounting transaction in every single day of the company- Ensure all accounting transaction records are maintain in compliance with accepted policies and procedure- Ensure all accounting/ financial reporting deadline are met-

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
ក្រុមហ៊ុន លី ស្រូយ ផ្គត់ផ្គងគ្រឿងសំណង់ (General Business)

- Get the sale” using various sales methods (door-to-door, cold calling, presentations etc.)Forecast sales, develop “out of the box” sales strategies/models and evaluate their effectiveness at individual/ team level - Evaluate customers’ needs and build productive long lasting relationships - Meet personal and team sales targets; - Research accounts and generate or follow through sales leads - Attend meeting, sales events and trainings to keep up-to-date of the latest developments; - Report and provide feedback to management using financial statistical data Maintain and expand client database within your assigned territory - Carry out related work as assigned by supervisor.

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | General Work
ក្រុមហ៊ុន លី ស្រូយ ផ្គត់ផ្គងគ្រឿងសំណង់ (General Business)

• ស្វែងរកនិងកំណត់អតិថិជនគោលដៅ • រៀបចំការណាត់និងចុះជួបអតិថិជនដោយផ្ទាល់ • ពន្យល់ណែនាំ នូវទំនិញនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដល់អតិថិជន • ស្វែងយល់ពីតំរូវការរបស់អតិថិជន • រៀបចំផែនការ និងយុទ្ធសាស្រ្តលក់ដើម្បីធានាអោយបាននូវគោលដៅលក់របស់ក្រុមហ៊ុន • ពង្រីកសក្តានុពលទីផ្សារអោយកាន់តែធំទូលាស • រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំ ថ្ងៃ និងសប្តាហ៍ • យកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពត៌មានថ្មីៗដល់អតិថិជន • បំពេញភារកិច្ចចាំបាច់ផ្សេងៗដែលត្រូវបានប្រគល់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំ

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General Work
Innity Co Ltd Cambodia (Advertising / PR / Events)

Primary Responsibilities - Responsible for developing business growth and achieving sales, profit and assigned targets. - Accountable for budget control, negotiation of favourable terms and effective utilisation of funds to achieve financial targets. - Generates sales leads through personal, professional and external networks. - Presents, negotiates and sells Online Media’s products to prospective agency and direct clients, typically pitching to executives, media planners and marketing managers. - Participates in promotional events such as trade shows and seminars. - Craft responses to RFPs, proposals and contracts. - Develop and implement innovative and effective sales strategies to assist each team members to achieve its annual, quarterly and monthly sales and other assigned targets. - Conduct weekly or monthly Business Reviews with the assigned team members to improve performance. - Establish a high level of rapport with current and potential clients as well as provide accurate and timely information for decision making purposes. - Conduct regular sales analysis to evaluate sales effectiveness and identify business opportunities to grow the business. - Cultivate relationships with key opinion leaders and build strong network across the online media industry. - Work with other members of the regional team to anticipate respond to a variety of business needs

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Advertising
Eco Elictric (Pickup & Maman) (Electrical and Electronics)

+ Assistant Admin - Handle daily personnel & office administrations duties being assigned - Assist in recruitment process and other related jobs - Personnel record maintenance (payroll, leave, attendance, appraisals, etc.) - Organize staff activities including trainings and leisure activities - Manage security, safety and maintenance for office - Record and report daily and monthly attendant report -Other duties will be assigned by Manager + Assistant Acc -Book keeping -Post transaction into Quick Book system - Monthly cutting off/day to day accounting work (Invoicing / Recording) -Taxation Work -Issuing invoice/vouchers and settle payment with clients -Prepare documentation -Cash management -Banking transaction handing -Other task by Director

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Clerical/Administrative
Meng Dy Europegas (Automotive / Vehicle)

- Control goods receipt, and key in System. - Issue invoice and collect the payment - Review and verify invoices and check all requests. - Making the payroll for staffs- Posting invoices into system.- Set invoices up for payment. To check and follow up payment of each customer- Reconcile accounts payable transaction.- Monitor accounts to ensure payments are up to date.- Research and resolve invoice discrepancies and issues.- Maintain vendor files.- Correspond with vendors and respond to inquiries.- Prepare monthly reports.- Assist with month end closing.- Control all daily income and expend in the company- To contact customers in relation to their payment inquiries. - To update the payment status of customers.- To Call and fix appointment for collector with customer.- Rectification of all customer complaints communicated through verbal, written or other channels- To make the customers aware and understand about the company and its offerings- To Build relationship with the customer and maintain it in long run.- Perform other duties as assigned from management of the Company.

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | General/Cost Accounting
LIM & TAN Business Solutions. (Human Resource / Recruitment)

- Responsible for preparing of monthly tax declaration- Annual Tax return preparation- Issue tax invoices - Issue receipt of all tax payment- Involve in the accounting meeting and discussion especially in taxation - Prepare accounting reports- Other relevant task given by the manager

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Audit and Taxation
Thai huot Trading Co,. Ltd (Food and Berverage)

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General/Cost Accounting
Agriculture, Property & Project Division (Construction / Building / Architecture)

- sales team and leading of sales team for sale activities.- Managing, coordinating and motivating sales team to achieve required sales targets.- to implement process, procedures and fools to maximize productivity and sale performance.- to plan, develop and execute sale and marketing strategies.- provide support and guidance to sale team in various sale functions.

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management
Metfone Battambang Branch (Telecommunication)

- Assist on daily communication with customers directly.- Arranging advertising methods to promote Metfone products.- Assist on business sharing leaflets and presentations to customer.- Arranging selling place (Booth) and finding place for selling goods. - Follows up with customers to inquire which necessary.- Other tasks assigned by the manager.

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Retail Sales/General
HENG MENG LONG TRADING CO., LTD (Retail / Trading Distribution / Cosumer Products )

- Build a good relationship with customers- Gather all market information and report to sales manager.- Focuses to market strength for existing customers and open new account.- Good understanding of problem solving with customer. - Follow up for payment collection.- Collaborates with sales manager to develop sales strategies.- Other jobs which assigned by sales manager.

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Sales-Corporate
M Entertainment Production (Entertainment)

•Account reconciliation and analysis: Prepaid Expenses, Deposits, Accrued Expenses, Investments, Capital Leases, Members Equity, Inter-company balances •Journal Entries including maintenance of recurring journal entries and allocations • Coordinate the monthly book close • Manage Accounts Payable• Plan, coordinate and execute annual financial audit • Assist in the compilation of information for the Company’s annual tax returns • Develop and implement policies and procedures with emphasis on internal controls • Special projects as required

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Corporation Finance/Investment
World Vision International (NGO / Non Profit / Social Service)

JOB ID: NO-FY16-F034Position: Marketing Officer Location: National Office, Phnom Penh. Salary & Benefit Package: 688 USD – 860 USD Dependent on professional experienced and qualificationsI. THE PURPOSE OF THE POSITIONThe Marketing Officer is responsible for coordinating all marketing activities of the marketing team and executes new marketing strategies aimed at increasing the diversity of funds available from new income sources.II. MAJOR RESPONSIBILITIES • Develop and support strategy for local supporter engagement that lays the ground work for future local fundraising and local resource generation.• Develop the planning of annual strategic and operation plan for marketing campaign.• Coordinating and execute strategic marketing campaigns and events.• Assist leveraging the new promotion tools, e.g. social media, new TV channels to achieve the business growth.• Build relationship with working partners and sponsors to support marketing campaign.• Supporting the in-house marketing and creative services team by coordinating and collating content.• Setting up tracking systems for marketing campaigns and online activities.• Keeping abreast of market changes and the marketing mix used by other nonprofits and corporations.• Fostering strong relationships with potential local supporters and major donors.• Maintaining donor portfolios and manage CRM database.

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Marketing/Business Development
LIM & TAN Business Solutions. (Human Resource / Recruitment)

- Responsible for the entire aspect of HR works in the company- Initiate, plan and propose to management for new business strategies in term of Human Resource Management- Develop the HR policies for company- Oversee the implementation of the company rules and regulations by staff- Staff benefit and welfare management - Liaise with relevant government entity on compliance with relevant law- Staff training and personal development management - Other relevant tasks required from time to time

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Human Resource
M Entertainment Production (Entertainment)

-Meet old customers and new customers-Handle customer complaints, questions and issues-Maintain good relationship and increase customers confidential-Follow up with all case pending and make sure customer is satisfies-Assist in delivery order-Promote/sell our products, service , and solutions across all industries-Perform other duties assigned by Managers

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Sales-Corporate

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!