Sort by
LSN GROUP (Cambodia) (General Business)

• ស្វែងរកអតិថិជន សក្តានុពល • ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយអតិថិជន • ចុះជួបអតិថិជនផ្ទាល់ដើម្បីពន្យល់ ណែនាំ ពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន • ដោះស្រាយបញ្ហានានា ជាមួយអតិថិជនបើមាន • សិក្សាទីផ្សារនិងរកយុទ្ធសាស្រ្តវាយលុកទីផ្សារ • ត្រូវមានរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃ • ការងារផ្សេងៗទៀតអាស្រ័យលើអ្នកគ្រប់គ្រង

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General Work
LSN GROUP (Cambodia) (General Business)

• ដឹកជញ្ជូន និងចែកចាយទំនិញទៅដល់អតិថិនជនគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ • ពិនិត្យ និងទទួលទំនិញអោយបានគ្រប់ចំនួនមុននឹងធ្វើការដឹក • រៀបចំ និងពិនិត្យយាន្តជំនិះ មុននិងធ្វើការដឹក • គ្រប់អ្នកដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ត្រូវប្រើម៉ូតូក្រុមហ៊ុន • ការងារផ្សេងៗទៀតអាស្រ័យលើអ្នកគ្រប់គ្រង

Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | General Work
HOUT CHHAY Co.,LTD (Manufacturing / Production)

-មានសញ្ញាប័ត្រថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ឬ យ៉ាងហោចណាស់កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ចាប់ពីឆ្នាំទី២ឡើង។ -មានភាពស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ និង មានភាពរួសរាយ -មានវិន័យល្អ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងការងារ -មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំដល់២៨ឆ្នាំ -ត្រូវចេះអានអក្សរជាតិ (ចេះអង់គ្លេស និង កុំព្យូទ័រកាន់តែប្រសើរ)

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Civil Engineering/Construction
KUANG HSIEN Medical Instrument Co., Ltd. (Health / Medical Care / Pharmaceutical)

Position: IT Engineer Industry: Medical and Laboratory Term: Full-Time Sex: Male/Female Work: Mon-Fri: 8am to 5pm (Sat: 8am to 12pm) Salary: 200$ - 300$ Probation: 2 months

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Personal Care
Southern Media (Human Resource / Recruitment)

- Responsible for HR works - Assist the HR policies for company - Review the implementation of the company rules and regulations by staff

Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | Human Resource
Pretty Manor (Manufacturing / Production)

ពណ៏នាពីការងារ  មិនចាំបាច់មានបទពិសោធន៏ក៏អាចធ្វើការបាន  អាចមានបទពិសោធន៏ជំនាញថែរក្សា សម្រស់និងទទូលបានប្រាក់ខែខ្ពស់  អាចកាន់លើទំព័រហ្វេសប៊ុក និង ផ្នែកលក់ផលិតផល  អាចធ្វើកិច្ចការដែលអ្នកគ្រប់គ្រង់ដាក់អោយ  ជាន់ទី១ផ្នែកលក់ និងជាន់ទី២ ផ្នែកម៉ាស្សា  មានចំណង់ចំនូលចិត្តផ្នែក ម៉ាស្សា  ចេះផ្សព្វផ្សាយផលិតផលសម្រស់លើបណ្តាញ អ៊ីនធ័រនែត

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Personal Care
CamAd Agency (Advertising / PR / Events)

-Provide clients with estimates of the costs of advertising products or services -Locate and contact potential clients to offer advertising services -Prepare and deliver sales presentations to new and existing clients -Inform clients of available options for advertising art, formats, or features and provide samples -Recommend appropriate sizes and formats for advertising -Deliver advertising or illustration proofs to clients for approval -Explain to clients how specific types of advertising will help promote their products or services in the most effective way possible -Many tasks assign by manager **Application Information Interest candidate, please submit your CV and cover letter or Send CV directly to email: marilyn.nget@mapbmedia.com -Closed Date: 05/July/2017

Full Time | Phnom Penh | Advertising Account Executive | Sales-Corporate
Head- Card Urgent
RHB Indochina Bank Limited (Banking / Finance / Insurance / Investment)

+ Strategy and Planning - Achieving the agreed business targets (Revenue & Cost). - Review, develop and bundle Credit, Debit & Prepaid products to enhance cross and up selling efforts and increase market share - To launch and run campaigns to boost the Debit card acquisition, card usage and revenue. - To launch and run campaigns to boost Credit Card’s acquisition. - Keep abreast with the latest development of product and industry players to ensure that the banks product are in line with market demand. - To build customer based internally via campaign upgrade activities/encourage internal referrals. - Pro-active product & business development /approaches – to be abreast with the market needs and trend to remain competitive in the industry. Card proposition driven and product innovation. + Operations - Manage product performance to ensure set targets in relation to debit card business growth - Put in place anti-attrition and card usage strategies to curb attrition. - Ensure compliance according to guidelines.

Full Time | Phnom Penh | Manager | Banking/Financial
RHB Indochina Bank Limited (Banking / Finance / Insurance / Investment)

+ Heads the development of Digital Banking Strategy for the Bank - Internet Banking - Mobile Banking - Mobile Lifestyle Applications - Social Chat Banking - Online Cash Management Solution - Mobile Sales and Origination Solution  + The development of Standard Operating Procedures, Manuals and Guidelines for Digital Banking + Planning, developing and implementation of all the Digital Banking strategies. + Developing and implementation of Digital Banking support materials and services + Ensure the Bank’s Corporate Image (CI) is in-line + Annual Digital Banking budget + Ensure customer-centric view in digital initiatives + Develop & administer the digital portfolio, provide central monitoring of digital initiatives + Map digital capabilities to strategic priorities + Develop ways to attract and retain top digital talent + Oversee expansion of digital partner network (e.g. fintechs) + Creates and maintains digital business P&L transparency + Work with the Head of Product to prepare proposal papers, budgets, financial papers and other document related to Digital Banking

Full Time | Phnom Penh | Manager | Banking/Financial
JS Network Technology Co.,Ltd (Information Technology / Digital)

+Overall administrative functions of their organization +often oversee the support of executives +supervise administrative staff, office managers and staff assistants +offering guidance and delegating work tasks to the team

Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management
Thai Vay (General Business)

-Proficiency in spoken and written Chinese - Be able to use computer -Experience in admin work - Willing to learn something new

Full Time | Phnom Penh | Fresh/Entry Level | Clerical/Administrative
SOKEN (CAMBODIA) CO., LTD. (General Business)
សំអាត និង រៀបចំបន្ទប់ប្តូរកំរាល និងក្រដាស់អនាម័យបោកគក់ និង អ៊ុតសំលៀកបំពាក់ និងកំរាលសំអាតរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនិងធ្វើការងារផ្សេងទៀត តាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Customer Service
Daun Penh Medpharm Co., Ltd (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
1. Technical abilities: • Develop a sale and marketing plan monthly and yearly including sale forecast and reports.• Develop client mapping for both provinces and cities including product training.• Conduct quarterly competitor analysis using different tools.• Focuses sales efforts by studying of customer need and type of customer.• Present and sell company products to current and potential customers.• Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.• Responsible for development and achievement of sales through the direct channels.2. Managerial and leading abilities:• Lead sale and marketing teams to sale and promote monthly, quarterly and annually. • Analyze the sale and identify the challenges regarding pricing, schemes, sales, promotion. • Lead and manage the staff to the field.• Keeps management informed by submitting activity and sale reports such as daily call & customer visit reports, weekly work plans, and monthly plans.• Perform other tasks as assigned. 3. Interpersonal communication• Build trust, value others, communicate effectively and high integrity• Maintain professional internal and external relationship that meet company core values• Participates in several social activities.• Resolves customer complaints by investigating problems; developing solutions; preparing reports; making recommendations to management.
Full Time | Phnom Penh | Senior Executive | Top Management
Cambodia Properties Limited (CPL) (Property / Real Estate)
- Do monthly tax declaration report- Prepare expense, Invoices, Accounting documents- Adjusting AR aging report- Make account receivable report- Cooperate external internal auditor- Make aging report AR- Prepare summaries fixed assets, staff customers, repayments etc- Calculating depreciation disposal fixed asset
Full Time | Phnom Penh | Junior Executive | General/Cost Accounting
Intermohosot co.,ltd (Health / Medical Care / Pharmaceutical)
** Job Description- Responsible mentainant and control all products in stock.- Making sure and checking the product before the delivering to the customers .- Receiving and checking all products in stock. - Making and updating input-output report.- Making and updating the stock report .- Keep clean and tidy at working place.- Work daily in the warehouse, control internal delivery processes after sticker finish, receiving new shipment, arrangement of Warehouse space, and Stock Take, control air-conditioners consumption in WH.- Ensure a proper implementation of the FIFO & LIFO policies decided by IM management. - Reserve free areas for the coming goods, which informed by Supply Chain Assistant, will be delivered by forwarder agent direct to WH. - Arrange goods brought into warehouse orderly the incoming shipments receive at inbound Area.
Full Time | Phnom Penh | Non-Executive | Logistics/Supply Chain

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!