ជាងទឹកភ្លើង​ (វេនយប់)

95

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Tech and Helpdesk Support
Position Level Non-Executive
Location Phnom Penh
Posted Date 11 Jan 2017
Closing Date 10 Feb 2017
Working Experience No preference
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
- មានភាពស្មោះត្រង់ និង​ ស្រឡាញ់ការងារ- អំណត់ អត់ធន នឹង ការងារ-​​​ អាចធ្វើការវេនយប់បាន- មានបតព�
Company Name Bali Resort & Apartment
Industry Construction / Building / Architecture
Location St. 2004, Phnom Penh
Contact Person Ly Bun Leng
Other Jobs You May Interested

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com