មន្រ្តីឥណទាន ( Credit Officer )

74

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Banking/Financial
Position Level Junior Executive
Location Kandal
Posted Date 11 Jan 2017
Closing Date 10 Feb 2017
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Male
Age 20 - 30
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
ការពិពណ៌នាការងារ- ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល នឹងសេវាកម្មរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ចបៃតងនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ។- សិក្សាវាយតំលៃ រៀបចំឯកសារផ្ដល់ឥណទានអោយដល់អតិថិជន- ប្រមូលប្រាក់ពីអតិថិជនមកវិញ និងត្រួតពិនិត្យ តាមដានការសងត្រឡប់ ប្រមូលបំណុលយឺតយ៉ាវ ឬបំណុលដែលបានលុបចេញពីបញ្ចី។- ទទួលខុសត្រូវតាមដានការរីកចំរើនបរិមាណ និងគុណភាពឥណទានរបស់ខ្លូន។- ស្រាវជ្រាវព័ត៌មានស្ថានភាពទីផ្សារ និងគូប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការដើម្បីពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ និងអតិថិជន។- ធ្វើការសហការ និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរដែនដី និងសហគមន៏នានា។- Promote products and services of green economic development organizations operating in the region.- Assess credit documentation provided to new and existing customers.- Collected from the customer back and monitoring the slow debt repayment or debt, which have been omitted from the holder.- Is responsible for the progress of its credit quality and quantity.- Research market conditions and competition in the operating area to expand operations and customers.- Work in harmony and good relations with local authorities and community organizations.
- មានកំរិតវប្បធម៌យ៉ាងតិចចប់ថ្នាក់ទី១២ (ជាប់ ) - អាយុយ៉ាងតិច ១៨ឆ្នាំ- មានភាពស្មោះត្រង់, ម៉ឺងម៉ា�
GREEN ECONOMY DEVELOPMENT ORGANIZATION
Company Name GREEN ECONOMY DEVELOPMENT ORGANIZATION
Industry Banking / Finance / Insurance / Investment
Location Kandal, Phnom Penh, Phnom Penh
Contact Person Chantha Aroza

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com