គណនេយ្យករ

231

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Junior Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 27 Apr 2021
Closing Date 26 Jun 2021
Working Experience 2-5 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
- Report and responsible for accounting transaction in every single day of the company- Ensure all accounting transaction records are maintain in compliance with accepted policies and procedure- Ensure all accounting/ financial reporting deadline are met-
- Bachelor degree in Accounting , business administration and other relevant fields- Minimum 2+ Years experience in Accountant- Strong interpersonal skill and communication in team- Good computerizing word, excel, email, internet and accounting software-
ទីតាំង : ភ្នំពេញ ខេត្តសៀមរាប និង ខេត្តបាត់ដំបង
ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យតាមរយះលេខទូរស័ព្ទ: ០១៦ ៤៨ ៤៨ ៥៥ ឬ តាម Email: kct.tile@gmail.com
រយៈពេលនៃការទទួលពាក្យនឹងផុតកំនត់នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
Company Name ក្រុមហ៊ុន លី ស្រូយ ផ្គត់ផ្គងគ្រឿងសំណង់
Registration No 123456
Industry General Business
Location ដីឡូតិ័លេខ៣​​ ផ្លូវហាណូយ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ, Phnom Penh
Contact Person ក្រុមហ៊ុន លី ស្រូយ ផ្គត់ផ្គងគ្រឿងសំណង់

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com