អនុត្រធានត្រប់ត្រងទូទៅ

759

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Junior Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 05 Feb 2020
Closing Date 05 Apr 2020
Working Experience < 2 years
Qualification Associate Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

 គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យទៅលើកិច្ចការងារទទួលភ្ញៀវនិងផ្ដល់ពត៍មានជូនភ្ញៀវ។
 គ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យទៅលើការជួសជុលថែទាំអគារដោយរៀបចំនូវផែនការជួសជុលថែរទាំអគាជាប្រចាំព្រមទាំងតាមដាននូវរាល់កិច្ចការទាំងអស់។
 គ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យទៅលើការងារសំអាតអនាម័យនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងអគារដោយរៀបនូវផែនការសំអាតនិងពេលវេលាសំអាតអោយបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការសំអាត​
 គ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យទៅលើការងារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងអគារ​ដោយបែងចែកពេវេលាយាមកាមអោយបានត្រឹមត្រូវនិងបែងចែកបុគ្គលិកសន្តិសុខទៅតាមគោលដៅនីមួយៗ
​ចាត់ចែងគ្រប់គ្រង់ត្រួតពិនិត្យនិងវ៉ាយតម្លៃបុគ្គលិក។
​​​ដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងអគារឬជាមួយភ្ញៀវ
​​​​​​​​​​ទទួលបន្ទុកក្នុងការទិញសំភារៈផ្សេងៗក្នុងអគារដោយត្រូវធ្វើការគណនាអំពីចំនួនដែលត្រូវទិញនិងស្វែងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងគុណភាពល្អ
​​​​ទទួលបន្ទុកទំទាក់ទំនងជាមួយភ្ញៀវទាំងក្នុងនិងក្រៅអគារ
គ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យទៅលើកិច្ចសន្យារវាងម្ចាស់អគារនិងអ្នកជួលអគារ
ទទួលបន្ទុករៀបចំកិច្ចសន្យាការងារជាមួយបុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងណែនាំអំពីការងារ
ព័ត៌មានបន្នែមសូមទំនាក់
ទំនងមកលេខ: ០៧៧​៥៨៧០៦៥/​​ ០៨៧៩៩៥៤៥៤
Email: sorindethyon9954@gmail.com
Company Name THE EMERALD
Registration No 123456
Industry General Business
Location ផ្ទះលេខ៦៤ ផ្លូវនរោត្តមកែងផ្លូវលេខ ១៧៨ សង្កាត់ជ័យជំនះ ខ័ណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ, Phnom Penh
Contact Person THE EMERALD
Other Jobs You May Interested

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com