កម្មករ -កម្មការនី

184

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Fresh/Entry Level
Working Day 5-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 04 Feb 2020
Closing Date 04 Apr 2020
Working Experience No preference
Qualification Certificate (Diploma)
Preferred Gender Any
Age 18 - 45
Salary Offered

View Salary

Negotiable

- ប្រាក់ខែគោល 190$
- លុយថែមម៉ោងនឹងលុយបាយថែមម៉ោងក្នុងមួយខែ 97$
- លុយបាយថ្ងៃត្រង់ 6.5$
- លុយធ្វើការទៀងទាត់​ ( លុយព្រីម​ ) 12$
- លុយធ្វើដំណើរ 7$
- លុយធ្វើការរយៈពេលវែង 11-15$
- លុយជំនាញ 4&7$
- លុយរង្វាន់សម្រាប់អ្នកដេរគ្រប់តាមផែនការ​កំណត់ 5&8$
- លុយទារកដ្ឋាន ( លុយថែរទាំកូន ) 10$
ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកធ្វើតេស្តិ៍រៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ​​ នឹងភ្ជាប់មកនូវឯកសារ​ដូចជា:
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ , សំបុត្រកំណើត​ , សៀវភៅគ្រួសារឬសៀវភៅនិងរូបថត 8​សន្លឹក ( ៣×៤=៤​សន្លឹក ) និង ( ៤×​៦=៤​សន្លឹក )
ព័ត៌មានបន្នែមសូមទំនាក់
ទំនងមកលេខ 093 789 856
ឫក៏ 017 735 313
Company Name Seeds Garment ( Cambodia ) Co.,Ltd
Registration No 123456
Industry General Business
Location Vattanac Industrial Park, Building (I), Chom Chao Street, Damnak Thom Village, Sangkat Stueng Meachey, Khan Meanchey, Phnom Penh
Contact Person Seeds Garment ( Cambodia ) Co.,Ltd

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com