ប្រធានគ្រប់គ្រងឃ្លាំង

122

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Junior Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 22 Nov 2019
Closing Date 21 Jan 2020
Working Experience No preference
Qualification Certificate (Diploma)
Preferred Gender Any
Age 18 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
- ធ្វើការជាមួយប្រធានបច្ចេកទេស សម្របសម្រួលសំភារះចេញចូលត្រូវតាមតារាងដែលផ្ដល់អោយ។
- ត្រួតពិនិត្យ ដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងធានាឱ្យបាននូវរាល់ឧបករណ៍ ក្នុងស្តុកទាំងអស់ អាចឆ្លើយតបតម្រូវការទីផ្សារ ឱ្យទាន់ពេលវេលា។​
- ធ្វើរបាយការណ៍ទៀងទាត់ និងស្ថិតិឧបករណ៍ប្រចាំថ្ងៃ​ ប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុម ដោយសង្ខេបរបាយការណ៍រៀងរាល់ថ្ងៃ/ខែ។​
- ត្រួតពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់ និងថែទាំរថយន្តដែលបានគ្រោងទុកដឹក គ្រឿងម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍ជាមុន ដោយគិតពីកន្លែងទុកដាក់សមរម្យ ព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យ ថែរក្សា​ដោយការទទួលខុសត្រូវ។
- មានសញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិ (ទី១២) ឫសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ។
- មិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ ឫធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកគ្រប់គ្រងឃ្លាំង/ស្តុក (ប្រសើរឡើង)។
- ចេះភាសាអង់គ្លេសតិចតួច និងចេះប្រើកុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទទំនើប (Smart Phone)។
- មានសមត្ថភាពដឹកនាំ អាចធ្វើការជាក្រុម ចេះលើកទឹកចិត្ត ស្មោះត្រង់ និងចេះបត់បែនតាម កាលៈទេស។​
* Interested applicant please summit CV through E-mail : info@phnomlist.com
* Please feel free to contact to Tel: 023986628/099336688/070906388
Southern Media
Company Name Southern Media
Registration No 123456
Industry Human Resource / Recruitment
Location #106, St.304, Sangkat Beoung kang kong II, Khan Chamkarman, Phnom Penh
Contact Person Borina
Other Jobs You May Interested

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com