ជំនួយការ

216

Salary Offered

View Salary

< $200 USD

Job Type Full Time
Job Function Secretarial
Position Level Junior Executive
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 11 Jul 2019
Closing Date 09 Sep 2019
Working Experience < 2 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 24 - 30
Salary Offered

View Salary

< $200 USD

  • English
- ប្រាក់ខែចាប់ពី200$ ឡើងទៅ
- បន្ទាប់ពីធ្វើការបាន1ខែរាល់ការរីកចម្រើនក្នុងរយះពេល3ខែនឹងត្រូវបានតំឡើងប្រាក់ខែរហូតដល់800$។
- សម្របតាមតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន
ឧទាហណ៍​ :
- ការផ្សព្វផ្សាយនូវពាណិជ្ជកម្មនានា
- ដោះស្រាយកិច្ចការផ្សេងៗតាមស្ថានភាពច្បាស់លាស់នឹងហ្មត់ចត់
- បញ្ចប់ការសិក្សាទុតិយភូមិ
- នារីអាយុចាប់ពី24-30ឆ្នាំ
- មានបទពិសោធន៍ការងារខ្លះៗ
- អាចនិយាយភាសាចិននឹងអង់គ្លេសបានខ្លះៗ
+ ពត៏មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់015789849
+ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបមកកាន់ Email: hingchansomalis@gmail.com
+ ការិយាល័យកណ្តាលនៅខណ្ឌទួលគោក,ភ្នំពេញ
Company Name Mr Hen Teashop
Industry Food and Berverage
Location Phnom Penh, Phnom Penh
Contact Person Hing Chan Somalis

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com