ដំណាងផ្នែកលក់(5នាក់)

195

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Retail Sales/General
Position Level Fresh/Entry Level
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 12 Mar 2019
Closing Date 11 May 2019
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
ភារកិច្ច (ត្រូវរាយការណ៍ ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់)
o លក់ ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងកម្មវិធី Promotion របស់ក្រុមហ៊ុនជូនអតិថិជន
o ប្រមូលលុយលក់ និងបំណុលពីអតិថិជន ជូនក្រុមហ៊ុន
o ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី(ពង្រីកទីផ្សារ) និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនចាស់
o តាមដានរាល់សកម្មភាពគូរប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារ និងរាយការណ៍ ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់
o ធ្វើរបាយការណ៏លក់នឹងប្រមូលលុយប្រចាំថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់
+អត្ថប្រយោជន៏ទទួលបាន៖
-ប្រាក់បៀរវត្តន៏180 $ដល់ 350$
-បា្រក់បន្ថែម សាំង កាតទូរស័ព្ទ
-បា្រក់បន្ថែមកម្រៃជើងសារ(លក់បានច្រើន ទទួលបានច្រើន)
​o កំរិតវប្បធម៏ចាប់ពីថ្នាក់ទី12ដល់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
o មានបទពីសោធន៏ការងារក្នុងការលក់គឺកាន់តែល្អ
o មានបទពិសោធន៏ផ្នែកលក់ប្រេងម៉ាសុីនកាន់តែប្រសើរនឹងមានអតិភាព
o អត់មនបទពិខសធន៍ការងារក៏អាចដាក់ CV មកបានរែរ
o អាចស៊ូរទាំរាល់ការលំបាកទាំងឡាយបាន ត្រូវមានគំនិតច្ឆៃប្រឌិត, តស៊ូនឹងការងារ និងមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងស្មោះត្រង់
o ត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ MS Word, Excel
o ត្រូវមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯង
o អាចធ្វើដំណើរទៅលក់នឹងស្នាក់នៅតាមខេត្តបាន(បើមានតំរូវការ)
*បេក្ខជនទាំងពីរភេទមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមយកប្រវត្តរូបសង្ខេប ភ្ជាប់មកជាមួយនូវរូបថត(4X6) ចំនួន៤ សន្លឹក
មកកាន់អាស័យដ្ធាន ផ្ទះលេខ០២ ផ្លូវលេខ៥៤៨ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌ ទួលខាក រាជធានីភ្នំពេញ។
*រឺទំនាក់ទំនងតាមរយៈអុីរម៉ល ៖ ramcocambodia@yahoo.com Facebook Page ៖ Ramco Cambodia
*តាមទូរស័ពទខលេ ៖ 096 85 86 600 អោយបានមុនថ្ងៃទី 31 ខែ មិនា ឆ្នាំ 2019
Company Name រែមកូ ខេមបូឌាលីមីតធីត
Industry Retail / Trading Distribution / Cosumer Products 
Location ផ្ទះលេខ០២ ផ្លូវលេខ៥៤៨ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌ័ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ, Phnom Penh
Contact Person រែមកូ ខេមបូឌាលីមីតធីត

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com