ផ្នែកដឹកជញ្ជូន Delivery man

634

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Junior Executive
Location Phnom Penh
Posted Date 19 Jun 2018
Closing Date 01 Jul 2022
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
** ហាងនំបុ័ង Tour Eiffel Bakery ខាងខ្ញុំត្រួវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកៈ* ផ្នែកដឹកជញ្ជូន Delivery man ក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោមៈ- កំរិតសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ទី៩ ទ្បើងទៅ មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ ប្រាក់ខែសមរម្យ ចេះភាសាអង់គ្លេសតិចតួច ម៉ូតូជារបស់ក្រុមហ
**​ ហាងនំបុ័ង Tour Eiffel Bakery ខាងខ្ញុំត្រួវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកៈ* ផ្នែកដឹកជញ្ជូន Delivery man ក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោមៈ- កំរិតសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ទី៩ ទ្បើងទៅ មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ ប្រាក់ខែសមរម្យ ចេះភាសាអង់គ្លេសតិចតួច ម៉ូតូជារបស់ក្រុម
Company Name ហាងនំបុ័ង Tour Eiffel Bakery
Industry Food and Berverage
Location Phnom Penh., Phnom Penh
Contact Person HR

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com