មន្រ្តីឥណទាន ចំនួន ៥នាក់ សាខាភ្នំពេញ

375

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Bank/Insurance
Position Level Junior Executive
Location Phnom Penh
Posted Date 19 Jun 2018
Closing Date 31 Dec 2020
Working Experience 2-5 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
** ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ - ផ្សព្វផ្សាយឲ្យអតិថិជនស្គាល់ពី ផលិតផលរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ា​ ផេស៊ីហ្វិក ហ្វាយនែន​​ ភីអិលស៊ី- ទាក់ទាញអតិថិជន និងពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ- ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអជ្ញាធរមូលដ្ឋានអោយបានល្អ- បញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជនឲ
** លក្ខណៈសម្បត្តិត្រូវជ្រើសរើស: - មានទំនាក់ទំនងល្អ​ ស្វាហាប់ និងរួសរាយរាក់ទាក់- បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ- មានចំណេះដឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Ms. Office- មានចំណេះដឹងអាចអាន និង សរសេរភាសាអង់គ្លេសបានច្រើនគួរសម- ត្រូវមានបទពិសោធន
Company Name Asia Pacific Finance Plc. (APF)
Industry Banking / Finance / Insurance / Investment
Location APF Head office, Human Resources Department, C1+C2, St.289 Conner 516, Boeung Kak I, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia., Phnom Penh
Contact Person HR and Admin Department
Other Jobs You May Interested

Commercial Planning Manager @ Junior Executive

Cambodia Beverage Company Ltd (Coca Cola)

View Salary

Negotiable

Accountant @ Junior Executive

Borey Vimean Phnom Penh (បុរី វិមានភ្នំពេញ)

View Salary

Negotiable

Site Inspector @ Junior Executive

Borey Vimean Phnom Penh (បុរី វិមានភ្នំពេញ)

View Salary

Negotiable

Architect @ Junior Executive

Borey Vimean Phnom Penh (បុរី វិមានភ្នំពេញ)

View Salary

Negotiable

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com