ផ្នែកបើកកង់បីនិងបើកឡាន

784

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Junior Executive
Location Phnom Penh
Posted Date 19 Jun 2018
Closing Date 01 Jul 2022
Working Experience No preference
Qualification Zero(0)
Preferred Gender Any
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

-ប្រឹងប្រែង និងមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ក្នុងការងារ-មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារ-មានប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ-ស្គាល់ទីតាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញច្បាស់លាស់-មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ Working Time:Monday to Saturday.Working time: 7:30-12:00 | 13:00-17:00.Contact informationTel: +
Company Name Blue Midea Co.,Ltd
Industry General Business
Location #174ABCD Mao Tsedong Blvd Sangkat Tomnub Teok,Khan ChamkarMon Phnom Penh, Phnom Penh
Contact Person HR

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com