ផ្នែកលក់ (200$ ទៅ 500$)

722

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Retail Sales/General
Position Level Junior Executive
Location Phnom Penh
Posted Date 19 Jun 2018
Closing Date 30 Jun 2021
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English,
  • Chinese,
  • Mandarin
** ក្រុមហ៊ុន 3SH International Co.,Ltd យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់ ៥នាក់ដើម្បីបំរើការនៅ ភ្នំពេញប្រភេទការងារ៖ អ្នកលក់ប្រាក់ខែ៖ 200$ ទៅ 500$ មានរួមបន្ថែមជាមួយCommission ប្រចាំខែ
- ត្រូវចេះនិយាយភាសាចិនឬ ភាសាអង់គ្លេស- មានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង- កំរិតសិក្សាត្រូវបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12 ឡើងទៅ- ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់- មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារ** បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏សូមទំនាក់ទំនងតាមរយះទូរស្ទ័ពលេខ 093 966521 ឬតាមរយះ Email: xiaohuifu888
Company Name 3SH International Co.,Ltd
Industry Cosmetics & Beauty
Location #479, Monivong Bvld, Sangkat Boeung Keng kang I, Khan 7 Makara , Phnom Penh, Cambodia, Phnom Penh
Contact Person HR

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com