គ្រូបង្រៀនភាសាចិន (Chinese Teacher)

928

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Education
Position Level Junior Executive
Location Phnom Penh
Posted Date 19 Jun 2018
Closing Date 01 Jul 2022
Working Experience No preference
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • Chinese,
  • Mandarin
- ជ្រើសរើសចំនួន 03 នាក់- ធ្វើការ កន្លះថ្ងៃ (ពេលរសៀល)- ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យធ្វើការ៖ ៣០ មិថុនា ២០១៨១. បរិយាយពីការងារ- មានចំណង់ចំណូលចិត្តធ្វើការជាមួយកុមារ អត់ធ្មត់ និង ច្នៃប្រឌិត- អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ អ៊ីនធឺណែត អ៊ីម៉ែល និង MS Office- កត់ត្រា និងរៀបចំ ផែនការមេ
២. តំរូវការការងារ- បេក្ខនារីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការដាក់ពាក្យ ប៉ុន្តែបេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យបាន- ត្រូវស្ទាត់ជំនាញក្នុងការសរសេរ អាន ស្តាប់ និង និយាយជាភាសាចិន- ត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវនឹងការងារ អាចជឿទុកចិត្ត សំបូរធនធាន ច្នៃប្រឌិត និងថាមវន្ត- ត្រូវមានជំនាញទំនាក់ទ
Daystar International School
Company Name Daystar International School
Industry Education / Training
Location #J1, J2 & J3, St. 265, Sangkat Teok Laok III, Khan Toul Kork, Phnom Penh (Near Samnorng 12 market)., Phnom Penh
Contact Person Admin

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com