អ្នកបញ្ជា ម៉ាស៊ីនខួង

617

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function General Work
Position Level Junior Executive
Location Kampot
Posted Date 19 Jun 2018
Closing Date 31 Dec 2020
Working Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Any
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

•បញ្ជារទៅលើម៉ាស៊ីនខួង នៅកន្លែងយកថ្មកំបោរ ទៅតាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ•រាយការណ៍និងតាមដានទៅលើដំណើរការនៃម៉ាស៊ីនខួង•ធានាថាគោលការសុវត្ថិភាពត្រូវបានអនុវត្តអនុលោមតាមបទបញ្ជាច្បាប់ក្នុងស្រុកនិង អន្តរជាតិ•អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតទៅតាមការចាត់ចែង
•កំរិតវប្បធម៌ទាបបំផុតត្រឹមសញ្ញាប័ត្រអនុវិទ្យាល័យ•មានបទពិសោធន៏ការងារយ៉ាងតិច២ឆ្នាំ •ភាសាអង់គ្លេសកំរិតមធ្យមក្នុងការសរសេរ និងនិយាយ•ត្រូវតែមានប័ណ្ណបើកបរ•មានភាពអំណត់ក្នុងការងារ
Company Name CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION
Industry Retail / Trading Distribution / Cosumer Products 
Location Anina Building 5th Floor, No.240, Street 271,Phnom Penh,Cambodia, Kampot
Contact Person HR Department
Other Jobs You May Interested

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com