អ្ន្នកលក់បោះដុំ

948

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Sales-Corporate
Position Level Junior Executive
Location Phnom Penh
Posted Date 05 Feb 2018
Closing Date 31 Dec 2020
Working Experience < 2 years
Qualification Associate Degree
Preferred Gender Any
Age 22 - 35
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
- ទទួលការលក់ទំនិញនៅក្នុងហាង- ជួបជាមួយអតិថិជន ដោយផ្ទាល់ ឬ​ តាមទូរសព្ទ ដើម្បីទទួលការកម្មង់របស់អតិថិជន- ណែនាំដល់អតិថិជននូវផលិតផលថ្មីៗ- ជំរុញការលក់បោះដុំទៅតាមការកំណត់របស់ហាង- ផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនិញដែលអតិថីជនកម្មង់
- មានចំណេះដឹងទាបបំផុតត្រឹមថ្នាក់ទី 12- ពូកែនិយយាយស្តីជាមួយអតិថិជន និងមានជំនាញក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូល- ចេះភាសាអង់គ្លេចតិចតួច និងយល់ដឹងពីខោអាវ និងសំភារកីឡា- មានភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការងារ និង ទទួលខុសត្រូវលើការងារដែលបានទទួល- ចេះធ្វើការងារជាក្រុម
Company Name ISport Cambodia Shop
Industry Retail / Trading Distribution / Cosumer Products 
Location No. 428, (Near Mondial Traffic Light) Mao Tse Tong Blvd, Beng Salang District, Khan Toul Kork,, Phnom Penh, Cambodia 855, Phnom Penh
Contact Person Bunsong

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com