បុគ្គលិកផ្នែកលក់ជាច្រើននាក់

400

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Sales-Corporate
Position Level Junior Executive
Location Kampong Cham
Posted Date 05 Feb 2018
Closing Date 31 Dec 2020
Working Experience < 2 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
គោលបំណងៈ ធានាចំនួននៃការលក់ ចំណែកទីផ្សារ និងប្រាក់ចំណេញអោយមានភាពប្រសើរឡើងទៅតាមផែនការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីកំណត់ឲ្យចំអតិថិជនជាក់លាក់ ដោយបំពេញតម្រូវការកន្លែងលក់នីមួយៗ តាមរយះការធ្វើឲ្យមានភាពជឿជាក់ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃការការបញ្ជាទិញរបស់អតិ-ថិជន។ ធានាថាអតិថិជនមានការរៀបចំដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលរបស់យើង តាមកិច្ចព្រមព្រៀង និង យល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៌។- ចុះជួបម៊ូយ ឬអ្នកចែកចាយបន្តទៅតាមផែនការវិលជុំអោយបានទៀងទាត់- ជួយជំរុញចំនួននៃលក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន តាមរយះការចរចារជាមួយហាង ឬអ្នកចែកចាយបន្តអោយជួយផ្សព្វផ្សាយ និងណែនាំដល់អ្នកប្រើប្រាស់។- ធានានូវការផ្គត់ផ្គងស្តុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងការប្រមូលប្រាក់មកវិញអោយបានត្រឹមត្រូវ- ត្រូវធានាថាកន្លែងលក់ និងកន្លែងរកទិញត្រូវបានរៀបចំដាក់តាំងបង្ហាញបានល្អ- ត្រូវធានាអតិថិជន ឬអ្នកចែកចាយបន្តត្រូវធ្វើការដាក់តាំងបង្ហាញទៅតាមកិច្ចសន្យា- ត្រូវធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យ និងរាយការណ៌ព័ត៌មានដែលមានការពាក់ព័ន្ធ- ធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនអតិថិជន និងបុគ្គលិករបស់ពួកគាត់អំពីផលិតផលរបស់យើង- ត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន- ធ្វើការសហការណ៌ផ្ទៃក្នុងជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកផ្សេងៗទៀត
- និស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យនានា ឬបើមានបទពិសោធន៌កាន់តែប្រសើរ- មានភាពសោ្មះត្រង់ក្នុងការបំពេញការងារ និងឧស្សាហ៌ព្យាយាម- មានការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងមិត្តរួមក្រុមការងារ- ពូកែក្នុងការចរចារ និងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន- អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបន្តិចបន្ទួច- គោរពពេលវេលា
Company Name Huotraco International Limited (HIL)
Industry General Business
Location 15E2 Preah Norodom Boulevarde Sangkat Phsar Thmey 1 Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia, Phnom Penh
Contact Person Mrs. Hout Rathana

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com