បុគ្គលិកផ្នែក Software - Urgent

639

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function IT-Software
Position Level Junior Executive
Location Phnom Penh
Posted Date 05 Feb 2018
Closing Date 31 Dec 2020
Working Experience No preference
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

  • English
គឹមអ៊ុយ កុំព្យូទ័រ ហាងយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែក Software ចំនួន ២នាក់។
Bachelor Degree in computer science or a related field- Good in English- Dynamic, Honest and Able to work under pressure- Positive working attitude and able to work in the team and independently- Creative, innovative and flexible** HOW TO APPLYInterested candidate can send CV & Cover letter to through online or submit direct គឹមអ៊ុយ កុំព្យូទ័រ (Kim Uy Computer Shop) by address bellow:Address: ផ្ទះ 626 Eo, ផ្លូវ 128​ កម្ពុជាក្រោម, សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ2, ខ័ណ្ឌ ទួលគោក ភ្នំពេញ
Company Name គឹមអ៊ុយ កុំព្យូទ័រ (Kim Uy Computer Shop)
Industry Electrical and Electronics
Location ផ្ទះ 626 Eo, ផ្លូវ 128​ កម្ពុជាក្រោម, សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូ2, ខ័ណ្ឌ ទួលគោក ភ្នំពេញ, Phnom Penh
Contact Person HR Department
Other Jobs You May Interested

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com