ផ្នែកលក់បន្ទាន់ (150$-300$)

1402

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Retail Sales/General
Position Level Fresh/Entry Level
Working Day 5 (1/2)-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Posted Date 02 Feb 2018
Closing Date 03 Apr 2018
Working Experience No preference
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

១​. ផ្នែកលក់ ទឹកត្រី ទឹកស៊ីអ៊ីវ
- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ
- មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯង
- រួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់
- ប្រាក់ខែចាប់ពី 150$-200$

២. ផ្នែកលក់ ថ្នាំជី នឹង ថ្នាំកសិកម្ម
- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ថ្នាំកសិកម្មយ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ
- មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯង
- រួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់
- ប្រាក់ខែចាប់ពី 200$
១​. ផ្នែកលក់ ទឹកត្រី ទឹកស៊ីអ៊ីវ
- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ
- មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯង
- រួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់
- ប្រាក់ខែចាប់ពី 150$-200$

២. ផ្នែកលក់ ថ្នាំជី នឹង ថ្នាំកសិកម្ម
- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ថ្នាំកសិកម្មយ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ
- មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯង
- រួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់
- ប្រាក់ខែចាប់ពី 200$

Address: #18, Street Vityea Lay, Sangkat Chroy Chong Va, Khan Chroy Chong Va, Phnom Penh
Tel: 087 666321, 078 781087, 097 7333111, 087 605454
Office: 097 291 9999
Email: dmf.6868damultifood@gmail.com
Company Name DMF Company
Registration No 1324
Industry Food and Berverage
Location #18, St. Vityea Lay, SK. Chroy Chong Va, Khan Chroy Chong Va, Phnom Penh, Phnom Penh
Contact Person HR Department
Other Jobs You May Interested

ដំណាងផ្នែកលក់(5នាក់) @ Fresh/Entry Level

រែមកូ ខេមបូឌាលីមីតធីត

View Salary

Negotiable

Sale Assistant @ Fresh/Entry Level

DFI LUCKY PRIVATE LIMITED

View Salary

Negotiable

ផ្នែកលក់ | Sales @ Fresh/Entry Level

RSP លក់សម្ភារៈគ្រឿងជ័រប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ

View Salary

Negotiable

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com