ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់​ / Sale Outdoor Men (បន្ទាន់)

270

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Mechanical/Automotive Engineer
Position Level Junior Executive
Location Phnom Penh
Posted Date 15 Apr 2017
Closing Date 01 Jul 2022
Working Experience < 2 years
Qualification Certificate (Diploma)
Preferred Gender Male
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

- មានបទពិសោធន៏ផ្នែកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្បាស់លាស់​- ត្រូវមានជំនាញតម្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់​ក្នុងពិដាន​-​ មានភាពតស៊ូចំពោះការងារ និងម៉ត់ចត់ បុគ្គលិកផ្នែកលក់៖ - លក់នៅខាងក្រៅ
Company Name THAVIN IMPORT & EXPORT CO., LTD.
Industry Electrical and Electronics
Location #208, St. Betong, Sangkat Chom Chao, Khan Porsenchey, Phnom Penh, Phnom Penh
Contact Person Mr. So Thavin

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com