អ្នកនិពន្ធរឿងខ្លីៗ

110

Salary Offered

View Salary

Negotiable

Job Type Full Time
Job Function Journalist/Editors
Position Level Non-Executive
Location Phnom Penh
Posted Date 06 Mar 2017
Closing Date 31 Dec 2020
Working Experience No preference
Qualification Associate Degree
Preferred Gender Any
Age 18 - 50
Salary Offered

View Salary

Negotiable

-និពន្ធសាច់រឿងខ្លីៗ-ធើ្វការជាមួយអ្នកដឹកនាំរឿង​
-មានជំនាញក្នុងការនិពន្ធរឿងខ្លីៗ-គំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗ-មានសីលធម៌ការងារល្អ
Company Name KidsAndFun Production
Industry Advertising / PR / Events
Location #A5, St 271, Teuk Thlar, Sen Sok, Phnom Penh 12102, Phnom Penh
Contact Person Dara
Other Jobs You May Interested

Phnomlist.com is a free platform for Job seekers. If any of our Employer advertisers ask for any kind of payment, reimbursement, or personal financial information, please report to us immediately at info@phnomlist.cominfo@phnomlist.com